Logowanie

DZ. URZ. 2012.4231

Tytuł:

uchwała nr XV/184/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2012 Nr XII/129/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Sękowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4231
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r. Poz. 4231

UCHWAŁA NR XV/184/2012 RADY GMINY SĘKOWA z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w bud ecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Bud etowej Gminy Sękowa na rok 2012 Nr XII/129/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012 roku Na podstawie zmian w bud ecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Bud etowej Gminy Sękowa na rok 2012 Nr XII/129/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012 r. polegających na; Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4oraz pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami). Rada Gminy Sękowa uchwala co następuje: § 1. W Uchwale Bud etowej Gminy Sękowa Nr XII/129/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się dochody bud etu o kwotę 20 000 zł, w tym: 1) dochody bie ące zmniejsza się o kwotę 20 000 zł jak w tabeli Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się wydatki bud etu o kwotę 20 000 zł jak w Tabeli Nr 2 do niniejszej uchwały w tym; 1) wydatki bie ące zwiększa się o kwotę 110 000 zł 2) wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 90 000 zł jak w Tabeli Nr 2.1 do niniejszej uchwały. § 2. Bud et po dokonanych zmianach wynosi; 1. 1 . Dochody bud etu - 23 857 908,29 zł w tym; 1) dochody bie ące - 13 206 365,29zł w tym; z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 219 279,14 zł 2) dochody majątkowe ? 10 651 543,00zł w tym; z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6 624 727,00 zł 2. Wydatki bud etu ? 22 872 812,29 zł w tym; 1) wydatki bie ące bud etu ? 13 136 717,29 zł w tym na; a) Wydatki jednostek bud etowych w kwocie 8 572 824,12 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6 328 239,97 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 2 244 584,15 zł b) Dotacje na zadania bie ące w kwocie 1 056 250,00 zł c) Świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 933 467,83 zł

14:09:52

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4231

d) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 244 355,34 zł e) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku bud etowym w kwocie 0 zł f) Obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 329 820 zł 2) Wydatki majątkowe ? 9 736 095,00 zł do których zalicza się inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 9 736 095,00 zł w tym; na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 6 448 385,00zł § 3. Zmienia się Tabelę Nr 3 Uchwały Bud etowej Nr XII/129/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012 r. dotyczącą planu przychodów i rozchodów bud etu Gminy Sękowa na 2012r i przyjmuje zgodnie z Tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. W Uchwale Bud etowej Gminy Sękowa Nr XII/129/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012 r. zmienia się Załącznik Nr 1 dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z bud etu Gminy Sękowa na 2012 r. i przyjmuje zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. § 5. W § 11 Uchwały Bud etowej Nr XII/129/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012 r. dodaje się ust. 3 który otrzymuje brzmienie; "Upowa nia się Wójta Gminy Sękowa do udzielania w roku bud etowym po yczek i kredytów do kwoty 50 000 zł" § 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Sękowa. § 7. 1. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 2. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości mieszkańcom gminy przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Przewodnicząca Rady Gminy Sękowa mgr Maria Wy kiewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4231

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XV/184/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 13 czerwca 2012 r.

w złotych

Plan po zmianach (5+6+7) 8

Dział Rozdział 1 2

§ 3

Nazwa 4 bie ące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Plan przed zmianą 5

Zmniejszenie Zwiększenie 6 7

756

2 604 490,00 0,00 452 421,00 0,00 40 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00

2 624 490,00 0,00 472 421,00 0,00 60 000,00 13 206 365,29 219 279,14

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych bie ące razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majątkowe majątkowe razem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

13 186 365,29 219 279,14

10 651 543,00 6 624 727,00

0,00 0,00

0,00 0,00

10 651 543,00 6 624 727,00

23 837 908,29 6 844 006,14

0,00 0,00

20 000,00 0,00

23 857 908,29 6 844 006,14

Przewodnicząca Rady Gminy Sękowa mgr Maria Wy kiewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4231

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XV/84/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2012r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUD ETU GMINY SĘKOWA NA 2012 rok

