Logowanie

DZ. URZ. 2012.4184

Tytuł:

uchwała nr XXV/175/2012 Rady Gminy Babice z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Rada Gminy Babice
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4184
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 4184

UCHWAŁA NR XXV/175/2012 RADY GMINY BABICE z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.) i art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 późn. zm.) § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących budżetu Gminy Babice na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. § 3. Dokonuje się zmian w planowanych kwotach na dotacje udzielane z budżetu Gminy Babice w 2012 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 5. Po zmianach plan dochodów ogółem wynosi 20 631 010,26 zł., w tym: plan dochodów majątkowych 1 185 306,70 zł. Po zmianach plan wydatków wynosi ogółem 19 393 841,90, w tym: plan wydatków bieżących 18 187 072,47 zł. w tym: - 1. wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13 775 859,24 zł. z czego: - 1.1 wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 192 038,53 zł. - 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 3 583 820,71 zł. - 2. dotacje na zadania bieżące w kwocie 1 165 465,00 zł. - 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 407 470,99 zł. - 4. wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 520 000 zł. - 5. wydatki realizowane z udziałem środków UE w kwocie 318 277,24 zł. 2. Po zmianach plan wydatków majątkowych wynosi 1 206 769,43 z czego: - wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 1 056 769,43 zł. w tym: 493 827,76 zł. na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2. oraz dotacje na pomoc finansową na wydatki inwestycyjne w kwocie 41 590 zł. - wydatki na zakup udziałów spółek prawa handlowego w kwocie 150 000 zł. § 6. W Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2012 r. Rady Gminy Babice Nr XVII/119/2011 z dnia 29 grudnia na 2011 r. wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników.

14:55:36

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4184

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Babice. § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Babice. Przewodniczący Rady Gminy Babice Wiesław Domin

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/175/2012 Rady Gminy Babice z dnia 6 lipca 2012 r. Zmiany w planie dochodów majątkowych budżetu Gminy Babice na 2012 r.

Lp. Dział 1. 801

Nazwa Oświata i wychowanie w tym: dochody bieżące otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

Zmniejszenia Zwiększenia 500,00

500,00 500,00 18 400,00

2.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

18 400,00 18 400,00

Ogółem

18 900,00

Przewodniczący Rady Gminy Babice Wiesław Domin

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/175/2012 Rady Gminy Babice z dnia 6 lipca 2012 r. Zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu Gminy Babice na 2012 r.

Lp. Dział Rozdział Nazwa 1. 750 75023 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zmniejszenia Zwiększenia 4 500,00 4 500,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4184

w tym; wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. 801 80104 Oświata i wychowanie Przedszkola w tym: wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 2. dotacje na zadania bieżące 3. 852 85204 Pomoc społeczna Rodziny zastępcze w tym: wydatki bieżące 2. dotacja na zadania bieżące 85206 Wspieranie rodziny w tym: wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4. 900 90002 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami w tym: wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 90095 Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych 1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 3 914,81 3 914,81 3 914,81 3 914,81 20 900,00 20 900,00 20 900,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 3 914,81 24 814,81 20 900,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 28 000,00 28 000,00 28 000,00 28 500,00 500,00 500,00 4 500,00 4 500,00 4 500,00

28 000,00 28 000,00

28 500,00 28 500,00

28 000,00 1 000,00 1 000,00

3 914,81

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4184

wydatki majatkowe - budowa parkingu przy ul. Krakowskiej 5. 921 92106 Kultura fizyczna Obiekty sportowe w tym: wydatki majątkowe - budowa obiektów sportowych Ogółem 37 414,81

3 914,81 3 914,81 2 000,00 2 000,00

2 000,00 2 000,00 56 314,81

Przewodniczący Rady Gminy Babice Wiesław Domin Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/175/2012 Rady Gminy Babice z dnia 6 lipca 2012 r. Planowane kwoty dotacji udzielane w 2012 roku z budżetu Gminy Babice Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje celowe na sfinansowanie zadań inwestycyjnych na podstawie porozumień

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota

1. 2.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Małopolskiego - obejście drogowe Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Chrzanowskiego - na drogę powiatową Razem:

