Logowanie

DZ. URZ. 2012.4179

Tytuł:

uchwała nr XVIII/212/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2012 Nr XIII/149/11 z dnia 12 grudnia 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Rada Miejska w Żabnie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4179
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 4179

UCHWAŁA NR XVIII/212/12 RADY MIEJSKIEJ W ABNIE z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały bud etowej Gminy abno na rok 2012 Nr XIII/149/11 z dnia 12 grudnia 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit ?i?ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 211, art. 212 i art. 237 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska w abnie uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bud etu o kwotę 497.598 zł 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bud etu o kwotę 1.316.358 zł. 3. Dokonuje się zwiększenia przychodów bud etu o kwotę 731.330 zł. 4. Dokonuje się zmniejszenia rozchodów bud etu o kwotę 87.430 zł. 5. Zmiany przedstawiają załączniki Nr 1 ? 4 do niniejszej uchwały. § 2. Ró nica między dochodami i wydatkami po zmianach stanowi planowany deficyt bud etu w kwocie 5.412.255 zł , który zostanie pokryty z zaciąganych kredytów i po yczek. § 3. Po § 9 uchwały bud etowej Gminy abno na rok 2012 nr XIII/149/11 z dnia 12 grudnia 2011 r. dodaje się § 9 a w brzmieniu: ?§ 9. § 9 a . Ustala się kwotę w wysokości 9.250 zł, do której Burmistrz mo e udzielać po yczek.?. § 4. W związku ze zmianami w uchwale bud etowej na rok 2012 nr XIII/149/112 z dnia 12 grudnia 2011 r. wprowadzonymi niniejszą uchwałą: 1) Załącznik nr 3 do uchwały bud etowej dotycząca wydatków majątkowych bud etu otrzymuje treść załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. Załącznik zawiera zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 17/U/12 z dnia 16 maja 2012 r., 18/U/12 z dnia 17 maja 2012 r., 23/U/12 z dnia 4 czerwca 2012 r., 24/U/12 z dnia 18 czerwca 2012 r. oraz 25/U/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. Burmistrza abna. 2) Załącznik Nr 9 do uchwały bud etowej dotyczący udzielanych dotacji otrzymuje treść załącznika Nr 6 do niniejszej uchwały. Załącznik zawiera zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 19/U/12 z dnia 18 maja 2012 r., Burmistrza abna. 3) Załącznik nr 11 do uchwały bud etowej otrzymuje treść załącznika Nr 7 do niniejszej uchwały. Załącznik zawiera zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr 19/U/12 z dnia 18 maja 2012 r., Burmistrza abna. § 5. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie określonym przepisami szczególnymi. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Krzysztof Wójcik

14:56:44

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4179

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/212/12 Rady Miejskiej w abnie z dnia 3 lipca 2012 r. Dochody

Dział Rozdział Paragraf

400 40002 0970 600 60014 6620 60016 0970 700 70005 6297 750 75023 0970 756

Treść

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wpływy z ró nych dochodów Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Wpływy z ró nych dochodów Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z ró nych dochodów Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Przed zmianą

39 337,00 39 337,00 0,00 1565 515,00 116 192,00 116 192,00 1 000,00 0,00 1 305558,00 1305 558,00 0,00 95 457,00 5 000,00 0,00 13924565,00

Zmiana

17 811,00 17 811,00 17 811,00 - 32070,00 - 33451,00 - 33451,00 1 381,00 1 381,00 35 079,00 35 079,00 35 079,00 104,00 104,00 104,00 - 5726,00

Po zmianie

57 148,00 57 148,00 17 811,00 1533 445,00 82 741,00 82 741,00 2 381,00 1 381,00 1 340637,00 1340 637,00 35 079,00 95 561,00 5 104,00 104,00 13918839,00

75615 0320 0330 0690 0910 75616 0370 0690 758 75801 2920 801 80101 0970 80104 0970 2310 80195 0920 0970

