Logowanie

DZ. URZ. 2012.4225

Tytuł:

uchwała nr XX/171/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Ochotnica Dolna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4225
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r. Poz. 4225

UCHWAŁA NR XX/171/12 RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmian w bud ecie gminy na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm). Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów bud etu gminy na łączną kwotę 164.340,00 zł w tym: 1) zwiększenia dochodów bie ących o kwotę 144.340,00 zł, 2) zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 20.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały. 2. Dokonuje się zmniejszenia wydatków bud etu gminy na łączną kwotę 15.607,00 zł w tym: 1) dokonuje się zmniejszenia wydatków bie ących na łączną kwotę 88.400,00 zł, z tego: a) wydatki jednostek bud etowych 58.400,00 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 58.400,00 zł. b) dotacje na zadania bie ące 30.000,00 zł, 2) dokonuje się zmniejszenia wydatków majątkowych na łączną kwotę 831.425,83 zł, z tego: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 831.425,83 zł, w tym: - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 24.688,83 zł. 3) dokonuje się zwiększenia wydatków bie ących na łączną kwotę 257.740,00 zł, z tego: a) wydatki jednostek bud etowych 78.675,00 zł, z tego: - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 78.675,00 zł. b) dotacje na zadania bie ące 6.400,00 zł, c) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 90.665,00 zł, d) obsługa długu 82.000,00 zł. 4) dokonuje się zwiększenia wydatków majątkowych na łączną kwotę 646.478,83 zł, z tego: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 646.478,83 zł, w tym:

14:11:11

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4225

- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 623.778,83 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały. 3. Dokonuje się zmian w przychodach bud etu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. 4. Dokonuje się zmian w rozchodach bud etu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały. 5. W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt bud etu do kwoty 1.201.274,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciąganych po yczek i kredytów w kwocie 1.201.274,00 zł. § 2. Po zmianach bud et gminy na 2012 rok wynosi: 1. dochody bud etu 31.414.162,31 zł, w tym: 1) dochody bie ące: 25.127.083.12 zł 2) dochody majątkowe: 6.287.079,19 zł 2. wydatki bud etu 32.615.436,31 zł, w tym: wydatki bie ące na kwotę 21.423.908,12 zł, w tym: 1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w łącznej kwocie 14.067.900,67 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.914.457,88 zł b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych 4.153.442,79 zł 2) wydatki na dotacje na zadania bie ące 1.621.561,00 zł 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.164.127,00 zł 4) wydatki bie ące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 242.021,45 zł a) ze środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej 242.021,45 zł. 5) wydatki na obsługę długu publicznego 328.298,00 zł wydatki majątkowe na kwotę 11.191.528,19 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 11.191.528,19 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 w łącznej kwocie 4.716.824,38 zł, w tym: a) ze środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej 3.036.287,38 zł 3. przychody bud etu 3.836.793,00 zł, 4. rozchody bud etu 2.635.519,00 zł. § 3. W wyniku dotychczas dokonanych zmian w bud ecie na 2012r. ustala się wydatki majątkowe bud etu w wysokości 11.191.528,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. § 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4225

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/171/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 sierpnia 2012 r.

w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dział Rozdział

1 2

§

3

Nazwa

4

Plan przed zmianą

5

Zmniejszenie Zwiększenie

6 7

Plan po zmianach (5+6+7)

8

bie ące

010 Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01095 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0,00 38 000,00 38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2330

0,00

0,00

38 000,00

38 000,00

bie ące razem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

10 000,00

0,00

0,00

0,00

38 000,00

0,00

48 000,00

0,00

majątkowe majątkowe razem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

121 271,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121 271,81

0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział Rozdział

1 2

§

3

Nazwa

4

Plan przed zmianą

5

Zmniejszenie Zwiększenie

6 7

Plan po zmianach (5+6+7)

8

bie ące

010 Rolnictwo i łowiectwo w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 01095 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 138 000,00 -38 000,00 0,00 100 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

