Logowanie

DZ. URZ. 2012.4190

Tytuł:

uchwała nr 272/31/IV/2012 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Zarząd Powiatu w Olkuszu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4190
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 4190

UCHWAŁA NR 272/31/IV/2012 ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale bud etowej Powiatu Olkuskiego na 2012r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. nr 157, poz1240) w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia 28 dnia czerwca 2012 r. (nr poz. rej. 231/12) Zarzad Powiatu w Olkuszu uchwala: § 1. I. Zwiększyć dochody bud etu Powiatu Olkuskiego, o kwotę 160.000 PLN, w tym: 1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 10.000 PLN, w tym: 1) dochody bie ące, o kwotę 10.000 PLN, w tym: a) § 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na zadania bie ące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 10.000 PLN. 2. w dziale 710 Działalność usługowa, rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, o kwotę 150.000 PLN, tym: 1) dochody bie ące, o kwotę 150.000 PLN, w tym: a) § 2110 Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na zadania bie ące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, o kwotę 150.000 PLN. II. Zwiększyć wydatki bud etu Powiatu Olkuskiego, o kwotę 160.000 PLN, w tym: 1. w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, o kwotę 10.000 PLN, w tym: 1) wydatki bie ące, o kwotę 10.000 PLN, z tego: a) wydatki jednostek bud etowych, o kwotę 10.000 PLN, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 10.000 PLN, 2. w dziale 710 Działalność usługowa, rozdz. 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne, o kwotę 150.000 PLN, tym: 1) wydatki bie ące, o kwotę 150.000 PLN, z tego: a) wydatki jednostek bud etowych, o kwotę 150.000 PLN, w tym: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 150.000 PLN.

14:54:17

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4190

III. Zmiany określone w ust. 1 i 2 wprowadzić do załącznika nr 1 i 2 do uchwały bud etowej. § 2. Zmiany określone w § 1 ust. I i II wprowadzić do załącznika nr 5 do uchwały bud etowej będącego ?Planem dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Powiat Olkuski ?. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. § 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Starosta Jerzy Antoni Kwaśniewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2929

  uchwała nr 63/10/IV/2012 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.604.7084

  uchwała nr 315/38/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.605.7104

  uchwała nr 365/42/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 9 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.605.7109

  uchwała nr 380/43/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 14 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.605.7146

  uchwała nr 519/54/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4189

  uchwała nr 94/91/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

 • DZ. URZ. 2012.4188

  uchwała nr 93/88/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

 • DZ. URZ. 2012.4187

  uchwała nr 96/97/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

 • DZ. URZ. 2012.4186

  zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Pcim z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pcim za 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2012.4185

  uchwała nr XXI/245/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Skawina na 2012 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.