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek rolny Podatek leśny Wpływy z ró nych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Opłata od posiadania psów Wpływy z ró nych opłat Ró ne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z bud etu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z ró nych dochodów Przedszkola Wpływy z ró nych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność Pozostałe odsetki Wpływy z ró nych dochodów

3676 400,00 130 000,00 0,00 0,00 15 000,00 2605 000,00 0,00 0,00 21298760,00 14477349,00 14477349,00 3272 075,00 2563 951,00 0,00 594 900,00 400,00 250 000,00 18 424,00 0,00 2 204,00

- 7 946,00 - 14000,00 500,00 300,00 5 254,00 2 220,00 1 020,00 1 200,00 - 46145,00 - 46145,00 - 46145,00 13 412,00 186,00 186,00 6 980,00 1,00 6 979,00 6 246,00 10,00 6 236,00

3668 454,00 116 000,00 500,00 300,00 20 254,00 2607 220,00 1 020,00 1 200,00 2 252615,00 14431204,00 14431204,00 3285 487,00 2564 137,00 186,00 601 880,00 401,00 256 979,00 24 670,00 10,00 8 440,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4179

852 85212

Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90004 0840 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wpływy ze sprzeda y wyrobów Kultura fizyczna 92601 6330 92605 0920 0970 Obiekty sportowe Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostałe odsetki Wpływy z ró nych dochodów

5321 394,00 4701 759,00

3 700,00 3 700,00

5325 094,00 4705 459,00

18 000,00 18966725,00 0,00 0,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 700,00 9250,00 9 250,00 9 250,00 502 183,00 500 000,00 500 000,00 2 183,00 3,00 2 180,00

21 700,00 18975975,00 9 250,00 9 250,00 652 183,00 650 000,00 500 000,00 2 183,00 3,00 2 180,00

900

926

Razem:

66908745,72 497598,00 67406343,72

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Krzysztof Wójcik

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4179

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/212/12 Rady Miejskiej w abnie z dnia 3 lipca 2012 r. WYDATKI

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bie ące z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki jednostek bud etowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

dotacje na zadania bie ące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1

2

4

przed zmianą

5

495337,72 0 15187 510524,72 473537,72 0 15187 488724,72 6015609 -66902 336400 6285107 232384 -66902 0 165482 3221516 0 310233 3531749 658833 0 26167 685000 1343001 0 324790 1667791 1343001 0

6

285337,72 0 15187 300524,72 263537,72 0 15187 278724,72 2551909 0 10667 2562576 0 0 0 0 782500 0 4500 787000 146533 0 6167 152700 300033 0 52790 352823 300033 0

7

285337,72 0 15187 300524,72 263537,72 0 15187 278724,72 2551909 0 10667 2562576 0 0 0 0 782500 0 4500 787000 146533 0 6167 152700 300033 0 52790 352823 300033 0

8

0 0 0 0 0 0 0 0 47000 0 0 47000 0 0 0 0 47000 0 0 47000 0 0 0 0 10000 0 0 10000 10000 0

9

285337,72 0 15187 300524,72 263537,72 0 15187 278724,72 2504909 0 10667 2515576 0 0 0 0 735500 0 4500 740000 146533 0 6167 152700 290033 0 52790 342823 290033 0

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15

210000 0 0 210000 210000 0 0 210000 3463700 -66902 325733 3722531 232384 -66902 0 165482 2439016 0 305733 2744749 512300 0 20000 532300 1042968 0 272000 1314968 1042968 0

16

210000 0 0 210000 210000 0 0 210000 3463700 -66902 325733 3722531 232384 -66902 0 165482 2439016 0 305733 2744749 512300 0 20000 532300 1042968 0 272000 1314968 1042968 0

17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125447 0 0 125447 125447 0

