Logowanie

DZ. URZ. 2012.4193

Tytuł:

uchwała nr XX/115/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-08-29
Organ wydający:Rada Gminy Jodłownik
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4193
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 29 sierpnia 2012 r. Poz. 4193

UCHWAŁA NR XX/115/2012 RADY GMINY JODŁOWNIK z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w uchwale bud etowej na 2012 rok Na podstawie art. 211, art. 212, ustawy z dnia 7 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241); art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. ?c?, ?d?, pkt 10, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 13, poz. 123 z późn. zmianami) - Rada Gminy w Jodłowniku uchwala, co następuje: § 1. 1. W bud ecie Gminy Jodłownik na 2012 rok: 1) Zmniejsza się dochody bud etu o kwotę 447 689,45 zł ? jak załącznik Nr 1 do uchwały 2) Zmniejsza się wydatki bud etu o kwotę 654 858,91 zł ? jak załącznik Nr 2 do uchwały. 3) Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych ? jak załącznik Nr 3 do uchwały 4) Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów bud etowych ? jak załącznik Nr 4 do uchwały § 2. 1. Po dokonanych jak w§ 1zmianach ustala się dochody bud etu w łącznej kwocie 31 462 973,87 zł w tym: 1) dochody bie ące ? 22 767 310,75 zł 2) dochody majątkowe ? 8 695 663,12 zł § 3. 1. Po dokonanych jak w§ 1 zmianach ustala się wydatki bud etu w łącznej kwocie 28 124 641,41 zł. 2. Wydatki bud etu obejmują: 1) Wydatki bie ące w łącznej kwocie 20 716 925,43 zł w tym: a) wydatki jednostek bud etowych w łącznej kwocie 13 462 915,58 zł z czego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone ? 9 632 058,98 zł - - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych - 3 830 856,60 zł b) wydatki na dotacje na zadania bie ące ? 452 206 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 980 300,04 zł d) wydatki bie ące na programy finansowane z pomocy zagranicznej ? 755 703,81 zł e) wydatki na obsługę długu ? 1 065 800 zł. 2) Wydatki majątkowe w łącznej kwocie 7 407 715,98 zł w tym:

14:53:38

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4193

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 7 407 715,98 zł z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej łącznej kwocie 614 730,98 zł w tym; - ze środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej 614 730,98 zł. § 4. 1. Ró nica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwy kę bud etu w kwocie 3 338 332,46 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów 2. Ustala się przychody bud etu w łącznej kwocie 687 830,54 zł i rozchody bud etu w łącznej kwocie 4 026 163 zł. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2012 do kwoty 650 000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu. 4. Upowa nia się Wójta Gminy Jodłownik do zaciągania zobowiązań z tytułów i kwotach określonych w ust 3. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłownik. § 6. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Gminy Wacław Chlipała Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/115/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 czerwca 2012 r. Zmiany w bud ecie

DOCHODY Dz. 600 Rozdz. NAZWA Zmniejszenia Zwiększenia TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 76565,88 76565,88 dochody majątkowe 76565,88 76565,88 w tym: środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane 76565,88 0 z innych źródeł (§ 6291) dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację inwestycji 0 76565,88 i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA 458656 0 PRZECIWPO AROWA dochody majątkowe 458656 0 w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 458656 0 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich (§ 6208) OŚWIATA I WYCHOWANIE 1000 0 dochody bie ące 1000 0 w tym: pozostałe odsetki (§ 0920) 1000 0 POMOC SPOŁECZNA 0 7200 dochody bie ące 0 7200 w tym:

754

801

852

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4193

dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ dochody bie ące w tym: pozostałe odsetki (§ 0920) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich (§ 2007 -1505,37; § 2009 - 265,65) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA dochody bie ące w tym: dotacje celowe otrzymane z Gminy na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym:

z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art.. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (§2315)

0 0 0 0 0 0 0

7200 2771,02 2771,02 1000 1771,02 1995,53 1995,53

900

0

1995,53

0 536221,88

1995,53 88532,43 -447689,45

Dz.600 Przeniesień w planie dochodów bud etowych dokonano w ślad za zmianą źródła finansowania zadań związanych z odbudową po powodzi infrastruktury drogowej Dz.754 Zmniejszono planowane dochody w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania pn. "Dokończenie budowy remizy OSP w Szyku wraz z poprawą komunikacji i bezpieczeństwa na odcinku między drogą powiatową Limanowa -Szyk za centrum miejscowości Szyk" Dz.852 Zwiększenia w planie wydatków bud etowych dokonano na podstawie pisma Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WFI.3111.18.6.2012 z dnia 21.06.2012 r. Dz.853 Zwiększono planowane dochody bud etowe na zadania związane z realizacją przedsięwzięcia w ramach POKL przez SP w Szyku (na wniosek Dyrektora Szkoły Dz.900 Zwiększono planowane dochody z tytułu zwrotu poniesionych wydatków na zadanie pn. "Demonta wyrobów zawierających azbest z terenu województwa małopolskiego" i bezpieczne składowanie

Przewodniczący Rady Gminy Wacław Chlipała

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4193

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/115/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 czerwca 2012 r. Zmiany w bud ecie

WYDATKI Dz. 600 60016 Wydatki bie ące w tym: wydatki jednostek bud etowych w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

Rozdz.