38 000,00

-38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2330

38 000,00

-38 000,00

0,00

0,00

700

158 879,00

0,00

5 000,00

163 879,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158 879,00

0,00

5 000,00

163 879,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4225

0830 750

Wpływy z usług Administracja publiczna w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

30 738,00 3 515,00

0,00 0,00

5 000,00 18 000,00

35 738,00 21 515,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0500 0910 Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Ró ne rozliczenia w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

3 500,00

0,00

18 000,00

21 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00 4 132 350,00

0,00 0,00

18 000,00 10 000,00

19 500,00 4 142 350,00

756

0,00

0,00

0,00

0,00

75615

412 885,00

0,00

120,00

413 005,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

120,00

75616

846 002,00

0,00

9 880,00

855 882,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00 2 000,00 14 739 550,00

0,00 0,00 0,00

6 880,00 3 000,00 15 000,00

56 880,00 5 000,00 14 754 550,00

758

0,00

0,00

0,00

0,00

75814

Ró ne rozliczenia finansowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0920 Pozostałe odsetki Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

50 000,00

0,00

15 000,00

65 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50 000,00 151 356,45

0,00 0,00

15 000,00 90 665,00

65 000,00 242 021,45

853

151 356,45

0,00

90 665,00

242 021,45

85395

Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

151 356,45

0,00

90 665,00

242 021,45

151 356,45

0,00

90 665,00

242 021,45

2007

128 652,98

0,00

77 065,25

205 718,23

2009

22 703,47

0,00

13 599,75

36 303,22

900

724 204,00

0,00

5 675,00

729 879,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4225

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0690 Wpływy z ró nych opłat

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

5 675,00

10 675,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

0,00

5 675,00

10 675,00

bie ące razem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

20 570 417,45

151 356,45

-38 000,00

0,00

144 340,00

90 665,00

20 676 757,45

242 021,45

majątkowe

700 Gospodarka mieszkaniowa w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomości 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

majątkowe razem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

5 900 807,38

4 792 848,38

0,00

0,00

20 000,00

0,00

5 920 807,38

4 792 848,38

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział Rozdział

1 2

§

3

Nazwa

4

Plan przed zmianą

5

Zmniejszenie Zwiększenie

6 7

Plan po zmianach (5+6+7)

8

bie ące bie ące razem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4 402 325,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 402 325,67

0,00

majątkowe majątkowe razem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

245 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

245 000,00

0,00

Ogółem:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

3 1249 822,31

-38 000,00

202 340,00

31 414 162,31

4 944 204,83

0,00

90 665,00

5 034 869,83

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4225

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/171/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 4225

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 4225

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 4225

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 10 ?

Poz. 4225

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 11 ?

Poz. 4225

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/171/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Przychody ze spłat po yczek udzielonych na finansowanie zadań 902 realizowanych z udziałem środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej

60 488,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 68 344,00

60 488,00 0,00 182 927,00 1 218 502,00 30 000,00 2 344 876,00

903 950 951 952

Przychody z zaciągniętych po yczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat po yczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Przychody z zaciągniętych po yczek i kredytów na rynku krajowym

182 927,00 1 218 502,00 30 000,00 2 413 220,00

Razem: 3905137,0000

Razem: - 68344,0000

Razem: 3836793,0000

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/171/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Paragraf 962

Treść Po yczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej

Przed zmianą 60 000,00 0,00

Zmiana - 5 000,00 0,00 0,00 0,00 116 603,00

Po zmianie 55 000,00 0,00 1 318 770,00 30 000,00 1 231 749,00

963 991 992

Spłaty po yczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej Udzielone po yczki i kredyty Spłaty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów

1 318 770,00 30 000,00 1 115 146,00

Razem: 2523916,0000

Razem: 111603,0000

Razem: 2635519,0000

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 12 ?

Poz. 4225

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/171/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 sierpnia 2012 r.

