Logowanie

DZ. URZ. 2012.4238

Tytuł:

uchwała nr LII/677/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krakowie z siedzibą przy ul. Lubomirskiego 21 i włączenia go do Zespołu Szkól Specjalnych nr 10 w Krakowie z siedzibą przy ul. Lubomirskiego 21 oraz w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkól Specjalnych nr 10 w Krakowie na Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Miasta Krakowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4238
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r. Poz. 4238

UCHWAŁA? NR LII/677/12 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie zało enia Młodzie owego Ośrodka Socjoterapii w Krakowie z siedzibą przy ul. Lubomirskiego 21 i włączenia go do Zespołu Szkól Specjalnych nr 10 w Krakowie z siedzibą przy ul. Lubomirskiego 21 oraz w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkól Specjalnych nr 10 w Krakowie na Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie. Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 oraz art. 12 pkt 8 lit i) w związku z art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 2 pkt 5, art. 58 ust. 1 i ust. 6, art. 62 ust. 5 w zw. art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje: § 1. Z dniem 1 września 2012 roku zakłada się Młodzie owy Ośrodek Socjoterapii w Krakowie, z siedzibą przy ul. Lubomirskiego 21. § 2. Niniejsza uchwała stanowi akt zało ycielski Młodzie owego Ośrodka Socjoterapii w Krakowie. § 3. Młodzie owemu Ośrodkowi Socjoterapii w Krakowie nadaje się statut w brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej uchwały. § 4. 1. Młodzie owy Ośrodek Socjoterapii w Krakowie jest placówką przeznaczoną dla dzieci i młodzie y, które z powodu zaburzeń rozwojowych i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym są zagro one niedostosowaniem społecznym i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii. 2. W skład Młodzie owego Ośrodka Socjoterapii w Krakowie wchodzi Gimnazjum Specjalne nr 84. § 5. Z dniem 1 września 2012 roku Młodzie owy Ośrodek Socjoterapii w Krakowie włącza się do Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 w Krakowie, który z tym dniem zmienia nazwę na Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie. § 6. W skład Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie wchodzą: 1) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 131, 2) Gimnazjum Specjalne nr 61, 3) Młodzie owy Ośrodek Socjoterapii. § 7. Środki na prowadzenie Młodzie owego Ośrodka Socjoterapii w Krakowie zaplanowane są w Bud ecie Miasta Krakowa na 2012 r., w planie finansowym Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 oraz w rezerwie celowej Bud etu Miasta Krakowa na rok 2012 zaplanowanej na zadania oświatowe.

Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

?

14:08:21

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4238

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa. § 9. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider Załącznik do Uchwały Nr LII/677/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012 r. STATUT MŁODZIE OWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII w Krakowie Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE § 1. 1. Młodzie owy Ośrodek Socjoterapii jest publiczną placówką i nosi nazwę ?Młodzie owy Ośrodek Socjoterapii w Krakowie?. 2. Nazwa Młodzie owego Ośrodka Socjoterapii jest u ywana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach mo e być u ywany skrót nazwy. 3. Siedzibą Młodzie owego Ośrodka Socjoterapii jest budynek przy ul. Lubomirskiego 21, 31-509 Kraków 4. Organem prowadzącym Młodzie owy Ośrodek Socjoterapii w Krakowie jest Gmina Miejska Kraków. 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Młodzie owym Ośrodkiem Socjoterapii w Krakowie jest Małopolski Kurator Oświaty. § 2. 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bli szego określenia o Ośrodku nale y przez to rozumieć Młodzie owy Ośrodek Socjoterapii w Krakowie. 2. Ilekroć w statucie jest mowa bez bli szego określenia o Gminie nale y przez to rozumieć Gminę Miejską Kraków. Rozdział 2. CELE I ZADANIA OŚRODKA § 3. 1. Celem Młodzie owego Ośrodka Socjoterapii w Krakowie jest udzielenie specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej młodzie y zagro onej niedostosowaniem społecznym. 2. Cel określony w ust. 1 realizowany jest we współpracy z rodzicami wychowanków (prawnymi opiekunami) i instytucjami działającymi na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, kuratorami sądów rodzinnych, Policją, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, itd. § 4. 1. Do podstawowych zadań Ośrodka nale y eliminowanie przyczyn i przejawów zaburzeń funkcjonowania emocjonalnego i społecznego młodzie y oraz jej przygotowanie do ycia zgodnego z obowiązującymi normami społecznymi i prawnymi. 2. Zadania, o których mowa w ust. 1 są realizowane przez: 1) organizowanie zajęć resocjalizacyjnych, terapeutycznych, sportowych oraz profilaktycznowychowawczych umo liwiających nabywanie umiejętności yciowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym, 2) organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno?pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 3. W skład Młodzie owego Ośrodka Socjoterapii wchodzi Gimnazjum Specjalne nr 84, które posiada odrębny statut. § 5. Ośrodek umo liwia wychowankom udział w: - indywidualnych lub grupowych zajęciach, o których mowa w § 4 ust. 2,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4238

- zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych, w tym w zajęciach organizowanych na świe ym powietrzu w wymiarze co najmniej dwóch godzin dziennie, o ile pozwalają na to warunki atmosferyczne, - zajęciach kulturalno-oświatowych, - zajęciach rozwijających zainteresowania i szczególne uzdolnienia. Rozdział 3. ORGANY OŚRODKA § 6. Organami Młodzie owego Ośrodka Socjoterapii w Krakowie są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Wychowanków. § 7. 1. Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie jest jednocześnie dyrektorem Ośrodka. 2. Kompetencje i obowiązki Dyrektora określają odrębne przepisy. 3. Do obowiązków Dyrektora Ośrodka nale y w szczególności: - kierowanie działalnością Ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz, - odpowiedzialność za powierzony majątek Ośrodka oraz za całokształt pracy wychowawczo-terapeutycznej prowadzonej w Ośrodku, - sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracą nauczycieli oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem obowiązków przez pozostałych pracowników Ośrodka, - sprawowanie opieki nad wychowankami, stworzenie psychofizycznego przez aktywne działania prozdrowotne, warunków ich harmonijnego rozwoju

- dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka (zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną Ośrodka) i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, a tak e organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Ośrodka, - wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Ośrodek, - pełnienie obowiązków przewodniczącego Rady Pedagogicznej, realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących oraz wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa, - podejmowanie decyzji o skreśleniu z listy uczniów/wychowanków po wcześniejszym podjęciu uchwały w tym przedmiocie przez Radę Pedagogiczną, - wyra enie zgody na podjęcie w Ośrodku działalności przez fundacje, stowarzyszenia i organizacje (po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej), - wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Ośrodku nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: - zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka, - przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Ośrodka, - występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyró nień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Ośrodka, - Dyrektor Ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną Ośrodka, Rodzicami i Samorządem Wychowanków.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4238

