Logowanie

DZ. URZ. 2012.4237

Tytuł:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.19.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2012 r., znak: WN-II.4131.1.19.2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Wojewoda Małopolski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4237
Hasła:Rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r. Poz. 4237

14:08:35

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR WN-II.4131.1.19.2012 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2012 r., znak: WN-II.4131.1.19.2012 Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591; zm. Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r., Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r., Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009 r., Nr 52 poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675; z 2011 r., Nr 40, poz. 230, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113 i Nr 217, poz. 1281; z 2012 r., Nr 149, poz. 887) oraz na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. ? Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2012 r., znak: WN-II.4131.1.19.2012 , stwierdzającego niewa ność uchwały Nr LII/682/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury - w części § 6 ust. 1 Statutu Teatru KTO stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, tj. w zakresie słów: ?i środowisk związanych z realizacją celów statutowych Teatru? w zakresie określonym w jego sentencji i tej części uzasadnienia, w której błędnie wskazano na nr i rok zakwestionowanej uchwały tj. w miejsce wskazania uchwały nr LII/628/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2011 r . winno być : ?uchwała LII/682/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r.? Uzasadnienie Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 13 sierpnia 2012 r. znak: WN.-II.4131.1.19.2012, Wojewoda Małopolski stwierdził niewa ność uchwały Nr LII/682/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury - w części § 6 ust. 1 Statutu Teatru KTO stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały, tj. w zakresie słów: ?i środowisk związanych z realizacją celów statutowych Teatru?. W sentencji przedmiotowego rozstrzygnięcia, jak równie w części jego uzasadnienia, znalazła się oczywista omyłka pisarska, polegająca na błędnym wskazaniu numeru i roku podjęcia kwestionowanej przez organ nadzoru uchwały Rady Miasta Krakowa. I tak w treści rozstrzygnięcia błędnie wskazano na nr uchwały LII/628/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2011 r. podczas gdy winno być: ?uchwała LII/682/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r.? Mając zatem na uwadze wyra oną w treści uzasadnienia intencję organu nadzoru co do przedmiotu objętego treścią aktu nadzoru postanowiono na zasadzie odpowiedniego zastosowania postanowień k.p.a.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4237

dokonać stosownego sprostowania zapisów sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego w celu uniknięcia stanu niepewności co do wyrzeczenia organu nadzoru, którego zakres oraz podstawy zostały szczegółowo przedstawione w treści uzasadnienia prostowanego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2012 r. Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Winno się ją wnieść za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego w terminie 30 dni od dnia otrzymania niniejszego rozstrzygnięcia. z up. Wojewody Małopolskiego Dyrektor Wydziału Prawnego i Nadzoru Radca Prawny Mirosław Chrapusta
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.105.1931

  postanowienie Nr NK-4.4131.147.2011.K Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 sierpnia 2011 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w rozstrzygnięciu nadzorczym z dnia 1 lipca 2011 r., znak: NK-4.4131.147.2011.K stwierdzającym nieważność części załącznika Nr 3 do uchwały Nr VII/36/2011 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla obrębu ewidencyjnego Korzystno

 • DZ. URZ. 2012.1920

  postanowienie nr 1/2012 Przewodniczącego Rady Gminy Górno z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML

 • DZ. URZ. 2012.90

  postanowienie nr 1 / 2012 Przewodniczącego Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML

 • DZ. URZ. 2012.2394

  uchwała nr XVII/160/12 Rady Gminy Cedry Wielkie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Rady Gminy Cedry Wielkie nr XVI/139/12 z dnia 30 maja 2012, dotyczącej nadania nazwy drodze położonej we wsi Kiezmark.

 • DZ. URZ. 2012.1921

  postanowienie nr 2/2012 Przewodniczącego Rady Gminy Górno z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej powstałej przy przepisywaniu uchwały do Edytora Aktów Prawnych XML

porady prawne online

Porady prawne

 • Pomyłka pisarska w postanowieniu sądu

  Sędzia sądu rejonowego oparł treść wyliczeń zawartych w postanowieniu kończącym postępowanie na opinii biegłego. Podając w postanowieniu wielkości udziałów w (...)

 • Przedawnienie zadłużenia z tytułu składek na ZUS a zmiana ustawy

  W jakim terminie następuje przedawnienie składek należnych w latach 2002-2005, stosuje się termin 10 czy 5-letni?

 • Sprostowanie uzasadnienia

  W jaki sposób osoba wobec której umorzono śledztwo, może żądać sprostowania treści zawartych w uzasadnieniu umorzenia, jeśli są one niezgodne z prawdą? Czy można (...)

 • Sprostowanie omyłek rachunkowych

  Uzasadnienie postanowienia o podział majątku posiada błędne wyliczenia rachunkowe. Czy zarzut w sprawie błędnych wyliczeń rachunkowych unieważnia całe postanowienie (...)

 • Sprostowanie postanowienia o umorzeniu

  Prokurator wydał postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Zawiera ono szereg uchybień merytorycznych, m.in.: zamiast jednego pokrzywdzonego - wymienia dwóch, wskazuje inną, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4236

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.19.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały  Nr LII/628/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury - w części § 6 ust. 1 Statutu Teatru KTO

 • DZ. URZ. 2012.4235

  uchwała nr XXV-221-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.4234

  uchwała nr XXV-218-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4233

  uchwała nr XVII/120/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku

 • DZ. URZ. 2012.4232

  uchwała nr XXVI/182/2012 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie: zmian w budżecie miasta na rok 2012 po stronie wydatków.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.