Logowanie

DZ. URZ. 2012.4233

Tytuł:

uchwała nr XVII/120/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Moszczenica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4233
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r. Poz. 4233

UCHWAŁA NR XVII/120/12 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian bud etu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Bud etowej na rok 2012 nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje: § 1. Dokonuje się zmian w bud ecie Gminy Moszczenica w następujący sposób: 1. Dochody bud etu gminy ulegają zwiększeniu o kwotę 67.478,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym: 1) dochody bie ące bud etu ulegają zwiększeniu o kwotę 67.478,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2. Wydatki bud etu Gminy Moszczenica ulegają zwiększeniu o kwotę 67.478,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym: 1) wydatki bie ące bud etu ulegają zwiększeniu o kwotę 67.478,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwały, § 2. Wydatki bud etu gminy obejmujące planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 ulegają zmianom zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. § 3. Bud et gminy na 2012 rok po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody bud etu gminy wynoszą 17.474.019,90 zł, w tym: dochody bie ące - 13.393.866,90 zł, dochody majątkowe - 4.080.153,00 zł. 2. Wydatki bud etu gminy wynoszą - 16.579.265,90 zł; w tym: 1) Wydatki bie ące bud etu - 11.857.546,90 zł, w tym: a) Wydatki bie ące jednostek bud etowych w kwocie łącznej - 7.939.256,90 zł, z czego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.006.818,- zł; - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych - 1.932.438,90 zł; b) Wydatki na dotacje na zadania bie ące - 289.488,- zł; c) Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.640.215,- zł; d) Wydatki bie ące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 638.587,- zł; z czego:

14:09:25

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4233

- ze środków pochodzących z Unii Europejskiej - 484.970,- zł; e) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Moszczenica lub planowanych do udzialenia, przypadające do spłaty w roku 2012 - w kwocie 50.000,- zł; f) Wydatki na obsługę długu publicznego - 300.000,- zł. 2) Wydatki majątkowe bud etu - 4.721.719,- zł, w tym: a) Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 4.721.719,- zł; z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 3.475.370,- zł; w tym: - ze środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej - 1.848.926,- zł; 3. Nadwy ka bud etu po zmianach wynosi 894.754,- zł i zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych wcześniej po yczek i kredytów. 4. Przychody bud etu wynoszą - 1.253.000,- zł. 5. Rozchody bud etu wynoszą 2.147.754,- zł. § 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy. § 5. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Barbara Bo ena Warzecha Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/120/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 sierpnia 2012 r. Zmiany dochodów bud etu gminy Moszczenica na 2012 rok

Lp. 1 Administracja publiczna Dochody bie ące w tym: - wpływy z ró nych dochodów 2 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dochody bie ące w tym: - podatek od środków transportowych 3 Ró ne rozliczenia Dochody bie ące w tym: - subwencje ogólne z bud etu państwa 4 Oświata i wychowanie Dochody bie ące w tym: - wpływy z usług - wpływy z ró nych dochodów - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich 5 Opieka społeczna Dochody bie ące 852 801 758 756 Nazwa Dz. 750 DOCHODY Zwiększenia Zmniejszenia 8.600 8.600 8.600 4.673 4.673 4.673 39.050 39.050 39.050 11.584 11.584 5.000 4.790 1.794

3.571 3.571

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4233

w tym: - wpływy z ró nych dochodów Ogółem: w tym: - dochody bie ące - dochody majątkowe 3.571 67.478 67.478 -

Przewodniczący Rady Gminy Barbara Bo ena Warzecha Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/120/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 sierpnia 2012 r. Zmiany wydatków bud etu gminy Moszczenica na 2012 rok

WYDATKI Lp. 1 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: - wydatki bie ące 2 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne w tym: - wydatki bie ące 3 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Ochotnicze stra e po arne w tym: - wydatki bie ące 4 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: - wydatki bie ące Przedszkola w tym: - wydatki bie ące Gimnazja w tym: - wydatki bie ące 5 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - wydatki bie ące Ośrodki Pomocy Społecznej w tym: - wydatki bie ące Pozostała działalność w tym: - wydatki bie ące 3.400 85295 3.827 3.400 85219 3.571 3.827 852 85212 6.271 3.571 3.571 7.227 80110 5.000 6.271 80104 39.363 5.000 801 80101 4.600 50.634 39.363 754 75412 4.600 4.600 500 752 75212 8.600 500 500 Nazwa Dz. Rozdz. 750 Zwiększenia Zmniejszenia 8.600 8.600

