Logowanie

DZ. URZ. 2012.4228

Tytuł:

uchwała nr XXIII/222/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Podegrodzie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4228
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r. Poz. 4228

UCHWAŁA NR XXIII/222/2012 RADY GMINY PODEGRODZIE z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Art.1. Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co następuje: § 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu na 2012 r. o kwotę 665 283,31 zł, w tym; 1) zmniejszenie planu dochodów bieżących o kwotę 694 879,98 zł, 2) zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 29 596,67 zł, w tym; a) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) o kwotę 156 381,67 zł ? jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu na 2012 r. o kwotę 2 837 616,31 zł ? jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmiany wydatków, o których mowa w ust. 2 obejmują: 1) zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 219 194,84 zł, w tym: a) zmniejszenie planu wydatków bieżących jednostek budżetowych o kwotę 230 052,84 zł, z czego zwiększenie wydatków związanych z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 230 052,84 zł, b) zwiększenie planu wydatków na dotacje na zadania bieżące o kwotę 10 858 zł, 2) zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 2 618 421,47 zł, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 2 618 421,47 zł, z czego zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) o kwotę 3 212 463,23 zł, w tym; a) zmniejszenie wydatków ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 382 333 zł. ? jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

14:10:31

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4228

4. Na skutek dokonanych zmian, o których mowa w ustępach poprzedzających zmniejsza się o kwotę 2 172 333 zł planowany deficyt budżetu. 5. Zmniejsza się plan przychodów budżetu na 2012 r. o kwotę 2 172 333 zł ? jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. § 2. Zmienia się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w roku 2012 ? jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. § 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r. wprowadza się zmiany w ten sposób, że: 1) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ?2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu; 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w wysokości 2 000 000 zł; 2) nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 422 413,33 zł, w tym z pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowane zadań finansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 2 444 850,81 zł, 3) nowych kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty 274 513,71 zł.?,?; 2) załącznik nr 9 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, 3) załącznik nr 10 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. 4) załącznik nr 11 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały. § 4. W wyniku dokonanych zmian, o których mowa § 1 budżet Gminy Podegrodzie na 2012 r. wynosi:

1) Dochody budżetu w tym z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dochody bieżące z czego z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego dochody majątkowe z czego z dotacji i środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) Wydatki budżetu w tym wydatki bieżące w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych w tym; 1.1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. dotacje na zadania bieżące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 5 . wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 6. obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego wydatki majątkowe w tym; 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, z czego; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 9 610 566,33 4 173 688,22 14 816 964,00 7 810 536,82 1 465 772,00 7 636 176,11 1 180 142,77 65 000,00 232 100,00 9 610 566,33 22 627 500,82 39 394 844,70 4 554 261,56 34 664 534,27 1 049 667,13 4 730 310,43 3 504 594,43 42 817 258,03 33 206 691,70

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4228

3) Deficyt budżetu 4) Przychody budżetowe 5) Rozchody budżetu

3 422 413,33 7 547 866,09 4 125 452,76

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podegrodzie. § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4228

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/222/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 2 sierpnia 2012 r. Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Podegrodzie na 2012 rok

Dział Rozdział 1 2

§ 3

Nazwa 4 bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan przed zmianą 5

Zmniejszenie Zwiększenie 6 7

Plan po zmianach (5+6+7) 8

900

1 392 965,25

-691 979,98

7 100,00

708 085,27

0,00 1 333 785,25 0,00 1 311 985,25 0,00

0,00 -691 979,98 0,00 -691 979,98 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 7 100,00

0,00 641 805,27 0,00 620 005,27 7 100,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0830 Wpływy z usług Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0400 Wpływy z opłaty produktowej

90020

0,00 0,00 35 349 414,25 1 049 667,13

0,00 0,00 -691 979,98 0,00

0,00 7 100,00 7 100,00 0,00

0,00 7 100,00 34 664 534,27 1 049 667,13

bieżące

razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe

600

Transport i łączność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 6330 inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

1 319 501,00 0,00 900 000,00 0,00

-136 785,00 0,00 -136 785,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 182 716,00 0,00 763 215,00 0,00

900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-136 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 156 381,67 156 381,67 156 381,67 156 381,67

763 215,00 156 381,67 156 381,67 156 381,67 156 381,67

801

Oświata i wychowanie w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 80101 Szkoły podstawowe w tym z tytułu dotacji i środków na

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4228

finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa 6207 w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

156 381,67

156 381,67

4 710 713,76 3 348 212,76 40 060 128,01

-136 785,00 0,00 -828 764,98

156 381,67 156 381,67 163 481,67

4 730 310,43 3 504 594,43 39 394 844,70

4 397 879,89

0,00

156 381,67

4 554 261,56

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4228

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/222/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 2 sierpnia 2012 r. Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Podegrodzie na 2012 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 4228

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 4228

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 4228

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/222/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 2 sierpnia 2012 r. Zmiana planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Podegrodzie na 2012 rok

Dz. Rozdz.

