Logowanie

DZ. URZ. 2012.4186

Tytuł:

zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Pcim z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pcim za 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Wójt Gminy Pcim
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4186
Hasła:Sprawozdanie z wykonania budżetu

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 4186

ZARZĄDZENIE NR 23/2012 WÓJTA GMINY PCIM z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania bud etu Gminy Pcim za 2011 rok. Na podstawie art. 30, ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami ? Wójt Gminy Pcim zarządza, co następuje: § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania bud etu Gminy za 2011 rok zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia. § 2. Sprawozdanie wymienione w § 1 przekazuje się Radzie Gminy celem rozpatrzenia na sesji Rady Gminy. § 3. Zarządzenie wchodzi w ycie z dniem podjęcia. Wójt Gminy Pcim Daniel Obajtek Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2012 Wójta Gminy Pcim z dnia 27 marca 2012 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD ETU GMINY PCIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ OPISOWA Rada Gminy Pcim w dniu 29 grudnia 2010 r. podjęła Uchwałę Bud etową Nr V/26/2010 ustalającą bud et Gminy Pcim na okres roku kalendarzowego 2011. W uchwale tej określiła: I. Dochody gminy w wysokości 27.353.705,00 zł, w tym: 1) dochody bie ące: 26.668.440,00 zł 2) dochody majątkowe: 685.265,00 zł, II. Wydatki gminy w wysokości 28.437.693,00 zł, w tym: 1. wydatki bie ące na łączną kwotę 26.238.296,00 zł,

14:55:08

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4186

2. wydatki majątkowe w kwocie 2.199.397,00 zł, III. Deficyt bud etu w kwocie 1.083.988,00 zł, który zostanie pokryty przychodami bud etu pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.083.988,00zł, IV. Przychody bud etu w kwocie 3.200.000,00 zł z tego: - kredyty bankowe 3.200.000,00 zł. V. Rozchody bud etu w kwocie 2.116.012,00 zł z tego: - spłata zaciągniętych kredytów bankowych 1.773.203,00 zł, - spłata zaciągniętych po yczek 342.809 zł. Do uchwały bud etowej Rada Gminy wprowadziła w 2011 r. zmiany zwiększające i zmniejszające bud et. W związku z wprowadzonymi zmianami po stronie dochodów zwiększono bud et o kwotę ogółem 404.354,81 zł, po stronie wydatków zwiększono bud et o kwotę ogółem 1.147.058,61 zł, po stronie przychodów zwiększono bud et o kwotę ogółem 673.788,80 zł, po stronie rozchodów zmniejszono bud et o kwotę 68.915,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wójt Gminy wprowadził zmiany zwiększające bud et w związku z otrzymanymi dotacjami celowymi, po stronie dochodów i wydatków o kwotę 5.080.651,78 zł. Po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy bud et gminy na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił: I. Dochody gminy w wysokości 32.838.711,59 zł, w tym: 1) dochody bie ące:31.137.738,59 zł 2) dochody majątkowe: 1.700.973,00 zł II. Wydatki gminy w wysokości 34.665.403,39 zł w tym: 1. wydatki bie ące na łączną kwotę 31.247.420,11 zł 2. wydatki majątkowe wraz z rezerwą inwestycyjną w kwocie 3.417.983,28 zł III. Deficyt bud etu w kwocie 1.826.691,80 zł, który zostanie pokryty przychodami bud etu pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1.826.691,80 zł. IV. Przychody bud etu w kwocie 3.873.788,80 zł z tego: - kredyty bankowe 3.200.000,00 zł, - po yczki 500.000,00 zł, - wolne środki, jako nadwy ka środków pienię nych na rachunku bie ącym bud etu wynikającej z rozliczeń kredytów i po yczek z lat ubiegłych w kwocie 173.788,80 zł. V. Rozchody bud etu w kwocie 2.047.097,00 zł z tego: - spłata zaciągniętych kredytów bankowych 1.773.203,00 zł, - spłata zaciągniętych po yczek 253.894,00 zł, - udzielona po yczka 20.000,00 zł. Zmiany zwiększające i zmniejszające ogólną kwotę bud etu w 2011 roku przedstawia załącznik Nr 1.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4186

Załącznik Nr 1 ZMIANY BUD ETU GMINY Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę bud etu na dzień 31.12.2011 r. w złotych

Plan wg uchwały bud etowej 1. Uchwała Nr V/26/2010 Źródła pokrycia deficytu bud etu ? przychody bud etu pochodzące z zaciągniętych kredytów, Bud et ogółem 2. Zmiany w bud ecie przeprowadzone przez Radę Gminy w 2011 roku 3. Zmiany zmieniające bud et przeprowadzone przez Wójta Gminy w 2011 roku dotacje celowe 4. Bud et po zmianach wykazanych W punktach 2 i 3 Bud et ogółem na 31.12.2011r. deficyt źródła pokrycia deficytu ? - przychody bud etu - kredyt - po yczka - wolne środki, jako nadwy ka środków pienię nych na rachunku bie ącym bud etu wynikająca z rozliczeń po yczek i kredytów z lat ubiegłych - rozchody bud etu - spłata zaciągniętego kredytu - spłata zaciągniętej po yczki - udzielona po yczka OGÓŁEM: DOCHODY WYDATKI

27.353.705,00 28.437.693,00 1.083.988,00 28.437.693,00 28.437.693,00 404.354,81 5.080.651,78 1.147.058,61 5.080.651,78

32.838.711,59 34.665.403,39 -1.826.691,80 3.873.788,80 3.200.000,00 500.000,00 173.788,80 2.047.097,00 1.773.203,00 253.894,00 20.000,00 34.665.403,39 34.665.403,39

WYKONANIE DOCHODÓW BUD ETOWYCH Ustalony przez Radę Gminy Pcim Uchwałą Bud etową Nr V/26/2010 z dnia 29 grudnia 2011r. plan dochodów w kwocie 27.353.705,00 zł został zwiększony w 2011 roku o łączną kwotę 5.485.006,59 zł i na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosił 32.838.711,59 zł z tego: 1) dochody bie ące: 31.137.738,59 zł, 2) dochody majątkowe: 1.700.973,00 zł. Zwiększenie planu nastąpiło na skutek zwiększenia dotacji celowych otrzymanych z bud etu państwa na finansowanie zadań zleconych i własnych gminy, jak równie dochodów własnych gminy. Dochody bud etu gminy w 2011 roku zostały zrealizowane w kwocie 32.915.853,00 zł (co stanowi 100,23% planowanych dochodów na 2011 r.), z tego: 1) dochody bie ące w kwocie 31.172.244,39 zł co stanowi 100,11% planu dochodów bie ących, 2) dochody majątkowe w kwocie 1.743.608,61 zł co stanowi 102,51% dochodów majątkowych. Struktura wykonanych dochodów Gminy Pcim przedstawia się w następujący sposób: - dochody własne w kwocie 7.252.429,89 zł w tym: dochody bie ące w kwocie 6.699.494,37 zł dochody majątkowe w kwocie 552.935,52 zł - dotacje, środki pozyskane z innych źródeł w kwocie 10.213.293,11 zł w tym: dochody bie ące w kwocie 9.022.620,02 zł dochody majątkowe w kwocie 1.190.673,09 zł - subwencja ogólna w kwocie 15.450.130,00 zł w tym dochody bie ące w kwocie 15.450.130,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4186

