Logowanie

DZ. URZ. 2012.4192

Tytuł:

uchwała nr XXIV/247/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Rada Gminy Mszana Dolna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4192
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 4192

UCHWAŁA NR XXIV/247/2012 RADY GMINY MSZANA DOLNA z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie zmian bud etu Gminy Mszana Dolna na 2012 rok. Na podstawie art. 211, art.212,art. 239,art.258 ust.1 pkt.1i pkt.3 i art. 266 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych / Dz. U Nr 157 poz. 1240/w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz. U Nr 157 poz. 1241/ oraz art. 18 ust. 2 pkt.9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym/ Dz. U z 2001 Nr 142 poz. 1591 z późn .zm./ Rada Gminy Mszana Dolna uchwala, co następuje: W bud ecie Gminy Mszana Dolna przyjętym Uchwałą Nr XVIII/163/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie bud etu gminy na 2012 rok wprowadza się następujące zmiany : § 1. Zmniejsza się dochody bud etu gminy o kwotę -3.692.111,00 zł w tym: 1/ zwiększa się dochody bie ące o kwotę 217.956,00 zł 2/ zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.910.067,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. Plan dochodów bud etu gminy po zmianach wynosi : 51.054.390,33 zł § 2. Zmniejsza się wydatki bud etu gminy o kwotę - 3.673.452,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 w tym: 1. zwiększa się wydatki bie ące o kwotę 276.615,00 zł z czego: 1/ wydatki bie ące jednostek bud etowych 40.341,00 zł w tym: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych 40.341,00 zł 2/ wydatki bie ące na programy finans. z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o fin. publ. 236.274,00 zł w tym: - ze środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej 166.451,00 zł 2. zmniejsza się wydatki majątkowe bud etu gminy o kwotę -3.950.067,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.2 w tym: - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne -3.950.067,00 z ł z czego: wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych 4.050.067,00 zł Plan wydatków bud etu gminy po zmianach wynosi : 47.025.137,75 zł

14:53:51

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4192

§ 3. 1. Ró nica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwy kę bud etu na kwotę 4.029.252,58 zł z przeznaczeniem na wykazane w rozchodach bud etu spłaty kredytów i po yczek zaciągniętych w latach poprzednich. 2. W wyniku dokonanych zmian ustala się: - przychody bud etu pochodzące z wolnych środków jako nadwy ki środków pienię nych na rachunku bud etu wynikającej z rozliczeń kredytów i po yczek z lat ubiegłych w kwocie 430.177,42 zł - rozchody bud etu w kwocie 4.459.430,00 zł jak w załączniku nr 3. § 4. Plan dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 4. § 5. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Mszana Dolna. § 6. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Gminy Jan Chorągwicki Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/247/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 6 lipca 2012 r. ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUD ETU GMINY MSZANA DOLNA Dz. Rozdz. 600 Wyszczególnienie Kwota w zł Zwiększ. Zmniejsz. 100.000,00 100.000,00

756

801

900

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60013 Drogi publiczne wojewódzkie Dochody majątkowe w tym: -dot. cel. otrzymane z samorządu wojewódz. na inwestycje i zakupy inwestyc. realizowane na podstawie porozumień między j.s.t /§6630/ DOCH OD OSÓB PR. FIZ I OD IN.JEDN.NIEPOS. OSOB.PRAW ORAZ WYD. ZWIĄZ. Z ICH POBOREM 75615 Wpł.z pod.rol.pod.leśn.podatku od czynności cywilnoprawn,pod. i opłat lokal.od os.prawn.i innych jedn.organ Dochody bie ące w tym: -rekompensaty utraconych dochodów podatk. i opł. lokalnych /§2680/ OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły Podstawowe Dochody bie ące w tym: -wpływy z usług /§0830 / -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienię nej /§0960/ 80110 Gimnazja Dochody bie ące w tym: -wpływy z usług /§0830 / GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 90005 ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

100.000,00

16.642,00 16.642,00 16.642,00

5.040,00 4.740,00 2.240,00 2.500,00 300,00 300,00 1.397.651,00 5.211.444,00 1.397.651,00 5.211.444,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4192

