Logowanie

DZ. URZ. 2012.4189

Tytuł:

uchwała nr 94/91/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Zarząd Powiatu Chrzanowskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4189
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 4189

UCHWAŁA NR 94/91/2012 ZARZĄDU POWIATU CHRZANOWSKIEGO z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w bud ecie Działając w oparciu o art. 222 ust.4 oraz 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz o uchwałę Nr XVI/105/2011 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie: przyjęcia bud etu Powiatu Chrzanowskiego na 2012 r. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: § 1. Wprowadza się zmiany w Bud ecie Powiatu Chrzanowskiego na rok 2012 r., polegające na: 1. zmianie dochodów bud etu, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały 2. zmianie wydatków bud etu, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały § 2. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Starosta: Adam Potocki Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 94/91/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 12 lipca 2012 r. ZMIANY W DOCHODACH BUD ETU W 2012 r.

Dział DOCHODY BIE ĄCE 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na zadania bie ące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym Starostwo Powiatowe 710 Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na zadania bie ące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w tym Starostwo Powiatowe Razem dochody TREŚĆ Zwiększenia Zmniejszenia 440 000 40 000 40 000 40 000 40 000 400 000 400 000 400 000 400 000 440 000 14:54:29

Starosta: Adam Potocki

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4189

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 94/91/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 12 lipca 2012 r. ZMIANY W WYDATKACH BUD ETU W 2012 r.

Dział Rozdział TREŚĆ Starostwo Powiatowe w Chrzanowie 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami I. wydatki bie ące w tym: 1. wydatki bie ące jednostek bud etowych a/ wydatki bie ące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych 710 71014 Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne I. wydatki bie ące w tym: 1. wydatki bie ące jednostek bud etowych a/ wydatki bie ące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych 758 75818 Ró ne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe I. wydatki bie ące w tym: 1. wydatki bie ące jednostek bud etowych a/ wydatki bie ące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych * rezerwy (ogólne) 852 85202 Pomoc społeczna Domy pomocy społecznej I. Wydatki majątkowe w tym: 1. inwestycje Zespól Szkół w Libią u 801 80120 Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące I. wydatki bie ące w tym: 1. wydatki bie ące jednostek bud etowych a/ wydatki bie ące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80130 Szkoły zawodowe I. wydatki bie ące 9 000 9 000 30 100 30 100 9 000 9 000 30 100 30 100 11 050 39 100 39 100 9 000 9 000 39 100 39 100 9 000 9 000 11 050 11 050 11 050 400 000 400 000 40 000 40 000 Zwiększenia 40 000 40 000 40 000 40 000 Zmniejszenia -

400 000 400 000 400 000

-

-

11 050 11 050 11 050

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4189

w tym: 1. wydatki bie ące jednostek bud etowych a/ wydatki bie ące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane Zespół Szkół Ekonomiczno-Chemicznych w Trzebini 801 80120 Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące I. wydatki bie ące w tym: 1. wydatki bie ące jednostek bud etowych a/ wydatki bie ące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80130 Szkoły zawodowe I. wydatki bie ące w tym: 1. wydatki bie ące jednostek bud etowych a/ wydatki bie ące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli I. wydatki bie ące 1. wydatki bie ące jednostek bud etowych a/ wydatki bie ące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini 801 80130 Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe I. wydatki bie ące w tym: 1. wydatki bie ące jednostek bud etowych a/ wydatki bie ące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie 710 71015 Działalność usługowa Nadzór budowlany I. wydatki bie ące w tym: 1. wydatki bie ące jednostek bud etowych a/ wydatki bie ące, związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych b/ wynagrodzenia i składki od nich naliczane RAZEM 7 000 7 000 40 000 7 000 25 260 25 260 7 000 7 000 7 000 7 000 25 260 25 260 2 799 2 799 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 3 201 201 3 000 2 799 2 799 3 000 3 000 30 100 30 100 6 000 6 000 3 201 3 201 30 100 30 100 6 000 6 000 -

25 260 25 260 25 260 25 260

25 260 25 260 25 260 25 260

Starosta: Adam Potocki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2610

  uchwała nr XXI/160/2012 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany załącznika Nr 4 do Statutu Powiatu Chrzanowskiego

 • DZ. URZ. 2010.623.5018

  uchwała nr XLIX/283/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 20 października 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.623.5019

  uchwała nr L/288/2010 Rady Powiatu Chrzanowskiego z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie: wprowadzenia zmian do budżetu Powiatu Chrzanowskiego na 2010 r.

 • DZ. URZ. 2012.4188

  uchwała nr 93/88/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

 • DZ. URZ. 2010.416.2983

  uchwała nr 230/69/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 1 lipca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4188

  uchwała nr 93/88/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

 • DZ. URZ. 2012.4187

  uchwała nr 96/97/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

 • DZ. URZ. 2012.4186

  zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Pcim z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pcim za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.4185

  uchwała nr XXI/245/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.4184

  uchwała nr XXV/175/2012 Rady Gminy Babice z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Babice na 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.