Logowanie

DZ. URZ. 2012.4183

Tytuł:

uchwała nr XXVII/199/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 lipca 2012r. określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Rada Gminy Trzyciąż
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4183
Hasła:Konsultacje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 4183

UCHWAŁA NR XXVII/199/2012 RADY GMINY TRZYCIĄ z dnia 25 lipca 2012 r. określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) i art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po ytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. Określa się szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego stanowionych przez Radę Gminy w formie uchwały w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji i podmiotów. § 2. W konsultacjach projektów uchwał, o których mowa w § 1 mogą brać udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po ytku publicznego i wolontariacie, których określony w statucie obszar działania obejmuje teren gminy Trzycią zwane dalej ?organizacjami?. § 3. Konsultacje przeprowadza się w celu uzyskania od uprawnionych organizacji opinii i uwag do projektów uchwał Rady przygotowanych w trybie i na zasadach określonych w Statucie Gminy. § 4. 1. Decyzję w sprawie przeprowadzenia konsultacji podejmuje Wójt w drodze zarządzenia. 2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 powinno określać: a) Przedmiot i cel konsultacji; b) Czas rozpoczęcie i zakończenia konsultacji; c) Sposób przeprowadzenia konsultacji; d) Komórkę lub jednostkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji. § 5. 1. Konsultacje odbywają się poprzez zło enie na piśmie przez uprawnione organizacje opinii i uwag w sprawie poddanej konsultacjom drogą pocztową lub elektroniczną, na adres wskazany w ogłoszeniu, albo bezpośrednio w kancelarii Urzędu Gminy. 2. W razie potrzeby konsultacje mogą się odbyć w formie bezpośredniego spotkania przedstawicieli Urzędu Gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej z zainteresowanymi organizacjami. Ze spotkania sporządza się protokół zawierający w szczególności: datę spotkania, wykaz osób uczestniczących, przedmiot konsultacji oraz ich wyniki. 3. O wyborze sposobu przeprowadzenia konsultacji decyduje Wójt.

14:55:49

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4183

§ 6. 1. Informację o poddaniu projektu uchwały Rady Gminy pod konsultacje oraz o sposobie i terminie ich przeprowadzania zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Trzycią oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. 2. Projekt uchwały poddanej konsultacjom zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz udostępnia się w Urzędzie Gminy Trzycią . § 7. 1. Uprawnionym organizacjom przysługuje prawo zgłaszania opinii i uwag do projektu uchwały na piśmie, w terminie wskazanym w ogłoszeniu. 2. Nie przedstawienie w wyznaczonym terminie opinii i uwag oznacza akceptację zaproponowanych w projekcie uchwał rozwiązań i regulacji albo rezygnację z przysługującego organizacji prawa do przedstawienia swojego stanowiska. § 8. 1. Z przebiegu konsultacji sporządza się informacje odzwierciedlającą przebieg konsultacji oraz wynik. Informację dołącza się do projektu uchwały w celu przedło enia pod obrady Rady Gminy. 2. Informację o wynikach konsultacji podaje się po jej sporządzeniu do publicznej wiadomości w sposób określony w § 6 ust. 1 uchwały. § 9. 1. Konsultacje uwa a się za wa ne bez względu na liczbę uczestniczących w nich organizacji. 2. Konsultacje mają charakter opiniodawczy a ich wyniki nie są wią ące dla organów gminy. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. § 11. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Trzycią Lucjan Gajda
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.16.549

  uchwała nr III/24/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVIII/477/10 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.910

  uchwała nr XLI/197/10 Rady Gminy Lelis z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie okreslenia szczególowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/66/11 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 9 września 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.4.96

  uchwała nr IV/9/2010 Rady Gminy Rakszawa z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4182

  uchwała nr 519/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.4181

  uchwała nr XXV/152/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4180

  uchwała nr 509/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.4179

  uchwała nr XVIII/212/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2012 Nr XIII/149/11 z dnia 12 grudnia 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.4178

  uchwała nr XV/127/12 Rady Gminy Gnojnik z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.