Logowanie

DZ. URZ. 2012.4227

Tytuł:

uchwała nr XVIII/148/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Miejska w Ciężkowicach
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4227
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r. Poz. 4227

UCHWAŁA NR XVIII/148/12 RADY MIEJSKIEJ W CIĘ KOWICACH z dnia 1 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Bud etowej Gminy Cię kowice na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art. 211, art.212 i art.237 ust.1 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Cię kowicach uchwala co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów bud etu gminy Cię kowice na 2012 rok w ten sposób, i : 1) zmniejsza się dochody bie ące o kwotę 86 717,00 zł. 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 197 544 zł. zgodnie z poni szym wykazem: Dział rozdz. 010 01095 § Treść Zmniejsza się dochody 11 565,00 11 565,00 11 565,00 11 565,00 Zwiększa się dochody 0,00 0,00 0,00

14:10:45

700 70005

710 71035

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność w tym : 1. dochody bie ące 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : 1. dochody majątkowe 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze w tym :

12 340,00 12 340,00 12 340,00 12 340,00

0,00 0,00 0,00

59 452,00 59 452,00

0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4227

754 75412

756

75615

75621

801 80101

900 90002

926 92605

1. dochody bie ące 0830 Wpływy z usług BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Ochotnicze stra e po arne W tym : 1. dochody majątkowe 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych W tym : 1. dochody bie ące 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód bud etu państwa W tym : 1. dochody bie ące 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe W tym : 1. dochody bie ące 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami w tym : 1. dochody bie ące 2315 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej W tym : 1. dochody majątkowe 6330 Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na

59 452,00 59 452,00 15 000 15 000 15 000 15 000

0,00 0 0 0

80 710,00

5 105,00

0,00

5 105,00

0,00 80 710,00

5 105,00 5 105,00 0,00

80 710,00 80 710,00 0,00 0,00 0,00

0,00 28 743,00 28 743,00 28 743,00 28 743,00

0,00 0,00 0,00

31 162,00 31 162,00 31 162,00 31 162,00

170 204,00 170 204,00 170 204,00 100 725,00

0,00 0,00 0,00

69 479,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4227

inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego OGÓŁEM 1) zwiększa się wydatki bie ące o kwotę 186 631,00 zł. 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 517 496,00 zł. zgodnie z poni szym wykazem: Dział rozdz. 010 01095 § Treść ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność w tym : 1. wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC Drogi publiczne wojewódzkie w tym : 1. wydatki majątkowe 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne Odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod drogę wojewódzką w m. Bogoniowice ? 111 473 zł. Zmniejsza się wydatki związane z budową chodnika przy drodze wojewódzkiej w m. Zborowice - 100 000 zł. Usuwanie skutków klęsk ywiołowych w tym : 1. wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym : 1. wydatki majątkowe 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne - realizowane z udziałem środków o jakich mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 uofp. Adaptacja zabytkowego budynku Ratusza w Cię kowicach dla potrzeb promocji dziedzictwa kulturowego BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Ochotnicze stra e po arne

349 271,00

65 010,00

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków bud etu gminy Cię kowice na 2012 rok w ten sposób, i :

Zmniejsza się wydatki 21 460,00 21 460,00 21 460,00 21 460,00 21 460,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00

Zwiększa się wydatki 0,00 0,00 0,00 0,00

600 60013

251 989,00 111 473,00 111 473,00 111 473,00 111 473,00

60078

0,00 0,00 0,00

140 516,00 140 516,00 140 516,00 12 379,00 128 137,00 29 879,00 29 879,00 29 879,00 29 879,00 29 879,00

700 70005

182 381,00 182 381,00 182 381,00 182 381,00 182 381,00

182 381,00

29 879,00

754 75412

0,00 0,00

30 000,00 30 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4227

801 80101

80104

900 90002

926 92605

W tym: 1. wydatki majątkowe 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacja dla OSP Cię kowice na dofinansowanie zakupu samochodu OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe w tym : 1. wydatki bie ące 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2. wydatki majątkowe 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne remont instalacji elektrycznej Przedszkola w tym : 1. wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami w tym : 1. wydatki bie ące 1) dotacje na zadania bie ące 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej w tym : 1. wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych 2. wydatki majątkowe 1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne 86 263 zł. zmniejszenie udziału własnego na realizacje projektu "Moje boisko Orlik" 69 479 zł. zmniejszenie w części finansowanej z dotacji 100 725 zł. zmniejszenie w części finansowanej z dotacji OGÓŁEM

0,00

30 000,00 30 000,00

150 000,00 150 000,00 0,00

33 413,00 28 743,00 28 743,00 28 743,00

150 000,00 150 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 4 670,00 4 670,00 4 670,00 4 670,00 52 612,00 52 612,00 52 612,00 52 612,00