Dochody bie ące w tym: -dot. cel. w ramach progr. finans. z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ust ,lub płatności w ramach bud etu środków europejskich /§2005/ - dot. cel. otrzymane z gminy na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień między j.s. t /§2316/ Dochody majątkowe w tym: -dot. cel. w ramach progr. finans. z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ust ,lub płatności w ramach bud etu środków europejskich /§6205/ - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł /§6290/ -dot. cel. w ramach progr. finans. z udziałem środków europ. oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ust ,lub płatności w ramach bud etu środków europejskich /§6207/ - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł /§6299/ OGÓŁEM Zwiększenia -zmniejszenia w tym: dochody bie ące dochody majątkowe

166.451,00 29.823,00

945.528,00 255.849,00

4.137.444,00 1.074.000,00

1.519.333,00 5.211.444,00 3.692.111,00 217.956,00 3.910.067,00 Przewodniczący Rady Gminy Jan Chorągwicki

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4192

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/247/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 6 lipca 2012 r. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUD ETU GMINY MSZANA DOLNA

Dz. 600 Rozdz. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60013 Drogi publiczne wojewódzkie W tym: b/wydatki majątkowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami W tym: a/wydatki bie ące OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły Podstawowe W tym: a/wydatki bie ące 80110 Gimnazja W tym: a/wydatki bie ące 900 90005 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu W tym: a/wydatki bie ące b/wydatki majątkowe OGÓŁEM Zwiększenia -zmniejszenia w tym: wydatki bie ące wydatki majątkowe Wyszczególnienie Zwiększ. 100.000,00 100.000,00 100.000,00 35.301,00 35.301,00 35.301,00 5.040,00 4.740,00 4.740,00 300,00 300,00 236.274,00 236.274,00 236.274,00 4.050.067,00 375.615,00 -3.673.452,00 276.615,00 -3.950.067,00 4.050.067,00 4.050.067,00 4.050.067,00 Kwota w zł Zmniejsz.

700

801

Przewodniczący Rady Gminy Jan Chorągwicki

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4192

Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XXIV/247/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 6 lipca 2012 r. ZMIANY PLANU WYDATKÓW BIE ĄCYCH BUD ETU GMINY MSZANA DOLNA

Dz. Rozdz. 700

Wyszczególnienie

801

900

GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: -wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. bud etowych OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoły Podstawowe 1.wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: -wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. bud etowych 80110 Gimnazja 1.wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: -wydatki związane z realiz. zadań statutowych jedn. bud etowych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 90005 ŚRODOWISKA Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu W tym: 2.wydatki bie . na progr. finans. z udz. środk. poch. z Unii Europej OGÓŁEM

Kwota w zł Zwiększ. Zmniejsz 35.301,00 35.301,00 35.301,00 35.301,00 5.040,00 4.740,00 4.740,00 4.740,00 300,00 300,00 300,00 236.274,00 236.274,00 236.274,00

276.615,00

Przewodniczący Rady Gminy Jan Chorągwicki

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4192

Załącznik Nr 2.2 do Uchwały Nr XXIV/247/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 6 lipca 2012 r. ZMIANY WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUD ETU GMINY Dz. Rozdz. Nazwa zadania Kwota w zł Zwiększenia/ Plan końcowy po Plan początkowy zmniejszenia zmianach 200.000 200.000 200.000 200.000 936.361 100.000 1.036.361 100.000 129.400 80.000 37.000 589.961 100.000 200.000 129.400 80.000 37.000 589.961