NAZWA TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zmniejszenia Zwiększenia 76 565,88 0,00 0,00 0,00 0,00 76 565,88 76 565,88 0,00 76 565,88 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,00 741 269,02 0,00 0,00 0,00 741 269,02 741 269,02 3 000,00 738 269,02 106 565,88 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 76 565,88 76 565,88 76 565,88 0,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 0,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60078

Usuwanie skutków klęsk ywiołowych Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6050) inwestycje i zakupy inwestycyjne (§ 6051)

700 70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

710 71035

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze Wydatki bie ące w tym: wydatki jednostek bud etowych w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

754 75405

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA

Komendy Powiatowe Policji

Wydatki majątkowe

w tym: dotacje

75412

Ochotnicze stra e po arne

Wydatki majątkowe

w tym:

inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4193

801 80113

OŚWIATA I WYCHOWANIE Dowo enie uczniów do szkół Wydatki bie ące w tym: wydatki jednostek bud etowych w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

2 439,09 2 439,09 2 439,09 2 439,09 2 439,09 0,00 0,00 0,00 0,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 1 771,02 1 771,02 1 771,02

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bie ące w tym: wydatki jednostek bud etowych w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

852 85295

zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność Wydatki bie ące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność Wydatki bie ące w tym:

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (§ 2007 - 1505,37: § 2009 - 265,65

853

0,00 0,00 0,00 0,00 158 672,58 5 500,00 5 500,00 5 500,00 0,00 5 500,00 153 172,58 153 172,58 153 172,58 153 172,58

1 771,02 700,00 700,00 700,00 177 872,58 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 153 172,58 153 172,58 0,00 0,00

854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wydatki bie ące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bie ące w tym: wydatki jednostek bud etowych w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone

900

90002

Gospodarka odpadami Wydatki bie ące w tym: wydatki jednostek bud etowych w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3

153 172,58

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4193

w tym: dotacje

wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 (§ 2315 - 129695; § 2316 - 23 477,58)

0,00

153 172,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 200,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 6 700,00 6 700,00 6 700,00 0,00

0,00

153 172,58 20 200,00 20 200,00 20 200,00 20 200,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 13 000,00

2 000,00 11 000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bie ące w tym: wydatki jednostek bud etowych w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone

90095

Pozostała działalność Wydatki bie ące w tym: wydatki jednostek bud etowych w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

921 92109

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bie ące w tym: wydatki jednostek bud etowych w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

92195

Pozostała działalność Wydatki bie ące w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki jednostek bud etowych w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

986 907,48 332 048,57 654858,91

Dz. 600 Przeniesień w planie wydatków majątkowych dokonano w związku ze zmianą źródeł sfinansowania zadań związanych z odbudową po powodzi dróg gminnych. Planowano zgodnie z promesą sfinansowania zadań z dotacji z bud etu państwa. Po decyzji zmieniającej zadania sfinansowane zostaną ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. O kwotę 30 000 zł zwiększono środki na bie ące remonty dróg. Dz.700 Zabezpieczono środki na zakup nieruchomości w Pogorzanach - 10 000 zł, oraz w Wilkowisku - 3 000 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 4193

Dz.754 W kwocie 8 000 zł planuje się dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Limanowej - Komisariat Policji w Tymbarku. Zmniejszenia w planie wydatków bud etowych o kwotę 738 269,02 zł dokonano w związku ze zmianą harmonogramu robót zadania pn. "Dokończanie budowy remizy OSP w Szyku wraz z poprawą komunikacji i bezpieczeństwa na odcinku między drogą powiatową Limanowa - Szyk w centrum miejscowości Szyk. Zmniejszono środki na planowaną rozbudowę remizy OSP w Wilkowisku Dz.801 Zmniejszono plan wydatków bud etowych na wniosek Kierownika jednostki wykonującej bud et. Dz.852 Zwiększenia w planie wydatków bud etowych dokonano na podstawie pisma Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr WF-I.3111.18.6.2012 z dnia 21.06.2012 r. Dz.853 Zwiększono plan wydatków na program realizowany w ramach systemowego projektu POKL. Dz.854 Zwiększono plan wydatków na wypłatę stypendiów dla uczniów (na wniosek Kierownika Jednostki realizującej bud et) Dz.

