Logowanie

DZ. URZ. 2012.4241

Tytuł:

uchwała nr XXI/187/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Czarny Dunajec
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4241
Hasła:Planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r. Poz. 4241

UCHWAŁA? NR XXI/187/2012 RADY GMINY CZARNY DUNAJEC z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późń zm. ) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 poz 647) oraz w związku z Uchwałą Nr XXVIII/278/2009 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 21 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec oraz stwierdzając, e plan jest zgodny ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarny Dunajec uchwalonym uchwałą Nr IX/75/2003 Rady Gminy w Czarnym Dunajcu z dnia 10 lipca 2003 roku. Rada Gminy uchwala, co następuje: Rozdział 1 Ustalenia ogólne d) lokalizowania mogilników ochrony roślin i lokalizowania mogilników zwierząt, e) składowania substancji chemicznych. § 1. 1. Uchwala się zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec, zwanych dalej planem. 2. Granice obszarów objętych ustaleniami planu, o którym mowa w ust.1 pokazano na rysunkach planu sporządzonych w skali 1:1000, stanowiących integralną część niniejszej uchwały, oznaczonych jako załączniki nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ponadto integralną część uchwały stanowi załącznik nr 15 z legendą do rysunków planu. 3. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto: 1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu wniesionych w okresie wyło enia do publicznego wglądu ? stanowiące załącznik nr 16 do uchwały; 2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale ą do zadań własnych gminy ? stanowiące załącznik nr 17 do uchwały; 4. Przedmiotem planu są ustalenia dotyczące: 1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o ró nym przeznaczeniu lub ró nych zasadach zagospodarowania;

14:06:55

Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

?

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4241

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 5) parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźników intensywności zabudowy; 6) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalone na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów nara onych na niebezpieczeństwo powodzi. 7) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym; 8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich u ytkowaniu, w tym zakazu zabudowy; 9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 10) stawek procentowych słu ących naliczaniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. c) lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych, 5. Z powodu braku występowania w granicy obszaru objętego ustaleniami planu, nie ustala się: 1) wymagań wynikających z potrzeby kształtowania przestrzeni publicznych 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych oraz zagro onych osuwaniem się mas ziemnych; 3) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i u ytkowania terenów; § 2. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 1) dominanta wysokościowa ? nale y przez to rozumieć obiekt budowlany wyró niający się w stosunku do pozostałej zabudowy lub pozostałego zagospodarowania terenu na obszarze planu gabarytami wysokościowymi; 2) froncie działki ? nale y przez to rozumieć część lub bok działki budowlanej, przylegającej do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę; 3) linii rozgraniczającej ? nale y przez to rozumieć granice pomiędzy terenami o ró nym sposobie zagospodarowania lub ró nym przeznaczeniu podstawowym, ustalone niniejszym planem; 4) nieprzekraczalnych liniach zabudowy ? nale y przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie, przed które nie mo e być wysunięta adna nadziemna część realizowanego budynku z pominięciem balkonów, loggii i wykuszy oraz wspornikowych lub podwieszonych zadaszeń nad wejściem do budynku; 5) powierzchni zabudowy ? nale y przez to rozumieć powierzchnię wyznaczoną przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu; 6) przeznaczeniu, przeznaczeniu podstawowym ? nale y przez to rozumieć ustalone w planie przeznaczenie przewa ające na danym terenie; 7) przeznaczeniu uzupełniającym ? nale y przez to rozumieć takie rodzaje przeznaczenia, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe na danym terenie, w sposób określony w ustaleniach planu; 8) przepisach odrębnych ? nale y przez to rozumieć obowiązujące przepisy prawa; 9) szyldzie reklamowym ? nale y przez to rozumieć nośnik reklamowy podający nazwę firmy znajdującej się w budynku, na którym szyld reklamowy jest zainstalowany; 10) terenie ? nale y przez to rozumieć przestrzeń ograniczoną na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczoną symbolem literowym według zasad określonych w § 3 ust. 3 uchwały; 11) usługach ? nale y przez to rozumieć wszelką działalność gospodarczą prowadzoną w obiektach wolnostojących lub lokalach u ytkowych wbudowanych, której celem jest zaspokojenie potrzeb ludności, w tym równie usług związanych z turystyką (hotele, motele, domy wycieczkowe, schroniska młodzie owe, restauracje, bary, agroturystyka), z wykluczeniem usług ucią liwych,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4241

12) usługach ucią liwych - nale y przez to rozumieć usługi zaliczane do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem niezbędnej infrastruktury technicznej i komunikacyjnej; 13) wskaźniku powierzchni zabudowy ? nale y przez to rozumieć wyra ony w procentach iloraz sumy powierzchni zabudowy wszystkich obiektów zlokalizowanych na ka dej działce budowlanej poło onej w danym terenie i powierzchni tej działki; 14) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ? nale y przez to rozumieć definicję zabudowy jednorodzinnej podaną w przepisach odrębnych; 13) obszary: Piekielnik 23, Odrową 6 znajdują się w całości w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 439 ?Magura Gorce?, dla którego obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi; 14) dla obszarów poło onych w zasięgu Głównych Zbiorników Wód Podziemnych zakaz: a) lokalizowania inwestycji, które nie posiadają zabezpieczenia przed przenikaniem do podło a szkodliwych substancji toksycznych i innych szkodliwych substancji dla wód podziemnych , 2.

Pojęcia nie zamieszczone w ust.1, a u yte w uchwale nale y rozumieć jako zgodne z definicjami zawartymi w przepisach odrębnych; b) rolniczego wykorzystania ścieków, § 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planu stanowią obowiązujące ustalenia planu: 1) granica obszaru objętego planem, 2) linie rozgraniczające tereny o ró nym przeznaczeniu lub ró nych zasadach zagospodarowania, 3) oznaczenia porządkowe ? liczbowe i literowe terenów, 4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 5) strefa ochrony walorów widokowych. 2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wymienione w ust. 1 mają wyłącznie charakter informacyjny. 3. Wyodrębnione tereny w planie oznacza się wg następującej zasady na wybranym przykładzie:

C Symbol literowy odnoszący się do nazwy miejscowości, w której znajduje się obszar objęty zmianą planu, określony w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia zmian planów, wg schematu: Ciche ? C Czarny Dunajec ? CzD Odrową ? O Piekielnik ? P Ratułów ? R 14 Cyfra odnosząca się do numeru obszaru objętego zmianą planu w danej miejscowości, określonego w uchwale o przystąpieniu do sporządzenia zmian planów MU -1

