Logowanie

DZ. URZ. 2012.4232

Tytuł:

uchwała nr XXVI/182/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie wydatków.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Miasta Mszana Dolna
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4232
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r. Poz. 4232

UCHWAŁA NR XXVI/182/2012 RADY MIASTA MSZANA DOLNA z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie wydatków. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). - Rada Miasta Mszana Dolna uchwala co następuje: § 1. 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu miasta Mszana Dolna na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W związku ze zmianami określonymi w ust. 1 dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych, w tym: 1) dokonuje się zmiany w planie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne. - zgodnie z załącznikiem Nr 1.1 § 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mszana Dolna. § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Malec

14:09:39

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4232

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/182/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 sierpnia 2012 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA ROK 2012

Lp. 1.

Dział 600

Rozdział

Treść Transport i łączność

Wydatki Zmniejszenia 143.100,00 143.100,00 Zwiększenie -

60016

Drogi publiczne gminne w tym: b) wydatki majątkowe

143.100,00 -

143.100,00 143.100,00

2.

700 70005

Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: b) wydatki majątkowe

143.100,00

143.100,00 143.100,00

Razem:

Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Malec Załącznik Nr 1.1 do Uchwały Nr XXVI/182/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 sierpnia 2012 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU MIASTA MSZANA DOLNA NA 2012 ROK

Plan przed zmianą Plan po zmianach Zmniejszenie Zwiększenie na 2012 r. na 2012 r. 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

Lp. Dział Rozdział Treść 1. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40002 Dostarczanie wody w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 2. 600 Transport i łączność 60013 Drogi publiczne wojewódzkie w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 60016 Drogi publiczne gminne w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

120.000,00 1.624.904,35 100.000,00

143.100,00 -

-

120.000,00 1.481.804,35 100.000,00

100.000,00 1.227.904,35

143.100,00

-

100.000,00 1.084.804,35

1.227.904,35 297.000,00

143.100,00 -

-

1.084.804,35 297.000,00

297.000,00

-

-

297.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4232

3.

700

Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2i3

4.558.551,52 4.558.551,52

- 143.100,00 - 143.100,00

4.701.651,52 4.701.651,52

4.558.551,52

- 143.100,00

4.701.651,52

4.458.551,52 160.000,00 10.000,00

-

-

4.458.551,52 160.000,00 10.000,00

4.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75405 Komendy powiatowe Policji w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 75412 Ochotnicze straże pożarne w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

10.000,00 150.000,00

-

-

10.000,00 150.000,00

150.000,00 656.206,73 73.800,00

-

-

150.000,00 656.206,73 73.800,00

5.

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne: 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne: w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

73.800,00 537.406,73

-

-

73.800,00 537.406,73

537.406,73

-

-

537.406,73

517.126,73 45.000,00

-

-

517.126,73 45.000,00

45.000,00 33.500,00 33.500,00

-

-

45.000,00 33.500,00 33.500,00

6.

926

Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne

33.500,00 7.153.162,60

-

-

33.500,00 7.153.162,60

Razem:

143.100,00 143.100,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Malec
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.402.3684

  uchwała nr XI/107/2011 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mszana Dolna wsi Kasina Wielka.

 • DZ. URZ. 2011.404.3707

  uchwała nr XI/66/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Nr V/33/2011 na rok 2011 Rady Miasta Mszana Dolna.

 • DZ. URZ. 2012.1506

  uchwała nr XIX/195/2012 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 10 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Mszana Dolna na 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.1759

  uchwała nr XXII/152/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mszanie Dolnej

 • DZ. URZ. 2011.519.5237

  uchwała nr XIII/88/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 30 września 2011r. w sprawie nadania nazwy Parkowi Miejskiemu w mieście Mszana Dolna.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4231

  uchwała nr XV/184/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2012 Nr XII/129/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4230

  uchwała nr XVI/104/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4229

  uchwała nr XXIV/158/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.4228

  uchwała nr XXIII/222/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2012.4227

  uchwała nr XVIII/148/12 Rady Miejskiej w Ciężkowicach z dnia 1 sierpnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ciężkowice na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.