18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10

Rolnictwo i łowiectwo

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

1095

Pozostała działalność

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

600

Transport i łączność

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

60014

Drogi publiczne powiatowe

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

60016

Drogi publiczne gminne

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

60017

Drogi wewnętrzne

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

700

Gospodarka mieszkaniowa

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

przed zmianą zmniejszenie

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4179

zwiększenie po zmianach przed zmianą 710 Działalność usługowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 71035 Cmentarze zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 750 Administracja publiczna zmniejszenie zwiększenie po zmianach

324790 1667791 115417 0 4383 119800 36417 0 4383 40800 3922918 0 3164 3926082

52790 352823 115417 0 4383 119800 36417 0 4383 40800 3887918 0 3164 3891082

52790 352823 115417 0 4383 119800 36417 0 4383 40800 3655918 0 3164 3659082

0 10000 0 0 0 0 0 0 0 0 2852020 0 0 2852020

52790 342823 115417 0 4383 119800 36417 0 4383 40800 803898 0 3164 807062

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232000 0 0 232000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

272000 1314968 0 0 0 0 0 0 0 0 35000 0 0 35000

272000 1314968 0 0 0 0 0 0 0 0 35000 0 0 35000

0 125447 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bie ące z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki jednostek bud etowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

dotacje na zadania bie ące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1

2

4

przed zmianą

5

131000 0 3000 134000 119032 0 164 119196 507372 0 41187 548559 468372 0 41187 509559 23902634 0 33736 23936370

6

116000 0 3000 119000 119032 0 164 119196 439970 0 7089 447059 400970 0 7089 408059 21421987 0 33736 21455723

7

116000 0 3000 119000 19032 0 164 19196 347500 0 159 347659 308500 0 159 308659 17338523 0 22236 17360759

8

7000 0 0 7000 0 0 0 0 67500 0 0 67500 64500 0 0 64500 13901234 0 0 13901234

9

109000 0 3000 112000 19032 0 164 19196 280000 0 159 280159 244000 0 159 244159 3437289 0 22236 3459525

10

0 0 0 0 0 0 0 0 32470 0 6930 39400 32470 0 6930 39400 3392258 0 11500 3403758

11

0 0 0 0 100000 0 0 100000 60000 0 0 60000 60000 0 0 60000 674986 0 0 674986

12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16220 0 0 16220

13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15

15000 0 0 15000 0 0 0 0 67402 0 34098 101500 67402 0 34098 101500 2480647 0 0 2480647

16

15000 0 0 15000 0 0 0 0 67402 0 34098 101500 67402 0 34098 101500 2480647 0 0 2480647

17

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2149845 0 0 2149845

18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

75095

Pozostała działalność

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa

75412

Ochotnicze stra e po arne

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

801

Oświata i wychowanie

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4179

przed zmianą 80101 Szkoły podstawowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 80104 Przedszkola zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 80110 Gimnazja zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 80195 Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 851 Ochrona zdrowia zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie zwiększenie po zmianach

11724094 0 5000 11729094 4741862 0 11500 4753362 5597469 0 4000 5601469 235674 0 13236 248910 277301 0 14278 291579 263301 0 14278 277579 388992 0 7500 396492

9417747 0 5000 9422747 4671862 0 11500 4683362 5497469 0 4000 5501469 235674 0 13236 248910 277301 0 14278 291579 263301 0 14278 277579 388992 0 7500 396492

7551717 0 5000 7556717 3000335 0 0 3000335 5002010 0 4000 5006010 203196 0 13236 216432 193301 0 14278 207579 183301 0 14278 197579 298414 0 0 298414

6349620 0 0 6349620 2401416 0 0 2401416 4189505 0 0 4189505 36396 0 0 36396 60000 0 0 60000 60000 0 0 60000 261844 0 0 261844

1202097 0 5000 1207097 598919 0 0 598919 812505 0 4000 816505 166800 0 13236 180036 133301 0 14278 147579 123301 0 14278 137579 36570 0 0 36570

1546970 0 0 1546970 1565712 0 11500 1577212 272576 0 0 272576 0 0 0 0 84000 0 0 84000 80000 0 0 80000 0 0 0 0