Symbol literowy ? Cyfry arabskie okreśają przeznaczenie numery wyznaczonych terenu; terenów w planie, da których sformułowano odrębne ustalenia

§ 4. Ustala się następujące i zagospodarowania terenów: 2) KS ? tereny parkingów; 3) RP ? tereny rolnicze;

symbole

określające

w planie

podstawowe

formy

przeznaczenia

1) MU ? tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy usługowej;

4) RW ? tereny dolin potoków i zieleni ochronnej wzdłu cieków wodnych; 5) RL ? tereny lasów, zadrzewień; 6) Układ komunikacyjny, powiązany z systemem infrastruktury technicznej wyznaczają tereny oznaczone symbolami:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4241

a) KDG ? przeznaczone pod drogi głównej klasy ?G?; b) KDZ ? przeznaczone pod drogi klasy ?Z? c) KDD ? przeznaczone pod drogi dojazdowe klasy ?D?; d) KDW ? przeznaczone pod drogi wewnętrzne. § 5. Ustala się tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych: 1) tereny dróg oznaczone symbolem KDG, KDZ, KDD jako tereny związane z budową i utrzymaniem dróg publicznych, obiektów i urządzeń transportu publicznego oraz utrzymaniem obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej; § 6. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) dachy kryte gontem, dachówką lub blachą gładką lub blachodachówką; 2) dla elewacji budynków obowiązuje stosowanie takich materiałów, jak: kamień naturalny, cegła licowa, tynk, drewno, dopuszcza się stosowanie powierzchni szklanych; 3) dla elementów wykończeniowych elewacji dopuszcza się stosowanie innych materiałów ni wymienione w pkt 2; 4) nakaz lokalizacji ogrodzeń frontowych w liniach rozgraniczających dróg wyznaczonych planem, z dopuszczeniem ich wycofania w głąb działki w miejscach sytuowania bram wjazdowych oraz w przypadku konieczności ominięcia istniejących przeszkód (np. drzew, urządzeń infrastruktury technicznej itp.); 5) dostosowanie formy ogrodzeń w nawiązaniu do tradycyjnej formy Podhala i Orawy przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych 6) maksymalna wysokość ogrodzenia 160 cm mierząc od poziomu chodnika lub opaski budynku do najwy szego punktu ogrodzenia, chyba e ustalenia szczegółowe stanowią inaczej; 7) ogrodzenia od strony dróg publicznych, ciągów pieszych a urowe w minimum 50%, przy czym procent ten nale y liczyć ka dorazowo dla powierzchni ogrodzenia mierzonej pomiędzy poszczególnymi słupkami ogrodzeniowymi i gruntem lub podmurówką, 8) zakaz realizacji ogrodzeń z betonowych elementów prefabrykowanych; 9) dopuszcza się uzupełnianie ogrodzeń ywopłotami oraz stosowanie samych ywopłotów jako ogrodzenie; 10) dopuszcza się stosowanie reklamy remontowo ? budowlanej 11) dopuszcza się lokalizowanie szyldów reklamowych na budynkach pod warunkiem, e maksymalna powierzchnia jednego szyldu reklamowego wyniesie ? 0,12 m? oraz ich łączna powierzchnia na danym budynku nie zajmie więcej ni 1 % powierzchni elewacji budynku, na którym są zlokalizowane; 12) zakaz umieszczania wolnostojących nośników reklamowych; 13) zakaz lokalizacji nośników reklamowych na budynkach, balkonach, przystankach, na latarniach ulicznych, kładkach, na urządzeniach infrastruktury technicznej; 14) zakaz lokalizacji nośników reklamowych i szyldów reklamowych na ogrodzeniach od strony dróg i przestrzeni publicznych; 11) obszary: Ratułów 21 znajdują się w całości lub w części w obszarze zagro onym występowaniem złazisk i spływów; 12) obszary Czarny Dunajec 11 i Piekielnik 23 znajdują się w całości w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 440 ?Dolina Kopalna Nowy Targ?, dla którego obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi; § 7. Ustala się zasady kształtowania zabudowy i sposobów zagospodarowania terenu: 1) dopuszczenie usytuowania budynku w odległości 1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną, wyłącznie pod zabudowę bliźniaczą; 2) realizacja zabudowy zgodnie z nieprzekraczalnymi, zgodnie z rysunkami planu;

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4241

3) nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy lokalizacji nowych budynków; 4) dla istniejącej zabudowy lub części budynków znajdujących się między linią rozgraniczającą drogi a linią zabudowy dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, nadbudowę zachowując parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy dla tego terenu przy utrzymaniu istniejącej linii zabudowy; 5) odległość zabudowy od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych niewyznaczonych na rysunku planu min. 4,0m 6) w przypadku braku mo liwości realizacji budynków zgodnie z liniami zabudowy określonymi na rysunkach planu dopuszcza się inną lokalizację budynków z zachowaniem wymogów określonych w przepisach odrębnych; 7) ponadto w odniesieniu do budynków zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej: a) tradycyjne strome dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowych od 40o do 55 o z kalenicą równoległą do podłu nej osi budynku, dopuszcza się dachy pulpitowe dla zabudowy lokalizowanej bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną; b) okap dachu wysunięty na odległość co najmniej 0,5m poza lico budynku; c) dopuszczenie zmniejszenia nachylenia kąta połaci dachowych do 30 o w budynkach o rozpiętości dachu przekraczającej 14m; d) dostosowanie formy architektonicznej w nawiązaniu do tradycyjnej architektury Podhala, a w miejscowościach Piekielnik i Podszkle ? tradycyjnej architektury Orawy, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych; e) dla istniejącej zabudowy ustalenia lit. a - d nale y stosować odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany; 8) ponadto w odniesieniu do budynków gospodarczych, gara owych, produkcyjnych i magazynowych: a) tradycyjne strome dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie pochylenia połaci dachowych od 30 o do 55 o z kalenicą równoległą do podłu nej osi budynku, dopuszcza się dachy pulpitowe dla zabudowy lokalizowanej bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną; b) okap dachu wysunięty na odległość co najmniej 0,5m poza lico budynku; c) dopuszczenie zmniejszenia nachylenia kąta połaci dachowych do 20o w budynkach o rozpiętości dachu przekraczającej 20m; d) dostosowanie formy architektonicznej w nawiązaniu do tradycyjnej architektury Podhala, a w miejscowości Piekielnik? tradycyjnej architektury Orawy, przy zastosowaniu tradycyjnych materiałów wykończeniowych; e) dla istniejącej zabudowy ustalenia lit. a - d nale y stosować odpowiednio w ramach dokonywanej zmiany; 9) zakaz lokalizacji dominant wysokościowych z wyłączeniem urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej; 10) wysokość zabudowy określona w ustaleniach szczegółowych dotyczy wyłącznie budynków; 10) obszar Ratułów 14, Ratułów 15, Ratułów 23 znajduje się w sąsiedztwie obszarów nara onych na niebezpieczeństwo powodzi i jest nara ony na podtopienia; § 8. Ustala się zasady i warunki łączenia i podziału nieruchomości: 1) nie wyznacza się obszarów wymagających scalenia i podziału nieruchomości; 2) ustala się mo liwość scalania i podziałów istniejących działek w poszczególnych terenach na działki budowlane, w oparciu o warunki określone w ustawie o gospodarce nieruchomości i według następujących zasad: a) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych i minimalnych szerokości frontów zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów, b) kąt poło enia wydzielonych działek budowlanych w stosunku do przyległego pasa drogowego od 70° do 90°;

