Logowanie

DZ. URZ. 2012.4239

Tytuł:

uchwała nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna - wsie: Bilsko, Łyczanka, Skrzętla-Rojówka, Świdnik, Witowice Dolne, Witowice Górne, Zawadka i Żbikowice.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy w Łososinie Dolnej
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4239
Hasła:Planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r. Poz. 4239

UCHWAŁA? NR 151/XVIII/2012 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna - wsie: Bilsko, Łyczanka, Skrzętla-Rojówka, Świdnik, Witowice Dolne, Witowice Górne, Zawadka i bikowice. Na podstawie Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 15, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zmianami) zwanej dalej ?ustawą?, art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami), Rada Gminy w Łososinie Dolnej stwierdza, e zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna nie narusza ustaleń ?Studium? uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna uchwalonego Uchwałą Nr 194/XXVI/01 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 6 kwietnia 2001 roku i uchwala co następuje. Rozdział 1. - PRZEPISY OGÓLNE § 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna, zatwierdzonego uchwałą Nr 114/XV/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 4 marca 2008r. (Dz. Urz. Wojew. Małopolskiego Nr 249/08 poz. 1575 z późn. zmianami) zwaną w tekście niniejszej uchwały ?planem? w zakresie przeznaczenia: 1) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: a) działki nr 261/2 i części działek nr: 12/9, 21/9, 221, 254/2, 226/7, 248, 259/2, 332, 334/2 poło onych w Bilsku, b) działek nr: 104/2 i 104/6 oraz części działek nr: 65, 147/1, 151/6, 197 poło onych w Skrzętli-Rojówce, c) działek nr: 69/1 i 429/6 oraz części działek nr: 141, 188, 345/5 poło onych w Świdniku, d) działki nr 38/11 i części działek nr: 274 i 279/2 poło onych w Witowicach Dolnych, e) działki nr 100/3 i część działki nr 230/1 poło onych w Zawadce, f) działki nr 252/2 i części działki nr 180 poło onych w bikowicach; 2) na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej: a) części działki nr 166/1 poło onej w Bilsku, b) części działek nr: 402/2, 402/3, 402/4, 402/5 i 402/6 poło onych w Świdniku; 3) na tereny zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług:

Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

?

14:07:53

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4239

a) działki nr 435/1 poło onej w Bilsku, b) części działki nr 97 poło onej w Zawadce; 4) na tereny usług: a) działki nr 367 poło onej w Bilsku, b) działek nr: 293/1, 293/2 i części działki nr 293/3 poło onych w Łyczance, c) działki nr 65 i części działki nr 63/2 poło onych w bikowicach; 5) na tereny produkcyjno-usługowe: a) części działek nr: 263/14 i 263/15 poło onych w Łyczance, b) części działek nr: 345/3 i 345/4 poło onych w Świdniku; 6) na tereny gospodarstwa agroturystycznego ? części działki nr 29/2 poło onej w Witowicach Górnych. 2. Plan obejmuje tereny określone na załącznikach graficznych Nr: 3, 4, 5, 6, 7, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 36, 37, 39, 40, 41 i 42 do uchwały Rady Gminy w Łososinie Dolnej Nr 81/X/2011 z dnia 9 września 2011r. zmienionej uchwałą Nr 110/XIII/2011 Rady Gminy Łososina Dolna z dnia 23 grudnia 2011r. oraz na załączniku graficznym Nr 1 do uchwały Nr 111/XIII/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 23 grudnia 2011 roku. § 2. 1. Treść niniejszej uchwały stanowi część tekstową planu. 2. Załącznikami do uchwały są: 1) rysunki planu sporządzone na kopii map zasadniczych w skali 1:2000 jako załączniki Nr 1 do 36 do niniejszej Uchwały; 2) rozstrzygnięcia Rady Gminy w Łososinie Dolnej ? podjęte w trybie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z późn.zm.) ? o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale ą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania ? jako załącznik Nr 37. 3. Ustalenia planu dotyczą przeznaczenia terenu i linii rozgraniczających tereny o ró nym przeznaczeniu i ró nych zasadach zagospodarowania, warunków i zasad kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym szczególnych warunków wynikających z potrzeby ochrony środowiska, zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji. 4. Ustalenia planu nie naruszają i nie wykluczają stosowania innych przepisów szczególnych. § 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 1. uchwale ? nale y przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy w Łososinie Dolnej, obejmującą ustalenia wymienione w tekście niniejszej uchwały oraz ustalenia określone na załącznikach graficznych Nr 1 do 36 do tej uchwały, 2. "Studium" ? nale y przez to rozumieć wprowadzone uchwałą Nr 194/XXVI/01 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 6 kwietnia 2001 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna, 3. przepisach szczególnych (odrębnych) ? nale y przez to rozumieć obowiązujące przepisy określone w ustawach oraz aktach wykonawczych do tych ustaw, poza ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz aktami do niej wykonawczymi, 4. linii rozgraniczającej ? nale y przez to rozumieć linię ciągłą na rysunku planu, rozdzielającą obszar na tereny o ró nych funkcjach lub ró nych zasadach i warunkach zagospodarowania, 5. nieprzekraczalnej linii zabudowy ? nale y przez to rozumieć linię, w której mo e być umieszczona ściana budynku lub innych obiektów kubaturowych, bez jej przekraczania w kierunku drogi oraz innych elementów zgodnie z rysunkiem planu; zakaz ten nie dotyczy elementów architektonicznych takich jak: schody zewnętrzne, pochylnie, balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenie wejścia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4239