§ 8. Kompetencje Rady Pedagogicznej w Ośrodku w skład, której wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Ośrodka określają odrębne przepisy. § 9. 1. Kompetencje Samorządu Wychowanków, który tworzą wszyscy wychowankowie Ośrodka określają odrębne przepisy. 2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół wychowanków w głosowaniu. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu wychowanków. 3. Samorząd mo e przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Ośrodka, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków, takich jak: - prawo do zapoznawania się z programem socjoterapeutycznym, resocjalizacyjnym, wychowawczym i terapeutycznym Ośrodka, - prawo do organizacji ycia wychowanków oraz rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, - prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i mo liwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, - prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. § 10. Organy Ośrodka współpracują ze sobą w celu: - podejmowania decyzji w granicach posiadanych kompetencji; - umo liwienia rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz Ośrodka; - zapewnienia bie ącej wymiany informacji pomiędzy organami Ośrodka o podejmowanych planowanych działaniach. Rozdział 4. ORGANIZACJA OŚRODKA § 11. 1. Do Ośrodka przyjmowana jest młodzie zagro ona niedostosowaniem społecznym, nie wymagająca pobytu całodobowego, spełniająca obowiązek szkolny na poziomie gimnazjum z Krakowa i najbli szych powiatów. 2. Maksymalna liczba miejsc w Ośrodku ? 96. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankiem jest grupa wychowawcza. Liczba wychowanków w grupie wynosi od 8 do 12. 3. Ośrodek zapewnia wychowankom opiekę dzienną od godz. 8.00 do 20.00. 4. W ramach organizowanej pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej, socjoterapeutycznej, resocjalizacyjnej Ośrodek: 1) prowadzi obserwację mo liwości poznawczych wychowanków, 2) opracowuje diagnozy i prognozy pracy wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej, terapeutycznej, 3) utrzymuje kontakty z rodzicami, 4) utrzymuje kontakty z poradnią psychologiczno ? pedagogiczną oraz poradniami specjalistycznymi, 5) udziela pomocy w przezwycię aniu niepowodzeń szkolnych, stwarzając szansę wyrównania braków poprzez: - mo liwość korzystania z indywidualnej pomocy nauczycieli i wychowawców, - organizowanie samopomocy kole eńskiej w klasach, - indywidualizację procesu nauczania, - ró nicowanie zadań i prac domowych, - stosowanie form i metod pracy z uwzględnieniem mo liwości uczniów, - pozytywne motywowanie uczniów, - eliminowanie w procesie lekcyjnym sytuacji stresujących, yczliwe i wyrozumiałe podejście do ucznia, - utrzymywanie kontaktów z rodzicami,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4238

- organizuje proces orientacji zawodowej. 5. W Ośrodku działa Zespół Wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków, powoływany przez dyrektora Ośrodka. 6. Do zadań Zespołu Wychowawczego nale y w szczególności: - diagnozowanie problemów wychowanka, - ustalenie indywidualnego lub socjoterapeutycznego, wychowawczej, programu pracy z wychowankiem, odpowiednio resocjalizacyjnego na podstawie projektu przygotowanego przez wychowawcę grupy

- analizowanie stosowanych metod pracy z wychowankiem i wybór skutecznych form pomocy, - okresowe ocenianie efektów pracy z wychowankiem i jego środowiskiem rodzinnym, - prognozowanie oczekiwanych efektów działań odpowiednio resocjalizacyjnych lub socjoterapeutycznych. 7. W skład Zespołu Wychowawczego wchodzą: - dyrektor Ośrodka lub upowa niona przez niego osoba jako przewodniczący zespołu; - wychowawca grupy wychowawczej odpowiedzialny za realizację indywidualnego programu pracy z wychowankiem, odpowiednio resocjalizacyjnego lub terapeutycznego, - pedagog, - psycholog, - w zale ności od potrzeb inni specjaliści. 8. Zespół Wychowawczy w celu realizacji swoich zadań współdziała w porozumieniu z rodzicami wychowanka (prawnymi opiekunami), szkołą, sądem rodzinnym, ośrodkiem pomocy społecznej, poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

9. Podstawową formą organizacyjną pracy z wychowankami w Ośrodku jest grupa wychowawcza. 10. Grupą wychowawczą opiekuje się co najmniej jeden wychowawca. 11. Wychowawca jest odpowiedzialny za realizację indywidualnego programu pracy z wychowankiem, odpowiednio resocjalizacyjnego lub socjoterapeutycznego. Wychowawca współpracuje w tym zakresie z innymi pracownikami Ośrodka, rodzicami (prawnymi opiekunami) i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym. 12. Nad wychowankami wymagającymi szczególnego traktowania, opiekę sprawują pracownicy pedagogiczni, zgodnie z zaleceniami poradni. 13. Ośrodek prowadzi działalność w ciągu całego roku kalendarzowego jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne. 14. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Ośrodka opracowany ka dego roku do dnia 30 kwietnia przez Dyrektora. Arkusz organizacji Ośrodka zatwierdza organ prowadzący w terminie do 30 maja danego roku. Rozdział 5. WSPÓŁPRACA § 12. 1. Ośrodek prowadzi współpracę z instytucjami działającymi na rzecz edukacji, wychowania, pomocy społecznej, opieki zdrowotnej, sądem i policją przez: - informowanie sądów o postępach wychowanków objętych nadzorem kuratorskim w procesie socjalizacji poszczególnych wychowanków oraz wnioskowanie o ingerencję w wykonywanie władzy rodzicielskiej lub zastosowanie środków wychowawczych, - informowanie policji o ewentualnych czynach karalnych popełnionych przez wychowanków, - współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi poradniami specjalistycznymi w celu udzielania pomocy całej rodzinie wychowanka,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4238