Nazwa

Plan przed zmianą

zwiększenie zmniejszenie planu planu

Plan po zmianie

Wykaz zadań ujętych w WPF 8

1 010

2 01010

3 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie (PROW) 2) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I - Stadła 3) Opracowanie dokumentacji budowy kanalizacji miejscowości Podegrodzie 4) Opracowanie dokumentacji budowy wodociągu w miejscowości Mokra Wieś w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

4 5 521 045,97 5 398 045,97 5 398 045,97 1 373 575,56

5 40 000,00 40 000,00 40 000,00

6 3 212 463,23 3 212 463,23 3 212 463,23

7 2 348 582,74 2 225 582,74 2 225 582,74 1 373 575,56

WPF

3 895 320,41

3 212 463,23

682 857,18

129 150,00 40 000,00

129 150,00 40 000,00

5 233 595,97

3 212 463,23

2 021 132,74

01095

Pozostała działalność 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1) Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych

123 000,00 123 000,00 123 000,00 111 900,00 111 900,00 111 900,00 11 900,00

123 000,00 123 000,00 123 000,00 111 900,00 111 900,00 111 900,00 11 900,00

400 40002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1) Zakup samochodu na potrzeby administrowania gminnych wodociągów 2) Modernizacja ujęcia wody i wodociągu w Podegrodziu

100 000,00 4 011 257,98 132 026,76 132 026,76 132 026,76 570 826,76 126 785,00

100 000,00 4 455 299,74 132 026,76 132 026,76 132 026,76 WPF

600 60013

Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1) Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym - pomoc

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 10 ?

Poz. 4228

finansowa dla samorządu województwa 60014 Drogi publiczne powiatowe 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1) Budowa zachodniej obwodnicy Nowego Sącza ? połączenie m. Brzezna z drogą krajową nr 28 - pomoc finansowa dla samorządu powiatu 60016 Drogi publiczne gminne 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1) Przebudowa centrum wsi Podegrodzie 2) Przebudowa centrum wsi Brzezna 3) Przebudowa dróg gminnych 4) Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze do Pana J. Lorka zam. Brzezna 21 5) Przebudowa drogi gminnej nr 293937K Strzyganiec - Chochorowice w miejscowości Brzezna. Przebudowa drogi gminnej nr 293940K Zapadliska w miejscowości Brzezna. Przebudowa drogi gminnej nr 293960K Do Kościoła w miejscowości Chochorowice 6) Przebudowa drogi gminnej nr 293842K Remiza - Barczynki stanowiącej ciąg komunikacyjny od drogi wojewódzkiej nr 969 do drogi powiatowej nr 1544K Chełmiec Naszacowice w miejscowości Stadła w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1) Modernizacja dróg uszkodzonych w wyniku powodzi 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1) Wykup gruntów związanych z zadaniem p.n. ?Budowa obejścia wsi Brzezna, Stadła i Podegrodzie po wale przeciwpowodziowym? 2) Zakup gruntów na terenie Gminy Podegrodzie 3) Budowa biblioteki gminnej w Podegrodziu 4) Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu 5) Remont budynku i otoczenia filii Gminnego Ośrodka Kultury 758 826,91 758 826,91 1 420 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 WPF

2 718 763,14 2 718 763,14 559 492,90 331 284,01 342 986,23

570 826,76 570 826,76

3 289 589,90 3 289 589,90 559 492,90 331 284,01 WPF WPF

354 826,76 116 000,00

697 812,99 116 000,00

100 000,00

1 520 000,00

WPF

65 000,00

65 000,00

1 110 468,08 1 110 468,08 1 110 468,08 952 513,84 952 513,84 952 513,84 24 000,00 60 000,00 60 000,00 60 000,00

126 785,00 126 785,00 126 785,00

983 683,08 983 683,08 983 683,08 1 012 513,84 1 012 513,84 1 012 513,84 24 000,00

18 000,00 33 000,00 666 710,60 210 803,24 10 000,00

18 000,00 33 000,00 676 710,60 210 803,24

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 11 ?