319060 0 0 319060 105815 0 0 105815 222883 0 0 222883 16258 0 0 16258 0 0 0 0 0 0 0 0 90578 0 7500 98078

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16220 0 0 16220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2306347 0 0 2306347 70000 0 0 70000 100000 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2306347 0 0 2306347 70000 0 0 70000 100000 0 0 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2149845 0 0 2149845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 4179

Z tego z tego: z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bie ące z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe obsługa długu inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki jednostek bud etowych,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

dotacje na zadania bie ące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

1

2

4

przed zmianą

5

75460 0 7500 82960 22224562 0 66985 22291547 346500 0 30500 377000 888814 0 36485 925299 1562243 -5000 24269 1581512 1173947 -5000 5500 1174447 0 0 16000 16000 28296 0 2769 31065 1000233 0 516381 1516614

6

75460 0 7500 82960 2012600 0 10858 2023458 346500 0 10500 357000 750000 0 358 750358 992447 0 8269 1000716 632447 0 5500 637947 0 0 0 0 0 0 2769 2769 447833 0 16381 464214

7

0 0 0 0 2012600 0 10858 2023458 346500 0 10500 357000 750000 0 358 750358 40647 0 2769 43416 40647 0 0 40647 0 0 0 0 0 0 2769 2769 117833 0 16381 134214

8

0 0 0 0 5600 0 0 5600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2769 2769 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2769 2769 48863 0 0 48863

9

0 0 0 0 2007000 0 10858 2017858 346500 0 10500 357000 750000 0 358 750358 40647 0 0 40647 40647 0 0 40647 0 0 0 0 0 0 0 0 68970 0 16381 85351

10

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 951800 0 5500 957300 591800 0 5500 597300 0 0 0 0 0 0 0 0 330000 0 0 330000

11

75460 0 7500 82960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15

0 0 0 0 20211962 0 56127 20268089 0 0 20000 20000 138814 0 36127 174941 569796 -5000 16000 580796 541500 -5000 0 536500 0 0 16000 16000 28296 0 0 28296 552400 0 500000 1052400

16

0 0 0 0 20211962 0 56127 20268089 0 0 20000 20000 138814 0 36127 174941 569796 -5000 16000 580796 541500 -5000 0 536500 0 0 16000 16000 28296 0 0 28296 552400 0 500000 1052400

17

0 0 0 0 15323466 0 0 15323466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

18

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

85415

Pomoc materialna dla uczniów

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

92195

Pozostała działalność

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

926

Kultura fizyczna

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 4179

przed zmianą 92601 Obiekty sportowe zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach

653233 0 516381 1169614 71502240,72 -71902 1388260 72818598,72

100833 0 16381 117214 42456870,72 0 184302 42641172,72

100833 0 16381 117214 29579454,72 0 152872 29732326,72

48863 0 0 48863 18322461 0 2769 18325230

51970 0 16381 68351 11256993,72 0 150103 11407096,72

0 0 0 0 4793028 0 23930 4816958

0 0 0 0 6584913 0 7500 6592413

0 0 0 0 381310 0 0 381310

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1118165 0 0 1118165

552400 0 500000 1052400 29045370 -71902 1203958 30177426

552400 0 500000 1052400 29045370 -71902 1203958 30177426

0 0 0 0 17598758 0 0 17598758

0 0 0 0 0 0 0 0

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Krzysztof Wójcik

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 4179

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/212/12 Rady Miejskiej w abnie z dnia 3 lipca 2012 r. Przychody

Paragraf 903 Treść Przychody z zaciągniętych po yczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych po yczek i kredytów na rynku krajowym Przed zmianą 3 200 935,00 0,00 950 952 1 319 912,00 5 000 000,00 Razem: 9520847,0000 Zmiana 0,00 0,00 731 330,00 0,00 Razem: 731330,0000 Po zmianie 3 200 935,00 0,00 2 051 242,00 5 000 000,00 Razem: 10252177,0000