- pozyskiwanie informacji od jednostek pomocy społecznej na temat sytuacji rodzinnej i środowiskowej wychowanków, - organizowanie spotkań z przedstawicielami ró nych poradni z młodzie ą, rodzicami, wychowawcami i nauczycielami. 2. Ośrodek podejmuje współpracę ze środowiskiem lokalnym przez: - udział w ró nego rodzaju wydarzeniach kulturalnych, - organizowanie spotkań integracyjnych, obchodów ró nych uroczystości przy udziale przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, kościoła i innych środowisk lokalnych, - organizację praktyk studenckich dla studentów kierunków zgodnych z funkcjonowaniem Ośrodka. § 13. 1. Rodzicom (opiekunom prawnym) Ośrodek zapewnia mo liwość współdziałania z nauczycielami, wychowawcami oraz innymi pracownikami placówki w sprawach wychowania, terapii, socjoterapii i kształcenia młodzie y. 2. Rodzice działają na forum Ośrodka indywidualnie oraz w formie zebrań ogólnych i klasowych. 3. Pracownicy Ośrodka podejmują współpracę z rodzicami wychowanków przez: - kontakt telefoniczny, - prowadzoną korespondencję, - organizowanie konsultacji, - organizowanie pedagogizacji rodziców w formie prelekcji i warsztatów. 4. Rodzice mają prawo do: - znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych Ośrodka, - znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Gimnazjum oraz przeprowadzania egzaminów, - uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci. 5. Rodzice niepełnoletnich wychowanków mają ponadto prawo do uzyskania w ka dym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn ewentualnych trudności i niepowodzeń; wychowankowie pełnoletni mają prawo zastrzec poufność danych o zachowaniu i postępach w nauce, nawet w sytuacji, gdy pozostają na utrzymaniu rodziców (opiekunów) i mieszkają w ich mieszkaniu. Rozdział 6. WYCHOWANKOWIE § 14. 1. Do Ośrodka przyjmowana jest młodzie zagro ona niedostosowaniem społecznym ujawniająca ró norodne zaburzenia funkcjonowania emocjonalnego i społecznego, zagro ona niedostosowaniem społecznym, trudnościami okresu dorastania, niepowodzeniami szkolnymi, pozostająca w konflikcie z rodziną, wymagająca specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej i terapeutycznej, spełniająca obowiązek szkolny na poziomie gimnazjum. 2. W Ośrodku mogą przebywać wychowankowie, którzy ukończyli 18 lat, za zgodą Dyrektora, je eli kontynuują naukę, nie później jednak ni do ukończenia 21 roku ycia. 3. Ośrodek nie jest przystosowany do pracy z młodzie ą uzale nioną od środków odurzających, chorą psychicznie, upośledzoną umysłowo, wymagającą specjalistycznej opieki lekarskiej lub przyjmującą leki psychotropowe, z wyrokami sądowymi w sprawach karnych a tak e przeciwko której toczy się postępowanie karne. 4. Do Ośrodka przyjmowana jest młodzie w trybie określonym w art. 71b ustawy o systemie oświaty na wniosek rodziców/prawnych opiekunów. Starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na zagro enie niedostosowaniem społecznym zapewnia mu właściwą formę kształcenia.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 4238

