Logowanie

DZ. URZ. 2012.4185

Tytuł:

uchwała nr XXI/245/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Rada Miejska w Skawinie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4185
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 4185

UCHWAŁA NR XXI/245/12 RADY MIEJSKIEJ W SKAWINIE z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust. 2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Rada Miejska w Skawinie uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 824 450 zł w tym: 1) zwiększa się dochody bieżące 272 379 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, 2) zwiększa się dochody majątkowe 552 071 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 824 450 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: 1) zwiększa się wydatki bieżące 282 834 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.1, 2) zwiększa się wydatki majątkowe 541 616 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.2. § 3. W załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skawina na rok 2012 Nr VII N/185/2012 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 stycznia 2012 r. ? Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2012, wprowadza się zmiany w następujący sposób: wprowadza się dział 010 i kwotę ?258 226?, rozdział 01008 i kwotę ?258 226?. Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skawina na rok 2012 otrzymuje brzmienie, jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Norbert Rzepisko

14:55:23

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4185

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/245/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 lipca 2012 r.

l.p. Dział Nazwa - Treść 1. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: a) dochody bieżące w tym: - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990) b) dochody majątkowe w tym: - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680) 172 906 4 920 4 920 Zmniejszenia 177 826 Zwiększenia

172 906

2.

710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA w tym: a) dochody bieżące w tym: - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990)

261 432 261 432 261 432

3.

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: a) dochody bieżące w tym: - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 2990) b) dochody majątkowe w tym: - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków , które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 6680)

385 192 6 027 6 027

379 165 379 165

OGÓŁEM DOCHODY:

824 450 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Norbert Rzepisko

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4185

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/245/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 lipca 2012 r.

l.p. 1. 60013 Dział Rozdział Nazwa - Treść TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie w tym: b) wydatki majątkowe 60016 Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 4 920 133 356 39 550 138 276 Zmniejszenia Zwiększenia 177 826 39 550

2.

700 70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: a) wydatki bieżące

10 455 10 455 10 455

3.

710 71004

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: a) wydatki bieżące

261 432 261 432 261 432

4.

900 90001

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: b) wydatki majątkowe 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe

374 737 321 148 321 148 53 589 6 027 47 562

OGÓŁEM:

824 450 Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Norbert Rzepisko

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4185

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXI/245/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 lipca 2012 r.

l.p. 1. Dział 010 01008 Rozdział Nazwa - Treść ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - dotacje na zadania bieżące 258 226 258 226 258 226 Zmniejszenia 258 226 258 226 Zwiększenia 258 226 258 226

2.

600 60016

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

4 920 4 920 4 920 4 920

3.

700 70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

10 455 10 455 10 455 10 455

4.

710 71004

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

261 432 261 432 261 432 15 400 246 032

5.

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:

6 027

6 027

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4185

w tym: - wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego: - związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 6 027 6 027

OGÓŁEM:

258 226

541 060

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Norbert Rzepisko

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XXI/245/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 lipca 2012 r.

l.p. 1. Dział 600 60013 Rozdział Nazwa - Treść TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu ulicy Hallerów (projekt) 60016 Drogi publiczne gminne w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - budowa parkingu wraz z przystankiem w rejonie Szkoły Podstawowej w Zelczynie (projekt) - rozbudowa ulicy Kolejowej w Skawinie (projekt) - rozbudowa skrzyżowania dróg gminnych w m. Jurczyce (projekt) - budowa chodnika wraz ze skanalizowaniem rowu wzdłuż ul. Za Górą (projekt) - przebudowa rynku w Skawinie ? Rynek i jego okolica wizytówką miasta 133 356 11 566 39 550 39 550 Zmniejszenia Zwiększenia 172 906 39 550

133 356

57 402 11 316 7 000

46 072

2.

900 90001

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne - kanalizacja Samborek - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie projekt: Jaśkowice-Zelczyna

10 455 10 455 10 455 10 455

379 165 331 603 331 603 134 666

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4185

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie projekt: Grabie - Krzęcin - kanalizacja sanitarna Korabniki Dolne (projekt) - kanalizacja sanitarna przy ul. Mickiewicza (projekt) 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: - inwestycje i zakupy inwestycyjne -modernizacja i dobudowa oświetlenia

149 274 33 210 14 453

47 562 47 562 47 562

OGÓŁEM:

10 455

552 071

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Norbert Rzepisko

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/245/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 lipca 2012 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skawina w roku 2012

Dział Rozdział §

Nazwa

Rodzaj dotacji z budżetu

dla jednostek sektora finansów publicznych 6

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 7 258 226 258 226

1 010

2

3

4 Rolnictwo i łowiectwo

5

01008

Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

258 226

600 60004

Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 60014 Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

4 459 372 2 950 000 2 950 000

1 509 372 1 509 372

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 4185

710 71013

Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących

500 000 500 000

500 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Oświata i wychowanie

105 660

28 160 28 160 77 500 77 500 2 630 000 100 000 100 000 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 100 000

801 80101 Szkoły podstawowe

80104

Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną

1 200 000 500 000

700 000

80110

Gimnazja Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną

1 250 000

80195

Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

180 000 180 000

35 000 851 85154 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 85158 Izby wytrzeźwień 52 500 52 500 35 000 35 000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 4185

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 852 85295 Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 854 85412 Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 921 92105 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 92116 Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92118 Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane

52 500

94 000 94 000 94 000

65 000 65 000

65 000

75 000 5 326 780 25 000 25 000

4 365 500 3 471 500 894 000

650 000 650 000 130 000 130 000 50 000 50 000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 4185

jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 926 92605 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 181 280 181 280

500 000 500 000 500 000

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Norbert Rzepisko
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.65.434

  informacja Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 8 lutego 2010r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Skawina

 • DZ. URZ. 2011.166.1330

  informacja nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 24 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależacych do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze Miasta i Gminy Skawina

 • DZ. URZ. 2012.1426

  ogłoszenie nr 1/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Skawina z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Miasta i Gminy Skawina

 • DZ. URZ. 2011.558.5953

  uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XI/128/2011 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 28 września 2011 r. w sprawie trybu udzielania, rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla przedszkoli i szkół publicznych oraz niepublicznych prowadzonych na terenie Gminy Skawina przez osoby fizyczne lub osoby inne niż Gmina Skawina, w części dotyczącej postanowień paragrafu 3 ust. 1 pkt 3

 • DZ. URZ. 2011.479.4642

  rozporządzenie nr 3/2011 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmiany rozporządzenia ustanawiającego strefę ochronną dla ujęcia wody powierzchniowej w km 5+500 rzeki Skawinki w miejscowości Skawina, gmina Skawina, powiat krakowski

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4184

  uchwała nr XXV/175/2012 Rady Gminy Babice z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4183

  uchwała nr XXVII/199/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 lipca 2012r. określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. 2012.4182

  uchwała nr 519/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.4181

  uchwała nr XXV/152/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4180

  uchwała nr 509/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 9 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.