Logowanie

DZ. URZ. 2012.4181

Tytuł:

uchwała nr XXV/152/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Rada Miejska w Rabce-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4181
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 4181

UCHWAŁA NR XXV/152/12 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmian w bud ecie gminy na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bud etu Gminy Rabka-Zdrój na 2012 rok o kwotę ogółem 838 883,42 zł, w tym: 1) dokonuje się zwiększenie dochodów bie ących o kwotę 287 526,90 zł, 2) dokonuje się zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 1 497 962,96 zł 3) dokonuje się zmniejszenia dochodów bie ących o kwotę 300,00 zł 4) dokonuje się zmniejszenia dochodów majątkowych o kwotę 946 306,44 zł ? jak w załączniku Nr 1 Plan dochodów po zmianach wynosi: 46 118 158,74 zł . 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków bud etu gminy na łączną kwotę 838 883,42 zł. w tym: 1) dokonuje się zwiększenia wydatków bie ących na łączną kwotę 610 608,42 zł, w tym: a) wydatki jednostek bud etowych: 346 889,52 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 346 889,52 zł, b) wydatki na dotacje na zadania bie ące 90 000,00 zł, c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 173 718,90zł 2) dokonuje się zwiększenia planu wydatków majątkowych na łączną kwotę 1 289 219,00 zł z tego: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększa się o kwotę 1 289 219,00 zł z czego zwiększenie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie: 328 003,00 zł, 3) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków bie ących na łączną kwotę 230 944,00 zł w tym: a) wydatki jednostek bud etowych: 130 944,00 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych: 130 944,00 zł, b) wydatki na dotacje na zadania bie ące 100 000,00 zł, 4) dokonuje się zmniejszenia planu wydatków majątkowych na łączną kwotę 830 000,00 zł z tego:

14:56:14

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4181

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zmniejsza się o kwotę 830 000,00 zł z czego zmniejszenie na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie: 0,00 zł, - jak w załączniku Nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi: 48 582 040,83 zł . 3. Deficyt bud etu Gminy Rabka-Zdrójna 2012 rok po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi 2 463 882,09zł. i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, wolnych środków ,jako nadwy ki środków pienię nych na rachunku bie ącym bud etu gminy, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, ze spłaty udzielonych po yczek. Przychody bud etu na rok 2012 wynoszą 6 837 167,78 zł. Rozchody bud etu na rok 2012 wynoszą 4 373 285,69 zł. - jak w załączniku Nr 3. § 2. Dokonuje się zmian w planie dotacji udzielanych z bud etu Gminy Rabka-Zdrój w roku 2012 ustalonym treścią załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/106/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku. W związku z tymi zmianami ustala się nowe brzmienie załącznika Nr 10 ?Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z bud etu Gminy RabkaZdrój w roku 2012? do Uchwały Nr XVIII/106/11 z dnia 28 grudnia 2011 roku - jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. § 3. W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą uchwałą ustala się zaktualizowany plan wydatków majątkowych na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 4. Po dokonanych zmianach bud et gminy na 2012 rok wynosi: 1. dochody bud etu : 46 118 158,74 zł, w tym: dochody bie ące: 40 090 203,22 zł dochody majątkowe: 6 027 955,52 zł 2. wydatki bud etu 48 582 040,83 zł, w tym: 1) wydatki bie ące na kwotę 37 649 699,83 zł w tym: a) wydatki jednostek bud etowych w kwocie łącznej: 27 613 386,33 zł, z tego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 18 373 716,65 zł; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych: 9 239 669,68 zł; b) wydatki na dotacje na zadania bie ące: 2 363 883,34 zł; c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 6 125 042,50 zł; d) wydatki na obsługę długu publicznego 1 050 000,00 zł; e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 497 387,66 zł 2) wydatki majątkowe na kwotę 10 932 341,00 zł, w tym: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10 931 841,00 zł, z czego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 5 008 374,00 zł; b) zakup i objecie akcji i udziałów 500,00zł 3. deficyt bud etu: 2 463 882,09 zł, 4. przychody bud etu: 6 837 167,78 zł, 5. rozchody bud etu: 4 373 285,69 zł. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rabki-Zdroju. § 6. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Maria Górnicka-Orzeł

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4181

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/152/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 lipca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4181

Przewodniczący Rady Gminy Maria Górnicka-Orzeł

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4181

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/152/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 lipca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4181

Przewodniczący Rady Gminy Maria Górnicka-Orzeł

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 4181

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/152/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 lipca 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Maria Górnicka-Orzeł

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 4181

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/152/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 lipca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 4181

Przewodniczący Rady Gminy Maria Górnicka-Orzeł

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 10 ?

Poz. 4181

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/152/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 lipca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 11 ?

Poz. 4181

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 12 ?

Poz. 4181

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 13 ?

Poz. 4181

Przewodniczący Rady Gminy Maria Górnicka-Orzeł
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. 2012.2158

  uchwała nr XXVII/182/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.2222

  zarządzenie nr 10/2012 Wójta Gminy Klukowo z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.2320

  uchwała nr XXXVI/212/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 6 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.2395

  uchwała nr 116/XIII/2012 Rady Gminy Smyków z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4180

  uchwała nr 509/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.4179

  uchwała nr XVIII/212/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2012 Nr XIII/149/11 z dnia 12 grudnia 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.4178

  uchwała nr XV/127/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4177

  uchwała nr XXV/180/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie dochodów i wydatków

 • DZ. URZ. 2012.4176

  uchwała nr XX/222/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.