Logowanie

DZ. URZ. 2012.4234

Tytuł:

uchwała nr XXV-218-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Miejska w Andrychowie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4234
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r. Poz. 4234

UCHWAŁA NR XXV-218-12 RADY MIEJSKIEJ W ANDRYCHOWIE z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w bud ecie gminy i uchwale bud etowej na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) - Rada Miejska w Andrychowie uchwala, co następuje: § 1. Dokonać zmian w bud ecie Gminy: 1. zwiększając dochody bud etu Gminy o kwotę 519.095,61 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały; 2. zwiększając wydatki bud etu Gminy o kwotę 630.333,00 zł zmniejszając wydatki bud etu Gminy o kwotę 111.237,39 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. § 2. Wydatki bud etu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w 2012 roku, jak w załączniku nr 3 do uchwały. § 3. W uchwale bud etowej na 2012 rok Gminy Andrychów o Nr XVII-132-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 22 grudnia 2011 roku (z późn. zm.) wprowadza się zmiany wynikające z niniejszej uchwały i załączników. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Andrychowa. § 5. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Andrychowie. Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV-218-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 sierpnia 2012 r. Zmiany w dochodach bud etu gminy na 2012 rok Dział Wyszczególnienie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w tym: 1. dochody bie ące z tego: Zwiększenie 508.000,00 508.000,00

14:09:13

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4234

756

900

wpływy z usług Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w tym: 1. dochody bie ące z tego: wpływy z dywident Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: 1. dochody bie ące z czego: dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: wpływy z ró nych dochodów dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości Ogółem

508.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 9.495,61 9.495,61 2.851,18 711,79 2.851,18 5.932,64 519.095,61

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV-218-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 sierpnia 2012 r. Zmiany w wydatkach bud etu gminy na 2012 rok

Dział 400 40001 Rozdział Dostarczanie ciepła 1. wydatki bie ące w tym: wydatki jednostek bud etowych, z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1. wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 750 75020 Administracja publiczna Starostwa powiatowe 1.wydatki bie ące w tym: dotacje 22.333,00 50.000,00 22.333,00 22.333,00 22.333,00 6.000,00 508.000,00 508.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Wyszczególnienie Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Zwiększenie 508.000,00 508.000,00 508.000,00 Zmniejszenie -

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4234

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1.wydatki bie ące w tym: wydatki jednostek bud etowych, z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 630.333,00

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 55.237,39 5.237,39 5.237,39 5.237,39 5.237,39 50.000,00 50.000,00 50.000,00 111.237,39

801 80104

Oświata i wychowanie Przedszkola 1. wydatki bie ące w tym: wydatki jednostek bud etowych, z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych Ochrona zdrowia 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 1. wydatki bie ące w tym: wydatki jednostek bud etowych, z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych

851

900 90003

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi 1. wydatki bie ące w tym: wydatki jednostek bud etowych, z tego: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90095 Pozostała działalność 1. wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne Ogółem

Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV-218-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 sierpnia 2012 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud etu Gminy Andrychów w 2012 roku dla jednostek sektora finansów publicznych 66.338,00 66.338,00 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 35.000,00 -

Dział

Rozdział

Nazwa Administracja publiczna Starostwa Powiatowe

Rodzaj dotacji z bud etu

750 75020

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4234

dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań bie ących 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego dotacja celowa (bie ące) na zadania JST zlecane innym podmiotom 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Komendy powiatowe Państwowej Stra y Po arnej dotacja celowa na pomoc finansową inwestycyjna 75412 Ochotnicze stra e po arne dotacja celowa inwestycyjna 801 80101 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe dotacja podmiotowa 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych dotacja podmiotowa 80104 Przedszkola dotacja podmiotowa dotacja celowa (bie ąca) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) 851 85154 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacja celowa (bie ące) na zadania JST zlecane innym podmiotom

66.338,00

-

35.000,00

-

35.000,00

10.000,00

33.500,00

75411

10.000,00

-

10.000,00 72.000,00 72.000,00 -

33.500,00 33.500,00 1.589.036,38 550.000,00 550.000,00 360.000,00 360.000,00 679.036,38 679.036,38 -

72.000,00

30.000,00 30.000,00 -

140.000,00 140.000,00

140.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4234

dotacja celowa (bie ąca) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) 852 85295 Pomoc społeczna Pozostała działalność dotacja celowa (bie ące) na zadania JST zlecane innym podmiotom dotacja celowa (bie ąca) na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu dotacja celowa inwestycyjna 921 92105 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury dotacja celowa (bie ące) na zadania JST zlecane innym podmiotom 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja podmiotowa 92116 926 92605 Biblioteki dotacja podmiotowa Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej dotacja celowa (bie ące) na zadania JST zlecane innym podmiotom RAZEM

30.000,00

11.000,00 11.000,00

76.676,00 76.676,00

-

76.676,00

11.000,00

-

-

40.000,00

90005

3.233.200,00 -

40.000,00 40.000,00 15.000,00 15.000,00

-

15.000,00 -

2.616.300,00 2.616.300,00 616.900,00 616.900,00 750.000,00 750.000,00

750.000,00 3.422.538,00 2.679.212,38

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4234

OGÓŁEM DOTACJE w tym: - dotacje podmiotowe - dotacje celowe w tym: - dotacje celowe w zakresie wydatków bie ących - dotacje celowe inwestycyjne

6.101.750,38

4.822.236,38 1.279.514,00

1.196.014,00

83.500,00 Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Babski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. 2011.223.1811

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy i zmian w budżecie na rok 2011 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011Nr IV/15/2011

 • DZ. URZ. 2012.1279

  uchwała nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2010.507.3783

  uchwała nr L/431/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XLIX/421/2010 w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok oraz zmian w uchwale budżetowej na rok 2010 Nr XLIII/381/2010 Rady Gminy Raba Wyżna z dnia 14 stycznia 2010 roku.

 • DZ. URZ. 2012.2357

  uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4233

  uchwała nr XVII/120/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku

 • DZ. URZ. 2012.4232

  uchwała nr XXVI/182/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie wydatków.

 • DZ. URZ. 2012.4231

  uchwała nr XV/184/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2012 Nr XII/129/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4230

  uchwała nr XVI/104/12 Rady Gminy Słopnice z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie i w uchwale budżetowej Gminy Słopnice na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4229

  uchwała nr XXIV/158/12 Rady Miejskiej w Skale z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Skała na rok 2012


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.