/w złotych/ Z tego z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: w tym: Wydatki majątkowe obsługa długu na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt 2 i 3, 17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 136 000,00 -60 000,00 0,00 2 076 000,00 536 000,00 -60 000,00 0,00 476 000,00 536 000,00 -60 000,00 0,00 476 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 235 035,00 -10 000,00 0,00 225 035,00 235 035,00 -10 000,00 0,00 225 035,00 235 035,00 -10 000,00 0,00 225 035,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

z tego: Dział Rozdział § Plan Wydatki bie ące wydatki jednostek bud etowych, dotacje na zadania bie ące świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 50 400,00 0,00 5 000,00 55 400,00 50 400,00 0,00 5 000,00 55 400,00 50 400,00 0,00 5 000,00 55 400,00 123 800,00 0,00 40 000,00 163 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123 800,00 0,00 40 000,00 163 800,00 123 800,00 0,00 40 000,00 163 800,00

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

inwestycje i zakupy inwestycyjne

Nazwa 1 2 3 4 przed zmianą 020 Leśnictwo zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 02001 Gospodarka leśna zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 600 Transport i łączność zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 60016 Drogi publiczne gminne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach 5 79 000,00 0,00 5 000,00 84 000,00 79 000,00 0,00 5 000,00 84 000,00 79 000,00 0,00 5 000,00 84 000,00 2 276 000,00 -60 000,00 40 000,00 2 256 000,00 536 000,00 -60 000,00 0,00 476 000,00 536 000,00 -60 000,00 0,00 476 000,00 140 000,00 0,00 40 000,00 180 000,00 140 000,00 0,00 40 000,00 180 000,00 6 79 000,00 0,00 5 000,00 84 000,00 79 000,00 0,00 5 000,00 84 000,00 79 000,00 0,00 5 000,00 84 000,00 140 000,00 0,00 40 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 40 000,00 180 000,00 140 000,00 0,00 40 000,00 180 000,00 7 79 000,00 0,00 5 000,00 84 000,00 79 000,00 0,00 5 000,00 84 000,00 79 000,00 0,00 5 000,00 84 000,00 140 000,00 0,00 40 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 40 000,00 180 000,00 140 000,00 0,00 40 000,00 180 000,00 8 28 600,00 0,00 0,00 28 600,00 28 600,00 0,00 0,00 28 600,00 28 600,00 0,00 0,00 28 600,00 16 200,00 0,00 0,00 16 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 200,00 0,00 0,00 16 200,00 16 200,00 0,00 0,00 16 200,00 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 136 000,00 -60 000,00 0,00 2 076 000,00 536 000,00 -60 000,00 0,00 476 000,00 536 000,00 -60 000,00 0,00 476 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16

18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4231

przed zmianą 630 Turystyka zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 75412 Ochotnicze stra e po arne zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 90078 Usuwanie skutków klęsk ywiołowych zwiększenie po zmianach

3 597 301,00 0,00 40 000,00 3 637 301,00 3 553 301,00 0,00 40 000,00 3 593 301,00 3 553 301,00 0,00 40 000,00 3 593 301,00 698 600,00 0,00 45 000,00 743 600,00 698 600,00 0,00 45 000,00 743 600,00 698 600,00 0,00 45 000,00 743 600,00 212 450,00 0,00 10 000,00 222 450,00 210 200,00 0,00 10 000,00 220 200,00 210 200,00 0,00 10 000,00 220 200,00 3 261 786,00 -140 000,00 80 000,00 3 201 786,00 2 802 635,00 -140 000,00 0,00 2 662 635,00 2 802 635,00 -140 000,00 0,00 2 662 635,00 300 000,00 0,00 80 000,00 380 000,00

