Logowanie

DZ. URZ. 2012.4187

Tytuł:

uchwała nr 96/97/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Zarząd Powiatu Chrzanowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4187
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 4187

UCHWAŁA NR 96/97/2012 ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO z dnia 26 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie Działając w oparciu o art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz o uchwałę Nr XVI/105/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2012 r. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje : § 1. Wprowadza się zmiany w Budżecie Powiatu Chrzanowskiego na rok 2012 r., polegające na: 1. zmianie dochodów budżetu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2. zmianie wydatków budżetu, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Wicestarosta Maria Siuda

14:54:55

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4187

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 96/97/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 lipca 2012 r. ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU W 2012 r.

Dział DOCHODY BIEŻĄCE 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

TREŚĆ

Zwiększenia Zmniejszenia 12 500 12 500 12 500 12 500 -

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie Razem dochody

12 500 12 500

-

Wicestarosta Maria Siuda

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 96/97/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 lipca 2012 r. ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU W 2012 r.

Dział Rozdział

TREŚĆ Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

Zwiększenia Zmniejszenia 87 329 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 74 829 -

700 70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki bieżące w tym: 1. wydatki bieżące jednostek budżetowych a) wydatki bieżące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych

852 85201

Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze Wydatki bieżące w tym:

74 829 72 621 72 621

74 829 61 471 61 471

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4187

1. dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: Miasto Jaworzno Powiat Krakowski Gmina Miasta Tarnowa Miasto Nowy Sącz Powiat Oświęcimski Gmina Miejska Kraków 85204 Rodziny zastępcze Wydatki bieżące w tym: 1. dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: Gmina Miejska Kraków Powiat Brzozowski Powiat Limanowski RAZEM

72 621

61 471

72 621 2 208 2 208 2 208

17 870 34 301 8 370 430 500 13 358 13 358 13 358

2 208 87 329

11 150 2 208 74 829

Wicestarosta Maria Siuda
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2610

  uchwała nr XXI/160/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Statutu Powiatu Chrzanowskiego

 • DZ. URZ. 2010.623.5018

  uchwała nr XLIX/283/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 października 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.623.5019

  uchwała nr L/288/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2010 r.

 • DZ. URZ. 2012.4188

  uchwała nr 93/88/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

 • DZ. URZ. 2010.416.2983

  uchwała nr 230/69/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4186

  zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Pcim z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pcim za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.4185

  uchwała nr XXI/245/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.4184

  uchwała nr XXV/175/2012 Rady Gminy Babice z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4183

  uchwała nr XXVII/199/2012 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 25 lipca 2012r. określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. 2012.4182

  uchwała nr 519/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 19 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.