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4241

c) zakaz dokonywania podziałów, w wyniku, których powstanie działka budowlana nie spełniająca parametrów określonych w ustaleniach szczegółowych; d) w przypadku wydzielenia dróg wewnętrznych, jako odrębnych działek ustala się minimalną szerokość działki gruntu zgodnie z ustaleniami §10 pkt.5; 3) parametry działek budowlanych zawarte w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów, odnoszą się wyłącznie do nowowydzielanych działek budowlanych; 4) w granicach planu dopuszcza się lokalizowanie nie wyznaczonych na rysunkach planu urządzeń i sieci infrastruktury technicznej i komunikacyjnych niezbędnych dla obsługi terenu, w tym ciągów pieszych, szlaków turystycznych, rowerowych, narciarskich i konnych; § 9. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) obszar objęty opracowaniem zmiany planu w całości znajduje się w granicach Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia zgodnie z przepisami ustanawiającymi ten obszar; 2) obowiązek zachowania poziomu hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi dla terenów chronionych akustycznie oznaczonych na rysunku planu symbolem MU ? jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowo ? usługowe; 3) dopuszczalny poziom hałasu od dróg dla rodzajów terenów chronionych akustycznie nie mo e przekraczać norm określonych w przepisach odrębnych; 4) dopuszczalny poziom hałasu od pozostałych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu dla rodzajów terenów chronionych akustycznie nie mo e przekraczać norm określonych w przepisach odrębnych; 5) zachowanie istniejących cieków, rowów i urządzeń wodnych; 6) zakaz niszczenia i uszkadzania brzegów cieków, rowów i urządzeń wodnych; 7) obowiązek zachowania niezabudowanych pasów ochronnych wzdłu cieków naturalnych i kanałów o szerokości 10m licząc od górnej krawędzi skarpy brzegowej w celu umo liwienia administratorowi prowadzenia robót remontowych i konserwatorskich w korytach cieków naturalnych i kanałów, a tak e dla ochrony ich otuliny biologicznej i zachowania stateczności obiektów zlokalizowanych w pobli u skarp brzegowych, zgodnie z rysunkiem planu; 8) zakaz grodzenia nieruchomości w odległości mniejszej ni z przepisami odrębnymi; 1,5m od linii brzegowej cieku, zgodnie

9) zakaz składowania odpadów, czasowe gromadzenie odpadów wytwarzanych na obszarze objętym opracowaniem zmiany planu zgodnie z przepisami odrębnymi; 10) obszar Ratułów 14, Ratułów 15, Ratułów 23 znajduje się w sąsiedztwie obszarów nara onych na niebezpieczeństwo powodzi i jest nara ony na podtopienia; 11) obszary: Ratułów 21 znajdują się w całości lub w części w obszarze zagro onym występowaniem złazisk i spływów; 12) obszary Czarny Dunajec 11 i Piekielnik 23 znajdują się w całości w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 440 ?Dolina Kopalna Nowy Targ?, dla którego obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi; 13) obszary: Piekielnik 23, Odrową 6 znajdują się w całości w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 439 ?Magura Gorce?, dla którego obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia zgodnie z przepisami odrębnymi; 14) dla obszarów poło onych w zasięgu Głównych Zbiorników Wód Podziemnych zakaz: a) lokalizowania inwestycji, które nie posiadają zabezpieczenia przed przenikaniem do podło a szkodliwych substancji toksycznych i innych szkodliwych substancji dla wód podziemnych , b) rolniczego wykorzystania ścieków, c) lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów komunalnych i przemysłowych,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 4241

d) lokalizowania mogilników ochrony roślin i lokalizowania mogilników zwierząt, e) składowania substancji chemicznych. § 10. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 1) w zakresie wyznaczania miejsc parkingowych lub postojowych na danej nieruchomości ustala się następujące wielkości: a) minimum 2 miejsca postojowe dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wliczając miejsca gara owe; b) minimum 3 miejsca na 100m2 powierzchni u ytkowej w obiektach o funkcji usługowej w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej oraz dodatkowe miejsce dla osób niepełnosprawnych; c) minimum 1 miejsce przypadające na pokój gościnny lub apartament w obiektach turystycznych oraz dodatkowo 1 miejsce przypadające na 3 zatrudnionych oraz dodatkowe miejsce dla osób niepełnosprawnych; d) minimum 6 miejsc na 100m2 powierzchni u ytkowej w pozostałych obiektach o funkcji usługowej oraz dodatkowe miejsce dla osób niepełnosprawnych ; e) minimum 1 miejsce przypadające na 4 miejsca konsumpcyjne w obiektach o funkcji gastronomicznej, dodatkowo 1 miejsce przypadające na 3 zatrudnionych oraz dodatkowe miejsce dla osób niepełnosprawnych; 2) układ komunikacyjny tworzą: a) drogi główne oznaczone na rys. planu symbolem KDG; b) drogi zbiorcze oznaczone na rys. planu symbolem KDZ; c) drogi dojazdowe oznaczone na rys. planu symbolem KDD; d) drogi wewnętrzne oznaczone na rys. planu symbolem KDW. 3) zasady obsługi komunikacyjnej terenów: a) w przypadku poło enia terenu przy drodze publicznej klasy KDD, KDZ? poprzez bezpośrednie włączenie do tej drogi; b) w przypadku poło enia terenu przy drodze publicznej klasy KDG ? utrzymanie istniejących zjazdów z tej drogi bez mo liwości lokalizowania nowych zjazdów; 4) parametry działek budowlanych określone w niniejszej uchwale nie dotyczą obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej; 5) dopuszcza się lokalizowanie dróg wewnętrznych nie wyznaczonych na rysunku planu o szerokości minimalnej w liniach rozgraniczających 6m; 6) w granicach planu utrzymuje się istniejące niewyznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne niezbędne do obsługi terenów; 7) dopuszcza się w drogach dojazdowych oznaczonych na rysunkach planu symbolem KDD, KDZ lokalizowanie ście ek rowerowych; 8) obowiązuje lokalizowanie chodników dla pieszych minimum jednostronnie; 9) zakaz lokalizowania w pasach drogowych istniejących i projektowanych ulic nowych obiektów budowlanych nie słu ących komunikacyjnej funkcji ulicy, innych ni sieci infrastruktury technicznej u ytku powszechnego oraz przyłączy do tych sieci sytuowanych z zachowaniem zasad określonych w obowiązujących przepisach; 10) w liniach rozgraniczających mo liwość lokalizowania szpalerów drzew oraz obiektów małej architektury, jak: ławki i elementy dekoracyjne, zgodnie z przepisami odrębnymi; § 11. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej: 1) w zakresie zasad lokalizacji urządzeń sieciowych infrastruktury technicznej:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 4241