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4233

6

Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów w tym: - wydatki bie ące

854 85415

3.400 3.400 3.400

7

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: - wydatki bie ące Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - wydatki bie ące Ogółem: w tym: - wydatki bie ące - wydatki majątkowe

921 92105

4.400 2.500 2.500 92109 1.900 1.900 75.205 75.205 7.727 7.727 -

Przewodniczący Rady Gminy Barbara Bo ena Warzecha Załącznik Nr 2.1 do Uchwały Nr XVII/120/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 sierpnia 2012 r. Zmiany planu wydatków bie ących bud etu gminy Moszczenica na 2012 rok

Kwota Lp. Dz. Rozdz. 1 750 75023 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: 1. wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych 2 752 75212 Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne w tym: 1. wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych 3 754 75412 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Ochotnicze stra e po arne w tym; 1. wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych 2.

wydatki na dotacje na zadania bie ące 4 801 80101 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe w tym: 1. wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych 80104 Przedszkola w tym: 1. wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: 6.000 6.000 6.000 6.000 52.925 39.363 39.363 39.363 5.000 5.000 Nazwa - Treść Zwiększ. Zmniejsz. 8.600 8.600 8.600 8.600 500 500 500 500 1.400 1.400 1.400 2.291

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4233

a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych 80110 Gimnazja w tym: 1. wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych 4. wydatki bie ące na zadania finansowane ze środków art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w tym: wydatki ze środków Unii Europejskiej 5 852 85212 Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: 2. wydatki na dotacje na zadania bie ące 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej 1. wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych 85295 Pozostała działalność w tym: 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 854 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów tym: 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 921 92105 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym: 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: 2. wydatki na dotacje na zadania bie ące RAZEM wydatki bie ące: w tym: 1. wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych 2. wydatki na dotacje na zadania bie ące 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5. wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 6. wydatki na obsługę długu

2.000 3.000 8.562 5.261 5.261 3.301 1.794 3.571 3.571 2.291 2.291 2.291 7.227

3.571 3.827 3.827 3.827 3.400 3.400 3.400 3.400 3.400 4.400 2.500 2.500 1.900 1.900 78.896 64.224 7.261 56.963 5.471 5.900 3.301 11.418 6.618 6.618 1.400 3.400 -

Przewodniczący Rady Gminy Barbara Bo ena Warzecha

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4233

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/120/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 sierpnia 2012 r. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z bud etu gminy Moszczenica w roku 2012 Rodzaj dotacji z bud etu Dla jednostek sektora finansów publicznych Zwiększ. Zmniejsz. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Zwiększ. Zmniejsz. 1.400

Dział Rozdział 754

Nazwa

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 75412 Ochotnicze stra e dotacja celowa po arne na zadania bie ące 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki dotacje kultury, świetlice podmiotowe i kluby Razem: Ogółem. dotacje 500,- zł w tym: - dotacje podmiotowe - + 1.900- zł - dotacje celowe - 1.400,- zł z tego: - dotacje celowe w zakresie wydatków bie ących - 1400 ,- zł - dotacje celowe inwestycyjne -

-

1.400

1.900

1.900

1.900

-

-

1.400

Przewodniczący Rady Gminy Barbara Bo ena Warzecha
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VIII/65/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Sołectwa Moszczenica

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/96/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Moszczenica odrębnego obwodu głosowania

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LI/400/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Moszczenica obwodu głosowania

 • DZ. URZ. 2012.1128

  wyrok nr II SA/Kr 175/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Gorlicach na uchwałę Rady Gminy Moszczenica z dnia 24 lipca 2007 r., nr VIII/48/07 w przedmiocie realizacji Programu Kanalizacji Gminy Moszczenica

 • DZ. URZ. 2011.64.502

  uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/268/10 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 października 2010 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4232

  uchwała nr XXVI/182/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie wydatków.

 • DZ. URZ. 2012.4231

  uchwała nr XV/184/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2012 Nr XII/129/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4230

  uchwała nr XVI/104/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4229

  uchwała nr XXIV/158/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.4228

  uchwała nr XXIII/222/2012 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2012 Nr XVI/157/2011 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 28 grudnia 2011 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.