Logowanie

DZ. URZ. 2012.4178

Tytuł:

uchwała nr XV/127/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Rada Gminy Gnojnik
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4178
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 4178

UCHWAŁA NR XV/127/12 RADY GMINY GNOJNIK z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie zmian Uchwały Bud etowej na 2012 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. poz. 1591, z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240,z późn. zm.) Rada Gminy w Gnojniku , uchwala co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody bud etu Gminy Gnojnik o kwotę 840.709,- zł w tym: a) dochody bie ące o kwotę 1.406,- złotych, b) dochody majątkowe o kwotę 839.303,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki bud etu Gminy Gnojnik o kwotę 1.298.135, - zł w tym: a) wydatki bie ące o kwotę 11.406,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały, b) wydatki majątkowe o kwotę 1.286.729,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.2 do niniejszej uchwały. 3. Zmniejsza się wydatki bud etu Gminy Gnojnik o kwotę 457.426,00 zł w tym: a) wydatki bie ące o kwotę 3.000,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały, b) wydatki majątkowe o kwotę 454.426,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.2 do niniejszej uchwały. § 2. Wskutek zmian określonych w § 1. niniejszej uchwały bud et Gminy Gnojnik wynosi: 1. plan dochodów 25.357.759,29 zł, 2. plan wydatków 24.825.285,29 zł, 3. nadwy ka bud etu 532.474,- zł, 4. przychody bud etu 2.323.110,- zł, 5. 5. rozchody bud etu 2.855.584,- zł. § 3. Dokonuje się zmian w załączniku wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 , jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Dokonuje się zmian w załączniku plan wydatków bud etowych Gminy do dyspozycji jednostek pomocniczych na 2012 r. - WIEJSKIE r., zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Dokonuje się zmian w załączniku planowanych kwot dotacji udzielanych z bud etu Gminy Gnojnik w 2012 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gnojnik.

14:56:57

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4178

§ 7. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Machał Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/127/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 lipca 2012 r. DOCHODY BUD ETU GMINY GNOJNIK NA 2012 ROK w złotych

Klasyfikacja bud etowa Dz. Rozdz. § 1. 2. 3. 801 80101 Treść 4. Zwiększenia 6. 840 709,00 840 709,00 1 406,00 1 406,00 839 303,00 839 303,00 Zmniejszenia

Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe dochody bie ące 0970 Wpływy z ró nych dochodów dochody majątkowe w tym: środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich

41 966,00

797 337,00

OGÓŁEM dochody bie ące dochody majątkowe

840 709,00 1 406,00 839 303,00

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Machał

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4178

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/127/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 lipca 2012 r. WYDATKI BUD ETU GMINY GNOJNIK NA 2012 ROK zwiększenia/ zmniejszenia w złotych

Klasyfikacja DZ. Rozdz. 1. 2. 700 70005 Treść 3. Zwiększenia Zmniejszenia 4. 5. 4 000,00 4 000,00 4 000,00 6 000,00 3 000,00 6 000,00 3 000,00 3 000,00 6 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1 278 135,00 450 426,00 1 278 135,00 450 426,00 1 406,00 1 276 729,00 450 426,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 1 298 135,00 457 426,00 11 406,00 3 000,00 1 286 729,00 454 426,00

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki majątkowe 750 Administracja publiczna 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bie ące wydatki majątkowe 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 75412 Ochotnicze stra e po arne wydatki bie ące 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe wydatki bie ące wydatki majątkowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 Pozostała działalność wydatki majątkowe OGÓŁEM w tym: wydatki bie ące wydatki majątkowe

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Machał

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4178

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XV/127/12 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 3 lipca 2012 r.

WYDATKI BIE ĄCE GMINY GNOJNIK NA 2012 ROK zwiększenia/ zmniejszenia w złotych DZ. Rozdz. 1. 2.

Treść

3.

Zwiększenia 4.

Zmniejszenia 5.