§ 15. 1. Bezpośrednio po przybyciu wychowanka do Ośrodka dyrektor Ośrodka przeprowadza z nim rozmowę, podczas której zapoznaje go z jego prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w Ośrodku. 2. Zapoznanie się z prawami, obowiązkami i zasadami pobytu w Ośrodku wychowanek potwierdza własnoręcznym podpisem. § 16. 1. Wychowankowie Ośrodka maja prawo do: - zapewnionych niezbędnych warunków do nauki, wychowania, resocjalizacji, socjoterapii i terapii, - właściwie zorganizowanego procesu wychowania, - zapoznania się z opracowanymi dla nich Indywidualnymi Programami Edukacyjno-Terapeutycznymi IPET, z ich treścią, celami, stawianymi wymaganiami, - yczliwego, podmiotowego traktowania, - swobody wyra ania myśli i przekonań, - zapewnionych warunków bezpiecznego pobytu, ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną, - korzystania z pomieszczeń i urządzeń Ośrodka pod opieką wychowawcy, - rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, organizowania na terenie placówki działalności kulturalnej, sportowej i własnej aktywności, z zachowaniem właściwych proporcji pomiędzy tymi zajęciami a potrzebą wysiłku Ośrodka i w porozumieniu z dyrektorem Ośrodka lub wychowawcą. § 17. 1. Wychowankowie Ośrodka mają obowiązek: - aktywnego uczestnictwa w procesie terapeutycznym i opracowanych dla nich Indywidualnych Programach Edukacyjno-Terapeutycznych IPET, - godnego i kulturalnego zachowania się w Ośrodku i poza nim, dbania o wygląd zewnętrzny i piękno mowy ojczystej oraz poszanowania własnej godności osobistej, - przestrzegania zasad współ ycia społecznego, a szczególnie: poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka, poszanowania poglądów i przekonań innych ludzi, okazywania szacunku osobom dorosłym, przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności, stwarzania atmosfery opartej na yczliwości i współpracy, zachowania dyskrecji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, - okazywania szacunku wychowawcom, oraz innym pracownikom Ośrodka, - podporządkowania się zaleceniom i poleceniom wychowawców oraz innych pracowników Ośrodka, - uczestnictwa w zajęciach organizowanych w grupie, tzn. przebywania na terenie Ośrodka, wyjścia tylko za zgodą wychowawcy, nie oddalania się od grupy bez zgody wychowawcy, - wnoszenia własnego wkładu w organizację zalecanych prac oraz powierzonych funkcji, ycia placówki poprzez solidne wykonywanie dy urów,

- dbałość o mienie Ośrodka, utrzymanie czystości i porządku na terenie Ośrodka; - ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie, zgodnie z przyjętym przez Radę Pedagogiczną Ośrodka systemem kar i nagród. § 18. Za zgodą Dyrektora Ośrodka w porozumieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami wychowanka ustala się czas dziennego pobytu wychowanka w Ośrodku. § 19. 1. Ośrodek zapewnia uczniom bezpieczeństwo i higieniczne warunki w czasie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych według następujących zasad: - podczas prowadzonych zajęć osobą bezpośrednio odpowiedzialną za bezpieczeństwo wychowanków jest nauczyciel, wychowawca lub terapeuta prowadzący dane zajęcia, - w czasie przerw odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel dy urujący, - osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów przygotowujących się do wychowania fizycznego (rozbierających się i ubierających się oraz ćwiczących) jest nauczyciel uczący wychowania fizycznego,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 4238