Tabelaryczne wykonanie dochodów bud etu gminy zawiera załącznik Nr 2, a strukturę dochodów bud etowych załącznik Nr 3. Dochody bie ące: Dz.010 ? Rolnictwo i łowiectwo W dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo otrzymano dotację celową w kwocie 17.358,78 zł z rezerwy celowej bud etu państwa w rozdz. 01095 ? z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, otrzymano dotację ze środków bud etu województwa na odbudowę dróg dojazdowych do pół w kwocie 32.500 zł. Dz. 020 ? Leśnictwo W wy ej wymienionym dziale zaplanowano dochody z tytułu dzier awy obwodów łowieckich przez nadleśnictwa w kwocie 2.000,00 zł, dochody wykonano w kwocie 1.281,2 zł co stanowi 64,06 % planu. Dz. 150 ? Przetwórstwo przemysłowe Gmina Pcim w 2011 roku otrzymała dotacje celową z bud etu państwa na realizacje zadania ?Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pcim? w kwocie 14.400 zł. Dz. 400 ? Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 15.000,00 zł, z tytułu wpływów za zu ycie wody. Zebrano dochody w kwocie 15.390,69 zł (tj. 102,60% planu) z tytułu wpływów za zu ycie wody jak i odsetki za nieterminowe wpłaty nale noci. Nale ności wynikające z podpisanych umów na dzień sprawozdawczy wynoszą 3.324,50zł. Dz. 600 ? Transport i łączność W rozdziale 60078- otrzymano dotację celową z bud etu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk ywiołowych na terenie Gminy Pcim w kwocie 1.768.970,04 zł. Dz. 700 ? Gospodarka mieszkaniowa W dziale 700 zaplanowano środki z tytułu wpływów z opłat za zarząd, u ytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzier awy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego, zwroty z tytułu zu ycia energii i gazu przez dzier awców w budynkach komunalnych. Otrzymano dotację celową z bud etu państw na realizację własnych zadań bie ących gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z wynajmem i transportem kontenerów mieszkalnych oraz wynajem mieszkań od osób prywatnych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi i osuwiska, które wystąpiły w maju i czerwcu 2010r, w kwocie 22.500 zł. Zebrano równie dochody w postaci odsetek z tytułu nieterminowego regulowania czynszu. W wy ej wymienionym dziale pozyskano dochody w wysokości 169.333,48 zł. Na dzień 31.12.2011 r. nale ności, które wynikają z podpisanych umów a termin płatności minął wynoszą 11.529,61 zł. Trwają prace zmierzające do likwidacji zaległości. Dz. 720 ? Informatyka W dziale 720 otrzymano refundację poniesionych wydatków w latach poprzednich w ramach projektu ?Łagodzenie skutków wykluczenia informatycznego w gminie Pcim? w ramach działania 8.3 ?Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elnclusion? osi priorytetowej 8. ?Społeczeństwo informacyjne zwiększenie innowacyjności gospodarki? Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w kwocie 30.191,00 zł. Dz. 750 ? Administracja publiczna W rozdz. 75011- Urzędy wojewódzkie otrzymano dotację celową na wykonywanie zadań z zakresu zadań zleconych w kwocie 58.355 zł, zebrano dochody w wysokości 5% dochodów z tytułu wydawania dowodów osobistych w kwocie 3,10 zł. W rozdz. 75023 ? Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ? uzyskano dochody z tytułu zwrotu za energię elektryczna za wynajmowane pomieszczenia urzędu gminy, dochody z tytułu kwot nale nych płatnikowi z tytułu terminowego przelewania podatku od osób fizycznych do urzędu skarbowego oraz wynagrodzenie płatnika za zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych, otrzymano równie darowiznę w kwocie 25.663,20 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4186

W rozdz. 75056 ? Spis rolny i inne, otrzymano dotację celową w kwocie 21.898,14 zł. Dz. 751 ? Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa W w/w dziale realizowane jest zadanie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminach w roku 2011 otrzymano dotację w kwocie 1.498,61 zł. Otrzymano dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 16.814,08 zł. Dz. 752 ? Obrona narodowa W dziale 752 otrzymano dotację celową z bud etu państwa za zadanie związane z wydatkami obronnymi w kwocie 770 zł. Dz. 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa W rozdz. 75412 ? Ochotnicze stra e po arne otrzymano pomoc finansowa od Marszałka Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację prac budowlano-remontowych w remizach stra ackich w ramach konkursu ?Małopolskie remizy? w kwocie20.737 zł. Otrzymano dotację celową z bud etu państwa na realizacje zadania związanego z obroną cywilną w kwocie 249,20 zł.

Gmina otrzymała darowiznę w kwocie 12.000 zł. Dz. 756 ?Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem W rozdz. 75601 ? otrzymano dochody zebrane przez urzędy skarbowe i przekazane w odpowiedniej wysokości do gmin z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami ? w kwocie 27.326,51 zł. W rozdz. 75615 ? wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności prawnych i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zaplanowano dochody w kwocie 844.593,50 zł, zebrano w kwocie 864.167,91 co stanowi 102,32% planu. W w/w rozdziale zebrano dochody z poszczególnych tytułów: - podatek od nieruchomości w kwocie 749.632,24 zł, - podatek rolny w kwocie 726,00 zł, - podatek leśny w kwocie 12.246,00 zł, - podatek od środków transportowych w kwocie 7.370,00 zł, - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 5.517,00 zł, - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 85.574,00zł, - odsetki od nieterminowych wpłat 3.102,67 zł. W rozdz. 75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku i spadków i darowizn, podatku od czynności prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ? zaplanowano dochody w wysokości 1.378.203,00 zł, a zebrano 1.391.054,19 zł (tj. 100,93 % planu). W w/w rozdziale zebrano dochody z poszczególnych tytułów: - podatek od nieruchomości w kwocie 865.828,79 zł, - podatek rolny w kwocie 33.910,10 zł, - podatek leśny w kwocie 111.768,22 zł, - podatek od środków transportowych w kwocie 190.688,80 zł, - podatek od spadków i darowizn w kwocie 19.975,00 - podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 152.303,00 zł, - odsetki od nieterminowych wpłat 16.580,28 zł. W rozdz. 75618 ? wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podatnie ustaw ? w rozdziale tym zaplanowano środki w wysokości 158.269,00 zł zrealizowano w kwocie 160.673,73 zł (tj. 101,52% planu). Dochody w tym rozdziale stanowią wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 19.526,00 zł, wpływy z opłat za sprzeda alkoholu 135.618,73 zł, wpływy z innych lokalnych opłat w kwocie 5.529,00 zł. W załączniku Nr 4 przedstawiono dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzeda napojów alkoholowych, natomiast w załączniku Nr 5 przedstawiono dochody z tytułu kar pienię nych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Rozdz.. 75621 zebrano dochody przekazane z bud etu państwa jako udziały gmin w podatkach stanowiących dochód bud etu państwa w kwocie 3.255.344,28 zł. Nale ności pozostałe do zapłaty w dziale 756 na dzień 31.12.2011r. wynoszą 283.303,56 zł z tego nale ności, których termin płatności minął w kwocie 190.130,36 zł. W załączniku 7 przedstawiono dochody z działu 756.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4186