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Krzysztof Wójcik Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/212/12 Rady Miejskiej w abnie z dnia 3 lipca 2012 r. Rozchody

Paragraf 962 Treść Po yczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej Spłaty po yczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej Spłaty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów Przed zmianą 0,00 0,00 963 992 1 826 520,00 3 100 832,00 Razem: 4927352,0000 Zmiana 9 250,00 0,00 0,00 - 96 680,00 Razem: 87430,0000 Po zmianie 9 250,00 0,00 1 826 520,00 3 004 152,00 Razem: 4839922,0000

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Krzysztof Wójcik

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 10 ?

Poz. 4179

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/212/12 Rady Miejskiej w abnie z dnia 3 lipca 2012 r. Wydatki majątkowe

Załącznik nr 3 do uchwały bud etowej nr XIII/149/11 Rady Miejskiej w abnie z dnia 12 grudnia 2011 r.

Dział Rozdział Paragraf

010 01095 6050 400 40002 6050 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność

Treść

Wartość

210 000,00 210 000,00 210 000,00 210 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 32 000,00 2 000,00 2 000,00 34 000,00 3 722 531,00 165 482,00 165 482,00 165 482,00 2 744 749,00 2 744 749,00 68 000,00 12 300,00 336 749,00 30 000,00 100 000,00 1 428 700,00 439 000,00 330 000,00 532 300,00 532 300,00 12 300,00 500 000,00 20 000,00 280 000,00 280 000,00 280 000,00 1 314 968,00 1 314 968,00 1 189 521,00 20 000,00 227 792,00 277 118,00 198 164,00 1 447,00

Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Rozbudowa sieci wodociągowej w Ilkowicach (ul. Polna) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Niedomice Rozbudowa sieci wodociągowej w m. abno Rozbudowa sieci wodociągowej w Łęgu Tarnowskim

600 60014 6050 60016 6050

Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Budowa chodnika przy drodze powiatowej, ul. Witosa w Łęgu Tarnowskim Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Budowa chodnika przy ul. Zamoście w Łęgu Tarnowskim Budowa rowu odwadniającego wzdłu drogi Parkowa i Leśna w Łęgu Tarnowskim Modernizacja dróg oraz chodników w abnie Modernizacja ul. Ofiar Katynia i Księdza Pasierba w abnie Modernizacja ulicy Fabrycznej w Niedomicach Przebudowa i odbudowa dróg gminnych Remont chodnika dla pieszych oraz parkingu przy ul. Długiej w Niedomicach Remont nawierzchni placu postojowego przykościelnego wraz z uzbrojeniem podziemnym; remont chodników przy placcielnym i ulicy Ks. Antoniego Ślęzaka w Odporyszowie 60017 6050 Drogi wewnętrzne Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Budowa rowu odwadniającego obok boiska sportowego w Łęgu Tarnowskim Odwodnienie ul. Dolnej w Łęgu Tarnowskim Wykonanie przepompowni na rowie przy ul.Jana w abnie 60078 6050 Usuwanie skutków klęsk ywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Remont odwodnień i przepustów dróg w ramach usuwania skutków powodzi Gospodarka mieszkaniowa 70005 6050 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Modernizacja budynku Przedszkola na potrzeby utworzenia lokali socjalnych w Łęgu Tarnowskim Modernizacja i remont Domu Ludowego i jego otoczenia w Czy owie Modernizacja i remont Domu Ludowego i jego otoczenia w Ilkowicach Modernizacja i remont Domu Ludowego i jego otoczenia w Siedliszowicach Modernizacja placu przy budynku Domu Ludowego w Chorą cu

700

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 11 ?