6. powierzchni zabudowy ? nale y przez to rozumieć powierzchnię budynków, liczoną nad terenem po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych; do powierzchni zabudowy nie wlicza się części budynków nadwieszonych nad terenem takich jak balkon i wykusz, 7. średnim poziomie terenu ? rozumie się przez to średnią arytmetyczną najwy szej i najni szej rzędnej terenu liczoną w obrysie rzutu budynku, 8. wysokości budynku (obiektu) ? rozumie się przez to wymiar pionowy mierzony od średniego poziomu terenu do najwy szej głównej kalenicy dachu, 9. dachu namiotowym ? rozumie się przez to dach wielospadowy o trójkątnych połaciach, zbiegających się w jednym wierzchołku, 10. dachu płaskim ? rozumie się przez to dach o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale od 0 do 5 stopni, 11. agroturystyce ? rozumie się przez to formę wypoczynku, odbywającego się na terenie wiejskim o charakterze rolniczym, opartą o bazę noclegową, ywieniową i handlową (sprzeda produktów ekologicznych, w tym wyrobów pasiecznych) a tak e aktywności rekreacyjne związane z gospodarstwem rolnym lub równowa nym i jego otoczeniem przyrodniczym.

12. gospodarstwie agroturystycznym ? rozumie się przez to gospodarstwo świadczące usługi na rzecz agroturystyki. Rozdział 2. - USTALENIA OGÓLNE § 4. W zakresie ochrony środowiska i krajobrazu ustala się co następuje: 1. Obowiązuje utrzymanie wysokich standardów środowiska przyrodniczego, w szczególności czystości wód, powietrza atmosferycznego, gleb. 2. Obowiązuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stę eń zanieczyszczeń atmosferycznych, określonych w przepisach szczególnych. 3. W zakresie ochrony przed hałasem obowiązuje, zgodnie z przepisami szczególnymi, przestrzeganie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku dla terenów oznaczonych symbolami: MN i MNR ? jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, MNU1, MNU2, UR, U.1, U.2 i U.3 ? jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usługowe. 4. Tereny objęte planem poło one są w Południowomałopolskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują ustalenia oraz zakazy ? zgodnie z uchwałą Nr XVIII/299/12 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urzędowy Wojew. Małopolskiego z 20 marca 2012r. poz. 1194). 5. Tereny obejmujące: działki w Bilsku (oprócz działek nr:332 i 334/2), działkę nr 197 w Skrzętli-Rojówce, działki w Świdniku (oprócz działki nr 188), działki w Witowicach Dolnych i Witowicach Górnych, działki w Zawadce, znajdują się w obrębie głównego zbiornika wód podziemnych ? GZWP nr 436 warstw trzeciorzędowych Istebna (Cię kowice). Dla tych terenów, w celu ochrony GZWP nale y zachować warunki zgodnie z przepisami szczególnymi. 6. Obowiązuje ochrona ciągłości cieków wodnych nie wyró nionych na rysunkach planu, dopuszczając prowadzenie prac konserwacyjnych i remontowych zgodnie z ustawą Prawo Wodne. § 5. W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, architektury, ładu przestrzennego i podziałów nieruchomości (je eli przepisy rozdziału III nie stanowią inaczej) ustala się co następuje:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4239

1. Dla obiektów mieszkaniowych obowiązuje kształtowanie architektury harmonizującej z krajobrazem i nawiązującej do tradycyjnych cech budownictwa regionalnego. Dachy dwu- lub wielospadowe o jednakowym kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 30 do 45 stopni. W budynkach o rozpiętości dachu przekraczającej 15 m. dopuszcza się zmniejszenie kąta nachylenia głównych połaci dachowych do 25 stopni. Okap powinien być wysunięty na odległość co najmniej 0,5 m. od lica budynku. Obowiązuje zakaz realizacji dachów płaskich i pulpitowych oraz głównych dachów namiotowych. Maksymalna wysokość ? dwie kondygnacje nadziemne liczone od poziomu parteru (poziom ?0,00), w tym jedna w poddaszu. Poziom parteru nie mo e przekroczyć 1,50 m nad średnim poziomem terenu lub 0,60 m od poziomu terenu od strony stoku. Wysokość obiektów nie mo e przekroczyć 10 m. 2. Dla budynków gospodarczych i inwentarskich ustala się realizację dachów o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 25 do 45 stopni; wysokość obiektów nie mo e przekroczyć 9,0 m. 3. Dla budynków gara owych realizowanych na terenach MN, MNR, MNU1, MNU2 i UR ustala się realizację dachów o kącie nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 30 do 45 stopni; wysokość obiektów nie mo e przekroczyć 7,0 m. Dopuszcza się realizację gara y dobudowanych do budynków mieszkalnych. 4. Dla obiektów usługowych, magazynów, przechowalni owoców, obiektów w gospodarstwie agroturystycznym obowiązuje kształtowanie bryły budynków harmonizującej z istniejącym otoczeniem. 1) Ustala się dachy dwu- lub wielospadowe o kącie nachylenia głównych połaci w przedziale od 20 do 45 stopni. Dopuszcza się zmniejszenie kąta nachylenia połaci dachu do 10 stopni: a) dla obiektów przechowalni owoców, obiektów obsługi pojazdów mechanicznych, b) dla innych budynków usługowych, je eli będzie to wynikać z rozwiązań konstrukcyjnych i technologii. 2) Wysokość obiektów poło onych poza zasięgiem strefy ograniczeń wysokości zabudowy od lotniska w Łososinie Dolnej nie mo e przekroczyć 13 m. 3) Wysokość obiektów zlokalizowanych w zasięgu strefy ograniczeń wysokości zabudowy - powierzchni wewnętrznej i sto kowej od lotniska (oznaczonej symbolem ?l?) nie mo e przekroczyć 10,0 m. Zwiększenie wysokości zabudowy w zasięgu tej strefy mo e nastąpić pod warunkiem uzyskania zgodny Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zgodnie z przepisami odrębnymi. 5. Dla obiektów realizowanych na terenach oznaczonym symbolami: ?PU.1? i ?PU.2? wysokość budynków i kąty nachylenia połaci dachowych oraz wskaźniki dot. zabudowy i powierzchni biologicznie czynnej oraz miejsc postojowych określone są w Rozdziale III § 8 ust. 7 i 8. 6. Dopuszcza się stosowanie piwnic i suteren jako kondygnacji dodatkowej.