Dz. 758 ? Ró ne rozliczenia W dziele tym otrzymano dochody z tytułu subwencji ogólnej z bud etu państwa w kwocie 15.450.130 zł, z czego: - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 9.658.043,00 zł, - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 5.289.903,00 zł, - część równowa ąca subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 502.184,00 zł. W w/w dziale zebrano dochody z tytułu wpływ z dywidend, oraz z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym i lokat w kwocie 28.374,29 zł. Dz. 801 ? Oświata i wychowanie W rozdz. 80101- zebrano dochody z tytułu wynajmowania sal i pomieszczeń szkolnych oraz zwroty za energię gaz i wodę oraz za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń będących w zarządzie szkół w kwocie 27.480,68 zł. W rozdz. 80103 ? zebrano dochody za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 18.622,90 zł. W rozdz. 80104 ? Przedszkola, otrzymano dochody w kwocie 135.320,73 za pobyt dzieci w przedszkolach. Rozdz.. 80106 ? Inne formy wychowania przedszkolnego zebrano dochody w wysokości 58.877,83 zł. W rozdz. 80110 ? Gimnazja, zebrano dochody z tytułu wynajmu sal i pomieszczeń w kwocie 7.013,00zł. Rozdz. 80114 ? Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół zebrano dochody w kwocie 6.781,14 zł. Rozdz.. 80148 ? Stołówki szkolne ? zebrano dochody z tytułu ywienia dzieci na stołówkach szkolnych w kwocie 552.812,41 zł, oraz wpływy z ró nych dochodów w kwocie 9.955,90 zł. Rozdz. 80195 ? Pozostała działalność ? otrzymano dotację celową w kwocie 602 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie ? w ramach podnoszenia jakości oświaty ? prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wy szy stopień awansu zawodowego. Dz. 852 ? Pomoc społeczna W rozdz.. 85212 ? otrzymano dotację celową z bud etu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczania społecznego w kwocie 4.

085.283,44 zł, zebrano równie dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej nale nej gminie jako organowi właściwemu wierzyciela i dłu nika z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego. Rozdz. 85213 ? otrzymano dotacje celowe z bud etu państwa na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 11.102,56 zł. W rozdz. 85214 ? otrzymano dotację celowe na wypłaty zasiłków z pomocy społecznej oraz na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej w kwocie 29.252,48 zł. Zebrano dochody za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznego jako częściowy zwrot utrzymania. Rozdz. 85216 ? otrzymano dotację z przeznaczeniem na zasiłki stałe w kwocie 107.073,12 zł. Rozdz. 85219 ? otrzymano dotacje celową z przeznaczeniem na utrzymanie GOPS w kwocie 73.451,53 zł, otrzymano dotację w kwocie 1180 złotych z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. Zebrano dochody z najmu pomieszczeń GOPS, zwrot za energię i gaz od wynajmowanych pomieszczeń oraz odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym. Rozdz. 85278 ? otrzymano dotację z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych podczas powodzi w kwocie 2.139.080,00 zł. W rozdz. 85295 ? Pozostała działalność otrzymano dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego gmin w zakresie do ywiania uczniów w kwocie 85.473,87 zł oraz 10.400 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Dz. 853 ? Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej W dziale tym otrzymano środki w formie dotacji w kwocie 237.390,89 zł na zadania: 1) ?Szansa dla aktywnych program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Pcim? w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki ? realizacja GOPS Pcim 2) ?Mistrzostwa matematyki? w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki ? realizacja ZOS Pcim. 3) ?Wielki teatr małego aktora? w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki ? realizacja ZOS Pcim.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 4186

Dz. 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza W dziale tym otrzymano dotacje celową w kwocie 124.810,23 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zakup podręczników szkolnych. Dz. 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dz. 900 zrealizowano dochody w kwocie 6194,89 zł z opłat za śmieci z lat ubiegłych, wpływ środków za uszkodzone słupy oświetlenia ulicznego jak równie dochody z tytułu kar i opłat pienię nych za korzystanie ze środowiska w kwocie 3.801,77zł. Dz. 926 ? Kultura fizyczna i sport W dz. 926 otrzymano refundację wydatków poniesionych w latach poprzednich w ramach projektu Współpraca Transgraniczna. Dochody majątkowe: Dz. 600 ? Transport i łączność W dziale 60078- otrzymano dotację celową z bud etu państwa z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk ywiołowych na terenie Gminy Pcim w kwocie 411.384,09 zł. Dz. 700 ? Gospodarka mieszkaniowa W dziale tym zaplanowano sprzeda działek z terenu gminy Pcim w kwocie 510.299 złotych, uzyskano dochody w kwocie 552.935,52 zł. Z bud etu państwa otrzymano dotację na zadanie pn.?Odtworzenie budynków lub lokali mieszkalnych zniszczonych w wyniku zdarzeń klęskowych mających miejsce w 2010r., począwszy od maja 2010 roku w gminie Pcim? w kwocie 482.212 zł. Dz. 801 ? Oświata i wychowanie W dziale 801 otrzymano środki z bud etu państwa w kwocie 63.377,00 na realizację zadania pn.?Radosna szkoła?. Dz. 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W dziale 900 realizowane jest zadani pn? Opracowanie i wykonanie prac projektowych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z towarzyszącą infrastrukturą realizowane w ramach porozumienia dla gmin: Pcim, Lubień i Tokarnia?, w związku z czym otrzymano środki finansowe od gminy Lubień i Tokarnia na realizację tego zadania w kwocie 233.700 zł. DOCHODY WŁASNE Na 2011 rok zaplanowano dochody własne w kwocie 7.128.108,00 zł zrealizowano je w wysokości 7.252.429,89 zł tj. 101,74 % planu. Realizacja nale ności niepodatkowych (załącznik Nr 6). 1. Wpływy za wodę Nale ność netto do pobrania w kwocie 15.510,28 zł W 2011 r. została wykonana w kwocie 15.265,25 zł Nale ność pozostała do zapłaty wynosi 3.324,60 zł 2. Wpływy z tytułu dzier awy, czynszu i umów najmu mienia komunalnego. Planowane nale ności w kwocie 140.397,05 zł Dochody wykonane 135.464,71 zł Nale ność pozostała do zapłaty wynosi 7.767,34 zł w tym zaległości w kwocie 7.767,34 zł Prowadzone są działania zmierzające do likwidacji powstałych zaległości. 3. Wpływy z tytułu wieczystego u ytkowania mienia komunalnego. Nale ność do pobrania w kwocie 8.790,00 zł wpłata 8.790,00 zł 4. Dochody z ywienia dzieci w przedszkolach Nale ności w kwocie 552.812,41 zł Wpłaty 552.812,41 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 4186