52 000,00 0,00 10 000,00 62 000,00 8 000,00 0,00 10 000,00 18 000,00 8 000,00 0,00 10 000,00 18 000,00 122 500,00 0,00 45 000,00 167 500,00 122 500,00 0,00 45 000,00 167 500,00 122 500,00 0,00 45 000,00 167 500,00 83 450,00 0,00 10 000,00 93 450,00 81 200,00 0,00 10 000,00 91 200,00 81 200,00 0,00 10 000,00 91 200,00 434 600,00 0,00 0,00 434 600,00 286 000,00 0,00 0,00 286 000,00 286 000,00 0,00 0,00 286 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 000,00 0,00 0,00 47 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 122 500,00 0,00 45 000,00 167 500,00 122 500,00 0,00 45 000,00 167 500,00 122 500,00 0,00 45 000,00 167 500,00 81 450,00 0,00 10 000,00 91 450,00 79 200,00 0,00 10 000,00 89 200,00 79 200,00 0,00 10 000,00 89 200,00 103 000,00 0,00 0,00 103 000,00 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 000,00 0,00 0,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 6 500,00 9 200,00 0,00 0,00 9 200,00 9 200,00 0,00 0,00 9 200,00 9 200,00 0,00 0,00 9 200,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 3 000,00 116 000,00 0,00 45 000,00 161 000,00 116 000,00 0,00 45 000,00 161 000,00 116 000,00 0,00 45 000,00 161 000,00 72 250,00 0,00 10 000,00 82 250,00 70 000,00 0,00 10 000,00 80 000,00 70 000,00 0,00 10 000,00 80 000,00 101 000,00 0,00 0,00 101 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 000,00 0,00 10 000,00 15 000,00 5 000,00 0,00 10 000,00 15 000,00 5 000,00 0,00 10 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 331 600,00 0,00 0,00 331 600,00 279 000,00 0,00 0,00 279 000,00 279 000,00 0,00 0,00 279 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 545 301,00 0,00 30 000,00 3 575 301,00 3 545 301,00 0,00 30 000,00 3 575 301,00 3 545 301,00 0,00 30 000,00 3 575 301,00 576 100,00 0,00 0,00 576 100,00 576 100,00 0,00 0,00 576 100,00 576 100,00 0,00 0,00 576 100,00 129 000,00 0,00 0,00 129 000,00 129 000,00 0,00 0,00 129 000,00 129 000,00 0,00 0,00 129 000,00 2 827 186,00 -140 000,00 80 000,00 2 767 186,00 2 516 635,00 -140 000,00 0,00 2 376 635,00 2 516 635,00 -140 000,00 0,00 2 376 635,00 300 000,00 0,00 80 000,00 380 000,00

3 545 301,00 0,00 30 000,00 3 575 301,00 3 545 301,00 0,00 30 000,00 3 575 301,00 3 545 301,00 0,00 30 000,00 3 575 301,00 576 100,00 0,00 0,00 576 100,00 576 100,00 0,00 0,00 576 100,00 576 100,00 0,00 0,00 576 100,00 129 000,00 0,00 0,00 129 000,00 129 000,00 0,00 0,00 129 000,00 129 000,00 0,00 0,00 129 000,00 2 827 186,00 -140 000,00 80 000,00 2 767 186,00 2 516 635,00 -140 000,00 0,00 2 376 635,00 2 516 635,00 -140 000,00 0,00 2 376 635,00 300 000,00 0,00 80 000,00 380 000,00

3 496 716,00 0,00 0,00 3 496 716,00 3 496 716,00 0,00 0,00 3 496 716,00 3 496 716,00 0,00 0,00 3 496 716,00 412 000,00 0,00 0,00 412 000,00 412 000,00 0,00 0,00 412 000,00 412 000,00 0,00 0,00 412 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 915 364,00 -60 000,00 0,00 1 855 364,00 1 904 813,00 -60 000,00 0,00 1 844 813,00 1 904 813,00 -60 000,00 0,00 1 844 813,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4231

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą Wydatki razem: zmniejszenie zwiększenie po zmianach

300 000,00 0,00 80 000,00 380 000,00 22 852 812,29 -200 000,00 220 000,00 22 872 812,29

0,00 0,00 0,00 0,00 13 026 717,29 0,00 110 000,00 13 136 717,29

0,00 0,00 0,00 0,00 8 472 824,12 0,00 100 000,00 8 572 824,12

0,00 0,00 0,00 0,00 6 328 239,97 0,00 0,00 6 328 239,97

0,00 0,00 0,00 0,00 2 144 584,15 0,00 100 000,00 2 244 584,15

0,00 0,00 0,00 0,00 1 046 250,00 0,00 10 000,00 1 056 250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2 933 467,83 0,00 0,00 2 933 467,83