7. Zakazuje się: 1) przesuwania kalenicy w pionie, 2) otwierania połaci dachowych (doświetlenie poddasza) na odcinku większym ni 70% długości dachu, liczonej pomiędzy krawędziami okapu, 3) stosowania otwarć dachowych pulpitowych wyprowadzonych z kalenicy. 8. Utrzymuje się istniejące obiekty budowlane, dopuszczając remont, przebudowę, rozbudowę i nadbudowę z mo liwością dostosowania do gabarytów i wysokości obiektów istniejących z zastrze eniem zachowania ustaleń zawartych w § 7 ust. 5. W przypadku rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy istniejących budynków dopuszcza się zmianę wartości ustalonych wskaźników, jednak nie więcej ni o 20 % wartości ka dego z zastrze eniem zachowania ustaleń zawartych w § 7 ust. 5 w odniesieniu do wysokości obiektów. 9. Obiekty małej architektury, wiaty i altany mogą być sytuowane w miejscach nie kolidujących z drogami wewnętrznymi, dojściami dla pieszych oraz obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej. Architektura tych obiektów winna nawiązywać do tradycji miejsca. Obiekty małej architektury, wiaty i altany winny być wykonane z materiałów: drewno. stal, kamień. Pokrycie zadaszenia a urowe lub pełne kryte gontem, dachówką ceramiczną lub ich imitacją. Wysokość altan nie mo e przekroczyć 4,5 m., wysokość wiat nie mo e przekroczyć 7 m.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4239

10. Ustala się następujące wskaźniki intensywność zabudowy (jako wskaźniki powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki) dla terenów oznaczonych symbolami MN, MNR, MNU1, MNU2 oraz UR, U.1, U.2, U.3: 1) maksymalny wskaźnik: a) dla terenów oznaczonych symbolami: MN i MNR ? 0,4; b) dla terenów oznaczonych symbolami UR, MNU1 i MNU2 ? 0,6; c) dla terenów oznaczonych symbolami U.1, U.2, U.3 ? 0,8; 2) minimalny wskaźnik: a) dla terenów oznaczonych symbolami: MN i MNR ? 0,01; b) dla terenów oznaczonych symbolami: UR, MNU1 i MNU2 ? 0,02; c) dla terenów oznaczonych symbolami U.1, U.2, U.3 ? 0,03. 11. Ustala się minimalny wskaźnik miejsc postojowych dla terenów oznaczonych symbolami: MN, MNR, MNU1, MNU2 oraz UR, U.1, U.2 i U.3: 1) 1 miejsce na 4 zatrudnionych (dla usług obsługi pojazdów mechanicznych teren ?U.2?), 2) 3 miejsca na 100 m? powierzchni u ytkowej dla pozostałych usług i terenu UR, 3) 2 miejsca postojowe w zabudowie mieszkaniowej w tym w gara u. 12. W przypadku realizacji placu postojowego (parkingu) o powierzchni szczelnej powy ej 0,10 ha obowiązuje odprowadzenie wód opadowych poprzez separatory błota i zawiesin ropopochodnych. 13. W zakresie podziału nieruchomości ustala się co następuje: 1) Przy wydzielaniu nowych działek budowlanych obowiązuje: a) minimalna powierzchnia jednej działki w terenach MN, MNR, MNU1 i MNU2 oraz w przypadku wydzielenia działki pod zabudowę jednorodzinną na terenie PU.1 dla zabudowy jednorodzinnej w układzie wolnostojącym ? 1000 m?, w układzie bliźniaczym 400m?, b) kąt pomiędzy granicami działek a pasem drogowym powinien być zbli ony do kąta prostego o ile poło enie i kształt działki nie determinują innego rozwiązania, c) dla terenów UR, U.1, U.2, U.3 oraz PU.1 i PU.2 oraz w przypadku wydzielania nowej działki pod usługi na terenach MNU1 i MNU2 wielkość nowo wydzielanej działki będzie uzale niona od potrzeb wynikających z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej. 2) Odstępstwo od zasad określonych w pkt 1 lit.a) dopuszcza się w przypadku, je eli celem podziału jest powiększenie sąsiedniej nieruchomości, regulacja granic pomiędzy sąsiadującymi nieruchomościami, wydzielenie dróg a tak e działek pod obiekty infrastruktury technicznej. 14. Dla nowo wydzielonych działek obowiązuje zapewnienie dojazdu z drogi publicznej i uwzględnienie uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej. 15. Obowiązuje zakaz lokalizacji o powierzchni powy ej 12 m?. wielkoformatowych, wolnostojących reklam typu ?bilboard?