Poz. 4228

w Naszacowicach (świetlicy wiejskiej) 6) Zakup gruntu pod boisko sportowe w Mokrej Wsi w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 750 75023 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1) Komputeryzacja Urzędu Gminy 754 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1) Zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego LUKAS 2) Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stadłach 3) Dotacja dla OSP Podegrodzie 4) Dotacja dla OSP Gostwica 801 80101 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gostwicy 2) Termomodernizacja budynków szkół 3) wykonanie przyłącza Szkoły Podstawowej w Brzeznej do kanalizacji gminnej 4) Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszance 5) Utworzenie parkingu przed Szkołą Podstawową w Brzeznej - Litaczu w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 80104 Przedszkola 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1) Budowa przedszkola gminnego w Podegrodziu 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1) Zakup drzwi wejściowtch w Zespole Szkół Podstawowo - Gimnazjalnych w Podegrodziu 552 718,73 552 718,73 841 009,84 841 009,84 50 000,00 50 000,00

37 000,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 203 657,00 203 657,00 203 657,00 20 000,00 128 657,00

37 000,00 37 000,00 37 000,00 37 000,00 203 657,00 203 657,00 203 657,00 20 000,00 128 657,00

5 000,00 50 000,00 1 342 613,01 1 305 613,01 1 305 613,01 66 000,00 676 394,28 10 500,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

5 000,00 50 000,00 1 392 613,01 1 355 613,01 1 355 613,01 66 000,00 676 394,28 10 500,00 WPF

552 718,73 50 000,00

552 718,73 50 000,00

WPF

33 000,00 33 000,00 33 000,00

33 000,00 33 000,00 33 000,00 WPF

4 000,00 4 000,00 4 000,00

4 000,00 4 000,00 4 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 12 ?

Poz. 4228

900 90001

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1) zakup pomp na potrzeby gminnej oczyszczalni ścieków 90095 Pozostała działalność 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 1) Odwodnienie terenu Poświątne w miejscowości Gostwica Ogółem wydatki majątkowe, w tym; 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

49 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00

49 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00

25 000,00 25 000,00 25 000,00 12 228 987,80 12 228 987,80 12 228 987,80 7 386 151,45 720 826,76 720 826,76 720 826,76 0,00 3 339 248,23 3 339 248,23 3 339 248,23 3 212 463,23

25 000,00 25 000,00 25 000,00 9 610 566,33 9 610 566,33 9 610 566,33 4 173 688,22 WPF

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 13 ?

Poz. 4228

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/222/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 2 sierpnia 2012 r. Zmiana planu przychodów budżetu Gminy Podegrodzie na 2012 rok

§ 1

Nazwa 2

Plan przed zmianą 3 2 827 183,81

zwiększenie planu 4

zmniejszenie planu 5 382 333,00

Plan po zmianie 6 2 444 850,81

903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) OGÓŁEM § 1 Nazwa 2 I. DOCHODY II. WYDATKI III. DEFICYT BUDŻETOWY IV. PRZYCHODY w tym: 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 951 przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w tym: na finansowanie wkładu własnego do zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) V. ROZCHODY w tym: 963 spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 992 Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów Razem I + IV Razem II + V

4 042 076,23 2 929 500,00

1 790 000,00 1 790 000,00

2 252 076,23 1 139 500,00

6 869 260,04 Budżet Gminy Podegrodzie na 2012 rok po zmianach Plan przed zmianą 3 40 060 128,01 45 654 874,34 -5 594 746,33 9 720 199,09 2 827 183,81 zwiększenie planu 4 163 481,67 749 784,76 -586 303,09

2 172 333,00 zmniejszenie planu 5

4 696 927,04 Plan po zmianie 6

828 764,98 39 394 844,70 3 587 401,07 42 817 258,03 2 758 636,09 2 172 333,00 382 333,00 -3 422 413,33 7 547 866,09 2 444 850,81

2 798 669,05 52 270,00 4 042 076,23 2 929 500,00 1 790 000,00 1 790 000,00

2 798 669,05 52 270,00 2 252 076,23 1 139 500,00

4 125 452,76 3 348 212,76

4 125 452,76 3 348 212,76

777 240,00 49 780 327,10 49 780 327,10 163 481,67 749 784,76

777 240,00 3 001 097,98 46 942 710,79 3 587 401,07 46 942 710,79

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 14 ?

