Logowanie

DZ. URZ. 2012.4240

Tytuł:

sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 27 marca 2012r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA ZA 2011 ROK

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Wójt Gminy Brzeźnica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4240
Hasła:Sprawozdanie z wykonania budżetu

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r. Poz. 4240

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BRZEŹNICA z dnia 27 marca 2012 r. Z WYKONANIA BUD ETU GMINY BRZEŹNICA ZA 2011 ROK Rozdział 1. WYKONANIE BUD ETU GMINY BRZEŹNICA ZA 2011 ROK DZIAŁ I. DOCHODY

14:07:17

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 4240

W powy szej tabeli przedstawiono plan początkowy ustalony Uchwałą Bud etową na 2011rok, plan końcowy uwzględniający wprowadzone w okresie sprawozdawczym zmiany oraz wykonanie za 2011 rok. Prognozowane dochody na 2011 rok zamknęły się kwotą 24 631 813,59 zł i zmalały w stosunku do ustalonego Uchwałą Bud etową przez Radę Gminy o kwotę 1 130 741,04 zł. Wskaźnik realizacji planu dochodów ogółem wynosi 99,05 % .

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 4240

Dział II. WYDATKI

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 10 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 11 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 12 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 13 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 14 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 15 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 16 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 17 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 18 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 19 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 20 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 21 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 22 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 23 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 24 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 25 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 26 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 27 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 28 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 29 ?

Poz. 4240

W części tabelarycznej opracowanej w szczegółowości danych zawartych w § 2 Uchwały Bud etowej na 2011 rok przedstawiono plan początkowy, plan końcowy wynikający ze zmian wprowadzonych w okresie sprawozdawczym, wykonanie kasowe i procentowe planu końcowego. Planowane na 2011 rok wydatki zamknęły się na 31.12.2011 r. kwotą 26 621 261,57 zł. i zmalały w stosunku do ustalonego Uchwałą Bud etową o 1,18 % tj. o kwotę 318 721,06 zł., w tym: ? plan wydatków bie ących zwiększono o kwotę 1 580 248,94 zł, ? plan wydatków majątkowych / inwestycje i zakupy inwestycyjne/ zmniejszono o 1 898 970,00 złotych.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 30 ?

Poz. 4240

DZIAŁ III. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUD ETU GMINY BRZEŹNICA

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 31 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 32 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 33 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 34 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 35 ?

Poz. 4240

DZIAŁ IV. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD ETU GMINY BRZEŹNICA NA 2011 ROK

Jak z powy szego zestawienia wynika realizacja bud etu za 2011 rok zamknęła się deficytem w wysokości 1 463 960,93 złotych a zaplanowany deficyt na 2011 rok to kwota 1 989 447,98 złotych , czyli został zmniejszony o kwotę 525 487,05 zł. Wykonane przychody to zaciągnięty kredyt w wysokości 1 800 000,00 złotych, oraz wolne środki jako nadwy ka środków pienię nych na rachunku bie ącym bud etu wynikająca z rozliczeń kredytów i po yczek z lat ubiegłych w wysokości 1 804 986,07 zł., które zostały zaanga owane w kwocie 1 185 761,10 złotych.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 36 ?

Poz. 4240

DZIAŁ V. WYNIK WYKONANIA BUD ETU GMINY Rozliczenie wyniku bud etu za rok sprawozdawczy

IV.2 Rozliczenie wyniku bud etu Gminy narastająco wg bilansu z wykonania bud etu na 31.12.2011 r. a/ skumulowany wynik bud etu -6 412 241,96 zł b/ deficyt bud etu za rok sprawozdawczy /ró nica między dochodami i wydatkami/ -1 463 960,93 zł c/zobowiązania bud etu z tytułu zaciągniętych kredytów i po yczek wg stanu na 31.12.2011 r. +8 495 427,86 zł d/ wolne środki, jako nadwy ka środków pienię nych na rachunku bie ącym jednostki samorządu 619 224,97 zł terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i po yczek z lat ubiegłych

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 37 ?