a) plan dopuszcza budowę nowych oraz rozbudowę i przebudowę istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg oraz poza terenami poło onymi w liniach rozgraniczających dróg, na terenach działek do nich przyległych, w oparciu o przepisy odrębne; b) poło enie i parametry techniczne sieci podlegają uszczegółowieniu w projektach budowlanych; 2) w zakresie zaopatrzenia w wodę: a) zasilanie w wodę z wodociągu istniejącej oraz nowej sieci rozdzielczej o średnicy nie mniejszej ni ? 100mm; b) przy realizacji nowych i przebudowie istniejących sieci wodociągowych, w obszarze objętym ustaleniami planu, obowiązuje zapewnienie przeciwpo arowego zaopatrzenia wodnego w zakresie źródeł zaopatrzenia i sieci hydrantów; c) dopuszcza się do czasu realizacji sieci wykorzystanie indywidualnych źródeł wody; d) nakaz podłączania nowych odbiorców do sieci wodociągowej po jej wybudowaniu. 3) w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych oraz wód opadowych: a) odprowadzenie ścieków poprzez rozbudowę istniejących lub budowę nowych układów sieciowych i przepompowni ścieków, umo liwiających transport ścieków sanitarnych do oczyszczalni ścieków lub rozbudowę istniejących lub budowę nowych szczelnych bezodpływowych zbiorników na ścieki; b) budowę nowych odcinków sieci kanalizacyjnej o średnicy nie mniejszej ni ? 100mm; c) nakaz podłączania nowych odbiorców do sieci kanalizacyjnej po jej wybudowaniu; d) do czasu podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się utrzymanie istniejących wyłącznie atestowanych bezodpływowych zbiorników na ścieki z koniecznością wywozu do punktu zlewnego przy oczyszczalni; e) dopuszcza się realizację przyzakładowych oczyszczalni ścieków na terenach zabudowy usługowej; f) zakaz odprowadzania wód opadowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej i na nawierzchnie ogólnie dostępnych ciągów komunikacyjnych.

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: a) zasilanie odbiorców w energię elektryczną za pośrednictwem istniejących i nowoprojektowanych sieci i stacji transformatorowych; b) utrzymanie lokalizacji stacji transformatorowych z mo liwością remontu, modernizacji i rozbudowy; c) budowę oświetlenia ulicznego w liniach rozgraniczających dróg publicznych; d) mo liwość przebudowy istniejących sieci i urządzeń elektroenergetycznych jedynie przez właściciela sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi; e) mo liwość lokalizacji i budowy nowych stacji transformatorowych wnętrzowych planu w ilości zgodnej z zapotrzebowaniem, zgodnie z przepisami odrębnymi; f) dopuszcza się skablowanie napowietrznych linii niskiego napięcia; g) wzdłu istniejących linii napowietrznych średniego napięcia strefę ochronną ? wolną od zabudowy o szerokości 15m (po 7,5m od osi linii), wskazana na rysunku planu; 5) w zakresie zaopatrzenia w gaz i w ciepło: a) zaopatrzenie w gaz za pośrednictwem istniejącej sieci i indywidualnych źródeł gazowych; b) budowę nowych gazociągów w liniach rozgraniczających dróg, poza pasami jezdni zgodnie z wymogami przepisów odrębnych; c) lokalizację gazociągu w odległości min. 0,5 m od linii ogrodzeń; d) szafki gazowe (otwierane na zewnątrz od strony ulicy) lokalizowane w linii ogrodzeń, w pozostałych przypadkach w miejscu uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową;

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 4241

e) mo liwość zaopatrzenia z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz lokalnych źródeł ciepła zgodnie z przepisami odrębnymi przy wykorzystaniu instalacji ekologicznych; 6) w zakresie gospodarki odpadami; a) gromadzenie i wywóz odpadów w pojemnikach szczelnych, opró nianych na zasadach określonych w przepisach odrębnych oraz Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Czarny Dunajec; b) na działkach budowlanych nale y przewidzieć miejsca na pojemniki słu ące do czasowego gromadzenia odpadów stałych z uwzględnieniem mo liwości ich segregacji; 7) w zakresie telekomunikacji: a) rozbudowę sieci telefonicznej i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnie z przepisami odrębnymi; b) realizacja sieci teletechnicznej zgodnie z przepisami odrębnymi; Rozdział 2 Ustalenia szczegółowe § 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem C14 MU-1 ustala się: 1) przeznaczenie ? zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi; 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym: a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy ? 40% powierzchni działki budowlanej ; b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzchni działki budowlanej, c) wysokość zabudowy do 12,5m; 3) w zakresie warunków podziału nieruchomości i parametrów działki budowlanej: a) minimalna powierzchnię nowowydzielonej działki budowlanej 700m2; b) minimalną szerokość nowowydzielanej działki budowlanej 15m; 4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obsługę z drogi Ch14 KDD1; § 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami CzD11 MU-1 ustala się: 1) przeznaczenie ? zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi; 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym: a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy ? 40% powierzchni działki budowlanej ; b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzchni działki budowlanej, c) wysokość zabudowy do 12,5m; d) ustalenia lit. a-c nale y stosować odpowiednio w ramach danej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 3) w zakresie warunków podziału nieruchomości i parametrów działki budowlanej: a) minimalna powierzchnię nowowydzielonej działki budowlanej 700m2; b) minimalną szerokość nowowydzielanej działki budowlanej 15m; 4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obsługę terenu z drogi CzD11 KDG1 na zasadach określonych w §10; § 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem O6 MU-1 ustala się: 1) przeznaczenie ? zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi; 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym: a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy ? 40% powierzchni działki budowlanej ; b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzchni działki budowlanej,

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 10 ?