Poz. 4179

Ocieplenie budynku Przychodni w Otfinowie Remont świetlicy w Czy owie Termomodernizacja budynku szkoły w Niecieczy Zagospodarowanie terenów osiedla przy ul 3-Maja w abnie 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich Dotacje dla Parafii Rzymskokatolickiej w abnie dotyczące Modernizacji Centrum miasta z elementami rewitalizacji rynku w abnie 750 75023 6060 75075 6060 754 75412 6050 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Zakup sprzętu komputerowego i informatycznego oraz oprogramowania Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Zakup namiotów do promocji Gminy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Ochotnicze stra e po arne Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wykonanie podjazdu do remizy OSP w Pasiece Otfinowskiej 6230 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja dla jednostek OSP na dofinansowanie zakupu sprzętu 758 75818 6800 801 80101 6050 6057 6059 6060 80104 6050 80110 6050 80130 6300 Ró ne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwa inwestycyjna Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Remont Szkoły Podstawowej w abnie Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Remont Szkoły Podstawowej w abnie Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Remont Szkoły Podstawowej w abnie Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Zakupy inwestycyjne - cyfrowa szkoła Przedszkola Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Przedszkole w Niedomicach - uło enie kostki brukowej Gimnazja Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Modernizacja Gimnazjum w Łęgu Tarnowskim. Szkoły zawodowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja dla Powiatu Tarnowskiego na sfinansowanie dobudowy oświetlenia w hali sportowej w abnie 900 90001 6050 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej - tranzyt abno-Niedomice Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie abno Dobudowa sieci kanalizacji deszczowej w Niedomicach Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej tranzytowej Niedomice-Tarnów Wykonanie sieci kanalizacyjnej-dobudowa

25 000,00 30 000,00 180 000,00 230 000,00 125 447,00 125 447,00 35 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 101 500,00 101 500,00 12 000,00 12 000,00 89 500,00 89 500,00 341 495,00 341 495,00 341 495,00 341 495,00 2 480 647,00 2 306 347,00 121 502,00 121 502,00 1 504 892,00 1 504 892,00 644 953,00 644 953,00 35 000,00 35 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 4 300,00 4 300,00 4 300,00 20 268 089,00 20 073 148,00 4 749 682,00 730 000,00 3 894 682,00 25 000,00 30 000,00 70 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 12 ?

Poz. 4179

6057 6059 90004 6050 90015 6050 921 92109 6050

Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie abno Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie abno Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Zagospodarowanie terenu placu zabaw i otoczenia przy ul. Jagiełły Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Dobudowa oświetlenia ulicznego. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Odwodnienie Domu Ludowego w Otfinowie- parking Remont Domu Kultury w Siedliszowicach Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja dla Centrum Kultury w abnie na inwestycje w DL Bobrownikach Wielkich Dotacja na modernizację budynku Centrum Kultury w abnie

13 024 946,00 13 024 946,00 2 298 520,00 2 298 520,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 174 941,00 174 941,00 174 941,00 580 796,00 536 500,00 36 500,00 16 500,00 20 000,00 500 000,00 350 000,00 150 000,00 16 000,00 16 000,00 16 000,00 28 296,00 28 296,00 28 296,00 1 052 400,00 1 052 400,00 1 052 400,00 950 000,00 65 000,00 7 400,00 30 000,00

6220

92120 6050 92195 6050 926 92601 6050

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Przesunięcie i odnowienie "Figurki" w Konanrach Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Przeniesienie figury Jana Wnęka w Odporyszowie Kultura fizyczna Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Budowa boiska ORLIK w Niecieczy Budowa Skate Parku w Otfinowie Modernizacja budynku na stadionie w Niedomicach Renowacja boiska sportowego w abnie

Razem

30 177 426,00

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Krzysztof Wójcik

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 13 ?

Poz. 4179

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/212/12 Rady Miejskiej w abnie z dnia 3 lipca 2012 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Bud etowej Rady Miejskiej w abnie Nr XIII/149/11 z dnia 12 grudnia 2011 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud etu Gminy abno w 2012 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych celowe Dział Rozdz. 1. 700 70005 2. Nazwa 3. Gospodarka mieszkaniowa podmiotowe 4. bie ące 5.