16. W wykończeniu elewacji budynków wyklucza się stosowanie okładzin panelami z tworzyw sztucznych, nale y stosować materiały tradycyjne (drewno, kamień itp.). W wykończeniu elewacji budynków usługowych i produkcyjnych dopuszcza się zastosowanie elewacyjnych płyt warstwowych. 17. Obowiązuje stosowanie pokryć dachowych w stonowanych, ciemnych kolorach (odcienie brązu, czerwieni, zieleni, szarości). Kolorystyka elewacji w kolorach pastelowych. Wyklucza się stosowanie w ogrodzeniach prefabrykowanych, betonowych elementów ozdobnych, tralek, kolumn. 18. Na terenach sąsiadujących z lasami (w zrozumieniu ustawy o lasach), przy realizacji inwestycji obowiązuje zachowanie odległości od terenów leśnych w wielkości zgodnej z przepisami szczególnymi. 19. Obowiązuje ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych stosownie do wymagań określonych w przepisach szczególnych.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4239

§ 6. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala się co następuje: 1. Utrzymuje się istniejące uzbrojenie terenu (w tym równie w zakresie telekomunikacji), dopuszczając przebudowę i rozbudowę oraz dopuszcza się realizację nowego uzbrojenia terenu przy zachowaniu wymogów określonych w przepisach odrębnych. 2. Obowiązuje zakaz zrzutu nieoczyszczonych ścieków do wód i gleby, zakaz gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie wyznaczonych. 3. Obowiązuje zachowanie stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i od gazociągów w wielkościach zgodnych z przepisami szczególnymi oraz zgodnie z warunkami określonymi przez zarządzającego sieciami. 4. Zaopatrzenie w wodę z istniejących wodociągów lub z indywidualnego systemu zaopatrzenia w wodę na warunkach określonych w przepisach szczególnych. 5. Odprowadzenie ścieków (dotyczy ścieków komunalnych) docelowo do wiejskiego systemu kanalizacyjnego. Do czasu wykonania sieci kanalizacyjnej dopuszcza się realizację szczelnych bezodpływowych zbiorników okresowo opró nianych, z wywo eniem ścieków na najbli szą oczyszczalnię. Dopuszcza się realizację przydomowych oczyszczalni. 6. Usuwanie odpadów stałych komunalnych poprzez segregację i gromadzenie ich w przystosowanych pojemnikach okresowo opró nianych i w sposób zorganizowany wywo onych zgodnie z prowadzona polityką gminy Łososina Dolna. Obowiązuje zakaz gromadzenia materiałów toksycznych i niebezpiecznych. Gospodarka odpadami powinna być prowadzona zgodnie z przepisami szczególnymi. 7. Doprowadzenie gazu docelowo z istniejących sieci gazowych na warunkach określonych przez zarządcę tych sieci. 8. Ogrzewanie obiektów oparte o nośniki energii zapewniające spełnienie wymagań ochrony środowiska w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami szczególnymi. Dopuszcza się zastosowanie baterii i kolektorów słonecznych. 9. Doprowadzenie energii elektrycznej na warunkach określonych przez zarządzającego siecią. 10. Na terenach objętych zmianą planu - w zakresie łączności telekomunikacyjnej dopuszcza się realizację nowego uzbrojenia terenu z zakresu łączności publicznej w celu zapewnienia telekomunikacji. 11. Dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej oraz realizację nowych sieci, obiektów i urządzeń w oparciu o przepisy odrębne. 12. Utrzymuje się wszystkie istniejące sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej, dopuszczając remont, przebudowę i rozbudowę na warunkach ustalonych z odpowiednimi zarządcami tej infrastruktury w oparciu o przepisy odrębne. 13. W zakresie ochrony przeciwpo arowej obowiązuje zapewnienie przeciwpo arowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg po arowych zgodnie z przepisami szczególnymi. § 7. W zakresie komunikacji ustala się co następuje: 1. Dla terenów objętych planem dopuszcza się realizację dróg wewnętrznych nie wyró nionych na rysunkach planu. 2. Je eli ustalenia rozdziału III nie stanowią inaczej, realizacja budynków na terenach sąsiadujących z odpowiednimi drogami, o których mowa poni ej wymaga zachowania nieprzekraczalnych linii zabudowy (wyznaczonych na rysunkach planu): 1) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi publicznej klasy Z, oznaczonej symbolem ?KD-Z? w wielkości min. 20 m. (w terenie zabudowy min. 8 m.), 2) od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg publicznych klasy L, oznaczonych symbolem ?KD-L? w wielkości min. 8 m., 3) od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg publicznych klasy D oznaczonych symbolem ?KD-D? w wielkości min. 6 m.,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 4239