0,00 0,00 0,00 0,00 244 355,34 0,00 0,00 244 355,34

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 329 820,00 0,00 0,00 329 820,00

300 000,00 0,00 80 000,00 380 000,00 9 826 095,00 -200 000,00 110 000,00 9 736 095,00

300 000,00 0,00 80 000,00 380 000,00 9 826 095,00 -200 000,00 110 000,00 9 736 095,00

0,00 0,00 0,00 0,00 6 518 385,00 -70 000,00 0,00 6 448 385,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Przewodnicząca Rady Gminy Sękowa mgr Maria Wy kiewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 4231

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr XV/184/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2012 r. PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUD ETU GMINY SĘKOWA NA 2012 ROK Dział Rozdział 1 400 2 40002 Treść 3 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę Dostarczanie wody Budowa wodociągu w miejscowości Owczary, Krzywa, Sękowa - faza projektowania Transport i łączność Drogi publiczne wojewódzkie "Odnowa Centrum wsi Małastów - budowa chodników przy głównym ciągu komunikacyjnym wsi " inwestycja realizowana w ramach PROW na lata 2007 2013 operacja w ramach Programu oś 3 Jakość ycia na obszarach wiejskich i ró nicowanie gospodarki wiejskiej działanie 313, 322, 323 " Odnowa i rozwój wsi" Budowa chodnika w ciągu dogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Sękowa -Ropica Górna Usuwanie skutków klęsk ywiołowych Odbudowa przepustu poprzecznego w ciągu drogi " Do Urzędu Gminy" w Sękowej Odbudowa drogi " Góra" w Bartnem Odbudowa drogi " Za Kościołem " w Sękowej Odbudowa drogi " Kiełtyka" w Owczarach PLAN 4 30 000 30 000 30 000 2 136 000 536 000 Zwiększenie/ Zmniejszenie 5 Plan po zmianach 6 30 000 30 000 30 000 2 076 000 476 000

600 60013

-60 000 -60 000

336 000

-60 000

276 000

200 000 1 600 000 40 280 252000 45000 126000

-

200 000 1 600 000 40 280 252 000 45 000 126 000

60078

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 4231

630 63003

700 70005

Odbudowa parkingu przy Urzędzie Gminy w Sękowej pozostałe zadania Odbudowa " Drogi do Urzędu Gminy" w Sękowej Odbudowa " Drogi przez wieś" w Wapiennym Odbudowa drogi " Obok szkoły" w Męcinie Wielkiej Odbudowa drogi " do cmentarza z I wojny światowej" w Ropicy Górnej Odbudowa drogi " Puste pole" w Sękowej Odbudowa przepustu rurowego z kręgów w Siarach Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wzmocnienie publicznej infrastruktury uzdrowiskowej w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej i uzdrowiskowej Gminy Sękowa realizowanego w ramach MRPO na lata 2007 -2013 Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury turystycznej schemat B: Inwestycje w obiekty i infrastrukturę uzdrowiskową w miejscowości Wapienne Tworzenie Ogólnopolskiego Produktu Turystycznego Małopolski - odcinek szlaku frontu wschodniego I Wojny Światowej ( budowa parkingu i zjazdu przy kościółku w Sękowej, budowa ście ek rowerowych Sękowa - Siary) Rozwijanie turystyki w Sękowej poprzez budowę wiaty z przeznaczeniem na ekspozycje naftowe. Program osi 4 " Leader", działania 4.1 " Wdra anie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 - 2013" Wykonanie projektu budowlanego wie y widokowej zlokalizowanej na Magurze Małastowskiej działka Nr 199. Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami - Termomodernizacja Obiektów U yteczności Publicznej w Gminie Sękowa; (świetlica w m. Bartne, świetlica w m. Męcina Mała, świetlica w m. Męcina Wielka, świetlica w m. Ropica Górna, remiza OSP w m. Owczary, Dom Ludowy w m. Sękowa, Dom Ludowy w m. Siary)