5. Dochody pobierane za pobyt dzieci w przedszkolach 204.836,13 zł Wpłaty 204.836,13 zł 6. Sprzeda działek mienia komunalnego552.935,52 zł Wpłaty 552.935,52 zł 7. Pozostałe dochody niepodatkowe 304.803,38 zł Wpłaty 293.132,38 zł Nale ności pozostałe do zapłaty 11.989,61 zł w tym zaległości 6.056,97 zł. 8. Opłata za sprzeda napojów alkoholowych. W 2011r. na konto dochodów bud etu gminy z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzeda alkoholu wpłynęła kwota 135.618,73 zł. Środki finansowe otrzymane z tego tytułu zostały przeznaczone na zadania, które zostały określone Uchwałą Rady Gminy w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik Nr 4). NALE NOŚCI PODATKOWE Dz. 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Dochody planowane 5.610.788,50 zł Nale ności do pobrania w kwocie 5.978.570,99 zł Dochody wykonane 5.698.566,62 zł Dochody otrzymane 5.685.421,42 zł Nale ności pozostałe do zapłaty283.303,56 zł w tym zaległości 190.130,36 zł Nadpłaty 3.299,19 zł Środki finansowe nale ne gminie za miesiąc grudzień 2011 r. wpłynęły na rachunek bud etu gminy w miesiącu styczniu br. dotyczy to dochodów przekazywanych przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe. Realizacje dochodów w dziale 756 przedstawia załącznik Nr 7. Na planowane do wykonania wpływy z tytułu udziału w PIT w kwocie 3.194.223,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano 3.248.690,00 zł co stanowi 101,70 % planu. Uwagę nale y zwrócić na występujące na dzień 31 grudnia 2011 r. salda zaległości podatkowych z następujących tytułów: - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 26.904,34 zł - podatek od nieruchomości osoby prawne 81.740,46 zł - podatek od nieruchomości osoby fizyczne 44.824,46 zł - podatek rolny osoby fizyczne 1.194,20 zł - podatek leśny osoby fizyczne 5.049,70 zł - podatek leśny osoby prawne 133,00 zł - podatek od środków transportowych osoby fizyczne 28.430,30 zł - podatek od środków transportowych osoby prawne 1.436,00 zł - zaległości z tytułu podatków zniesionych 417,90 zł Na dzień 31 grudnia 2011 r. łączne zaległości ze wszystkich tytułów wynoszą 190.130,36 zł W/w zaległości wystąpiły pomimo prac, jakie prowadzą pracownicy Referatu Finansowego w celu ściągnięcia zaległości. W okresie sprawozdawczym wystawiono 686 szt. upomnień na kwotę 266.493,46 zł oraz 190 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 158.005,30 zł. W związku z podjętymi działaniami na konto urzędu w roku 2011 wpłynęło 226.137,10 zł środków z tytułu zaległości. Informację o stanie zaległości i nadpłat w podatkach na dzień 31 grudnia 2011 r. zawiera załącznik Nr 8,9. DOTACJE I ŚRODKI POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ W 2011 r. Gmina Pcim otrzymała dotacje celowe z bud etu państwa: Dochody bie ące: 1. Na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§2010) 6.356.659,33 zł z tego: a) z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Finansowy 6.316.448,50 zł w tym:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 4186

- dla działu 010 ? Rolnictwo i łowiectwo 17.358,78 zł Rozdz. 01095 ? Pozostała działalność 17.358,78 zł - dla działu 750 - Administracja publiczna 58.355,00 zł Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie58.355,00 zł - dla działu 752 ? Obrona narodowa770,00 zł Rozdz. 75212 ? Pozostałe wydatki obronne 770,00 zł - dla działu 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa249,20 zł Rozdz. 75414 ? Obrona cywilna 249,20 zł - dla działu 852 - Pomoc społeczna 6.239.715,52 zł z przeznaczeniem na: Rozdz. 85212 ? Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.085.283,44 zł Rozdz. 85213 ? Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 3.772,08 zł Rozdz. 85219 ? Ośrodki pomocy społecznej 1.180,00 zł Rozdz. 85278 ? Usuwanie skutków klęsk ywiołowych 2.139.080,00 zł - dla działu 85295 ? Pozostała działalność10.400,00 zł b) z Krajowego Biura Wyborczego 18.312,69 zł - dla działu 751 ? Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa z przeznaczeniem na: Rozdz. 75101 ? Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1.498,61 zł Rozdz. 75108 ? Wybory do Sejmu i Senatu 16.814,08 zł c) z Głównego Urzędu Statystycznego 21.898,14 zł - dla działu 750 ? Administracja publiczna Rozdz. 75056 ? Spis powszechny i inne 21.898,14 zł 2. Na realizację własnych zadań bie ących gmin §2030 z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie 2.

219.463,75 zł z tego: - dla działu 600 ? Transport i łączność 1.768.970,04 zł Rozdz.60078 ? Usuwanie skutków klęsk ywiołowych 1.768.970,04 zł - dla działu 700 ? Gospodarka mieszkaniowa 22.500,00 zł Rozdz. 70078 ? Usuwanie skutków klęsk ywiołowych 22.500,00 zł - dla działu 801 ? Oświata i wychowanie602,00 zł Rozdz. 80195 ? Pozostała działalność 602,00 zł - dla działu 852 ? Pomoc społeczna 302.581,48 zł Rozdz. 85213 ? Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne7.330,48 zł Rozdz. 85214 ? Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 29.252,48 zł Rozdz. 85216 ? Zasiłki stałe 107.073,12 zł Rozdz. 85219 ? Ośrodki pomocy społecznej 73.451,53 zł Rozdz. 85295 ? Pozostała działalność 85.473,87 zł - dla Dz. 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza 124.810,23 zł Rozdz. 85415 ? Pomoc materialna dla uczniów 124.810,23 zł 3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 § 200 293.285,94 zł w Dz. 720 ? Informatyka 30.191,00 zł w Rozdz. 72095 ? Postała działalność 30.191,00 zł w Dz. 853 ? Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 237.390,89 zł w Rozdz. 85395 ? Pozostała działalność237.390,89 zł w Dz. 926 ? Kultura fizyczna 25.704,05 zł w dz. 92695 ? Pozostała działalność25.704,05 zł 4. Dotacje otrzymane z bud etu państwa na zadania bie ące realizowane przez gminę §202 14.400,00 zł w Dz. 150 ? Przetwórstwo przemysłowe w Rozdz. 15095 ? Pozostała działalność 14.400,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 10 ?

Poz. 4186

5. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień § 231 32.500,00 zł w Dz. 010 ? Rolnictwo i łowiectwo w rozdz. 01095 ? pozostała działalność 32.500,00 zł 6. Rekompensaty utraconych dochodów § 26885.574,00 zł w Dz. 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz.. 75615 ? Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych85.574,00 zł 7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między J.S.T§27120.737,00 zł w Dz. 754 ? Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Rozdz. 75412 ? Ochotnicze stra e po arne 20.737,00 zł Dochody majątkowe: 1.Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych § 633 Dz. 600 ? Transport i łączność W Rozdz. 60078 ? Usuwanie skutków klęsk ywiołowych 418.384,09 zł Dz. 700 ? Gospodarka mieszkaniowa W Rozdz. 70078 ? Usuwanie skutków klęsk ywiołowych 482.212,00 zł Dz. 801 ? Oświata i wychowanie W rozdz. 80195 ? Pozostała działalność 63.377,00 zł 2. Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. § 661 Dz. 900 ? Gospodarka komunalna i ochrona środowiska W rozdz. 90001 ? Gospodarka ściekowa i ochrona wód 233.700,00 zł Łącznie w 2011 r. Gmina otrzymała dotacje i środki w kwociew kwocie 10.213.293,11 zł , co stanowi 31,03% wykonanych dochodów. Finansowanie zadań zleconych z dotacji celowych (§ 2010) przedstawia załącznik Nr 10. SUBWENCJA OGÓLNA W 2011 r. Gmina Pcim otrzymała z Ministerstwa Finansów subwencję ogólną w łącznej wysokości 15.450.130,00 zł z tego: - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 9.658.043,00 zł - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5.289.903,00 zł - Część równowa ąca subwencji ogólnej dla gmin 502.184,00 zł Subwencja ogólna stanowi 46,94 % wykonanych dochodów ogółem.