Poz. 4228

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIII/222/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 2 sierpnia 2012 r. Zmiana planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w roku 2012

Dz. Rozdz. 1 750 75011 852 85212 2

§ 3 Admnistracja publiczna Urzędy wojewódzkie 0690 wpływy z różnych opłat Pomoc społeczna

Nazwa 4

Plan przed zmianą 5 310,00 310,00 310,00 26 953,00 26 953,00

Zmiana planu 6

Plan po zmianie 7 310,00 310,00 310,00

947,00 947,00

27 900,00 27 900,00

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0970 wpływy z różnych dochodów 0980 wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego OGÓŁEM

1 000,00 25 953,00 27 263,00

13 000,00 -12 053,00 947,00

14 000,00 13 900,00 28 210,00

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXIII/222/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 2 sierpnia 2012 r. Wydatki jednostek pomocniczych Gminy Podegrodzie w 2012 roku w ramach środków funduszu sołeckiego

Dz. Rozdz. 1 010 01095 2 Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność wydatki majątkowe, w tym; 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 60016 Transport i łączność Drogi publiczne gminne wydatki bieżące, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe, w tym; 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki majątkowe, w tym; 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne 754 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące, w tym; Nazwa jednostki pomocniczej 3 Wartość 4 9 610,44 9 610,44 9 610,44 9 610,44 261 869,62 236 401,54 93 284,35 93 284,35 93 284,35 143 117,19 143 117,19 25 468,08 25 468,08 25 468,08 2 000,00 2 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 15 ?

Poz. 4228

1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące, w tym; 1. wydatki jednostek budżetowych, w tym; 1.2 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Sołectwo Brzezna 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 60016 1. zadanie; Wymiana tablic informacyjnych w sołectwie i dołożenie dodatkowych 2. zadanie; Położenie nawierzchni asfaltowej na drodze do Pana J. Lorka zam. Brzezna 21 Sołectwo Chochorowice 1. zadanie; Budowa drogi gminnej od Olszaka w kierunku Pana J. Żelazko nr 32 Sołectwo Długołęka ? Świerkla 1. zadanie; Odwodnienie i poprawa drogi asfaltowej do osiedla Burdak Góry Sołectwo Gostwica 1. zadanie; Dokończenie drogi z Dolańskiego w kierunku Pana G. Platy, S. Fryzowicza, F. Kosa do drogi powiatowej na Mokrą Wieś 2. zadanie; Przeprawa przez Suchy Potok z Łąk Gostwickich do Brzeznej - Litacza 3. zadanie; Odwodnienie koło J. Zwolińskiego 4. zadanie; Remont dróg na terenie sołectwa Gostwica Sołectwo Mokra Wieś 1. zadanie; Ułożenie korytek i kratownicy w rowach przy drogach gminnych Mokra Wieś Długołęka Świerkla, Sokowina, Wzory 2. zadanie; Naprawa, utwardzenie nawierzchni dróg gminnych Na Banię (350 mb), Sośnia - Zygmunt (300 mb), Osowie - Iwan (300 mb) Sołectwo Juraszowa 600 600 900 600 600 60016 60016 90015 60078 60016 1. zadanie; Remont drogi gminnej Krawcówka od Pana Z. Maciuszka do Pana B. Golonki Sołectwo Naszacowice 1. zadanie; Poprawa nawierzchni drogi w kierunku Pana S. Bodzionego Naszacowice 101 2. zadanie; Zamontowanie lampy oświetleniowej na Ursynowie Sołectwo Olszana 1. zadanie; Odwodnienie drogi gminnej Świercze k. Pana Tokarczyka Sołectwo Olszanka 1. zadanie; Udrożnienie przepustu pod drogą gminną w Działy. Pogłębienie istniejącego rowu celem powiększenia przepustowości wód opadowych w odcinku od zakrętu przy remizie OSP do Pana R. Pasiuta Sołectwo Podegrodzie 600 600 60016 60016 1. zadanie; Dokończenie układania przepustów na Łazy (5 000 zł) i położenie płyt na drodze do Pana Pasonia (5 000 zł) 2. zadanie; Ułożenie korytek - Słoneczne (5 468,08 zł) i żwirowanie odwodnienia drogi k. Pana Kwoczki za wysypiskiem (10 000 zł) Sołectwo Podrzecze 600 010 754 900 600 600 60016 01095 75412 90015 60016 60016 1. zadanie; Wykonanie progu zwalniającego na drodze granicznej Podrzecze - Brzezna 2. zadanie; Zwirowanie drogi rolniczej obok bazy LISBEK w stronę Niskowej 3. zadanie; Zakup opału na potrzeby świetlicy wiejskiej znajdującej się w remizie OSP Podrzecze 4. zadanie; Wymiana oświetlenia drogi Labahówka Sołectwo Rogi 1. zadanie; Wykonanie odwodnienia na drodze k. Pana Buczka Sołectwo Stadła 1. zadanie; Zniwelowanie i ułożenie korytkami betonowymi rowu odwadniającego wsi Stadła biegnącego wzdłuż drogi Szmaciarska do Suchego Potoku Barczynka OGÓŁEM