Poz. 4241

c) wysokość zabudowy do 12,5m; d) ustalenia lit. a-c nale y stosować odpowiednio w ramach danej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 3) w zakresie warunków podziału nieruchomości i parametrów działki budowlanej: a) minimalna powierzchnię nowowydzielonej działki budowlanej 700m2; b) minimalną szerokość nowowydzielanej działki budowlanej 15m; 4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obsługę z drogi O6 KDD1; § 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem O6 MU-2 ustala się: 1) przeznaczenie ? zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi; 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym: a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy ? 20% powierzchni działki budowlanej ; b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 60% powierzchni działki budowlanej, c) wysokość zabudowy do 12,5m; d) dopuszcza się usytuowanie wyłącznie jednego budynku na działce budowlanej; 3) w zakresie warunków podziału nieruchomości i parametrów działki budowlanej: a) minimalna powierzchnię nowowydzielonej działki budowlanej 1200m 2; b) minimalną szerokość nowowydzielanej działki budowlanej 25m; 4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obsługę z drogi O6 KDD1; § 16.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P23 MU-1 ustala się: 1) przeznaczenie ? zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi; 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym: a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy ? 40% powierzchni działki budowlanej ; b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzchni działki budowlanej, c) wysokość zabudowy do 12,5m; d) ustalenia lit. a-c nale y stosować odpowiednio w ramach danej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 3) w zakresie warunków podziału nieruchomości i parametrów działki budowlanej: a) minimalna powierzchnię nowowydzielonej działki budowlanej 700m2; b) minimalną szerokość nowowydzielanej działki budowlanej 15m; 4) w zakresie obsługi komunikacyjnej: a) obsługę terenu z drogi P23 KDD1; b) dla działek nie przylegających do drogi KDD zapewnienie obsługi komunikacyjnej poprzez drogi wewnętrzne niewyznaczone na rysunku planu lub słu ebność gruntową; § 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P23 RW-1 ustala się: 1) przeznaczenie ? doliny potoków i zieleni ochronnej wzdłu cieków wodnych; 2) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobów zagospodarowania przestrzennego: a) zakaz zabudowy kubaturowej z wyjątkiem niezbędnych urządzeń komunikacji, gospodarki wodnej i infrastruktury technicznej, w tym urządzeń zaopatrzenia w wodę, z zastrze eniem lit. b;

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 11 ?

Poz. 4241

b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzanie ciągów pieszych, pieszo ? rowerowych, urządzeń i obiektów związanych z rekreacją nadwodną, lokalizowanych w uzgodnieniu z administratorem cieku, 3) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje obsługa z drogi P23 KDD1 oraz zapewnienie dojazdu poprzez drogi wewnętrzne niewyznaczone na rysunku planu lub słu ebność gruntową; § 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R14 MU-1 ustala się: 1) przeznaczenie ? zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi; 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym: a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy ? 40% powierzchni działki budowlanej ; b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzchni działki budowlanej, c) wysokość zabudowy do 12,5m; d) zakaz podpiwniczenia budynków ze względu na niebezpieczeństwo podtopień terenu; e) ustalenia lit. a-d nale y stosować odpowiednio w ramach danej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 3) w zakresie warunków podziału nieruchomości i parametrów działki budowlanej: a) minimalna powierzchnię nowowydzielonej działki budowlanej 700m2; b) minimalną szerokość nowowydzielanej działki budowlanej 15m; 4) w zakresie obsługi komunikacyjnej: a) obsługę terenów R14 MU-1 z drogi R14 KDD1 oraz drogi KDD zlokalizowanej poza obszarem objętym ustaleniami planu; b) dla działek nie przylegających do dróg KDD zapewnienie obsługi komunikacyjnej poprzez drogi wewnętrzne niewyznaczone na rysunku planu lub słu ebność gruntową; § 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R14 RW-1 ustala się: 1) przeznaczenie ? doliny potoków i zieleni ochronnej wzdłu cieków wodnych; 2) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobów zagospodarowania przestrzennego: a) zakaz zabudowy kubaturowej z wyjątkiem niezbędnych urządzeń komunikacji, gospodarki wodnej i infrastruktury technicznej, w tym urządzeń zaopatrzenia w wodę, z zastrze eniem lit. b; b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzanie ciągów pieszych, pieszo ? rowerowych, urządzeń i obiektów związanych z rekreacją nadwodną, lokalizowanych w uzgodnieniu z administratorem cieku, 3) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje obsługa z drogi KDD zlokalizowanej poza obszarem objętym ustaleniami planu; § 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R15 MU-1 ustala się: 1) przeznaczenie ? zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi; 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym: a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy ? 40% powierzchni działki budowlanej ; b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzchni działki budowlanej, c) wysokość zabudowy do 12,5m; d) zakaz podpiwniczenia budynków ze względu na niebezpieczeństwo podtopień terenu; 3) w zakresie warunków podziału nieruchomości i parametrów działki budowlanej: a) minimalna powierzchnię nowowydzielonej działki budowlanej 700m 2; b) minimalną szerokość nowowydzielanej działki budowlanej 15m;

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 12 ?