Załącznik Nr 2 Wykonanie dochodów w 2011 roku Dział Nazwa bie ące 010 Rolnictwo i łowiectwo Wpływy z ró nych dochodów (§0970) Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010) Dotacje celowe otrzymane z gminy 50 158,78 130,00 17 358,78 49 988,78 99,66% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 100,00% 17 358,78 100,00% Plan ogółem Wykonanie % Pozostałe nale ności Nale ności wymagalne

32 670,00

32 500,00

99,48%

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 11 ?

Poz. 4186

na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednsotkami samorządu terytorialnego (§2310) 020 Leśnictwo Dochody z najmu i dzier awy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) 150 Przetwórstwo przemysłowe Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na zadania bie ące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020) 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Wpływy z usług (§ 0830) Pozostałe odsetki (§0920) Wpływy z ró nych dochodów (§0970) 600 Transport i łączność Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację własnych zadań bie ących gmin (związków gmin) §2030) 700 Gospodarka mieszkaniowa Wpływy z opłat za zarząd, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) Dochody z najmu i dzier awy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) Pozostałe odsetki (§0920) Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację własnych zadań bie ących gmin (związków gmin) (§2030) Wpływy z ró nych dochodów (§0970) 720 Informatyka Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich (§2007) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 2 000,00 2 000,00 1 281,25 1 281,25 64,06% 64,06% 0,00 0,00 0,00 0,00

14 400,00 14 400,00

14 400,00 100,00% 14 400,00 100,00%

0,00 0,00

0,00 0,00

15 000,00 14 800,00 0,00 200,00

15 390,69 102,60% 15 265,25 103,14% 13,44 112,00 0,00% 56,00%

3 324,60 3 324,60 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 768 971,00 1 768 970,04 100,00% 1 768 971,00 1 768 970,04 100,00%

180 147,00 8 790,00

169 333,48

94,00%

11 529,61 0,00

11 529,61 0,00

8 790,00 100,00%

120 000,00

111 423,56

92,85%

7 767,34

7 767,34

557,00 25 500,00

566,59 101,72% 22 500,00 88,24%

3 452,90 0,00

3 452,90 0,00

25 300,00 30 191,00 25 662,35

26 053,33 102,98% 30 191,00 100,00% 25 662,34 100,00%

309,37 0,00 0,00

309,37 0,00 0,00

4 528,65

4 528,66 100,00%

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 12 ?

Poz. 4186

bud etu środków europejskich (§2009) 750 Administracja publiczna Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienię nej (§0960) Wpływy z ró nych dochodów (§0970) Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) 752 Obrona narodowa Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010) 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienię nej (§0960) Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010) Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bie ących (§2710) 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Podatek dochodowy od osób fizycznych (§0010) Podatek dochodowy od osób prawnych (§0020) Podatek od nieruchomości (§0310) Podatek rolny (§0320) 119 137,50 32 500,00 109 345,36 25 663,20 91,78% 0,00% 1 672,00 1 672,00 1 672,00 1 672,00

3 500,00 83 122,00

3 425,92 80 253,14

97,88% 96,55%

0,00 0,00

0,00 0,00

15,50

3,10

20,00%

0,00

0,00

19 054,00

18 312,69

96,11%

0,00

0,00

19 054,00

18 312,69

96,11%

0,00

0,00

770,00 770,00

770,00 100,00% 770,00 100,00%

0,00 0,00

0,00 0,00

32 987,00 12 000,00

32 986,20 100,00% 12 000,00 100,00%

0,00 0,00

0,00 0,00

250,00

249,20

99,68%

0,00

0,00

20 737,00

20 737,00 100,00%

0,00

0,00

5 610 788,50 5 698 566,62 101,56%

282 885,66

189 712,46

3 194 223,00 3 248 690,00 101,71% 5 000,00 6 654,28 133,09%

0,00 0,00 190 847,92 1 194,20

0,00 0,00 126 564,92 1 194,20

1 587 452,50 1 615 461,03 101,76% 34 356,00 34 636,10 100,82%

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 13 ?

Poz. 4186

Podatek leśny (§0330) Podatek od środków transportowych (§0340) Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§0350) Podatek od spadków i darowizn (§0360) Wpływy z opłaty skarbowej (§ 0410) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu (§ 0480) Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§ 2680) 757 Obsługa długu publicznego Pozostałe odsetki (§ 0920) 758 Ró ne rozliczenia Wpływy z dywidend (§ 0740) Pozostałe odsetki (§ 0920) Subwencje ogólne z bud etu państwa (§ 2920) 801 Oświata i wychowanie Wpływy z ró nych opłat (§0690) Dochody z najmu i dzier awy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) Wpływy z usług (§ 0830) Pozostałe odsetki (§ 0920) Wpływy z ró nych dochodów (§0970) Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację własnych zadań bie ących gmin (związków gmin) (§2030) 852 Pomoc społeczna Dochody z najmu i dzier awy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§0750) Odsetki od dotacji oraz płatności:

122 950,00 198 064,00 30 500,00

124 014,22 100,87% 198 058,80 100,00% 27 297,04 89,50%

5 182,70 29 866,30 26 904,34

5 182,70 29 866,30 26 904,34

23 000,00 18 000,00 135 269,00 5 000,00

19 975,00

86,85%

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

19 526,00 108,48% 135 618,73 100,26% 5 529,00 110,58%

160 700,00 10 700,00 85 574,00

157 820,00

98,21%

220,00 28 670,20 0,00

0,00 0,00 0,00

19 712,42 184,23% 85 574,00 100,00%

0,00 0,00

0,04 0,04

0,00% 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 471 230,00 15 478 504,29 100,05% 100,00 21 000,00 78,69 78,69% 28 295,60 134,74%

15 450 130,00 15 450 130,00 100,00% 820 525,00 10,00 18 706,00 820 702,18 100,02% 9,00 18 587,28 0,00% 99,37%

552 816,00 4 400,00 243 819,00 774,00

552 812,41 100,00% 4 706,03 106,96% 243 985,46 100,07% 602,00 77,78%

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

6 589 655,00 6 567 914,72 5 437,00

99,67%

180 028,50 0,00

180 028,50 0,00

5 453,87 100,31%

500,00

491,72

98,34%

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 14 ?