21 450,00 21 450,00 21 450,00 21 450,00

256 467,00 256 467,00 0,00

3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00

256 467,00 256 467,00

731 758,00

400 893,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4227

3. Ró nica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt bud etu gminy Cię kowice w kwocie 4 394 186 zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: 1) z kredytów bankowych i po yczek w kwocie 4 180 562 zł. 2) wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia po yczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 213 624 zł. 4. Zwiększa się rozchody bud etu o kwotę 60 000 zł. do łącznej kwoty 1 300 080 zł. 5. Ustala się wykaz dotacji udzielanych z bud etu gminy Cię kowice zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w łącznej kwocie 1 646 364 zł. 6. Ustala się plan przychodów i rozchodów bud etu zgodnie z poni szym wykazem: L.p. A. A.1. A.2. B. B.1. B.2. C. F. P. P.1. P.2. P.3. P.4. Treść Dochody Dochody bie ące Dochody majątkowe Wydatki Wydatki bie ące Wydatki majątkowe Nadwy ka / Deficyt (A ? B ) Finansowanie ( P ? R ) Przychody bud etu ogółem Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych po yczek i kredytów Spłata udzielonych po yczek z bud etu Wolne środki pochodzące z rozliczeń kredytów i po yczek z lat ubiegłych Kredyty bankowe i po yczki zaciągnięte na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu Gminy Cię kowice w tym na realizacje programów i projektów realizowanych z udziałem środków o jakich mowa w art..5 ust.1 pkt.2 ustawy o finansach publicznych Rozchody bud etu ogółem Spłaty po yczek i kredytów: W tym: Kredyt termomodernizacyjny na zadanie "Termomodernizacja SP w Cię kowicach" - KBS O/Cię kowice Kredyt na termomodernizację budynku Urzędu Gminy w Cię kowicach - KBS O/Cię kowice Kredyt termomodernizacyjny na zadanie "Termomodernizacja SP w Bogoniowicach" - KBS O/Cię kowice Po yczka na zadanie "Termomodernizacja budynku ZSP w Jastrzębi" WFOŚiGW w Krakowie Kredyt na zadanie "Termomodernizacja budynku ZSP w Jastrzębi" BOŚ SA O/Tarnów Kredyt na zadanie "Termomodernizacja budynku ZSP w Zborowicach" - KBS O/Cię kowice Po yczka na zadanie "Termomodernizacja budynku ZSP w Zborowicach" - WFOŚ i GW w Krakowie paragraf Kwota 36 636 252,36 32 729 364,36 3 906 888,00 41 030 438,36 30 841 052,36 10 189 386,00 -4 394 186,00 4 394 186,00 5 694 266,00

952 0,00 1 513 704,00 4 180 562,00 2 090 417,00

950 952 903

R. R.1. R.1.1. R.1.2. R.1.3. R.1.4. R.1.5. R.1.6. R.1.7.

1 300 080,00 1 300 080,00

992 992

140 000,00 32 900,00 25 800,00

992 19 786,00 992 56 400,00 992 57 600,00 992 14 654,00 992

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4227

R.1.8.

Kredyt na spłatę zaciągniętych kredytów i po yczek w 2009r. - KBS O/Cię kowice R.1.9. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i po yczek w 2010r. - ING BŚ O/Tarnów R.1.10. Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i po yczek w 2011r. - ING BŚ O/Tarnów

102 940,00 992 600 000,00 992 250 000,00 992

7. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 81 044 zł. do kwoty 577 712 zł. zgodnie z poni szym wykazem: Dział § Rozdz. 1 2 010 01095 Treść Plan dochodów Plan wydatków 5 42 435,00 42 435,00

600 60014

852 85295

926 92605

3 4 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 42 435,00 Pozostała działalność 42 435,00 w tym : 1. dochody bie ące 42 435,00 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 42 435,00 zadanie bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego W tym: 2. wydatki bie ące 1) wydatki jednostek bud etowych a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60 876,00 Drogi publiczne powiatowe 60 876,00 w tym : 1. dochody majątkowe 60 876,00 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy 60 876,00 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2. wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne POMOC SPOŁECZNA 3 880,00 Pozostała działalność 3 880,00 w tym : 1. dochody bie ące 3 880,00 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ące 3 880,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w tym : 2. wydatki bie ące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych KULTURA FIZYCZNA 470 521,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 470 521,00 w tym :

42 435,00 42 435,00 42 435,00 60 876,00 60 876,00

60 876,00 60 876,00 3 880,00 3 880,00

3 880,00 3 880,00 470 521,00 470 521,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 4227

1. dochody majątkowe 470 521,00 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na 470 521,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w tym : 2. wydatki majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne OGÓŁEM 577 712,00 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Cię kowice.

470 521,00 470 521,00 577 712,00

§ 3. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Cię kowicach Zdzisław Szczerba

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 4227

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/148/12 Rady Miejskiej w Cię kowicach z dnia 1 sierpnia 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 4227

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 10 ?

Poz. 4227

Przewodniczący Rady Miejskiej w Cię kowicach Zdzisław Szczerba
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.396.3552

  aneks nr 1.2011 Powiatu Tarnowskiego i Gminy Ciężkowice z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie zwiększenia dotacji dla Gminy Ciężkowice na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1393K relacji Ciężkowice - Jastrzębia - Zdonia w m. Jastrzębia

 • DZ. URZ. 2011.124.977

  uchwała nr VI/30/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 9 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na rok 2011 Nr V/17/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 26 stycznia 2011 roku

 • DZ. URZ. 2011.448.4281

  uchwała nr X/53/11 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2012.2547

  uchwała nr XVI/122/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciężkowice

 • DZ. URZ. 2011.52.429

  uchwała nr IV/12/10 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ciężkowice

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4226

  uchwała nr XX/172/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

 • DZ. URZ. 2012.4225

  uchwała nr XX/171/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4224

  uchwała nr 545/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.4223

  uchwała nr XXIV/179/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4222

  uchwała nr XXIII.151.2012 Rady Gminy Kłaj z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Kłaj na 2012 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.