400 600

750

754

801

WYTW.I ZAOP.W EN. ELEKTR. GAZ I WODĘ 40001 Udziały do spółki? Gorczańskie Wody Termalne? TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60013 Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Kasinka Mała przy drodze wojewódzkiej nr 968 Lubień- MszanaDolna ? Zabrze ?porozumienie z Wojew. Małopolskim 60013 Budowa chodnika z zatokami i przejściami dla pieszych przy drodze wojewódzkiej nr 968 Lubień- Zabrze w m. Mszana Górna ?pomoc finansowa dla województwa 60014 Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Kasinie Wielkiej, Kasince Małej i Łostówcewykonanie dokumentacji 60016 Przebudowa drogi gminnej Kanie- Bydłonie w Kasince Małej- wykonanie dokumentacji 60095 Odnowa wsi Kasina Wielka- modernizacja placu postojowego przy Ośrodku Zdrowia, remont nawierzchni miejsc postojowych przy boisku sportowym Orlik / w tym ze środków europejskich PROW- 500.000 zł ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 Budynek Administracyjny Urzędu-zakończenie modernizacji parkingu, wykonanie klimatyzacji w budynku- I etap 75023 Zakup serwera i komputerów BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 75405 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Mszanie Dolnej 75412 Modernizacja wraz z doposa eniem budynku remizy OSP w Lubomierzu oraz wykonanie infrastruktury zewnętrznej-dofinansowanie. 75412 Dofinansowanie zakupu samochochodu-OSP Olszówka OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 Szkoła Podstawowa Łętowe - budowa sali gimnastycznej

514.000 499.000 15.000 192.500 12.500 150.000 30.000 1.688.493 1.120.000

514.000 499.000 15.000 192.500 12.500 150.000 30.000 1.688.493 1.120.000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 4192

80101 80101 80101 80101 853 85395

900 90001 90001 90005

90015 90015

926 92601

Szkoła Podstawowa nr 2 w Lubomierzu- wykonanie przewiązki, Szkoła Podstawowa nr 3 Kasinka Mała-wykonanie placu zabaw Zespół Szkoły i Przedszkola w Olszówce-wykonanie placu zabaw Zespół Placówek Oświatowych Kasinka Mała-prace remontowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu do przewozu niepełnosprawnych uczniów z terenu Gminy Mszana Dolna/dofinansowanie z PFRON/ Likwidacja barier architektonicznych w zakresie umo liwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubomierzu/dofinansowanie z PFRON/ GOSPOD. KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA Kanalizacja wsi Raba Ni na, Olszówka-wykonanie dokumentacji Kanalizacja wsi Łętowe - Mszana Górna-dokumentacja ,wykonawstwo Odnawialne ródła Energii w Gminie Mszana Dolna i gminach partnerskich / w tym ze środków europejskich Szwajcarsko ?Polskiego Programu Współpracy 945.528 zł / Odnawialne ródła Energii w Gminie Mszana Dolna-wykonanie dokumentacji Budowa linii oświetlenia ulicznego w Lubomierzu Wykonanie projektów budowy oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych, powiatowych ,wojewódzkich i krajowych w miejscowościach Olszówka, Łostówka , Kasinka Mała, Kasina Wielka KULTURA FIZYCZNA I SPORT Boisko sportowe w Olszówce-wykonawstwo /w tym ze środków europejskich PROW500.000 zł / Budowa zaplecza socjalnego dla boiska Witów w Mszanie Górnej Boisko w Rabie Ni nej ?zakup ławek i sceny OGÓŁEM

63.493 140.000 140.000 225.000 250.300 164.706

63.493 140.000 140.000 225.000 250.300 164.706

85.594 6.724.789 298.000 1.036.900

-4.050.067

85.594 2.674.722 298.000 1.036.900

5.251.444 38.445 50.000

-4.050.067

1.201.377 38.445 50.000

50.000 960.000 896.000 34.000 30.000 11.466.443

50.000 960.000 896.000 34.000 30.000 7.516.376

-3.950.067

Przewodniczący Rady Gminy Jan Chorągwicki

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 4192

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV/247/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 6 lipca 2012 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ETU GMINY MSZANA DOLNA Nazwa Rozchody bud etu w tym: w tym: - spłaty po yczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej /§963/ OGÓŁEM PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ETU GMINY PO ZMIANACH Nazwa 1.DOCHODY OGÓŁEM 2.WYDATKI OGÓŁEM 3.Wynik/1-2/nadwy ka 4.PRZYCHODY BUD ETU 5. ROZCHODY BUD ETU w tym: - spłaty otrzymanych krajowych kredytów i po yczek /§992/ - spłaty po yczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej /§963/ Kwota w zł. 51.054.190,33 47.024.937,75 4.029.252,58 430.177,42 4.459.430,00 2.677.998,00 1.781.432,00 Kwota w zł. ZMNIEJSZENIA -18.659,00

