Logowanie

DZ. URZ. 2012.4191

Tytuł:

uchwała nr 282/32/IV/2012 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009, nr 157, poz 1240), w  związku z uchwałą nr XVII/151/2012 Rady Gminy Bolesław z dnia 26.06.2012 r. Zarząd Powiatu w Olkuszu  uchwala :

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Zarząd Powiatu w Olkuszu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4191
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 4191

UCHWAŁA NR 282/32/IV/2012 ZARZĄDU POWIATU W OLKUSZU z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale bud etowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009, nr 157, poz 1240), w związku z uchwałą nr XVII/151/2012 Rady Gminy Bolesław z dnia 26.06.2012 r. Zarząd Powiatu w Olkuszu uchwala : § 1. I. Zwiększa się dochody bud etu Powiatu Olkuskiego, o kwotę 4.415 PLN, w tym: 1. w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej, o kwotę 4.415 PLN, w tym: 1) dochody bie ące, o kwotę 4.415 PLN, z tego: a) § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bie ących, o kwotę 4.415 PLN. II. Zwiększa się wydatki bud etu Powiatu Olkuskiego, o kwotę 4.415 PLN, w tym: 1. w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej, o kwotę 4.415 PLN, w tym: 1) wydatki bie ące, o kwotę 4.415 PLN, z tego: a) wydatki jednostek bud etowych, o kwotę 4.415 PLN, w tym - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, o kwotę 4.415 PLN. III. Zmiany określone w ust. I wprowadza się do załącznika nr 1 do uchwały bud etowej. IV. Zmiany określone w ust. II wprowadza się do załącznika nr 2 do uchwały bud etowej. § 2. W załączniku nr 7 do uchwały bud etowej określającym ? Plan dochodów otrzymanych przez Powiat Olkuski na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów)? wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dochody o kwotę 4.415 PLN w tym w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej, o kwotę 4.415 PLN, w tym § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bie ących o kwotę 4.415 PLN, w tym Gmina Bolesław, o 4.415 PLN, 2) kwotę w wierszu ?Ogółem? zwiększa się o 4.415 PLN. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu. § 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Starosta Jerzy Antoni Kwaśniewski

14:54:04
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2929

  uchwała nr 63/10/IV/2012 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.604.7084

  uchwała nr 315/38/IV/2011 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.2927

  uchwała nr 58/10/IV/2012 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4067

  uchwała nr 286/32/IV/2012 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2928

  uchwała nr 60/10/IV/2012 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w wydatkach budżetu Powiatu Olkuskiego na 2012 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4190

  uchwała nr 272/31/IV/2012 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.4189

  uchwała nr 94/91/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

 • DZ. URZ. 2012.4188

  uchwała nr 93/88/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

 • DZ. URZ. 2012.4187

  uchwała nr 96/97/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

 • DZ. URZ. 2012.4186

  zarządzenie nr 23/2012 Wójta Gminy Pcim z dnia 27 marca 2012r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Pcim za 2011 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.