900 Zmian w planie wydatków bud etowych dokonano w ślad za pismem sposobu finansowania zadania pn. "Demonta i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa małopolskiego" Przeniesień w planie wydatków bie ących dokonano zgodnie z przewidywanym wykonaniem. Przewodniczący Rady Gminy Wacław Chlipała Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/115/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 czerwca 2012 r. Wydatki majątkowe bud etu Gminy Jodłownik na 2012 rok

PLAN NA 2012 r. 61 200,00 61 200,00 11 200,00 50 000,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00 Plan po zmianach 61 200,00 61 200,00 11 200,00 50 000,00 9 500,00 9 500,00 9 500,00

Dz. Rozdz. 010 01010

NAZWA ROLNICTWO O ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi projekt budowy wodociągu w Słupi odwiert poszukiwawczy w Górze św. Jana WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Usuwanie skutków klęsk ywiołowych dokumentacja geologiczna wodociąg Janowice

Zmiany 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

400 40078

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 4193

600 60016 60078 630 63003

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne wykonanie przystanku autobusowego Usuwanie skutków klęsk ywiołowych odbudowa po powodzi dróg gminnych TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wykonanie projektu pn. "Południowo-zachodni Szlak Cysterski" GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami zakup działki w Pogorzanach ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA

Komendy Powiatowe Policji

5 182 000,00 12 000,00 12 000,00 5 170 000,00 5 170 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 1 385 180,00 0,00 0,00 1 385 180,00 1 286 400,00 98 780,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 217 105,00 217 105,00 217 105,00 1 153 000,00 1 153 000,00 1 153 000,00 8 127 985,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 -733269,02 8 000,00 8 000,00 -741269,02 -738269,02 -3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -720269,02

5 182 000,00 12 000,00 12 000,00 5 170 000,00 5 170 000,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 13 000,00 13 000,00 13 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 651 910,98 8 000,00 8 000,00 643 910,98 548 130,98 95 780,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 217 105,00 217 105,00 217 105,00 1 153 000,00 1 153 000,00 1 153 000,00 7 407 715,98

700 70005 750 75023 754 75405

75412

900 90001

921 92109 926 92601

dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego Ochotnicze stra e po arne budowa remizy OSP w Szyku rozbudowa remizy OSP Wilkowisko GOSPODARKA KOMUNALNA Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmiana studium wykonalności budowy oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby rozbudowa domu kultury w Jodłowniku KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe budowa kompleksu boisk sportowych w Jodłowniku - w ramach programu "Moje boiska Orlik" OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Wacław Chlipała Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/115/2012 Rady Gminy Jodłownik z dnia 27 czerwca 2012 r. Zmiany w planie przychodów i rozchodów bud etowych

WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY - ogółem WYDATKI - ogółem WYNIK- niedobór Zmniejszenia Zwiększenia 447689,45 0 654858,91 0 0 0

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 4193

Przychody bud etu Planowane kredyty i po yczki § 952 Przychody z tytułu udzielonych po yczek § 951 Inne - wolne środki Rozchody bud etu Spłata zaciągniętych kredytów § 992 Spłata zaciągniętych po yczek § 992 Udzielone po yczki PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ETU GMINY JODŁOWNIK PO ZMIANACH WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODY - ogółem WYDATKI - ogółem WYNIK- nadwy ka Przychody bud etu Planowane kredyty i po yczki § 952 Inne - wolne środki Rozchody bud etu spłaty po yczek otrzymanych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej § 963 Spłata zaciągniętych kredytów § 992

245000 245000 0 0 0 0 0 0

37830,54 0 0 37830,54 0 0 0 0

Plan po zmianach 31 455 773,87 28 117 441,41 3 338 332,46 687 830,54 650 000,00 37 830,54 4 026 163,00 1 658 857,00 2 367 306,00

Przewodniczący Rady Gminy Wacław Chlipała
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5946

  uchwała nr XVII/166/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

 • DZ. URZ. 2012.1279

  uchwała nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.223.1811

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy i zmian w budżecie na rok 2011 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011Nr IV/15/2011

 • DZ. URZ. 2012.2357

  uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4192

  uchwała nr XXIV/247/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 6 lipca 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Mszana Dolna na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.4191

  uchwała nr 282/32/IV/2012 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012 r. Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art.257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2009, nr 157, poz 1240), w  związku z uchwałą nr XVII/151/2012 Rady Gminy Bolesław z dnia 26.06.2012 r. Zarząd Powiatu w Olkuszu  uchwala :

 • DZ. URZ. 2012.4190

  uchwała nr 272/31/IV/2012 Zarządu Powiatu w Olkuszu z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Powiatu Olkuskiego na 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.4189

  uchwała nr 94/91/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 12 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie

 • DZ. URZ. 2012.4188

  uchwała nr 93/88/2012 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 5 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.