Logowanie

DZ. URZ. 2012.4180

Tytuł:

uchwała nr 509/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Zarząd Powiatu Myślenickiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4180
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 4180

UCHWAŁA NR 509/2012 ZARZĄDU POWIATU MYŚLENICKIEGO z dnia 9 lipca 2012 r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków bud etowych na rok 2012 Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zmianami), art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami), Uchwały Bud etowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2011 r. (Dz. Urz. Woj. Małop., z roku 2012 poz. 697 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: § 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów i wydatków bud etowych na rok 2012 w dziale 700 ? GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w dziale 801 ? OŚWIATA I WYCHOWANIE, rozdziale 80120 ? Licea ogólnokształcące: 1. Zmiany w planie dochodów bud etowych na rok 2012: Zwiększenia w złotych 140 526 140 526 140 526 Zmniejszenia w złotych

14:56:31

Dział 700

WYSZCZEGÓLNIENIE GOSPODARKA MIESZKANIOWA w tym: a) dochody bie ące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na zadania bie ące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)

2. Zmiany w planie wydatków bud etowych na rok 2012: Zwiększenia w złotych 140 526 140 526 140 526 140 526 140 526 Zmniejszenia w złotych

Dział Rozdział 700 70005

WYSZCZEGÓLNIENIE GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym: I. wydatki bie ące, w tym: (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4180

801 80120

OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące W tym: I. wydatki bie ące, w tym: (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych

10 000 10 000 10 000 10 000

10 000 10 000 10 000 10 000

10 000 10 000

§ 2. Na podstawie zmian dokonanych w § 1 niniejszej uchwały § 5 ust 1 Uchwały Bud etowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29 grudnia 2011r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dziale 700 ? GOSPODARKA MIESZKANIOWA, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, otrzymuje brzmienie: Dział Rozdział Paragraf 700 70005 Nazwa GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na zadania bie ące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym: I. wydatki bie ące, w tym: (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych Dochody w złotych 752 071 752 071 Wydatki w złotych 752 071

2110 70005

752 071 752 071 752 071 752 071

5 180 746 891

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wydziałowi Finansowo-Księgowemu Starostwa Powiatowego w Myślenicach. § 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Starosta Józef Tomal
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.106.826

  uchwała nr 58/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2012.3781

  uchwała nr 516/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.2909

  uchwała nr 454/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 maja 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2011.284.2330

  uchwała nr 146/2011 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 5 maja 2011r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2010.296.2029

  uchwała nr 1408/2010 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 26 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2010.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4179

  uchwała nr XVIII/212/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2012 Nr XIII/149/11 z dnia 12 grudnia 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.4178

  uchwała nr XV/127/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4177

  uchwała nr XXV/180/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków

 • DZ. URZ. 2012.4176

  uchwała nr XX/222/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4175

  uchwała nr XXIII/235/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 30 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kęty na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.