Poz. 4186

wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości (§ 0900) Pozostałe odsetki (§0920) Wpływy z ró nych dochodów (§0970) Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację własnych zadań bie ących gmin (związków gmin) §2030) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostałe odsetki (§ 0920) Wpływy z ró nych dochodów (§0970) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich (§ 2007) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich (§2009) 126 071,00 124 810,23 99,00% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy z ró nych opłat (§0690) Pozostałe odsetki (§ 0920) Wpływy z ró nych dochodów (§0970) 926 Kultura fizyczna 400,00 9 144,00 327,00 9 004,41 81,75% 98,47% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 240 014,00 6 239 715,52 100,00%

325 240,00

302 581,48

93,03%

0,00

0,00

6 920,00

8 510,08 122,98%

180 028,50

180 028,50

2 000,00

1 830,64

91,53%

0,00

0,00

252 939,18 950,00 600,00 236 742,96

238 877,41 932,87 553,65 223 476,19

94,44% 0,00% 0,00% 94,40%

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

14 646,22

13 914,70

95,01%

0,00

0,00

0,00 6 000,00 4 050,00 150,00 1 800,00 27 713,63

0,00 6 194,89 103,25% 4 047,63 147,26 99,94% 98,17% 7 022,84 708,00 382,20 5 932,64 25 704,01 1 090,20 708,00 382,20 0,00 0,00

2 000,00 111,11% 25 704,52 0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 15 ?

Poz. 4186

Pozostałe odsetki (§ 0920) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich (§ 2007) bie ące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe 600 Transport i łączność Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330) 700 Gospodarka mieszkaniowa Wpływy za sprzeda y składników majatkowych (§0870) Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330) 801 Oświata i wychowanie Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§6610) majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00 27 713,63

0,47 25 704,05

0,00% 92,75%

0,00 25 704,01

0,00 0,00

razem: 31 137 738,59 31 172 244,39 100,11% 309 293,81 293 285,94 94,82%

512 167,22 25 704,01

384 032,77 0,00

411 385,00 411 385,00

411 384,09 100,00% 411 384,09 100,00%

0,00 0,00

0,00 0,00

992 511,00 1 035 147,52 104,30% 510 299,00 482 212,00 552 935,52 108,36% 482 212,00 100,00%

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

63 377,00 63 377,00

63 377,00 100,00% 63 377,00 100,00%

0,00 0,00

0,00 0,00

233 700,00 233 700,00

233 700,00 100,00% 233 700,00 100,00%

0,00 0,00

0,00 0,00

razem: 1 700 973,00 1 743 608,61 102,51% 0 0,00 0,00%

0,00 0,00

0,00 0,00

32 838 711,59 32 915 853,00 100,23% 309 293,81 293 285,94 94,82%

512 167,22 25 704,01

384 032,77 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 16 ?

Poz. 4186

Załącznik Nr 3 STRUKTURA DOCHODÓW BUD ETOWYCH NAZWA PLAN WYKONANIE % % udział wykonani w wykonanyc a planu h dochodach 100,23% 101,74% 100,00% 22,03%

Dochody ogółem w tym: 1.Dochody własne z tego: a/ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych b/ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych c/ podatek od nieruchomości d/ podatek rolny e/ podatek leśny f/ podatek od środków transportowych g/ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej h/ podatek od spadków i darowizn i/ wpływy z opłaty skarbowej j/ podatek od czynności cywilnoprawnych k/opłata za sprzeda napojów alkoholowych l/wpływy z innych lokalnych opłat ł/ wpływy za sprzeda y składników majątkowych (§087) n/pozostałe dochody 2.Dotacje i środki pozyskane z innych źródeł z tego: a/ dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich(§ 200) b/ na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§201) c/ dotacje celowe przekazane z bud etu państwa na zadania bie ące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§202) d/ na realizację własnych zadań bie ących gmin (§ 203) e/ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (§231) f/ rekompensata utraconych dochodów (§268) g/ wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bie ących (§271) i/ Dotacje celowe otrzymane z z bud etu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)(§ 633) h/ dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)

32 838 711,59 7 128 108,00

32 915 853,00 7 252 429,89

3 194 223,00 5 000,00 1 587 452,50 34 356,00 122 950,00 98 064,00 30 500,00 23 000,00 18 000,00 160 700,00 135 269,00 5 000,00 510 299,00 1 103 294,50 10 260 473,59 309 293,81

3 248 690,00 6 654,28 1 615 461,03 34 636,10 124 014,22 198 058,80 27 297,04 19 975,00 19 526,00 157 820,00 135 618,73 5 529,00 552 935,52 1 106 214,17 10 213 293,11 293 285,94

101,71% 133,09% 101,76% 100,82% 100,87% 100,00% 89,50% 86,85% 108,48% 98,21% 100,26% 110,58% 108,36% 100,26% 99,54% 94,82%

9,87% 0,02% 4,91% 0,11% 0,38% 0,60% 0,08% 0,06% 0,06% 0,48% 0,41% 0,02% 7,62% 3,36% 31,03% 0,89%

6 360 568,78 14 400,00

6 356 659,33 14 400,00

99,94% 100,00%

19,31% 0,20%

2 246 556,00 32 670,00 85 574,00 20 737,00

2 219 463,75 32 500,00 85 574,00 20 737,00

98,79% 99,48% 100,00% 100,00%

6,74% 0,10% 1,18% 0,29%

956 974,00

956 973,09

100,00%

#DZIEL/0!

233 700,00

233 700,00

100,00%

3,22%

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 17 ?

Poz. 4186

miedzy jednostkami samorządu terytorialnego (§661) 3. Subwencja ogólna z tego: a/ część oświatowa b/ część wyrównawcza c/ część równowa ąca 9 658 043,00 5 289 903,00 502 184,00 9 658 043,00 5 289 903,00 502 184,00 100,00% 100,00% 100,00% 29,34% 16,07% 6,92% 15 450 130,00 15 450 130,00 100,00% 46,94%

Załącznik Nr 4 Dochody z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzeda napojów alkoholowych, wydatki na realizację zadań określonych w ustawnie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Dochody Dochody Wydatki planowa wykonan planowane ne e Wydatki wykonane

1.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: dochody bie ące: Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii (razem) 1) a) Wydatki bie ące wydatki jednostek bud etowych

756

1.1

75618

1.1.1

135 269,0 135 618,7 0 3 851 85153 144 569,89 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 130 311,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. 2.1.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 18 ?

Poz. 4186

2.2

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem): 1)Wydatki bie ące a) wydatki jednostek bud etowych - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

85154

141 569,89

130 311,00

141 569,89 113 369,00 28 200,89

130 311,00 105 039,08 25 271,92

Załącznik Nr 5 Dochody z tytułu kar pienię nych i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną Lp. 1 Wyszczególnienie Gospodarka komunalna i ochron a środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Ogółem dochody: 2 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi w tym: wydatki bie ące jednostek bud etowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: wydatki bie ące jednostek bud etowych Ogółem wydatki: 2 000,00 4 844,68 800,00 2 365,62 90004 2 844,68 1 565,62 900 90003 2 844,68 1 565,62 Dział Rozdz. Planowane Wykonane Planowane Wykonane dochody dochody wydatki wydatki 3 800,00 90019 3800,00 3 800,00 3 801,77 3 801,77 3 801,77

900

2 000,00

800,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 19 ?

