Logowanie

DZ. URZ. 2012.4236

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.19.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały  Nr LII/628/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury - w części § 6 ust. 1 Statutu Teatru KTO

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Wojewoda Małopolski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4236
Hasła:Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r. Poz. 4236

14:08:47

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR WN-II.4131.1. 19 .2012 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie stwierdzenia niewa ności Uchwały Nr LII/628/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury - w części § 6 ust. 1 Statutu Teatru KTO Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r., Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., Nr 149, poz. 887) stwierdzam niewa ność Uchwały Nr LII/628/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury - w części § 6 ust. 1 Statutu Teatru KTO stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, tj. w zakresie słów: ?i środowisk związanych z realizacją celów statutowych Teatru?. Uzasadnienie W dniu 11 lipca 2012 r. Rada Miasta Krakowa podjęła uchwałę nr LII/628/12 w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury. Przedmiotowa uchwała wpłynęła do oceny organu nadzoru w dniu 18 lipca 2012 r. Pismem z dnia 3 sierpnia 2012 r. organ nadzoru zawiadomił Radę Miasta Krakowa o wszczęciu postępowania nadzorczego dotyczącego kontroli legalności uchwały Nr LII/628/12 Rady Miasta Krakowa. Organ nadzoru poinformował w ww. piśmie, i wedle jego wstępnej oceny §6 ust 1 Statutu Teatru KTO, stanowiącego załącznik nr 1 do ww. uchwały, budzi wątpliwości w kontekście brzmienia normy ujętej w art. 13 ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. W kwestionowanym zapisie Rada Miasta postanowiła o nało eniu na Dyrektora Teatru obowiązku zasięgania opinii środowisk związanych z realizacją statutowych celów Teatru przed nadaniem regulaminu organizacyjnego tej instytucji. Zawiadomienie przekazano równie do wiadomości Prezydenta Miasta Krakowa. W wyniku dokonanej przez organ nadzoru oceny rzeczonej uchwały w aspekcie jej zgodności z prawem, organ nadzoru kwestionuje dopuszczalność części zapisu § 6 ust.1 Statutu Teatru KTO, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały jako naruszającego porządek prawny, bowiem Rada Miasta Krakowa ustanawiając go przekroczyła upowa nienie ustawowe. Zgodnie z zasadą legalizmu wyra oną w art. 7 Konstytucji RP organy władzy publicznej winny działać w granicach i na podstawie obowiązującego prawa. Powy sze zdaniem organu nadzoru oznacza, i ka de działanie organów jednostek samorządu terytorialnego ? w tym przypadku Rady Miasta Krakowa - musi mieć wyraźne oparcie w obowiązującym prawie.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4236

Art.13. ust. 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej określa podmioty, których opinii powinien zasięgać dyrektor instytucji kultury przed nadaniem jej regulaminu organizacyjnego. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ww. ustawy podmiotami, których opinie powinny zostać uwzględnione są organizator oraz działające w instytucji kultury organizacje związkowe i stowarzyszenia twórców. Nało enie na Dyrektora Teatru dodatkowego obowiązku zasięgnięcia opinii środowisk związanych z realizacją statutowych celów Teatru jest w ocenie organu nadzoru sprzeczne z dyspozycją cytowanej wy ej normy oraz stanowi w konsekwencji o przekroczeniu przez Radę Miasta delegacji ustawowej. W doktrynie i w orzecznictwie panuje zgodność co do nakazu ścisłej wykładni prawodawczych norm kompetencyjnych, zakazu stosowania wykładni rozszerzającej oraz analogii. Organ administracji wykonujący kompetencję prawodawczą nie jest upowa niony ani do regulowania tego, co zostało ju ustawowo uregulowane w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ani do wychodzenia poza zakres upowa nienia ustawowego. Pogląd tu wyra ony podziela Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie m. in. w wyroku z dnia 3 marca 2008 r. sygn. akt I OSK 1873/07, gdzie Sąd ów stwierdza, e przepis ustawy ustanawiający upowa nienie do wydania aktu prawa miejscowego podlega ścisłej wykładni językowej i nie mo e prowadzić do objęcia zakresem upowa nienia materii w nim niewymienionych w drodze wykładni celowościowej. Organ władzy wykonawczej wykonujący kompetencję prawodawczą zawartą w upowa nieniu ustawowym jest obowiązany działać ściśle w granicach tego upowa nienia. Nie jest upowa niony ani do regulowania tego, co zostało ju ustawowo uregulowane, ani te do wychodzenia poza zakres upowa nienia ustawowego. Stosownie do treści normy ujętej w art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest niewa na. O niewa ności uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłu szym ni 30 dni od dnia doręczenia uchwały. Nadzór nad działalnością gminną sprawowany jest wyłącznie na podstawie kryterium zgodności z prawem (art. 85 ustawy o samorządzie gminnym). Z uwagi na powy sze organ nadzoru stwierdza, i w jego ocenie kwestionowana uchwała w sposób istotny narusza obowiązujący porządek prawny, a powy ej podniesione argumenty czynią zasadnym niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze, stwierdzające niewa ność powołanej na wstępie uchwały w zakresie określonym sentencją niniejszego rozstrzygnięcia nadzorczego. Niniejsze rozstrzygniecie nadzorcze podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego stosownie do postanowień art. 13 pkt 8a) ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.). Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia. z up. Wojewody Małopolskiego Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Radca Prawny: Mirosław Chrapusta
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.4237

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.19.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2012 r., znak: WN-II.4131.1.19.2012

 • DZ. URZ. 2011.367.3124

  uchwała nr XIX/212/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr CXIII/1132/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. ( z późn. zm.)w sprawie nadania statutów jednostkom organizacyjnym pomocy społecznej, działającym na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 • DZ. URZ. 2010.697.5954

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.0911-127-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 3 grudnia 2010r. dotyczące tekstu uchwały Rady Miasta Krakowa Nr CXV/1600/10 z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LXVII/660/96 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 grudnia 1996 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnic, zmienioną uchwałami Nr LXXXII/787/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 maja 1997 r., Nr XCVII/912/97 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 listopada 1997 r., Nr CXII/1002/98 Rady Miasta Krakowa z dnia 25 marca 1998 r. oraz Nr CXV/1053/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 czerwca 2002 r. (tekst jednolity uchwała Nr CXXIII/1157/02 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października 2002 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutów Dzielnic I - XVIII Miasta Krakowa

 • DZ. URZ. 2010.387.2691

  uchwała nr CV/1427/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr CXIII/1129/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Grodzkiemu Urzędowi Pracy w Krakowie.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LX/1146/09 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 24 czerwca 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany nazw oraz nadania statutów niektórym instytucjom kultury

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4235

  uchwała nr XXV-221-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.4234

  uchwała nr XXV-218-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4233

  uchwała nr XVII/120/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku

 • DZ. URZ. 2012.4232

  uchwała nr XXVI/182/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie wydatków.

 • DZ. URZ. 2012.4231

  uchwała nr XV/184/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Sękowa na rok 2012 Nr XII/129/2012 Rady Gminy Sękowa z dnia 25 stycznia 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.