266385 189534 130 000 145 000 110 000 114 000 140 000 41 801 3 545 301 3 545 301

30 000 30 000

266 385 189 534 130 000 145 000 110 000 114 000 140 000 41 801 3 575 301 3 575 301

3 475 801

30 000

3 505 801

20 000

20 000

43 000 6 500 576 100 576 100 0 0

43 000 6 500 576 100 576 100

416 100

416 100

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 4231

750 75023 754 75412

851 85154 900 90001

Dotacja celowa z bud etu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Prace inwestycyjne związane z projektem pn; ? Odnowa Centrum wsi Bartne? Zakup działek budowlanych w Sękowej Administracja publiczna Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu) Zakupy inwestycyjne -wykonanie centrali telefonicznej Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Ochotnicze stra e po arne Prace remontowo-budowlane remizy OSP - Sękowa Prace budowlano - remontowe remizy OSP w Bartnem. Inwestycja realizowana w ramach konkursu " Małopolskie Remizy 2012" współfinansowana przez Województwo Małopolskie Zakupy inwestycyjne - zakup sprzętu przeciwpo arowego Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Prace remontowe i doposa enie punktu GKRPA w Sękowej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Program Poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki - etap II Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Małastów 4 km - wartość brutto Budowa kanalizacji sanitarnej osiedle " Za kościołem", " Pańskie pola" w miejscowości Sękowa - inwestycja realizowana w ramach PROW Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje dla osób fizycznych Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków ( PBOŚ) inwestycja dofinansowana przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

140 000 20 000 5 000 5 000 5 000 129 000 129 000 22 000 103 000 4 000 12 508 12 508 12 508 2 827 186 2 516 635 1 554 635 862 000 95 000 5 000

0

140 000 20 000 5 000 5 000 5 000 129 000 129 000 22 000 103 000 4 000 12 508 12 508 12 508 2 777 186 2 386 635 1 514 635 772 000 95 000 5 000

-

-50 000 -130 000 -40 000 -90 000 -

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 10 ?

Poz. 4231

90005

90078

926 92601

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu " Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach u yteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin nale ących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki" Projekt realizowany w ramach obszaru tematycznego" Odbudowa, remont, przebudowa i rozbudowa podstawowej infrastruktury oraz poprawa stanu środowiska" Szwajcarsko - Polski Program Współpracy Usuwanie skutków klęsk ywiołowych Odbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sękowa o długości 4 km Odbudowa " Przepompowni ścieków 4 sztuki" w Sękowej Kultura fizyczna Obiekty sportowe " Odnowa Centrum wsi Ropica Górna - zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego w Ropicy Górnej" inwestycja realizowana w ramach PROW na lata 2007 -2013 operacja w ramach Programu oś3 Jakość ycia na obszarach wiejskich i ró nicowanie gospodarki wiejskiej działanie 313, 322,323 " Odnowa i rozwój wsi" Razem plan wydatków majątkowych na 2012 r.

10 551

-

10 551

10 551

-

10 551

300 000 200 000 100 000 565 000 565 000

80 000 55 000 25 000

380 000 255 000 125 000 565 000 565 000

565 000

565 000

9 826 095

-80 000

9 746 095

Przewodnicząca Rady Gminy Sękowa mgr Maria Wy kiewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 11 ?

Poz. 4231

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XV/184/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2012 r.

ZMIANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW W BUD ECIE GMINY SĘKOWA NA 2012ROK

/ w złotych/

Plan

Zwiększenie Zmniejszenie

Plan po zmianach

DOCHODY

w tym; dochody bie ące dochody majątkowe

23 837 908,29

13 186 365,29 10 651 543,00

20 000,00

20 000,00

23 857 908,29

13 206 365,29 10 651 543,00

WYDATKI

w tym; wydatki bie ące wydatki majątkowe

22 852 812,29

13 026 717,29 9 826 095,00

220 000,00

110 000,00 110 000,00

200 000,00

22 872 812,29

13 136 717,29

200 000,00

9 736 095,00

Wynik bud etu ( + nadwy ka, - deficyt) PRZYCHODY

W tym; 950 wolne środki

985 096,00 3 066 797,00

400 918,00

0,00

0,00

-

985 096,00 3 066 797,00

400 918,00

903 przychody z zaciągniętych po yczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej 952 przychody z zaciągniętych po yczek i kredytów na rynku krajowym