- zajęcia sportowe obowiązkowe i nadobowiązkowe oraz inne dodatkowe nie mogą odbywać się bez opieki i nadzoru nauczyciela, - zabronione jest karanie uczniów wyjściem z klasy, - w czasie przerw klasy powinny być przewietrzone, - w razie nieszczęśliwego wypadku podczas lekcji, innych zajęć lub przerwy nauczyciel, wychowawca lub inny pracownik, który zauwa ył wypadek udziela pomocy poszkodowanemu a następnie zawiadamia o wypadku Dyrektora Ośrodka i inspektora bhp, - ka dy opiekun klasy, sali gimnastycznej, boiska, gdzie odbywają się zajęcia z młodzie ą sprawdza na bie ąco przed rozpoczęciem zajęć stan danego pomieszczenia pod kątem bhp, a zauwa one usterki niezwłocznie zgłasza przeło onemu, - nauczyciel dy urny rozpoczyna dy ur zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez Dyrektora Ośrodka harmonogram dy urów, na 5 minut przed pierwszymi zajęciami w danym dniu. 2. Wychowankom nie wolno indywidualnie udawać się na obiekty sportowe. 3. Wszyscy wychowankowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli, dy urujących uczniów oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, wychodzenia, podczas przerw międzylekcyjnych. 4. Ośrodek umo liwia ka demu wychowankowi spo ycie gorącego posiłku w stołówce Ośrodka. 5. Zabrania się przynoszenia do Ośrodka ostrych narzędzi i przedmiotów, materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz innych zagra ających zdrowiu, a tak e papierosów, zapałek, zapalniczek, alkoholu i narkotyków itp.

§ 20. Za rzetelną naukę, wzorową postawę i wybitne osiągnięcia wychowanek jest nagradzany zgodnie z ustalonymi przez Radę Pedagogiczną systemem nagród. § 21. 1. Za łamanie obowiązujących przepisów wychowanek mo e być ukarany zgodnie z ustalonym przez Radę Pedagogiczną Ośrodka systemem kar. 2. Wychowanek ma prawo odwołać się od kary osobiście lub za pośrednictwem: - rodziców (prawnych opiekunów); - Samorządu Wychowanków; - psychologa lub pedagoga. 3. Odwołanie, o którym mowa w ust. 2 wnosi się do dyrektora w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w ciągu 7 dni od dnia powiadomienia o zastosowaniu kary. 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia jego wniesienia. § 22. 1. Podstawowe zakazy stawiane wychowankom Ośrodka dotyczą: - picia alkoholu, - palenia papierosów, - za ywania środków odurzających, - kontaktów seksualnych, - działań aspołecznych skierowanych przeciwko innym wychowankom, (w szczególności: kradzie y, przemocy fizycznej lub psychicznej). pracownikom Ośrodka

§ 23. Konsekwencją nieprzestrzegania warunków pobytu określonych w niniejszym statucie jest przeniesienie wychowanka do innego Ośrodka na podstawie opinii zespołu wychowawczego. Rozdział 7. PRACOWNICY OŚRODKA § 24. 1. W Ośrodku zatrudnieni są następujący pracownicy: - dyrektor ośrodka,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 4238