4) od linii rozgraniczającej drogi wewnętrzne, oznaczone symbolem ?KDW? lub od granicy działek dróg wewnętrznych nie oznaczonych symbolami KDW lecz przylegających do terenów objętych planem w wielkości min. 5,0 m. 3. Dopuszcza się zmniejszenie wielkości określonych w ust. 2 wyłącznie za zgodą zarządzających drogami. 4. Dostępność komunikacyjna terenów z dróg publicznych na warunkach określonych przez zarządcę tych dróg w oparciu o przepisy szczególne oraz poprzez drogi wewnętrzne, istniejące i projektowane dojazdy. W przypadku terenów przylegających do drogi powiatowej i graniczących z drogą ni szej kategorii lub z drogą wewnętrzną, obsługa komunikacyjna działek winna odbywać się z dróg ni szej kategorii lub z dróg wewnętrznych. W przypadkach uzasadnionych warunkami terenowymi i istniejącym zainwestowaniem dopuszcza się bezpośredni zjazd z drogi powiatowej pod warunkiem uzyskania zgodny zarządcy drogi zgodnie z przepisami odrębnymi. Dojazd do działki nr 188 w Świdniku i nr 29/2 w Witowicach Górnych wyłącznie z dróg wewnętrznych. Wyklucza się wykonanie zjazdów do tych działek bezpośrednio z drogi krajowej. 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu lotniczego w rejonie lotniska Łososina Dolna obowiązuje zgłoszenie przeszkód lotniczych określonych w przepisach odrębnych Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Ponadto na terenach objętych planem i poło onych w zasięgu strefy ograniczeń wysokości zabudowy (powierzchni wewnętrznej i sto kowej) oznaczonej symbolem literowym ?l?, stosownie do wymagań określonych przez właściwy organ lotnictwa cywilnego, uwzględniających obowiązującą dokumentację rejestracyjną lotniska, ustala się co następuje: 1) nie dopuszcza się w odległości 5 km od lotniska budowy i rozbudowy obiektów mogących stanowić źródło erowania ptaków ani hodowania ptaków mogących stanowić zagro enie dla ruchu lotniczego zgodnie u ustawą Prawo lotnicze, 2) obowiązują ograniczenia wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych zgodnie z przepisami dot. warunków jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska; ograniczenie wysokości obiektu obejmuje tak e umieszczone na nim urządzenia, a w szczególności anteny, reklamy, skrajnie dróg, 3) lokalizacja budynków i innych obiektów o wysokości przekraczającej 10m, poło onych w obrębie powierzchni wewnętrznej i sto kowej wymaga uzgodnienia z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Rozdział 3. - PRZEZNACZENIE TERENÓW § 8. 1. TERENY ZABUDOWY SYMBOLEM ? MN . MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ OZNACZONE

1) Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jako podstawowe przeznaczenie terenu, obejmujące: a) w miejscowości Bilsko : część działki nr 12/9, 21/9 (rys. planu nr 1 i 2), część działek nr: 221, 254/2, 226/7, 248, 259/2, działkę nr 261/2, część działek nr 332, 334/2 (odpowiednio rys. planu nr 4 do 10), b) w miejscowości Skrzętla-Rojówka : część działki nr 65, działki nr 104/2 i 104/6, część działek nr: 147/1, 151/6, 197 (odpowiednio rys. planu nr 15 do 19), c) w miejscowości Świdnik : działkę nr 69/1, część działek nr: 141, 188, 345/5, działkę nr 429/6 (odpowiednio rys. planu nr 20 do 24 i 26), d) w miejscowości Witowice Dolne : działkę nr 38/11, część działek nr: 274 i 279/2 (odpowiednio rys. planu nr 27 do 29), e) w miejscowości Zawadka ? działkę nr 100/3 i część działki nr 230/1 (rys. planu nr 32 i 33), f) w miejscowości bikowice ? część działki nr 180 i działkę nr 252/2 (rys. planu nr 35 i 36). 2) Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się mo liwość realizacji: a) obiektów małej architektury, wiat, altan, b) budynków gospodarczych, gara y, zieleni urządzonej, c) infrastruktury technicznej.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 4239

3) Budynki mieszkalne mogą być realizowane w układzie wolnostojącym i bliźniaczym z wykluczeniem układu szeregowego. 4) W zagospodarowaniu terenu inwestycji obowiązuje zachowanie nie mniej ni biologicznie czynnej tego terenu (działki budowlanej). 40 % powierzchni

5) Powierzchnia zabudowy nie mo e przekroczyć 50 % powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej). 6) Dla działki nr 188 w Świdniku poło onej w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej wyznaczonej dla ochrony kościoła filialnego na górze Św. Justa, wpisanego do rejestru zabytków Dec. Nr L. KL.IV680/5/69 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 09.01.1969r. wszelkie działania inwestycyjne powinny uwzględniać wymogi ochrony konserwatorskiej i powinny być prowadzone na warunkach określonych na podstawie przepisów szczególnych przez właściwy organ ochrony zabytków. 7) Zagospodarowanie terenów poło onych w obrębie stanowisk archeologicznych (plan 28 i 29 w Witowicach Dolnych), w szczególności wykonywanie robót ziemnych powinno być prowadzone z uwzględnieniem stanowiska właściwego organu ochrony zabytków stosownie do przepisów szczególnych. 8) Przy realizacji budynków na terenach sąsiadujących z ciekami wodnymi, obowiązuje zachowanie odległości nie mniejszej ni 7 m. od górnej skarpy brzegowej cieku wodnego; realizacja ogrodzeń od strony cieków wodnych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo wodne. 9) Dla części działki nr 147/1 w Skrzętli-Rojówce poło onej w obszarze zagro onym procesami erozyjnoosuwiskowymi oraz dla części działki nr 226/7 w Bilsku poło onej w obrębie osuwiska (zgodnie z mapą opracowaną przez Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy w ramach realizacji projektu SOPO- Systemu Ochrony Przeciwosuwiskowej) - oznaczonych dodatkowym indeksem literowym ?/o? - przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego na tych terenach obowiązuje (zgodnie z przepisami szczególnymi) ustalenie sposobu i warunków posadowienia obiektów budowlanych w oparciu o stosowne opracowania geotechniczne. 10) Wyznacza się na rysunku planu nr 18 (część działki nr 151/6 w Skrzętli-Rojówce) drogę wewnętrzną w liniach rozgraniczających 6 m., oznaczoną symbolem ? KDW ?. 2. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ OZNACZONE SYMBOLEM ? MNR. JEDNORODZINNEJ I ZAGRODOWEJ

1) Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej jako podstawowe przeznaczenie terenu, obejmujące: a) w miejscowości Bilsko -część działki nr 166/1 (rys.