Poz. 4186

Załącznik Nr 6 ZESTAWIENIE NALE NOŚCI NIEPODATKOWYCH w złotych Lp Wyszczególnienie BO 01.01.2011 r. nale ności pozostałe do zapłaty ogółem 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 Wpływy za wodę Dzier awy, czynsze, umowy najmu Wieczyste u ytkowanie Sprzeda działek mienia komunalnego Opłata za śmieci Dochody z ywienia dzieci w przedszkolach Dochody za pobyt w przedszkolach Pozostałe nale ności niepodatkowe Ogółem 12 884,26 35 353,41 11 432,26 30 848,81 0,00 0,00 3 052,60 9 427,25 0,00 0,00 9 989,30 w tym: zaległości 10 0,00 9 427,25 0,00 0,00 9 989,30 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 15 510,28 140 397,05 8 790,00 552 935,52 0,00 552 812,41 204 836,13 304 803,38 1 780 084,77 12 565,65 28 275,43 6 0,00 6 674,34 0,00 0,00 9 035,44 7 15 265,25 135 464,71 8 790,00 552 935,52 245,86 552 812,41 204 836,13 293 132,38 1 763 482,26 0,00 0,00 11 989,61 23 789,55 6 056,97 14 532,31 0,00 109,06 0 Uzgodnienie sum bilansowych w dochodach przypisanych Kwota nale ności poz. do zapłaty BO 01.01.2011 Kwota nadpłat BZ 31.12.2011 Przypis Zwroty 35 353,41 109,06 1 780 084,77 0,00 1 815 547,24 Kwota nale ności poz. do zapłaty BZ 31.12.2011 Kwota nadpłat BO 1.01.2011 Wpłaty Odpisy / Umorzenia 23 789,55 0,00 1 763 482,26 28 275,43 1 815 547,24 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 3 324,60 7 767,34 0,00 0,00 708,00 Nadpłaty Przypisy netto Odpisy / Umorzenia Wpłaty netto Zwroty Saldo na 31.12.2011 r. nale ności pozostałe do zapłaty ogółem w tym: zaległości 10 0,00 7 767,34 0,00 0,00 708,00 11 26,97 82,09 0,00 0,00 0,00 Nadpłaty

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 20 ?

Poz. 4186

Załącznik Nr 7 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POCHODZENIEM ZA 2011 ROK Klasyfikacja bud etowa Plan po zmianach Nale ności(2) Potrącenia (2) (art.. 65 (salda i art.. 66 § 1 pkt początkowe 2 ustawy z dn. 29 plus przypisy sierpnia 1997r. minus Ordynacja podatkowa) odpisy) Dochody wykonane (wpływy minus zwroty) Dochody otrzymane Saldo końcowe (2) Skutki Skutki obni enia udzielonych przez górnych stawek gminę ulg i zwolnień, podatków obliczone za obliczone za okres okres sprawozdawczy) sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) (3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstwie ustawy Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy

dział rozdział Paragraf

nale ności pozostałe nadpłaty do zapłaty w tym: Ogółem Zaległości umorzenie rozło enie zaległości na raty, podatkowych odroczenie terminu płatności 0,00 0,00 0,00 1,50 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,50 0,00 0,00 0,00 220 318,40 0,00 0,00 8 579,96 0,00 0,00 0,00 228 898,36 541 022,89 0,00 0,00 0,00 0,00 199 370,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199 370,72 46 454,62 0,00 0,00 0,00 0,00 24 419,52 52,00 2 784,00 0,00 0,00 586,50 0,00 27 842,02 16 770,50 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756

75601 75601 75601 75615 75615 75615 75615 75615 75615 75615 75615 75616 75616

0350 0910 77617 0310 0320 0330 0340 0500 0910 2680 81761 0310 0320

30 500,00 0,00 30 500,00 730 027,50 676,00 12 246,00 7 370,00 5 700,00 3 000,00 85 574,00

54 201,38 29,47 54 230,85 895 641,20 676,00 12 379,00 8 806,00 5 517,00 15 744,62 85 574,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 297,04 29,47 27 326,51 749 632,24 726,00 12 246,00 7 370,00 5 517,00 3 102,67 85 574,00 864 167,91 865 828,79 33 910,10

30 597,12 26 904,34 26 904,34 58,68 0,00 0,00

30 655,80 26 904,34 26 904,34 749 632,24 146 010,46 81 740,46 726,00 12 246,00 7 370,00 5 517,00 0,00 133,00 1 436,00 0,00 0,00 133,00 1 436,00 0,00 0,00 0,00

3 102,67 12 641,95 85 574,00 0,00

844 593,50 1 024 337,82 857 425,00 33 680,00 908 378,49 34 967,80

864 167,91 160 221,41 83 309,46

865 828,79 44 837,46 44 824,46 2 287,76 33 910,10 1 194,20 1 194,20 136,50

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 21 ?

Poz. 4186

756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 756 Razem

75616 75616 75616 75616 75616 75616 75616 75618 75618 75618 75618 75621 75621 75621 756

0330 0340 0360 0500 0560 0910

110 704,00 190 694,00 23 000,00 155 000,00 0,00 7 700,00

116 363,62 219 046,10 19 975,00 152 523,00 417,90 32 608,53

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

111 768,22 190 688,80 19 975,00 152 303,00 0,00 16 580,28

111 768,22

5 049,70

5 049,70

454,30 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 164 099,47 0,00 0,00 0,00 0,00 705 122,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 934 020,72

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 454,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245 825,34

2 857,70 0,00 11 071,00 0,00 0,00 13 078,95 43 914,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71 756,17

0,00 0,00 2 405,00 0,00 0,00 52,00 2 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 457,00

190 688,80 28 430,30 28 430,30 20 674,00 155 944,00 0,00 0,00 220,00 417,90 0,00 0,00 417,90 0,00

16 598,28 16 028,25

80882 1 378 203,00 1 484 280,44 0410 0480 0490 77754 0010 0020 18 000,00 135 269,00 5 000,00 158 269,00 19 526,00 135 618,73 5 529,00 160 673,73

0,00 1 391 054,19 1 395 412,19 96 177,81 79 916,56 2 951,56 0,00 0,00 0,00 0,00 19 526,00 135 618,73 5 529,00 160 673,73 19 526,00 135 618,73 5 529,00 160 673,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142,00 154,13 296,13

3 194 223,00 3 248 548,00 5 000,00 6 500,15

0,00 3 248 690,00 3 227 925,00 0,00 6 654,28 6 586,79

76407 3 199 223,00 3 255 048,15 5 610 788,50 5 978 570,99

0,00 3 255 344,28 3 234 511,79

0,00 5 698 566,62 5 685 421,42 283 303,56 190 130,36 3 299,19

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 22 ?

Poz. 4186

Załącznik Nr 8 Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31.12.2011 r. ? osoby fizyczne Podatek Podatek Podatek rolny leśny od nieruchomości

Wyszczególnienie

Podatek od środków transportu

Zaległości z podatków zniesionych

Razem

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2011 r. 1. Stan zaległości na 01.01.2011 2. Wpływy gotówkowe 3. Odpisy i umorzenia 4. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3) II II. Pobór bie ących nale ności 1. Przypisy brutto 2. Odpisy 3. Przypisy netto (1-2) 4. Wpływy gotówkowe ? zwroty 5. Umorzenia 6. Nadpłaty za 2010 r. zaliczone na nale ności w 2011 r. 7. Nadpłaty na 31.12.2011 r. 8. Nale ności na dzień 31.12.2011 r. 9. Kwota pozostała do pobrania (3-4-5-6+7-8) III. Ogółem zaległości na 31.12.2011 r. ( I.4 + II.9 )

2.199,12 964,20 936,62 298,30

13.473,62 3.921,68 7.800,20 1.751,74

81.491,15 53.281,19 11.879,51 16.330,45

16.570,30 8.795,80 238,20 7.536,30

3.388,62 0,2.970,72 417,90

117.122,81 66.962,87 23.825,25 26.334,69

34.648,629,34.019,32.945,90 117,196,70 136,50 0,895,90 1.194,20

115.046,1.573,113.473,107.846,54 2.326,456,80 454,30 0,3.297,96 5.049,70

863.433,9.183,854.250,812.547,60 14.377,1.106,15 2.287,76 13,28.494,01 44.824,46

210.252,7.538,202.714,181.893,0,0,73,0,20.894,28.430,30

0,0,0,0,0,0,0,0,0,417,90

1.223.379,18.923,1.204.456,1.135.233,04 16.820,1.759,65 2.951,56 13,53.581,87 79.916,56

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 23 ?