- wicedyrektor, - psycholog, - pedagog, - socjoterapeuta, - wychowawcy grup wychowawczych, - pracownicy ekonomiczni i administracyjni, - pracownicy obsługi. 2. Zasady zatrudnienia wychowawców i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. § 25. 1. Wicedyrektora powołuje Dyrektor Ośrodka zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Wicedyrektor organizuje i nadzoruje pracę dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą Ośrodka, a w szczególności do jego obowiązków nale y: - koordynowanie i nadzorowanie pracy dydaktycznej nauczycieli oraz pracy opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli, - nadzorowanie realizacji planów pracy dydaktycznej, Indywidualnych Programów EdukacyjnoTerapeutycznych IPET i planów pracy wychowawców grup , przygotowywanie okresowych sprawozdań z ich wykonania, - sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym hospitowanie zajęć lekcyjnych w szkole, w tym hospitowanie zajęć prowadzonych w grupach wychowawczych oraz zajęć wychowawczo-opiekuńczych, - organizowanie pracy oddziałów klasowych oraz grup wychowawczych, - organizowanie przyjmowania uczniów ? wychowanków, - zapewnienie uczniom i wychowankom bezpieczeństwa, opieki medycznej i odpowiednich warunków higieniczno-sanitarnych, - koordynowanie współpracy wychowawców i nauczycieli oraz współpracy z rodzicami, - koordynowanie działań podejmowanych w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności wychowanków w Ośrodku, - bezpośrednie nadzorowanie pracy wychowawców klas, wychowawców grup, nauczycieli, pedagoga, psychologa, socjoterapeuty, - dokumentowanie swojej pracy, szczególnie czynności o charakterze kontrolno instrukta owym, prowadzenie obowiązującej dokumentacji związanej z powierzonym zakresem. § 26. Do obowiązków wychowawcy grupy nale y w szczególności: - organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczej i opiekuńczej w powierzonej grupie wychowanków, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie, - systematyczne prowadzenie obserwacji wychowanków powierzonej grupy, konsultowanie własnych spostrze eń o wychowankach z pedagogiem, psychologiem, nauczycielami i innymi pracownikami ośrodka zajmującymi się wychowankami tej grupy, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, - opracowywanie i realizowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych IPET dla poszczególnych wychowanków, - aktualizowanie informacji o rodzinie i środowisku wychowanków grupy, oddziaływanie pedagogiczne na rodziny wychowanków, przygotowanie wychowanków do powrotu do rodziny, - sporządzanie opinii o wychowankach powierzonej grupy, wnioskowanie w sprawach urlopowania, przedłu ania pobytu, zwolnień z Ośrodka, przeniesienia,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 10 ?

Poz. 4238

- opracowanie i realizacja indywidualnego programu pracy z wychowankiem, odpowiednio resocjalizacyjnego lub socjoterapeutycznego oraz współpraca w tym zakresie z innymi pracownikami Ośrodka, rodzicami (prawnymi opiekunami) i instytucjami działającymi w środowisku lokalnym. § 27. 1. Do zadań pedagoga nale y w szczególności: - rozpoznawanie indywidualnych potrzeb wychowanków oraz analizowanie niepowodzeń szkolnych, - określanie form i sposobów udzielania wychowankom, w tym wychowankom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, - organizowanie i prowadzenie ró nych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków, rodziców i nauczycieli, - podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego ośrodka w stosunku do wychowanków, z udziałem rodziców i nauczycieli, - wspieranie działań opiekuńczo-wychowawczych wychowawców i nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego ośrodka, - planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez ośrodek na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu.

2. Do zadań psychologa, socjoterapeuty i terapeuty nale y w szczególności: - prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących wychowanków, w tym diagnozowanie potencjalnych mo liwości oraz wspieranie mocnych stron wychowanka, - diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju wychowanka, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków, rodziców, nauczycieli i wychowawców, - organizowanie i prowadzenie ró nych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla wychowanków, rodziców, nauczycieli i wychowawców, - zapewnienie wychowankom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu, - minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie ró nych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym wychowanka, - wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowozadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego ośrodka, - prowadzenie zajęć specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, - zapobieganie zachowaniom dysfunkcyjnym wychowanków oraz wspieranie ich rozwoju. § 28. 1. Do zadań głównego księgowego nale y m.in.: - prowadzenie rachunkowości i gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, - analiza wykorzystania środków bud etowych będących w dyspozycji jednostki, - dokonywanie kontroli wewnętrznej, - opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. 2. Do obowiązków pracowników administracyjno ? ekonomicznych nale y w szczególności: - sprawna obsługa kancelaryjno ? biurowa placówki, - prowadzenie dokumentacji formalnej pracowników i uczniów, - zabezpieczenie druków ścisłego zarachowania oraz pogotowia kasowego,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 11 ?