Dział Rozdział Paragraf

010 01010 6050 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Kontynuowanie prac mających na celu kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie gminy 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Poprawa dostępności i jakości podstawowych usług, poprzez rozbudowę systemu kanalizacji ściekowej, przyczyniająca się do poprawy warunków ycia i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie gorczańskich wsi Tylmanowa i Ochotnica Dolna 600 60016 6050 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Usprawnianie sprawności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w Gminie Ochotnica Dolna poprzez remont drogi gminnej K363916 Młynne-Wy ny GronikWierch Młynne wraz z towarzyszącą infrastrukturą 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Wykup gruntów, regulacja prawa własności 70095 6050 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Zagospodarowanie centrum Ochotnicy Dolnej 801 80101 6050 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ochonicy Górnej 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ochotnicy Górnej 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ochotnicy Górnej

Treść

Przed zmianą

4 610 050,00 4 610 050,00 3 284 181,00 747 711,00 870 727,00

Zmiana

- 35 767,00 - 35 767,00 - 135 767,00 - 135 767,00 100 000,00

Po zmianie

4 574 283,00 4 574 283,00 3 148 414,00 611 944,00 970 727,00

753 653,00

100 000,00

853 653,00

2 319 339,81 456 120,00 435 120,00

- 202 933,00 - 202 933,00 - 202 933,00

2 116 406,81 253 187,00 232 187,00

202 933,00

- 202 933,00

0,00

400 646,00 155 646,00

22 700,00 4 000,00

423 346,00 159 646,00

6060

140 846,00

4 000,00

144 846,00

140 846,00 245 000,00 245 000,00 0,00 2 768 955,38 2 768 955,38 129 090,00 120 090,00 125 907,27 125 907,27 2 513 958,11

4 000,00 18 700,00 18 700,00 18 700,00 132 000,00 132 000,00 - 120 090,00 - 120 090,00 - 24 688,83 - 24 688,83 276 778,83

144 846,00 263 700,00 263 700,00 18 700,00 2 900 955,38 2 900 955,38 9 000,00 0,00 101 218,44 101 218,44 2 790 736,94

2 513 958,11

276 778,83

2 790 736,94

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 13 ?

Poz. 4225

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

385 500,00

- 184 947,00

200 553,00

90017 6060

Zakłady gospodarki komunalnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Zakup ciągnika

360 500,00 210 500,00 200 000,00 343 925,00 315 000,00 163 000,00 163 000,00 63 000,00 0,00 89 000,00 0,00 11 376 475,19

- 184 947,00 - 184 947,00 - 184 947,00 84 000,00 84 000,00 - 163 000,00 - 163 000,00 21 000,00 21 000,00 226 000,00 226 000,00 - 184 947,00

175 553,00 25 553,00 15 053,00 427 925,00 399 000,00 0,00 0,00 84 000,00 21 000,00 315 000,00 226 000,00 11 191 528,19

921 92109 6050

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Budowa budynku zaplecza zespołu rekreacyjno sportowego w Tylmanowej - etap II 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Budowa budynku zaplecza zespołu rekreacyjno sportowego w Tylmanowej - etap II 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Budowa budynku zaplecza zespołu rekreacyjno sportowego w Tylmanowej - etap II

Razem

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.506.4967

  uchwała nr XI/80/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 września 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna

 • DZ. URZ. 2010.364.2529

  uchwała nr XLVII/402/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy oraz zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.93.587

  uchwała nr XLIII/364/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna

 • DZ. URZ. 2010.246.1646

  uchwała nr XLV/388/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010r.

 • DZ. URZ. 2012.3462

  uchwała nr XVIII/157/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie: usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4224

  uchwała nr 545/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.4223

  uchwała nr XXIV/179/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4222

  uchwała nr XXIII.151.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.4221

  uchwała nr XXVI/163/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2012 - Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4220

  uchwała nr XXIV/204/2012 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2012 Nr XVI/131/2011 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 29.12.2011r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.