600 600

60013 60014

11 590,00 30 000,00 41 590,00

Dotacje celowe na sfinansowanie zadań bieżących na podstawie porozumień

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota

1.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Chrzanowskiego na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie zarządzania kryzysowego Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Chrzanowskiego na dofinansowanie transportu zbiorowego Dotacja celowa dla ZKKM na dofinansowanie transportu zbiorowego Dotacja celowa dla gminy Chrzanów, Zator i Spytkowice na pokrycie kosztów dzieci w niepublicznym przedszkolu Dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu Chrzanowskiego na dofinansowanie zadań bieżących - wyposażenie budynku Hospicjum Dotacja celowa na pomoc finasową dla Gminy Jaworzno na dofinansowanie utrzymania gotowości Ośrodka Profilaktyki i Izby Wytrzeżwień. Wpłaty gminy z tytułu kosztów rodziny zastepczej (PCPR) Razem:

754

75421

14 000,00

2. 3. 4.

600 600 801

60004 60004 80104

61 909,96 29 090,04 28 000,00

5.

851

85195

10 000,00

6.

851

85154

2 000,00

7.

852

85204

1 000,00 146 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4184

Dotacje podmiotowe udzielane dla gminnych instytucji kultury

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota

1. 2.

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej Razem:

921 921

92109 92116

374 465,00 362 000,00 736 465,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje celowe na zadania bieżące

Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Kwota

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Zadania w zakresie ochrony przed powodzią Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej Zadania w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych Zadania w zakresie prowadzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Zadania w zakresie dożywiania -dystrybucja żywności z BŻ Zadania w zakresie kultury fizycznej Razem bieżące:

010 754 851 852 852 926

01008 75412 85154 85201 85295 92605

20 000,00 26 000,00 38 000,00 70 000,00 1 000,00 128 000,00 283 000,00

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne

1. Zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej Razem majątkowe: Razem: 754 75412 20 000,00 20 000,00 303 000,00

Przewodniczący Rady Gminy Babice Wiesław Domin

Uzasadnienie W budżecie Gminy Babice na 2012 r. zwiększa się plan dochodów bieżących w dziale 801- Oświata i wychowanie o kwotę 500 zł. z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej PS Zagórze. Plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 18 400 zł. z tytułu dotacji dla gminy na zadania bieżące z budżetu państwa. W planie wydatków budżetu Gminy Babice zmniejsza się wydatki bieżące w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 4 500 zł. W rozdziale 80104 ? Przedszkola zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 28 000 zł. z tytułu dotacji na pokrycie kosztów w niepublicznym przedszkolu w Chrzanowie, Spytkowice i Zatorze, do których uczęszczają dzieci z gminy Babice oraz wydatki bieżące zakup materiałów w PS Zagórze. W Rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze zwiększa się wydatki bieżące o 1 000 zł. na wpłaty gminy z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, a zmniejsza się w Rozdziale 85206 - Wspieranie rodziny. W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 18 400 na program związany z usuwaniem odpadów azbestowych oraz o kwotę 2 500 zł. na zakup materiałów i wyposażenia oraz w rozdziale 90095- Pozostała działalność zwiększa się wydatki majątkowe na budowę parkingu przy ul. Krakowskiej na inspektora nadzoru. W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2000 zł. z tytułu opłat i prowizji związanych z budową ośrodka w Jankowicach i Olszynach. W załączniku nr 3 do uchwały aktualizuje się kwotę dotacji dla OSP zwiększoną o 2000 zł. wprowadza się dotację na niepubliczne przedszkola w wysokości 28 000 zł. oraz dotacje na rodzinę zastępczą w kwocie 1 000 zł. i aktualizuje się dotację na zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększoną o 3000 zł. Przewodniczący Rady Gminy Babice Wiesław Domin
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5336

  uchwała nr XVIII/182/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie zmiany nazw ulic w Gminie Stare Babice

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3153

  uchwała nr XV/134/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 29 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4759

  uchwała nr XVII/162/12 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 maja 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stare Babice na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.790

  uchwała nr XIII/111/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 16 grudnia 2011r. Budżet Gminy Stare Babice na 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2070

  zarządzenie nr 219/09 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 21 lipca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice na 2009 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4183

  uchwała nr XXVII/199/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 lipca 2012r. określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. 2012.4182

  uchwała nr 519/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.4181

  uchwała nr XXV/152/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4180

  uchwała nr 509/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.4179

  uchwała nr XVIII/212/12 Rady Miejskiej w Żabnie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Żabno na rok 2012 Nr XIII/149/11 z dnia 12 grudnia 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.