750

Administracja publiczna 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki jednostek bud etowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zdań statutowych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 75412 Ochotnicze stra e po arne wydatki jednostek bud etowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zdań statutowych dotacje na zadania bie ące 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe wydatki jednostek bud etowych w tym: wydatki związane z realizacją ich zdań statutowych OGÓŁEM

3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 10 000,00 10 000,00 6 000,00 6 000,00 4 000,00 1 406,00 1 406,00 1 406,00 1 406,00 11 406,00

3 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Machał

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4178

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XV/127/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 lipca 2012 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE BUD ETU GMINY GNOJNIK NA 2012 ROK zwiększenia/ zmniejszenia w złotych Klasyfikacja DZ. Rozdz. Treść 1. 2. 3. 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami inwestycje wiejskie Lewniowa 750 Administracja publiczna 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) inwestycje 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe inwestycje " Radosna szkoła" " Budowa Sali gimnastycznej w Biesiadkach " inwestycje: w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego; " Budowa Sali gimnastycznej w Lewniowej " 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 Pozostała działalność inwestycje wiejskie Lewniowa OGÓŁEM Zwiększenia Zmniejszenia 4. 5. 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 1 276 729,00 450 426,00 1 276 729,00 450 426,00 1 276 729,00 450 426,00 23 000,00 10 000,00 1 266 729,00

1 266 729,00

1 286 729,00

427 426,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 454 426,00

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Machał

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4178

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/127/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 lipca 2012 r. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT. 2 i 3

2012 2013 BUD ET BUD ET UE BUD ET BUD ET UE GMINY 2012 2012 r. GMINY 2013 2013 r.

lp. 1.

PROGRAM Projekt systemowy " Jesteśmy najlepsi" POKL - wydatki bie ące

JEDNOSTKA REALIZUJĄCA

GOPS

OKRES 20092012 20112012 20102012 20122013 20092013

RAZEM NAKŁADY

583 135,00

24 854,00

124 441,00

2.

3. 4.

5.

Odnowa i rozwój wsi "Kompleksowa Odnowa Centrum wsi Uszew" - wydatki majątkowe Budowa kącika rekreacyjnoturystycznego - Zawada Uszewska wydatki majątkowe Projekt "Małopolski e- Urzędnik" wydatki bie ące Projekt pn. " Budowa Sali gimnastycznej w Lewniowej " - MRPO - wydatki majątkowe

razem

UG

887 000,00

360 000,00

500 000,00

UG UG

74 000,00 4 535,00

46 388,00

24 612,00 2 785,00 1 750,00

UG

2 377 153,00 3 925 823,00

427 426,00

858 668,00

839 303,00

1 491 141,00

492 848,00

492 848,00

592 079,00

593 829,00

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Machał

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 4178

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XV/127/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 lipca 2012 r. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUD ETOWYCH GMINY DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2012 ROK /WIEJSKIE/

Jednostka pomocnicza

LEWNIOWA

Dział 700

Rozdz.

Treść

ZWIEKSZENIE

ZMNIEJSZENIE

921

Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki majątkowe wiejskie Lewniowa Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 Pozostała działalność wydatki majątkowe wiejskie Lewniowa

4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00

RAZEM

4 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Machał

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 4178

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/127/12 Rady Gminy w Gnojniku z dnia 03 lipca 2012 r. ZMIANY W PLANOWANYCH KWOTACH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU GMINY GNOJNIK W ROKU 2012 ZWIĘKSZENIE Dz. 754 75412 rozdz. NAZWA ZDANIA Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Ochotnicze stra e po arne OGÓŁEM Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wydatki bie ące Rodzaj dotacji z bud etu dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 4 000,00

4 000,00 4 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Ryszard Machał
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2840

  uchwała nr 171/VI/20/2012 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.2363

  uchwała nr XIX/159/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2357

  uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5946

  uchwała nr XVII/166/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4177

  uchwała nr XXV/180/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków

 • DZ. URZ. 2012.4176

  uchwała nr XX/222/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4175

  uchwała nr XXIII/235/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.4174

  uchwała nr 207/93/12 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4173

  uchwała nr XVII/164/2012 Rady Gminy Nowy Targ z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.