2 000,00 2 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 25 468,08 4 000,00 21 468,08 15 688,35 15 688,35 25 468,08 25 468,08 25 468,08 8 000,00 4 000,00 3 000,00 10 468,08 19 941,52 14 941,52 5 000,00 11 842,67 11 842,67 25 417,16 22 417,16 3 000,00 25 468,08 25 468,08 21 291,33 21 291,33

25 468,08 10 000,00 15 468,08 19 610,44 4 000,00 9 610,44 2 000,00 4 000,00 13 880,11 13 880,11 25 468,08 25 468,08 280 480,06

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 16 ?

Poz. 4228

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXIII/222/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 2 sierpnia 2012 r. Wykaz programów i projektów realizowanych w 2012 r. z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

I. Programy inwestycyjne Lp. Program - jego cel i zadania Dział Rozdział Jednostka Okres organizacyjna realizacji realizująca programu program 3. Urząd Gminy Podegrodzie 4. 2008 2012 5. 010 6. 01010 Wysokość wydatków w 2012 r. Łączne nakłady finansowe (całego środki budżetu środki budżetu środki okresu realizacji Gminy (wydatki Gminy (wydatki budżetu programu) kwalifikowalne) niekwalifikowalne) państwa 7. 4 526 628,51 8. 340 280,09 9. 15 300,00 10. środki z budżetu Unii Europejskiej 11. 1 017 995,47 Wydatki w 2013 2015 r.

1. 1.

2. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Brzezna w Gminie Podegrodzie (PROW) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Stadła i części miejscowości Brzezna, Gostwica i Podegrodzie w Gminie Podegrodzie. Etap I Stadła (PROW) Przebudowa centrum wsi Podegrodzie (PROW) Przebudowa centrum wsi Brzezna (PROW) Remont pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury w Podegrodziu (PROW) Remont budynku i otoczenia filii Gminnego Ośrodka Kultury w Naszacowicach (świetlicy wiejskiej) (PROW) Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Olszance

12.

2.

Urząd Gminy Podegrodzie

2011 2013

010

01010

1 358 574,18

393 403,18

20 000,00

269 454,00 662 857,19

3. 4. 5.

Urząd Gminy Podegrodzie Urząd Gminy Podegrodzie Urząd Gminy Podegrodzie Urząd Gminy Podegrodzie

2011 2012 2011 2012 2012

600 600 700

60016 60016 70005

566 872,90 338 049,01 676 710,60

186 650,90 109 477,01 432 628,60

81 200,00 50 750,00 45 000,00

291 642,00 171 057,00 199 082,00

6.

2012

700

70005

210 803,24

73 170,24

1 504,00

136 129,00

7.

Urząd Gminy Podegrodzie

2011 2012

801

80101

557 718,68

193 227,73

359 491,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 17 ?

Poz. 4228

R-m

8 235 357,12 I. Programy nieinwestycyjne

1 728 837,75

213 754,00

2 444 850,47

Lp.

Program - jego cel i zadania

Dział Rozdział Jednostka Okres organizacyjna realizacji realizująca programu program 3. Urząd Gminy Podegrodzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Podegrodziu Urząd Gminy Podegrodzie 4. 2012 2015 2009 2012 5. 720 6. 72095

Wysokość wydatków w 2012 r. Łączne nakłady finansowe (całego środki budżetu środki budżetu środki okresu realizacji Gminy (wydatki Gminy (wydatki budżetu programu) kwalifikowalne) niekwalifikowalne) państwa 7. 1 344 550,00 8. 99 585,00 9. 10. 84 647,25

środki z budżetu Unii Europejskiej 11.