Poz. 4241

4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obsługę z drogi KDD zlokalizowanej poza obszarem objętym ustaleniami planu przez teren R15 RW-1; § 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R15 RW-1 ustala się: 1) przeznaczenie ? doliny potoków i zieleni ochronnej wzdłu cieków wodnych; 2) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobów zagospodarowania przestrzennego: a) zakaz zabudowy kubaturowej z wyjątkiem niezbędnych urządzeń komunikacji, gospodarki wodnej i infrastruktury technicznej, w tym urządzeń zaopatrzenia w wodę, z zastrze eniem lit.

b; b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzanie ciągów pieszych, pieszo ? rowerowych, urządzeń i obiektów związanych z rekreacją nadwodną, lokalizowanych w uzgodnieniu z administratorem cieku, 3) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje obsługa z drogi KDD zlokalizowanej poza obszarem objętym ustaleniami planu; § 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R16 MU-1 ustala się: 1) przeznaczenie ? zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi; 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym: a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy ? 40% powierzchni działki budowlanej ; b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzchni działki budowlanej, c) wysokość zabudowy do 12,5m; d) ustalenia lit. a-c nale y stosować odpowiednio w ramach danej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 3) w zakresie warunków podziału nieruchomości i parametrów działki budowlanej: a) minimalna powierzchnię nowowydzielonej działki budowlanej 700m2; b) minimalną szerokość nowowydzielanej działki budowlanej 15m; 4) w zakresie obsługi komunikacyjnej: a) obsługę terenu z drogi R16 KDZ1; b) dla działek nie przylegających do drogi KDZ zapewnienie obsługi komunikacyjnej poprzez drogi wewnętrzne niewyznaczone na rysunku planu lub słu ebność gruntową § 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R17 MU-1 ustala się: 1) przeznaczenie ? zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi; 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym: a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy ? 40% powierzchni działki budowlanej ; b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzchni działki budowlanej, c) wysokość zabudowy do 12,5m; 3) w zakresie warunków podziału nieruchomości i parametrów działki budowlanej: a) minimalna powierzchnię nowowydzielonej działki budowlanej 700m 2; b) minimalną szerokość nowowydzielanej działki budowlanej 15m; 4) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego: a) obowiązek zachowania istniejącego pomnika przyrody w miejscu oznaczonym na rysunku planu symbolem graficznym; b) obsługę terenu z drogi R17 KDZ1;

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 13 ?

Poz. 4241

c) dla działek nie przylegających do drogi KDZ zapewnienie obsługi komunikacyjnej poprzez drogi wewnętrzne niewyznaczone na rysunku planu lub słu ebność gruntową; § 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R17 RP-1 ustala się: 1) przeznaczenie ? rola; 2) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobów zagospodarowania terenu a) zakaz zabudowy kubaturowej z wyjątkiem niezbędnych urządzeń komunikacji, gospodarki wodnej i infrastruktury technicznej, w tym urządzeń zaopatrzenia w wodę, z zastrze eniem lit. b; b) dopuszcza się lokalizację urządzeń rekreacji zimowej, w tym: kolei linowych, wyciągów narciarskich, tras narciarskich, a tak e urządzeń i obiektów związanych z obsługą turystów, sytuowanych przy dolnych stacjach wyciągów, o powierzchni u ytkowej do 35m2; 3) w zakresie obsługi komunikacyjnej utrzymanie istniejącej obsługi; § 25. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R20 MU-1 ustala się: 1) przeznaczenie ? zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi; 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym: a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy ? 40% powierzchni działki budowlanej ; b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzchni działki budowlanej, c) wysokość zabudowy do 12,5m; 3) w zakresie warunków podziału nieruchomości i parametrów działki budowlanej: a) minimalna powierzchnię nowowydzielonej działki budowlanej 700m 2; b) minimalną szerokość nowowydzielanej działki budowlanej 15m; 4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obsługę terenu z drogi R20 KDW1; § 26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R20 RW-1 ustala się: 1) przeznaczenie ? doliny potoków i zieleni ochronnej wzdłu cieków wodnych; 2) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobów zagospodarowania przestrzennego: a) zakaz zabudowy kubaturowej z wyjątkiem niezbędnych urządzeń komunikacji, gospodarki wodnej i infrastruktury technicznej, w tym urządzeń zaopatrzenia w wodę, z zastrze eniem lit. b; b) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury, urządzanie ciągów pieszych, pieszo ? rowerowych, urządzeń i obiektów związanych z rekreacją nadwodną, lokalizowanych w uzgodnieniu z administratorem cieku, 3) w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje obsługa z drogi R20 KDW1 § 27. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R20 RL-1 ustala się: 1) przeznaczenie ? lasy, zadrzewienia, zalesienia; 2) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobów zagospodarowania przestrzennego: a) zakaz zabudowy kubaturowej z wyjątkiem niezbędnych urządzeń komunikacji, gospodarki wodnej i infrastruktury technicznej, w tym urządzeń zaopatrzenia w wodę, z zastrze eniem lit.

b; b) dopuszcza się urządzanie ciągów pieszych, pieszo ? rowerowych, urządzeń i obiektów związanych z rekreacją leśną, lokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi; 3) w zakresie obsługi komunikacyjnej obsługę terenu z drogi R20 KDW1; § 28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R21 MU-1, R21 MU-2 ustala się: 1) przeznaczenie ? zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi; 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 14 ?

Poz. 4241

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy ? 40% powierzchni działki budowlanej ; b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzchni działki budowlanej, c) wysokość zabudowy do 12,5m; 3) w zakresie warunków podziału nieruchomości i parametrów działki budowlanej: a) minimalna powierzchnię nowowydzielonej działki budowlanej 700m 2; b) minimalną szerokość nowowydzielanej działki budowlanej 15m; 4) w zakresie ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego: a) tereny R21 MU-1 i R21 MU-2 znajdują się w obszarze o ograniczonych mo liwościach do posadowienia budynków wynikających ze złych warunków gruntowo ? wodnych; 5) w zakresie obsługi komunikacyjnej; a) obsługę terenu R21 MU-1 z drogi R21 KDD1; b) obsługę terenu R21 MU-2 z drogi R21 KDD2; § 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R21 RP-1, R21 RP-2, R21 RP-3 ustala się: 1) przeznaczenie ? rola; 2) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobów zagospodarowania terenu a) zakaz zabudowy kubaturowej z wyjątkiem niezbędnych urządzeń komunikacji, gospodarki wodnej i infrastruktury technicznej, w tym urządzeń zaopatrzenia w wodę, z zastrze eniem lit. b; b) dopuszcza się lokalizację urządzeń rekreacji zimowej, w tym: kolei linowych, wyciągów narciarskich, tras narciarskich, a tak e urządzeń i obiektów związanych z obsługą turystów, sytuowanych przy dolnych stacjach wyciągów, o powierzchni u ytkowej do 35m2; 3) w zakresie obsługi komunikacyjnej: a) terenu R21 RP-1 i R21 RP-3 utrzymanie istniejącej obsługi komunikacyjnej; b) terenu R21 RP-3 obsługę z drogi R21 KDD1 i R21 KDD2; § 30. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R22 MU-1 ustala się: 1) przeznaczenie ? zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi; 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym: a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy ? 40% powierzchni działki budowlanej ; b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzchni działki budowlanej, c) wysokość zabudowy do 12,5m; 3) w zakresie warunków podziału nieruchomości i parametrów działki budowlanej: a) minimalna powierzchnię nowowydzielonej działki budowlanej 700m2; b) minimalną szerokość nowowydzielanej działki budowlanej 15m; 4) w zakresie obsługi komunikacyjnej: a) obsługę z drogi R22 KDD1; b) dla działek nie przylegających do drogi KDD zapewnienie obsługi komunikacyjnej poprzez drogi wewnętrzne niewyznaczone na rysunku planu lub słu ebność gruntową; § 31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R22 RP-1 ustala się: 1) przeznaczenie ? rola; 2) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobów zagospodarowania terenu