Poz. 4240

DZIAŁ VI. 6. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA ROK 2011

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 38 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 39 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 40 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 41 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 42 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 43 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 44 ?

Poz. 4240

DZIAŁ VII. REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZY- WANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 45 ?

Poz. 4240

DZIAŁ VIII. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUD ETOWEGO Do realizacji wyodrębnionych zadań głównie z zakresu zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków gmina utworzyła jedną jednostkę organizacyjną działającą w formie zakładu bud etowego tj. Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy. Realizację planu dochodów i wydatków za 2011 rok przedstawiono w poni szej tabeli w szczegółowości właściwej dla rodzaju działalności, przy czym przewa ającym rodzajem działalności jest dostarczanie wody klasyfikowane w dziale 400, rozdz. 40002.

W planie początkowym, jak równie po zmianach zakład nie planował wpłat do bud etu nadwy ki środków obrotowych. Poza planowanymi wydatkami w poszczególnych paragrafach klasyfikacji bud etowej zakład planował inne obcią enia tj. podatek dochodowy od osób prawnych w wysokości 6 613,00 zł., który na dzień 31.12.2011 r. wykonano w kwocie 26 307,00 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 46 ?

Poz. 4240

DZIAŁ IX. SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUD ETU GMINY BRZE NICA ZA 2011r

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 47 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 48 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 49 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 50 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 51 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 52 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 53 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 54 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 55 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 56 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 57 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 58 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 59 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 60 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 61 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 62 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 63 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 64 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 65 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 66 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 67 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 68 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 69 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 70 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 71 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 72 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 73 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 74 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 75 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 76 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 77 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 78 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 79 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 80 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 81 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 82 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 83 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 84 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 85 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 86 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 87 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 88 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 89 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 90 ?

Poz. 4240

Rozdział 2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 91 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 92 ?

Poz. 4240

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 93 ?

Poz. 4240

Rozdział 3. III. S P R A W O Z D A N IE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2011 ROK W Gminie Brzeźnica działają 2 instytucje kultury tj.: Centrum Kultury i Promocji oraz Gminna Biblioteka Publiczna Realizacja planów finansowych za 2011 rok przedstawia się następująco:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 94 ?

Poz. 4240

DZIAŁ I. CENTRUM KULTURY I PROMOCJI

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 95 ?

Poz. 4240

DZIAŁ II. GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Wójt: Bogusław Antos
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.712.6075

  uchwała nr II / 8/ 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr 84/XVIII/09 Rady Gminy Nowa Brzeźnica z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok oraz udzielenia abolutorium Wójtowi Gminy

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/ 41 /2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru złobków i klubów dziecięcych

 • DZ. URZ. 2012.544

  uchwała nr XIII/104/ 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Brzeźnica ustalającej stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2012.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Jabłonowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4239

  uchwała nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna - wsie: Bilsko, Łyczanka, Skrzętla-Rojówka, Świdnik, Witowice Dolne, Witowice Górne, Zawadka i Żbikowice.

 • DZ. URZ. 2012.4238

  uchwała nr LII/677/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krakowie z siedzibą przy ul. Lubomirskiego 21 i włączenia go do Zespołu Szkól Specjalnych nr 10 w Krakowie z siedzibą przy ul. Lubomirskiego 21 oraz w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkól Specjalnych nr 10 w Krakowie na Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie.

 • DZ. URZ. 2012.4237

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.19.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2012 r., znak: WN-II.4131.1.19.2012

 • DZ. URZ. 2012.4236

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.19.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały  Nr LII/628/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury - w części § 6 ust. 1 Statutu Teatru KTO

 • DZ. URZ. 2012.4235

  uchwała nr XXV-221-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 17 sierpnia 2012r. w sprawie : zmian w budżecie gminy i uchwale budżetowej na 2012 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.