planu nr 3), b) w miejscowości Świdnik - część działek nr: 402/2, 402/3, 402/4, 402/5 i 402/6 (rys. planu nr 25). 2) Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się mo liwość realizacji: a) obiektów małej architektury, wiat, altan, b) budynków gospodarczych, gara y, zieleni urządzonej, c) infrastruktury technicznej. 3) Budynki mieszkalne mogą być realizowane w układzie wolnostojącym i bliźniaczym z wykluczeniem układu szeregowego. 4) W zagospodarowaniu terenu inwestycji obowiązuje zachowanie nie mniej ni biologicznie czynnej tego terenu (działki budowlanej). 40 % powierzchni

5) Powierzchnia zabudowy nie mo e przekroczyć 50 % powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej). 6) Wyznacza się na rysunku planu nr 25 drogę wewnętrzną w liniach rozgraniczających 6 m., oznaczoną symbolem ? KDW ?. 3. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ Z DOPUSZCZENIEM USŁUG OZNACZONE SYMBOLAMI - MNU1 i MNU2 . 1) Wyznacza się w planie tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług oznaczone symbolami:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 4239

a) MNU1 - obejmujące działkę nr 435/1 poło oną w Bilsku (rys. planu nr 12), b) MNU2 ? obejmujące część działki nr 97 poło onej w Zawadce (rys. planu nr 31). 2) Jako przeznaczenie podstawowe ustala się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 3) Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się realizację: a) na terenie oznaczonym symbolem MNU1 : - usług podstawowych, usług handlu, gastronomii, - obiektów małej architektury, wiat, altan, - miejsc postojowych, gara y, budynków gospodarczych, - zieleni urządzonej, - infrastruktury technicznej, b) na terenie oznaczonym symbolem MNU2 : - budynków magazynowych, składowych, gospodarczych, gara y, - przechowalni owoców wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, - obiektów małej architektury, wiat, altan, - miejsc postojowych, placu manewrowego, - zieleni urządzonej, - infrastruktury technicznej. 4) Budynki mieszkalne mogą być realizowane w układzie wolnostojącym i bliźniaczym z wykluczeniem układu szeregowego. 5) Utrzymuje się istniejące budynki dopuszczając remont, przebudowę i rozbudowę z mo liwością dostosowania bryły budynków do architektury i wysokości obiektów istniejących. 6) W zagospodarowaniu terenu inwestycji obowiązuje zachowanie nie mniej ni biologicznie czynnej terenu inwestycji. 4. TERENY USŁUG OZNACZONE SYMBOLEM ? U.1. 1) Wyznacza się w planie tereny usług oznaczone symbolem U.1 , obejmujące działkę nr 367 poło oną w Bilsku (rys. planu nr 11) z przeznaczeniem dla: a) realizacji usług zdrowia, usług rehabilitacji itp. wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, b) budynków, gospodarczych i gara y, c) zieleni urządzonej, obiektów małej architektury, wiat, altan, d) miejsc postojowych, e) infrastruktury technicznej. 2) Dopuszcza się mo liwość przeznaczenia na cele mieszkalne nie więcej ni 20% powierzchni u ytkowej obiektów usługowych. 3) W zagospodarowaniu terenów inwestycji obowiązuje zachowanie nie mniej ni biologicznie czynnej tego terenu (działki budowlanej). 5. TERENY USŁUG OZNACZONE SYMBOLEM ? U.2. 1) Wyznacza się w planie tereny usług oznaczone symbolem U.2 , obejmujące działki nr 293/1 i 293/2 oraz część działki nr 293/3 poło onej w Łyczance (rys. planu nr 14) z przeznaczeniem dla realizacji usług 30 % powierzchni 30 % powierzchni

7) Powierzchnia zabudowy nie mo e przekroczyć 60 % powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej).

4) Powierzchnia zabudowy nie mo e przekroczyć 60 % powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej).

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 10 ?

Poz. 4239

obsługi pojazdów mechanicznych (warsztat, mechanika pojazdowa, lakiernia itp.) jako podstawowe przeznaczenia terenu. 2) Dopuszcza się realizację: a) usług handlu, b) budynków gospodarczych, magazynowych, gara y, c) zieleni urządzonej i izolacyjnej, d) obiektów małej architektury, wiat, altan, e) miejsc postojowych, (parkingów), f) infrastruktury technicznej. 3) Dopuszcza się remont, przebudowę i rozbudowę i nadbudowę istniejących budynków usługowych z mo liwością dostosowania do istniejącej architektury i wysokości budynków. 4) Obowiązuje utwardzenie placów postojowych i składowych oraz zabezpieczenie przed przedostawaniem się substancji ropopochodnych do wód powierzchniowych i do gruntu z mo liwością wykorzystania istniejących urządzeń oczyszczających. 5) W zagospodarowaniu terenów inwestycji (z uwagi na istniejące zainwestowanie) obowiązuje zachowanie nie mniej ni 20 % powierzchni biologicznie czynnej tego terenu (działki budowlanej). 6) Powierzchnia zabudowy nie mo e przekroczyć 80 % powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej). 7) Obowiązuje realizacja zieleni izolacyjnej wzdłu północnej i południowej granicy terenu inwestycji od strony terenów oznaczonych symbolami: ?5.