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 15 ?

Poz. 4241

a) zakaz zabudowy kubaturowej z wyjątkiem niezbędnych urządzeń komunikacji, gospodarki wodnej i infrastruktury technicznej, w tym urządzeń zaopatrzenia w wodę, z zastrze eniem lit. b; b) dopuszcza się lokalizację urządzeń rekreacji zimowej, w tym: kolei linowych, wyciągów narciarskich, tras narciarskich, a tak e urządzeń i obiektów związanych z obsługą turystów, sytuowanych przy dolnych stacjach wyciągów, o powierzchni u ytkowej do 35m2; 3) w zakresie obsługi komunikacyjnej utrzymanie istniejącej obsługi komunikacyjnej; § 32. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R23 MU-1 ustala się: 1) przeznaczenie ? zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi; 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym: a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy ? 40% powierzchni działki budowlanej ; b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzchni działki budowlanej, c) wysokość zabudowy do 12,5m; d) zakaz podpiwniczenia budynków ze względu na niebezpieczeństwo podtopień terenu; e) ustalenia lit. a-d nale y stosować odpowiednio w ramach danej zmiany parametrów lub konstrukcji istniejących budynków; 3) w zakresie warunków podziału nieruchomości i parametrów działki budowlanej: a) minimalna powierzchnię nowowydzielonej działki budowlanej 700m2; b) minimalną szerokość nowowydzielanej działki budowlanej 15m; 4) w zakresie obsługi komunikacyjnej: a) obsługę terenu R23 MU-1 z drogi R23 KDZ1, R23 KDD1; b) dla działek nie przylegających do drogi KDZ, KDD zapewnienie obsługi komunikacyjnej poprzez drogi wewnętrzne niewyznaczone na rysunku planu lub słu ebność gruntową; § 33.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R24 MU-1 ustala się: 1) przeznaczenie ? zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi; 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym: a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy ? 40% powierzchni działki budowlanej; b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzchni działki budowlanej, c) wysokość zabudowy do 12,5m; 3) w zakresie warunków podziału nieruchomości i parametrów działki budowlanej: a) minimalna powierzchnię nowowydzielonej działki budowlanej 700m2; b) minimalną szerokość nowowydzielanej działki budowlanej 15m; 4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obsługę z drogi R24 KDD1; § 34. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R25 MU-1 ustala się: 1) przeznaczenie ? zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usługi; 2) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy o przeznaczeniu podstawowym: a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy ? 40% powierzchni działki budowlanej ; b) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 40% powierzchni działki budowlanej, c) wysokość zabudowy do 12,5m; 3) w zakresie warunków podziału nieruchomości i parametrów działki budowlanej: a) minimalna powierzchnię nowowydzielonej działki budowlanej 700m2;

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 16 ?

Poz. 4241

b) minimalną szerokość nowowydzielanej działki budowlanej 15m; 4) w zakresie obsługi komunikacyjnej obsługę z drogi R25 KDD1 przez drogę wewnętrzną wyznaczona przez teren R25 KS-1 lub słu ebność gruntową; § 35. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R25 RP-1 ustala się: 1) przeznaczenie ? rola; 2) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobów zagospodarowania terenu a) zakaz zabudowy kubaturowej z wyjątkiem niezbędnych urządzeń komunikacji, gospodarki wodnej i infrastruktury technicznej, w tym urządzeń zaopatrzenia w wodę, z zastrze eniem lit. b; b) dopuszcza się lokalizację urządzeń rekreacji zimowej, w tym: kolei linowych, wyciągów narciarskich, tras narciarskich, a tak e urządzeń i obiektów związanych z obsługą turystów, sytuowanych przy dolnych stacjach wyciągów, o powierzchni u ytkowej do 35m2; 3) w zakresie obsługi komunikacyjnej utrzymanie istniejącej obsługi; § 36. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem R25 KS-1 ustala się: 1) przeznaczenie ? parking terenowy otwarty; 2) przeznaczenie uzupełniające ? zieleń urządzona; 3) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu: a) udział powierzchni biologicznie czynnej minimum 5% powierzchni działki budowlanej, b) zakaz lokalizacji budynków, 4) w zakresie warunków podziału nieruchomości i parametrów działki budowlanej : a) zakaz podziału na odrębne działki budowlane; 5) w zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobów zagospodarowania terenu: a) dopuszcza się lokalizowanie niezbędnej infrastruktury technicznej oraz obiektów małej architektury; 6) w zakresie obsługi komunikacyjnej obsługę z drogi R25 KDD1; § 37. Dla poszczególnych dróg, oznaczonych na rysunku planu, ustala się następujące warunki funkcjonalno - techniczne:

Lp. Symbol odcinka drogi oznaczonego na rysunku planu 1.[ 2. 3. C14 KDD1 CzD11 KDG1 O6 KDD1 Droga Klasa drogi publiczna + + + dojazdowa główna dojazdowa Zarządca drogi gminna wojewódzka gminna Szerokość w liniach rozgraniczających 10m 25m 10m Uwagi

istniejąca istniejąca częściowo istniejąca, częściowo projektowana istniejąca istniejąca

4. 5.

P23 KDD1 R14 KDD1

+ +

dojazdowa dojazdowa

gminna gminna

10m szerokość w liniach rozgraniczających części drogi zlokalizowanej w granicy obszaru objętego ustaleniami planu min. 7,5m, co stanowi część drogi klasy D, 20m 20m 6-9m 10m 10m 14-15m

6. 7. 8. 9. 10. 11.