Poz. 4238

- zapewnianie druków i materiałów kancelaryjnych oraz środków niezbędnych do prowadzenia placówki, - inwentaryzowanie i znakowanie sprzętu Ośrodka. 3. Do obowiązków pracowników obsługi nale y w szczególności: - utrzymanie czystości w pomieszczeniach ogólnego u ytku, a w szczególności w pomieszczeniach kuchennych, - przygotowanie i wydawanie posiłków, - zwracanie uwagi na bezpieczeństwo wychowanków, - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, higieny oraz technologii pracy, - dokonywanie napraw sprzętu i urządzeń, - konserwacja sprzętu, zapobieganie zniszczeniom, - oszczędne wykorzystywanie powierzonych materiałów, - zapewnienie sprawności techniczno-eksploatacyjnej budynku i urządzeń technicznych oraz zabezpieczenie majątku Ośrodka, - dbanie o sprzęt przeciwpo arowy, urządzenia odgromowe, klucze od wyjść ewakuacyjnych, - zapewnienie czystości w budynku oraz przynale nego terenu. 4. Szczegółowe zakresy obowiązków dla ka dego pracownika ustala Dyrektor Ośrodka. Rozdział 9. GOSPODARKA FINANSOWA § 29. 1. Ośrodek działa w formie jednostki bud etowej na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest plan finansowy obejmujący plan dochodów i wydatków. 3. Ośrodek prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z przepisami dotyczącymi jednostek bud etowych. 4. Wysokość opłat za posiłki, a tak e termin i sposób ich wnoszenia ustala dyrektor placówki w uzgodnieniu z organem prowadzącym. 5. Organ prowadzący placówkę mo e zwolnić rodziców z całości lub części opłat za posiłki w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych. Rozdział 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE § 30. Sprawy nieuregulowane w niniejszym statucie regulują, odrębne przepisy. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa Bogusław Kośmider
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.591.6942

  uchwała nr XXXII/395/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 listopada 2011r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum Specjalnemu nr 61 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 10 w Krakowie, ul. Lubomirskiego 21.

 • DZ. URZ. 2010.281.1870

  uchwała nr C/1333/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych.

 • DZ. URZ. 2010.616.4933

  uchwała nr CXV/1558/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr C/1333/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 maja 2010 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych.

 • DZ. URZ. 2012.3448

  uchwała nr L/651/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie włączenia Samorządowego Przedszkola nr 32 w Krakowie do Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie, ul. Czarnogórska 14.

 • DZ. URZ. 2012.3447

  uchwała nr L/650/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół specjalnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków oraz szkół specjalnych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne inne niż Gmina Miejska Kraków.

porady prawne online

Porady prawne

 • Ksiegi rachunkowe sp. z o..o.

  Reprezentuję Spółka z o.o. która ma siedzibę w Krakowie i oddział niesamobilansujący się) w Warszawie. Czy jest możliwe, zgodnie z przepisami, prowadzenie księgi (...)

 • Zmiana siedziby spółki

  Jakich warunków należy dopełnić do zmiany siedziby spółki?

 • Kontrola dokumentacji firmy

  Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i siedzibą firmy jest prywatne mieszkanie. Czy pracownicy US mogą pod moją nieobecność żądać wpuszczenia do mieszkania (...)

 • Właściwość miejscowa sądu w sprawie o alimenty

  Jak przygotować pozew alimentacyjny (do jakiego sądu adresować) w przypadku, gdy pozwany przebywa poza granicą, a w Polsce nie ma miejsca pobytu, nie ma miejsca zameldowania (...)

 • Pojęcie wypadku przy pracy

  Czym jest wypadek przy pracy?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4237

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.19.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2012 r., znak: WN-II.4131.1.19.2012

 • DZ. URZ. 2012.4236

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.19.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały  Nr LII/628/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury - w części § 6 ust. 1 Statutu Teatru KTO

 • DZ. URZ. 2012.4235

  uchwała nr XXV-221-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.4234

  uchwała nr XXV-218-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4233

  uchwała nr XVII/120/12 Rady Gminy Moszczenica z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie zmian budżetu Gminy Moszczenica na rok 2012 oraz zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 nr XII/90/11 Rady Gminy Moszczenica z dnia 29 grudnia 2011 roku


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.