2 435 879,00 230 000,00 -

-

2 435 879,00 230 000,00

ROZCHODY

W tym; 992 spłaty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów 963 spłaty po yczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziału środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej 991 udzielone po yczki i kredyty

4 051 893,00

1 003 422,00 3 048 471,00

50 000,00

50 000,00

50000,00

4 051 893,00

953422,00 3 048 471,00 50 000,00

50 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy Sękowa mgr Maria Wy kiewicz

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 12 ?

Poz. 4231

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/184/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2012 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud etu Gminy Sękowa na 2012 rok

/ w złotych/ Dz. Rozdz. Treść/Rodzaj dotacji z bud etu

1 2 3

Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych

4

Kwota dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

5

400 40002

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Dotacja przedmiotowa z bud etu dla zakładu bud etowego

50 000 50 000 50 000 -

15 000 15000* 15000* 140 000 140 000

630 63003

Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

700 70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dotacja celowa z bud etu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Prace inwestycyjne związane z projektem pn; ?Odnowa Centrum wsi Bartne?

-

140 000

710 71004

Działalność usługowa Plan zagospodarowania przestrzennego Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Gorlicach za prace komisji urbanistycznej

5 000 5 000 5 000 0 dla niepublicznej dla niepublicznej 200 000 84 000 84 000 116 000 116 000 5 000 5 000 5 000 10 650 10 650 10 650

801 80101

Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z bud etu jednostki systemu oświaty 80104 Przedszkola Dotacja podmiotowa z bud etu jednostki systemu oświaty

851 85154

Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

852 85203

Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 13 ?

Poz. 4231

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacja przedmiotowa z bud etu dla zakładu bud etowego Dotacje celowe dla osób fizycznych przydomowych oczyszczalni ścieków 90003 Oczyszczanie miast i wsi Dotacja przedmiotowa z bud etu dla zakładu bud etowego 90095 Pozostała działalność Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Gorlicach na wspólną realizację programu "Program unieszkodliwiana odpadów azbestowych" na budowę

331 600 279 000 279 000

95 000 95 000 95 000

42 600 42 600 10 000 10 000 372 000 290 000 290 000 82 000 82 000 -

30 000 30 000 30 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury 92116 Biblioteki Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury

926

Kultura fizyczna 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

Razem:

758 600

495 650

* Dotacja dla stowarzyszeń na zadania w zakresie upowszechniania turystyki - zwiększenie o 10.000zł plan po zmianie 15.000zł

Przewodnicząca Rady Gminy Sękowa mgr Maria Wy kiewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1290

  zarządzenie nr 17/2012 Wójta Gminy Sękowa z dnia 19 marca 2012r. w sprawie ustalenia w 2012 r. średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sękowej

 • DZ. URZ. 2012.3668

  uchwała nr XIV/170/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci i określenia obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sękowa.

 • DZ. URZ. 2011.423.3959

  uchwała nr VII/75/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sękowej

 • DZ. URZ. 2011.555.5865

  uchwała nr IX/103/2011 Rady Gminy Sękowa z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sękowa z dnia 28 listopada 2005 r. Nr XXV/186/2005 w sprawie opłaty uzdrowiskowej

 • DZ. URZ. 2012.3669

  uchwała nr XIV/176/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej działki ewidencyjne nr 30/1, 30/2 i 31 w Wapiennem w prawo własności nieruchomości

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4230

  uchwała nr XVI/104/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4229

  uchwała nr XXIV/158/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.4228

  uchwała nr XXIII/222/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.4227

  uchwała nr XVIII/148/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4226

  uchwała nr XX/172/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2012 Nr XIV/110/11 z dnia 29 grudnia 2011r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.