Dotacje dla pozostałych jednostek celowe bie ące 8.

inwestycyjne

inwestycyjne podmiotowe 6. 7.

9. 125447,00 125447,00

754

801

Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w abnie- ostateczne rozliczenie dotyczące zadania Rewitalizacja rynku w abnie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Ochotnicze stra e po arne 75412 dotacje dla jednostek OSP na zakupy sprzętu Oświata i wychowanie 80101 Szkoły Podstawowe Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznych szkół Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznych szkół prowadzonych przez osoby prawne inne ni j.s.t lub przez osoby fizyczne Przedszkola

125447,00

39400,00 39400,00

89500,00 89500,00

39400,00 0,00 53500,00 0,00 4300,00

3350258,00 1546970,00

89500,00

326118,00

1220852,00

80104

0,00 46500,00

1530712,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 14 ?

Poz. 4179

Dotacje celowe przekazane gminie m. Tarnowa i Dąbrowy Tarnowskiej na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t., pomoc finansowa- związane z kosztami ponoszonymi przez inne gminy na uczniów z Gminy abno Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznych przedszkoli Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne ni j.s.t lub przez osoby fizyczne 80110 Gimnazja Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznego gimnazjum prowadzonej przez osobę prawną inną ni j.s.t lub przez osobę fizyczną Szkoły zawodowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana miedzy j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupow inwestycyjnych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień, umów między j.s.t. 0,00

46500,00

660430,00

870282,00 272576,00

272576,00 4300,00

80130

4300,00

80146

7000,00

7000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 15 ?

Poz. 4179

851 85154

Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

84000,00 80000,00

80000,00 4000,00

85195

Pozostała działalność Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

4000,00 2500,00 2500,00

852 85295

Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

2500,00 500000,00 500000,00 13000,00 13000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa 944300,00 narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice 92109 i kluby 584300,00 Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorządowej instytucji kultury Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych j.s.t. Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym 92116 Biblioteki Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorządowej instytucji kultury 360000,00

584300,00

500000,00

13000,00

360000,00 330000,00 330000,00

926 92605

Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym Ogółem: Dotacje łącznie z tego: majątkowe bie ące 944300,00 53500,00

330000,00

504300,00 3350258,00 468900,00 214947,00

5536205,00 719247,00 4816958,00

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Krzysztof Wójcik

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 16 ?

Poz. 4179

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/212/12 Rady Miejskiej w abnie z dnia 3 lipca 2012 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Bud etowej Rady Miejskiej w abnie nr XIII/149/11 z dnia 12 grudnia 2011 rok

Załącznik nr 11 do Uchwały Bud etowej Rady Miejskiej w abnie nr XIII/149/11 z dnia 12 grudnia 2011 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innym jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2012

Dział 600 Rozdz. Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe dochody majątkowe 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatki majątkowe Nazwa Dochody 82 741 82 741 82 741 82 741 82 741 Wydatki 82 741

Ogółem:

82 741

82 741

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Krzysztof Wójcik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.293.2014

  uchwała nr XLIII/469/10 Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 2010r. w sprawie sieci prowadzonych przez Gminę Żabno publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3055

  uchwała nr XX/123/2012 Rady Gminy Brodnica z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy osiedlu

 • DZ. URZ. 2012.970

  uchwała nr XV/163/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/122/11 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 24 listopada 2011 r.  w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych na terenie Gminy Żabno w roku podatkowym 2012.

 • DZ. URZ. 2012.1233

  uchwała nr XIII/125/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.1085

  uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2012 Nr XII/72/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 grudnia 2011 roku.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4178

  uchwała nr XV/127/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4177

  uchwała nr XXV/180/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków

 • DZ. URZ. 2012.4176

  uchwała nr XX/222/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4175

  uchwała nr XXIII/235/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.4174

  uchwała nr 207/93/12 Zarządu Powiatu Gorlickiego z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie zmiany dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gorlickiego na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.