Logowanie

DZ. URZ. 2012.4226

Tytuł:

uchwała nr XX/172/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Ochotnica Dolna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4226
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r. Poz. 4226

UCHWAŁA NR XX/172/12 RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Bud etowej na rok 2012 Nr XIV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art.211 ust. 2 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 zpóźn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Bud etowej na 2012 rok Gminy Ochotnica Dolna Nr XIV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W § 3 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1) nowych kredytów i po yczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1.000.000,00 zł. 2) nowych kredytów i po yczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu do kwoty 1.201.274,00 zł. 3) nowych kredytów i po yczek zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i po yczek do kwoty 1.143.602,00 zł. 4) po yczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej do kwoty 182.927 zł. 2. Wymieniony w § 6 załącznik Nr 1: " Planowane kwoty dotacji udzielanych z bud etu Gminy Ochotnica Dolna w roku 2012 dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych", otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 3. Wprowadza się tabelę pn. "Dochody i wydatki bud etu związane z realziacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok", zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 4. Wymieniona w § 5 Tabela Nr 6: " Dochody i wydatki z bud etu na realizację zadań z zakresu ochrony środkowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok", otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak

14:10:59

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4226

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/172/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 sierpnia 2012 r. Planowane kwoty dotacji udzielanych z bud etu Gminy Ochotnica Dolna w roku 2012 dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2) 868 000

1. Dotacje celowe w tym:

Dz. Rozdz. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Treść

68 000

600

32 000

32 000 32 000

854

85406

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

36 000

36 000 36 000

2. Dotacje podmiotowe w tym:

Dz. Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Dolnej Wiejski Ośrodek Kultury w Tylmanowej 92116 Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Ochotnicy Dolnej Treść KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

800 000

921

800 000

670 000 178 092 261 392 230 516 130 000 130 000

DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (1+2)

1 165 561

1. Dotacje celowe w tym:

Dz. Rozdz. 75412 Ochotnicze stra e po arne Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OSP Ochotnica Dolna OSP Ochotnica Górna Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (dotacja na zakup samochodu dla OSP w Tylmanowej) Treść BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA

546 400

754

396 400

396 400 21 400 10 000 11 400 375 000

801

80113

OŚWIATA I WYCHOWANIE Dowo enie uczniów do szkół Dotacja celowa z bud etu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność po ytku publicznego (dotacja na zadanie pn. "Transport uczniów niepełnosprawnych i opieka nad nimi w czasie przewozu do placówek oświatowych") 80195 Pozostała działalność Dotacja celowa z bud etu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność po ytku publicznego (dotacja na zadanie pn. "Wspieranie działań z zakresu oświaty związanych z atywizacją uczniów niepełnosprawnych")

25 000

23 000 23 000 2 000 2 000

803

80395

SZKOLNICTWO WY SZE Pozostała działalność

10 000

10 000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4226

Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

10 000

851

85154

OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z bud etu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność po ytku publicznego (dotacja na zadanie pn. "Zorganizowanie pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagro onych alkoholizmem")

15 000

15 000 15 000

852

85201

POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Dotacja celowa z bud etu jednostki samorządu terytorialnego (dotacja na zadanie pn. "Prowadzenie świetlic środowiskowych")

10 000

10 000 10 000

926

92605

Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z bud etu jednostki samorządu terytorialnego (dotacja na zadania z zakresu kultury fizycznej)

90 000

90 000 90 000

2. Dotacje podmiotowe w tym:

Dz. Rozdz. OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 80104 Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Przedszkola Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Treść

619 161

801

619 161

530 000 530 000 89 161 89 161

OGÓŁEM DOTACJE UDZIELANE Z BUD ETU GMINY

2 033 561

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/172/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 sierpnia 2012 r. Dochody i wydatki bud etu związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok

Dochody

Dz.

Rozdz. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 60013 Pozostała działalność Dotacja otrzymana z samorządu województwa na zadanie bie ące realizowane w drodze porozumienia Drogi publiczne wojewódzkie Dotacja otrzymana z samorządu województwa na zadanie inwestycyjne realizowane w drodze porozumienia OŚWIATA I WYCHOWANIE 80195 Pozostała działalność Dotacja otrzymana z Ministerstwa Edukacji Narodowej na zadanie realizowane w drodze porozumienia Razem Treść Kwota

010

38 000,00

38 000,00 38 000,00 121 271,81 121 271,81

801

10 000,00

10 000,00 10 000,00 169 271,81

Wydatki

Dz. Rozdz. Nazwa Plan

010

01095

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Pozostała działalność Wydatki na remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych

38 000,00

38 000,00 38 000,00

600

60013

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne wojewódzkie

121 271,81

121 271,81

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4226

Wydatki na zadanie pn. ?Budowa chodnika wzdłu DW 969 Krościenko n/Dunajcem - Satry Sącz w Tylmanowej

121 271,81

801

80195

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Pozostała działalność Wydatki na zadanie realizowane w ramach "Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce" - zakup podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich

10 000,00

10 000,00 10 000,00

RAZEM:

169 271,81

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/172/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 sierpnia 2012 r. Dochody i wydatki bud etu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok

Dochody

Dz. Rozdz. 90019 Nazwa Kwota

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z ró nych opłat

10 675

10 675 10 675

RAZEM:

10 675

Nazwa Kwota

WYDATKI

Dz. Rozdz. 90001

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka ściekowa i ochrona wód Wydatki bie ące z tego: wydatki jednostek bud etowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 90003 Oczyszczanie miast i wsi Wydatki bie ące z tego: wydatki jednostek bud etowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych

13 378

500 500

500 500 12 878 12 878

12 878 12 878

RAZEM:

13 378

Przewodniczący Rady Stanisław Urbaniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1085

  uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2012 Nr XII/72/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 grudnia 2011 roku.

 • DZ. URZ. 2012.70

  uchwała nr XI/113/11 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2011r.

 • DZ. URZ. 2012.1233

  uchwała nr XIII/125/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.273.2209

  uchwała nr III/26/2011 Rady Gminy Koszyce z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Koszyce na rok 2011 Nr II/13/2010 Rady Gminy Koszyce z dnia 29 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3032

  uchwała nr XI-127/2011 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Wołomin na rok 2012

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4225

  uchwała nr XX/171/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4224

  uchwała nr 545/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.4223

  uchwała nr XXIV/179/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4222

  uchwała nr XXIII.151.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.4221

  uchwała nr XXVI/163/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Pcim na rok 2012 - Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Pcim z dnia 27 stycznia 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.