MNR.18? i ?5.MNR.21?. 6. TERENY USŁUG OZNACZONE SYMBOLEM ? U.3. 1) Wyznacza się w planie tereny usług oznaczone symbolem U.3 , obejmujące działki nr: 65 i 63/2 poło one w bikowicach (rys. planu nr 34) z przeznaczeniem dla: a) usług (usługi zdrowia, rehabilitacji, handlu, usługi podstawowe), b) budynków gospodarczych, magazynowych, składowych, gara y, c) zieleni urządzonej, obiektów małej architektury, wiat, altan, d) miejsc postojowych, (parkingów), e) infrastruktury technicznej. 2) W zagospodarowaniu terenów inwestycji obowiązuje zachowanie nie mniej ni biologicznie czynnej tego terenu (działki budowlanej). 20 % powierzchni

3) Powierzchnia zabudowy nie mo e przekroczyć 70 % powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej). 4) W związku z poło eniem terenu w obszarze zagro onym występowaniem zalewów o prawdopodobieństwie przewy szenia Q1% zgodnie ze ? Studium określającym granice obszarów bezpośredniego zagro enia powodzią dla terenów nieobwałowanych z zlewni dolnego Dunajca od ujścia Popradu? , obowiązują nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia wynikające z przepisów odrębnych dot. ochrony przeciwpowodziowej. W związku z zagro eniem występowania zalewów o prawdopodobieństwie Q 1% przy realizacji obiektów kubaturowych obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od strony rz. Łososiny ? zgodnie z rysunkiem planu. 7. TERENY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE OZNACZONE SYMBOLEM ? PU.1. 1) Wyznacza się w planie tereny produkcyjno-usługowe obejmujące część działek nr: 263/14 i 262/15 poło one w Łyczance (rys. planu nr 13) z przeznaczeniem dla: a) obiektów i urządzeń produkcyjnych (w tym produkcja i monta opakowań) wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, w tym magazyny, biura itp., b) usług handlu i gastronomii, c) gara y, wiat, budynków gospodarczych,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 11 ?

Poz. 4239

d) zieleni urządzonej, obiektów małej architektury, e) miejsc postojowych, (parkingów), placów manewrowych, f) infrastruktury technicznej. 2) Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz funkcję mieszkalną w budynkach usługowych. 3) Obowiązuje kształtowanie architektury harmonizującej z krajobrazem. Dla obiektów, o których mowa w pkt 1 lit. a) ustala się dachy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 45 stopni. Dla usług handlu i gastronomii ustala się kąt nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 20 do 45 stopni. Wysokość obiektów i urządzeń technologicznych nie mo e przekroczyć 10 m. Wysokość obiektów usług handlu i gastronomii nie mo e przekroczyć 10 m., wysokość wiat nie mo e przekroczyć 9 m. natomiast altan 5 m. Dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektów produkcyjnych i usługowych do 12 m pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z uwagi na poło enie terenu w zasięgu powierzchni wewnętrznej i sto kowej od lotniska oznaczonej literą ?l?. 4) Dla budynków mieszkalnych w zakresie kształtowania zabudowy i architektury obowiązują ustalenia zawarte w § 5. 5) W zagospodarowaniu terenu inwestycji obowiązuje zachowanie nie mniej ni biologicznie czynnej tego terenu. 7) Ustala się wskaźnik intensywności zabudowy: a) maksymalny ? 0,8; b) minimalny ? 0,02. 8) W granicach terenu inwestycji obowiązuje zapewnienie niezbędnych miejsc postojowych, jednak nie mniej ni : a) 1 miejsce na 4 zatrudnionych (dla obsługi obiektów produkcyjnych), b) 3 miejsca na 100 m? powierzchni u ytkowej dla pozostałych usług. 9) W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, architektury, ładu przestrzennego obowiązują nadto ustalenia zawarte w § 5. 8. TERENY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE OZNACZONE SYMBOLEM ? PU.2. 1) Wyznacza się w planie tereny produkcyjno-usługowe obejmujące część działek nr: 345/3 i 345/4 poło onych w Świdniku (rys. planu nr 23) z przeznaczeniem dla: a) obiektów i urządzeń produkcyjnych i usługowych (głównie wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi, b) magazynów, gara y, wiat, c) zieleni urządzonej, obiektów małej architektury, d) miejsc postojowych, parkingów, placów manewrowych, e) infrastruktury technicznej. 2) Obowiązuje kształtowanie architektury harmonizującej z krajobrazem. Dla obiektów, o których mowa w pkt 1 lit. a) ustala się dachy o kącie nachylenia głównych połaci dachowych do 40 stopni. Dla magazynów i gara y ustala się kąt nachylenia głównych połaci dachowych w przedziale od 20 do 40 stopni. Wysokość obiektów produkcyjnych i urządzeń technologicznych nie mo e przekroczyć 10 m. Wysokość obiektów usługowych nie mo e przekroczyć 10 m., wysokość wiat nie mo e przekroczyć 9 m. Dopuszcza się zwiększenie wysokości obiektów produkcyjnych i usługowych do 12 m pod warunkiem uzyskania zgody Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z uwagi na poło enie terenu w zasięgu powierzchni wewnętrznej i sto kowej od lotniska oznaczonej literą ?l?. 3) W zagospodarowaniu terenu inwestycji obowiązuje zachowanie nie mniej ni biologicznie czynnej tego terenu. 20 % powierzchni produkcja betonu i handel) 20 % powierzchni

6) Powierzchnia zabudowy nie mo e przekroczyć 70 % powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej).

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 12 ?

