Logowanie

DZ. URZ. 2012.4222

Tytuł:

uchwała nr XXIII.151.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2012 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Kłaj
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4222
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r. Poz. 4222

UCHWAŁA NR XXIII.151.2012 RADY GMINY KŁAJ z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały bud etowej Gminy Kłaj na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212 i art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/ Rada Gminy w Kłaju uchwala, co następuje: § 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych w następujący sposób : 1) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 60.000,00 zł w dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo rozdz. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. 2) zwiększa się plan wydatków o kwotę 60.000,00 w dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały § 2. W Uchwale Bud etowej Gminy Kłaj na 2012 rok Nr XVI/94/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 20 stycznia 2012 r. z późniejszymi zmianami wprowadza się zmiany wynikające z § 1 do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłaj § 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Przewodnicząca Rady Gminy Kłaj: Lucyna Buczek

14:11:58

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4222

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII.151.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 3 sierpnia 2012 r. Zmiany planu wydatków bud etu Gminy na 2012 rok. Dział 1 010 Rozdz. 2 01010 700 70005 Nazwa 3 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki majątkowe Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki majątkowe W tym z udziałem środków UE Ogółem Zmniejszenie 4 60.000 60.000 60.000 Zwiększenie 5

60.000

60.000 60.000 60.000 60.000 60.000

Przewodnicząca Rady Gminy Kłaj: Lucyna Buczek Uzasadnienie Wzrost wydatków majątkowych w dz. 700 /budowa placów zabaw/ wymaga zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę 60.000,00 zł. W dz. 010 zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 60.000,00 zł. Przewodnicząca Rady Gminy Kłaj: Lucyna Buczek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1703

  uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 marca 2012r. w sprawie uchylenia uchwały.

 • DZ. URZ. 2011.181.1438

  uchwała nr VI/31/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLII/271/2010 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 listopada 2010 r.

 • DZ. URZ. 2012.3461

  uchwała nr XXI.137.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/129/2012 z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom zatrudnionym na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów i doradców zawodowych  w placówkach oświatowych Gminy Kłaj.

 • DZ. URZ. 2011.401.3649

  uchwała nr X/54/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr XLII/271/2010 Rady Gminy Kłaj z dnia 9 listopada 2010

 • DZ. URZ. 2012.3130

  uchwała nr XXI.130.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2012 rok.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4221

  uchwała nr XXVI/163/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2012 - Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4220

  uchwała nr XXIV/204/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.

 • DZ. URZ. 2012.4219

  uchwała nr XXI/145/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Żębocinie.

 • DZ. URZ. 2012.4218

  uchwała nr XXI/144/2012 Rady Miejskiej w Proszowicach z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Żębocinie

 • DZ. URZ. 2012.4217

  uchwała nr XXI/151/12 Rady Gminy Łapanów z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łapanów na 2012 r. Nr XV/109/11 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.