Wydatki w 2013 2015 r.

1. 1.

2. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie (POIG)* Czas na aktywizację społeczno zawodową w gminie Podegrodzie (POKL) Wczesnoszkolny uczeń dziś kompetentny pracownik jutro indywidualizacja nauczania szansą na rozwój Gminy Podegrodzie (POKL) R-m

12.

479 667,75 680 650,00

2.

853 852

85395 85214

605 240,66 30 077,19

2 000,05

165 052,23

3.

2012-2013

853

85395

331 113,30

47 867,00

271 246,30

12 000,00

2 280 903,96

129 662,19

134 514,30

915 966,28 692 650,00

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 18 ?

Poz. 4228

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXIII/222/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 2 sierpnia 2012 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2012 roku z budżetu Gminy Podegrodzie

Dz. Rozdz. Nazwa rodzaj dotacji z budżetu dla jednostek sektora finansów publicznych 5 182 026,76 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - pomoc dla Województwa Małopolskiego dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300) - pomoc dla Powiatu Nowosądeckiego 132 026,76 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6

1 600

2 60013

3 Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie

4

60014

Drogi publiczne powiatowe

50 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Stadłach dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Olszanie dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeznej dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Olszance dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Juraszowej dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeznej - Litaczu dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Gostwicy dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Mokrej Wsi dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż

101 287,00

12 520,00

5 000,00

5 000,00

7 458,00

2 449,00

2 500,00

2 980,00

1 000,00

1 130,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 19 ?

Poz. 4228

Pożarna w Podegrodziu dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2820) - Ochotnicza Straż Pożarna w Naszacowicach środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6290) - Ochotnicza Straż Pożarna w Gostwicy środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 6290) - Ochotnicza Straż Pożarna w Podegrodziu 801 80102 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Nowy Sącz dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Nowy Sącz 236 500,00 36 000,00 6 250,00

50 000,00

5 000,00

326 840,00

80103

Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych

5 400,00

80104

Przedszkola dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (§ 2540) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Stary Sącz dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Nowy Sącz

195 100,00

326 840,00 326 840,00

59 000,00

136 100,00

851 85153

Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2360)

3 000,00

23 000,00 5 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Nowy Sącz dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320) - Powiat Nowosądecki dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2360)

3 000,00 1 500,00

15 000,00

1 500,00

15 000,00

85195

Pozostała działalność

dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2360)

3 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 20 ?

Poz. 4228

854 85404

Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310) - Gmina Nowy Sącz

32 000,00 32 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2360)

686 000,00

5 000,00

5 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej świetlice i kluby instytucji kultury (§ 2480) - Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu Biblioteki dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury (§ 2480) - Biblioteka Gminna w Podegrodziu dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (§ 2360)

500 000,00

92116

186 000,00

926 92605

Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Ogółem

95 000,00 95 000,00

1 139 526,76

551 127,00

Przewodniczący Rady Gminy Podegrodzie mgr Dariusz Kowalczyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.63.493

  uchwała nr III/28/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 331/XLIV/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25.02.2010 r.

 • DZ. URZ. 2012.4150

  uchwała nr XXII/218/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 123/XII/99 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 31 sierpnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na obszarze Gminy Podegrodzie.

 • DZ. URZ. 2010.31.222

  uchwała nr 319/XLII/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2009r. zmiany Uchwały Nr 302/XL/2009 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 27 października 2009 r.

 • DZ. URZ. 2010.152.929

  uchwała nr 331/XLIV/2010 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 225/XXXIX/2006 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 10.03.2006 r.

 • DZ. URZ. 2011.578.6458

  uchwała nr XIV/147/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie przyjęcia ?PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY PODEGRODZIE Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2012?

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4227

  uchwała nr XVIII/148/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4226

  uchwała nr XX/172/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

 • DZ. URZ. 2012.4225

  uchwała nr XX/171/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4224

  uchwała nr 545/2012 Zarządu Powiatu Myślenickiego z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie dokonania zmian w planie wydatków budżetowych na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.4223

  uchwała nr XXIV/179/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 8 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XVI/115/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 grudnia 2011 roku - Uchwała Budżetowa Gminy Tuchów na 2012 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.