Poz. 4186

Załącznik Nr 9 Informacja o stanie zaległości podatkowych na dzień 31.12.2011 r. ? osoby prawne Podatek Podatek rolny leśny

Wyszczególnienie

Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportu

Razem

I. Likwidacja zaległości podatkowych z bilansu otwarcia na 01.01.2011 r. 1. Stan zaległości na 01.01.2011 2. Wpływy gotówkowe 3. Odpisy i umorzenia 4. Kwota pozostała do pobrania (1-2-3) II II. Pobór bie ących nale ności 1. Przypisy brutto 2. Odpisy 3. Przypisy netto (1-2) 4. Wpływy gotówkowe ? zwroty 5. Umorzenia 6. Nadpłaty za 2010 r. zaliczone na nale ności w 2011 r. 7. Nadpłaty na 31.12.2011r. 8. Nale ności na dzień 31.12.2011 r. 9. Kwota pozostała do pobrania (3-4-5-6+7-8) III. Ogółem zaległości na 31.12.2011 r. ( I.4 + II.9 )

0,0,0,0,-

74,25,0,49,-

60.817,20 15.425,80 0,45.391,40

3,3,0,0,-

60.894,20 15.453,80 0,45.440,40

731,3,728,726,52,0,50,0,0,0,-

15.089,0,15.089,12.221,2.784,0,0,0,84,133,-

927.836,68.590,859.246,734.206,44 24.419,52 2,48 1,50 64.270,36.349,06 81.740,46

12.802,3.999,8.803,7.367,0,0,0,0,1.436,1.436,-

956.458,72.592,883.866,754.520,44 27.255,52 2,48 51,50 64.270,37.869,06 83.309,46

Na 31.12.2011 wystawiono: - 686 szt. upomnień na kwotę - 266.493,46 zł - 190 szt. tytułów wykonawczych na kwotę - 158.005,30 zł Wpłynęło: - łączne zobow. pienię ne - 137.563,50 zł - łączne zobow. pien. od osób prawnych - 60.497,60 zł - podatek od środków transportowych - 27.275,- zł - podatek od śr. tran. od osób prawnych - 801,- zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 24 ?

Poz. 4186

Załącznik Nr 10 Dotacje i wydatki na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami Dział 1 010 Rozdział 2 § 3 Nazwa Plan dochodów 5 17 358,78 17 358,78 17 358,78 Wykonanie dochodów 17 358,78 17 358,78 17 358,78 Plan wydatków 6 17 358,78 Wykonanie wydatków 17 358,78

750

4 Rolnictwo i łowiectwo 01095 Pozostała działalność 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud et u państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 01095 Pozostała działalność w tym: a) wydatki bie ące w tym: 1) wydatki bie ące jednostek bud etowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75011 Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bie ące w tym: 1) wydatki bie ące jednostek bud etowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 75056 Spis powszechny i inne 2010 Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75056 Spis powszechny i inne w tym: a) wydatki bie ące w tym: 1) wydatki bie ące jednostek bud etowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Urzędy naczelnych organów

17 358,78 17 358,78 17 358,78 17 358,78 83 122,00 58 355,00 58 355,00 80 253,14 58 355,00 58 355,00 83 122,00

17 358,78 17 358,78 17 358,78 17 358,78 80 253,14

58 355,00 58 355,00 58 355,00 58 355,00 24 767,00 24 767,00 21 898,14 21 898,14

58 355,00 58 355,00 58 355,00 58 355,00

24 767,00 24 767,00 9 872,00 9 072,00 800,00 14 895,00 19 054,00 18 312,69 19 054,00

21 898,14 21 898,14 7 003,14 6 415,19 587,95 14 895,00 18 312,69

751

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 25 ?

Poz. 4186

752

władzy państwowej, kontorli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy 1 500,00 1 498,61 państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane 1 500,00 1 498,61 z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bie ące w tym: 1) wydatki bie ące jednostek bud etowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 17 554,00 16 814,08 2010 Dotacje celowe otrzymane 17 554,00 16 814,08 z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu w tym: a) wydatki bie ące w tym: 1) wydatki bie ące jednostek bud etowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych Obrona narodowa 770,00 770,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 770,00 770,00 2010 Dotacje celowe otrzymane 770,00 770,00 z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75212 Pozostałe wydatki obronne w tym: a) wydatki bie ące w tym: 1) wydatki bie ące jednostek bud etowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją zadań statutowych

1 500,00

1 498,61

1 500,00 1 500,00 448,00 1 052,00

1 498,61 447,74 447,74 1 050,87

17 554,00 17 554,00 8 814,00 4 857,60 3 956,40 8 740,00 770,00

16 814,08 16 814,08 8 074,08 4 806,52 3 267,56 8 740,00 770,00

770,00 770,00 770,00 500,00 270,00

770,00 770,00 770,00 500,00 270,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 26 ?

Poz. 4186

754

852

250,00 249,20 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 75414 Obrona cywilna 250,00 249,20 2010 Dotacje celowe otrzymane 250,00 249,20 z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w tym: a) wydatki bie ące w tym: 1) wydatki bie ące jednostek bud etowych - wydatki związane z realizacją zadań statutowych Pomoc społeczna 6 240 014,00
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.564.4328

  uchwała nr XLVIII/363/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 września 2010r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XVII/104/07 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Pcim.

 • DZ. URZ. 2010.440.3238

  uchwała nr XLVII/357/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 4 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLVI/350/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i dojazdowych we wsi Pcim, Stróża i Trzebunia w Gminie Pcim.

 • DZ. URZ. 2011.526.5370

  uchwała nr XVI/111/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 31 października 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr III/11/06 Rady Gminy Pcim z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wysokości stawek opłaty targowej zmienionej Uchwałą Nr VII/43/07 Rady Gminy Pcim z dnia 28 marca 2007 r. zmienionej Uchwałą Nr IX/53/07 Rady Gminy Pcim dnia 25 maja 2007 r. zmienionej Uchwałą Nr XVII/111/07 Rady Gminy Pcim z dnia 28 grudnia 2007 r.

 • DZ. URZ. 2012.1458

  uchwała nr XXI/139/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 23 marca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/132/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania z zakresu administracji publicznej dotyczącego wspierania rodziny.

 • DZ. URZ. 2011.118.919

  uchwała nr VI/29/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/20/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Pcim na lata 2011 ? 2014.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4185

  uchwała nr XXI/245/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.4184

  uchwała nr XXV/175/2012 Rady Gminy Babice z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4183

  uchwała nr XXVII/199/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 lipca 2012r. określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. 2012.4182

  uchwała nr 519/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.4181

  uchwała nr XXV/152/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 16 lipca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.