R16 KDZ1 R17 KDZ1 R20 KDW1 R21 KDD1 R21 KDD2 R22 KDD1

+ + + + +

zbiorcza zbiorcza dojazdowa dojazdowa dojazdowa

powiatowa powiatowa gminna gmina gminna

istniejąca istniejąca projektowana istniejąca istniejąca istniejąca

wewnętrzna prywatna

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 17 ?

Poz. 4241

12. 13. 14. 15.

R23 KDZ1 R23 KDD1 R24 KDD1 R25 KDD1

+ + + +

zbiorcza dojazdowa dojazdowa dojazdowa

powiatowa gminna gminna gminna

20m 10m 10m 10m

istniejąca projektowana projektowana istniejąca

Rozdział 3 Przepisy końcowe § 38. W związku ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku uchwalenia planu, ustanawia się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. Wartość stawki procentowej słu ącej naliczaniu opłaty określa się następująco: 1) 20% - dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową i usługową oznaczoną na rysunku planu symbolem MU; 2) 20% - dla terenu przeznaczonego pod parkingi oznaczoną na rysunku planu symbolem KS; 3) 0,1% - dla pozostałych terenów. § 39. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Dunajec. § 40. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodnicząca Rady Beata Anna Palenik

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 18 ?

Poz. 4241

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/187/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodnicząca Rady Beata Anna Palenik

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 19 ?

Poz. 4241

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/187/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodnicząca Rady Beata Anna Palenik

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 20 ?

Poz. 4241

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/187/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodnicząca Rady Beata Anna Palenik

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 21 ?

Poz. 4241

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/187/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodnicząca Rady Beata Anna Palenik

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 22 ?

Poz. 4241

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/187/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodnicząca Rady Beata Anna Palenik

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 23 ?

Poz. 4241

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/187/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. Przewodnicząca Rady Beata Anna Palenik

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 24 ?

Poz. 4241

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/187/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodnicząca Rady Beata Anna Palenik

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 25 ?

Poz. 4241

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/187/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodnicząca Rady Beata Anna Palenik

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 26 ?

Poz. 4241

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/187/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. Przewodnicząca Rady Beata Anna Palenik

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 27 ?

Poz. 4241

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/187/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodnicząca Rady Beata Anna Palenik

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 28 ?

Poz. 4241

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XXI/187/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodnicząca Rady Beata Anna Palenik

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 29 ?

Poz. 4241

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XXI/187/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodnicząca Rady Beata Anna Palenik

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 30 ?

Poz. 4241

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXI/187/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodnicząca Rady Beata Anna Palenik

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 31 ?

Poz. 4241

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XXI/187/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012 r.

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:1000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów.

Przewodnicząca Rady Beata Anna Palenik

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 32 ?

Poz. 4241

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr XXI/187/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012 r.

Przewodnicząca Rady Beata Anna Palenik

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 33 ?

Poz. 4241

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr XXI/187/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012 r. Rozstrzygnięcie Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec. Projekt projektu zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyło ony został do publicznego wglądu w dniach od 16.04.2012 r. do 16.05.2012 r. W wyznaczonym terminie składania uwag ? do dnia 05.06.2012 r. nie wpłynęła adna uwaga. Przewodnicząca Rady Beata Anna Palenik Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr XXI/187/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012 r. Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale ą do zadań własnych gminy § 1. Przez budowę urządzeń infrastruktury technicznej rozumie się zgodnie z art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) budowę drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych. § 2. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców, w tym m.in. sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz sprawy wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), zadania własne gminy. § 3. Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej w zakresie planowania, wykonania i eksploatacji, określają obowiązujące przepisy szczególne, w tym: 1) art. 18 ust. 1 i art. 7 ust. 4. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. Nr 54, poz. 348 z późn. zm.) określa, i do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe nale y: - planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy, - planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy, - finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg, znajdujących się na terenie gminy, natomiast przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej, paliw gazowych lub ciepła są obowiązane zapewniać realizację i finansowanie budowy i rozbudowy sieci; 2) art. 3. ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.) określa, i zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy. § 4. 1. Finansowanie inwestycji, o których mowa w § 2 podlega przepisom szczególnym, w tym m.in.: ustawie z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), ustawie z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 34 ?

Poz. 4241

2. Wydatki inwestycyjne finansowane z bud etu gminy (w tym inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok bud etowy) ujmowane są w uchwale bud etowej Rady Miejskiej w Wyszkowie. 3. Zadania w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych finansowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawartymi umowami, z bud etu gminy i ze źródeł zewnętrznych, tj. m.in.: ze środków własnych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, energetycznych, gazowniczych i telekomunikacyjnych, kredytów i po yczek, funduszy unijnych i innych. Przewodnicząca Rady Beata Anna Palenik
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2006

  uchwała nr XVII/157/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarny Dunajec

 • DZ. URZ. 2010.473.3546

  uchwała nr XXXIX/398/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/43/2007 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 14 lutego 2007 roku w sprawie: zatwierdzenia regulaminu korzystania z Hali Sportowej w Czarnym Dunajcu.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.1.3

  uchwała nr XLV/633/09 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łapy

 • DZ. URZ. 2010.74.489

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.II.0911-40-10 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 marca 2010r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII/324/2010 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Czarny Dunajec w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2012.1143

  uchwała nr Nr XVI/150/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmiany sieci szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarny Dunajec.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4240

  sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 27 marca 2012r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA ZA 2011 ROK

 • DZ. URZ. 2012.4239

  uchwała nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna - wsie: Bilsko, Łyczanka, Skrzętla-Rojówka, Świdnik, Witowice Dolne, Witowice Górne, Zawadka i Żbikowice.

 • DZ. URZ. 2012.4238

  uchwała nr LII/677/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krakowie z siedzibą przy ul. Lubomirskiego 21 i włączenia go do Zespołu Szkól Specjalnych nr 10 w Krakowie z siedzibą przy ul. Lubomirskiego 21 oraz w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkól Specjalnych nr 10 w Krakowie na Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie.

 • DZ. URZ. 2012.4237

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.19.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2012 r., znak: WN-II.4131.1.19.2012

 • DZ. URZ. 2012.4236

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.19.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały  Nr LII/628/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie nadania statutów miejskim instytucjom kultury - w części § 6 ust. 1 Statutu Teatru KTO

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.