Poz. 4239

4) Powierzchnia zabudowy nie mo e przekroczyć 70 % powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej). 5) Ustala się wskaźnik intensywności zabudowy: a) maksymalny ? 0,9; b) minimalny ? 0,02. 6) Przy realizacji budynków obowiązuje zachowanie odległości nie mniejszej ni 7 m. od górnej skarpy brzegowej potoku Świdnik; realizacja ogrodzenia od strony potoku zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo wodne. 7) W granicach terenu inwestycji obowiązuje zapewnienie niezbędnych miejsc postojowych, jednak nie mniej ni 1 miejsce na 4 zatrudnionych. 8) Obowiązuje utwardzenie placów postojowych i manewrowych oraz odprowadzenie wód opadowych z tych powierzchni na zasadach i przy spełnieniu wymogów określonych w przepisach odrębnych. 9) W zakresie kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, architektury, ładu przestrzennego obowiązują nadto ustalenia zawarte w § 5. 9. TERENY GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNEGO OZNACZONE SYMBOLEM ? UR . 1) Wyznacza się w planie tereny dla realizacji gospodarstwa agroturystycznego, obejmujące część działki nr 29/2 poło onej w Witowicach Górnych (rys. planu nr 30) z przeznaczeniem dla: a) agroturystyki i związanym z nią handlem i gastronomią, b) pasieki wraz z laboratorium i produkcją ywności na bazie produktów z pasieki, c) miejsc noclegowych, d) gara y, budynków gospodarczych, 2) Dopuszcza się realizację: a) budynku mieszkalnego, funkcji mieszkalnej w budynkach obsługi agroturystyki, b) obiektów małej architektury, c) wiat, altan, d) zieleni urządzonej, urządzeń rekreacji, e) infrastruktury technicznej. 3) W zagospodarowaniu terenu inwestycji obowiązuje zachowanie nie mniej ni 30 % powierzchni biologicznie czynnej terenu inwestycji. 4) Powierzchnia zabudowy nie mo e przekroczyć 60 % powierzchni terenu inwestycji (działki budowlanej). 5) W związku z poło eniem działki w obszarze zagro onym procesami erozyjno-osuwiskowymi, oznaczonym dodatkowym indeksem literowym ?/o? - przed rozpoczęciem procesu inwestycyjnego obowiązuje (zgodnie z przepisami szczególnymi) ustalenie sposobu i warunków posadowienia obiektów budowlanych w oparciu o stosowne opracowania geotechniczne. Rozdział 4. - PRZEPISY KOŃCOWE § 9. Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę do naliczenia opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm) ? w wysokości 10 %. § 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łososina Dolna. § 11. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu i wchodzi w ycie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 2. Uchwała podlega równie publikacji na stronie internetowej Gminy Łososina Dolna. Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 13 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 14 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 15 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 16 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 17 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 18 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 19 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 20 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 21 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 22 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 23 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 24 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 25 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 26 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 27 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 28 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 29 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 30 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 31 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 32 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 33 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 34 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 35 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 36 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 37 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 38 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 39 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 40 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 41 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 42 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 43 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 44 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 45 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 46 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 47 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 48 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 49 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 50 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 51 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 52 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 53 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 54 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 55 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 56 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 57 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 23 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 58 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 59 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 24 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 60 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 61 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 25 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 62 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 63 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 26 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 64 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 65 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 27 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 66 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 67 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 28 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 68 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 69 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 29 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 70 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 71 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 30 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 72 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 73 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 31 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 74 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 75 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 32 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 76 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 77 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 33 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 78 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 79 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 34 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 80 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 81 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 35 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 82 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 83 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 36 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 84 ?

Poz. 4239

Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 85 ?

Poz. 4239

Załącznik Nr 37 do Uchwały Nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012 r. Rozstrzygnięcie Rady Gminy w Łososinie Dolnej w sprawie uwag do projektu planu oraz w sprawie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury, które nale ą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 1. Rada Gminy w Łososinie Dolnej po zapoznaniu się z oświadczeniem Wójta Gminy Łososina Dolna z dnia 9 lipca 2012r., stwierdzającym brak uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna we wsiach: Bilsko, Łyczanka, Skrzętla-Rojówka, Świdnik, Witowice Dolne, Witowice Górne, Zawadka i bikowice , w okresie wyło enia tego planu do publicznego wglądu i 14 dni po wyło eniu, stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia , o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm.). 2. W związku z tym e zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o której mowa w punkcie 1 nie wprowadza nowych zapisów dot. realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nale ą do zadań własnych gminy, Rada Gminy w Łososinie Dolnej stwierdza brak potrzeby rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji które nale ą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póź. zm.). Przewodniczący Rady Bolesław Oleksy
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.247.1655

  uchwała budżetowa na rok 2010 nr 264/XXXIV/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 stycznia 2010r.

 • DZ. URZ. 2011.126.1007

  uchwała nr 43/VI/2011 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 4 marca 2011r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2010.655.5430

  uchwała nr 329/XLIII/10 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 11 listopada 2010r. w sprawie : wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.

 • DZ. URZ. 2012.1366

  uchwała nr 122/XV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 16 marca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Łososina Dolna na 2012 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2012 rok Nr 119/XIV/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 stycznia 2012 roku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.31.699

  uchwała nr XLIII/327/10 Rady Miasta Ustrzyki Dolne z dnia 16 marca 2010r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ?Jamna Górna-Arłamów?

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4238

  uchwała nr LII/677/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krakowie z siedzibą przy ul. Lubomirskiego 21 i włączenia go do Zespołu Szkól Specjalnych nr 10 w Krakowie z siedzibą przy ul. Lubomirskiego 21 oraz w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkól Specjalnych nr 10 w Krakowie na Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie.

 • DZ. URZ. 2012.4237

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.19.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2012 r., znak: WN-II.4131.1.19.2012

 • DZ. URZ. 2012.4236

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.19.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały  Nr LII/628/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury - w części § 6 ust. 1 Statutu Teatru KTO

 • DZ. URZ. 2012.4235

  uchwała nr XXV-221-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.4234

  uchwała nr XXV-218-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.