-18.659,00

Przewodniczący Rady Gminy Jan Chorągwicki

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 4192

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/247/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 6 lipca 2012 r. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2012

Dział 010 Rozdział § Nazwa Dochody 77.000 77.000 Wydatki 77.000

750

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 Pozostała działalność 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t 01095 Pozostała działalność W tym: Wydatki bie ące ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego W tym: Wydatki bie ące POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t 85395 Pozostała działalność W tym: Wydatki majątkowe OGÓŁEM

77.000 5.000 5.000

5.000

853

111.097

5.000 111.097

111.097

193.097

111.097 193.097

Przewodniczący Rady Gminy Jan Chorągwicki

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 10 ?

Poz. 4192

Część informacyjna Wprowadza się do bud etu gminy: 1/dofinansowanie na rok 2012 od Województwa Małopolskiego w kwocie 100.000 zł na wykonanie zadania ? Budowa chodnika dla pieszych w m. Kasinka Mała przy drodze wojewódzkiej nr 968 Lubień ?Mszana-Dolna Zabrze wg zawartego porozumienia z dnia 01.06.2012 r /rozdz.60013/ 2/Wpływy z tytułu rekompensat z tytułu utraconych dochodów w podatkach w kwocie 16.642 zł oraz zmniejszenie rozchodów z tytułu po yczki z WFOŚ /zaplanowano 1.800.091 zł uzyskano 1.781.432 zł/ o kwotę 18.659 zł . Razem kwota 35.301 zł z przeznaczeniem na wywóz śmieci z przystanków i wykonanie operatów szacunkowych potrzebnych do naliczenia opłat adiacenckich /Rozdz. 70005/. 3/dostosowanie wydatków w 2012 roku w ramach Szwajcarsko- Polskiego Programu Współpracy na realizację Projektu ? Odnawialne źródła energii w Mszanie Dolnej oraz gminach partnerskich? zgodnie z zawartą umową z dnia 17 kwietnia 2012 r oraz zmiana końcówki paragrafu z 7 i 9 na 5 i 6 . 4/ dochody własne szkół z przeznaczeniem na wydatki bie ące w szkołach w kwocie ogółem 5.040 zł /Rozdz.80101,80110/. Przewodniczący Rady Gminy Jan Chorągwicki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.402.3684

  uchwała nr XI/107/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.

 • DZ. URZ. 2011.519.5237

  uchwała nr XIII/88/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy Parkowi Miejskiemu w mieście Mszana Dolna.

 • DZ. URZ. 2011.477.4612

  uchwała nr XII/120/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mszana Dolna.

 • DZ. URZ. 2011.404.3707

  uchwała nr XI/66/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Nr V/33/2011 na rok 2011 Rady Miasta Mszana Dolna.

 • DZ. URZ. 2012.1506

  uchwała nr XIX/195/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mszana Dolna na 2012r.

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Podstawy orzeczenia wyroku w zawieszeniu

  Czy artykuły Kodeksu Karnego, których dolna granica kary wynosi 2 lata pozbawienia wolności niejako automatycznie wykluczają z możliwości uzyskania wyroku w zawieszeniu (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Akta sprawy - od 1 października uzyskamy dostęp online

  Na Państwa portalu przeczytałem, że od 1 października wchodzi w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości, zmieniające regulamin urzędowania sądów powszechnych. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4191

  uchwała nr 282/32/IV/2012 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009, nr 157, poz 1240), w  związku z uchwałą nr XVII/151/2012 Rady Gminy Bolesław z dnia 26.06.2012 r. Zarząd Powiatu w Olkuszu  uchwala :

 • DZ. URZ. 2012.4190

  uchwała nr 272/31/IV/2012 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.4189

  uchwała nr 94/91/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

 • DZ. URZ. 2012.4188

  uchwała nr 93/88/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

 • DZ. URZ. 2012.4187

  uchwała nr 96/97/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 26 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.