Logowanie

DZ. URZ. 2012.4242

Tytuł:

uchwała nr XXIV-210/12 Rady Gminy Dobra z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Dobra
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4242
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r. Poz. 4242

UCHWAŁA NR XXIV-210/12 RADY GMINY DOBRA z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie: zmiany w bud ecie Gminy Dobra na rok 2012. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.4, pkt.9 lit. c i d) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), oraz art. 89 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr.157, poz. 1240 ze zmianami) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207, ze zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zmianami.) Rada Gminy Dobra uchwala, co następuje: § 1. Zmniejsza się plan dochodów ogółem o kwotę: 3 246,67 zł, w tym: 1) dochody bie ące ? zmniejszenie planu o kwotę: 3 246,67 zł; - zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Zmiany w planie dochodów na rok 2012. § 2. Zmniejsza się plan wydatków ogółem, o kwotę: 633 406,24 zł w tym: 1) wydatki bie ące ogółem ? zmniejszenie planu o kwotę: 75 238,13 zł, w tym: - wydatki bie ące jednostek bud etowych ? zmniejszenie planu o kwotę: 75 924,13 zł, z tego: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane ? zmniejszenie planu o kwotę: 18 709,46 zł; b) zadania statutowe ? zmniejszenie planu o kwotę: 57 214,67 zł; - dotacja na zadania bie ące ? zmniejszenie planu o kwotę: 791,00 zł; - świadczenia na rzecz osób fizycznych ? zwiększenie planu o kwotę: 1 477,00 zł; 2) wydatki majątkowe ? zmniejszenie planu o kwotę: 558 168,11 zł, w tym: - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ? zmniejszenie planu o kwotę: 558 168,11 zł; - zgodnie z Załącznikiem Nr 2 Zmiany w planie wydatków na rok 2012. § 3. 1. Ró nica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt bud etu w kwocie 4 529 949,98 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w wysokości 4 514 580,90 zł oraz wolnych środków jako nadwy ki środków pienię nych na rachunku bie ącym bud etu, wynikającej z rozliczeń kredytów i po yczek z lat ubiegłych w kwocie: 15 369,08 zł. 2. Ustala się przychody bud etu w kwocie: 7 584 475,14 zł. 3. Ustala się rozchody bud etu w kwocie: 3 054 525,16 zł z tytułu spłaty kredytów i po yczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

14:06:40

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4242

- zgodnie z Załącznikiem Nr 3 Plan przychodów i rozchodów na rok 2012. § 4. Zmienia się treść § 4 do Uchwały Nr XVIII-149/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2011 r., który otrzymuje nowe brzmienie: ?Ustala się limit zobowiązań z tytułu: 1. kredytów i po yczek zaciąganych w roku 2012: 7 052 412,20 zł, z czego: a) na sfinansowanie przejściowego deficytu: 1 000 000,00 zł; b) na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu: 2 940 751,90 zł; c) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej: 1 573 829,00 zł; d) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych po yczek i kredytów 1 537 831,30 zł.? § 5. 1. Zmienia się treść Załącznika Nr 8 do Uchwały Nr XVIII-149/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2011 r. ?Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud etu Gminy Dobra w roku 2012.? 2. Po zmianach, o których mowa w § 6 ust. 1 Załącznik Nr 8 ?Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud etu Gminy Dobra w roku 2012? otrzymuje nowe brzmienie ? jak Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały. § 6. 1. Zmienia się treść Załącznika Nr 10 do Uchwały Nr XVIII-149/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2011 r. ?Plan finansowy wydatków inwestycyjnych (majątkowych) na rok 2012? , zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały. 2. Po zmianach, o których mowa w § 8. ust.1, Załącznik Nr 10 ?Plan finansowy wydatków inwestycyjnych (majątkowych) na rok 2012? do Uchwały Nr XVIII-149/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2011 r. otrzymuje brzmienie tekstu jednolitego ? jak Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały. § 7. Wykonanie niniejszej Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobra. § 8. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palki Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV-210/12 Rady Gminy Dobra z dnia 24 lipca 2012 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW NA ROK 2012:

Z TEGO: DZIAŁ TREŚĆ DOCHODY DOCHODY OGÓŁEM BIE ĄCE DOTACJE OGÓŁEM 1 467,00 1 467,00 220,00 220,00 1 467,00 1 467,00 220,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ZADANIA FINANSOWANE ZGODNIE Z ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 0,00 0,00 0,00 0,00 DOCHODY MAJĄTKOWE DOTACJE OGÓŁEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Z TEGO: ZADANIA FINANSOWANE ZGODNIE Z ART.5 UST.1 PKT 2 I 3 0,00 0,00 0,00 0,00

020

LEŚNICTWO Dzier awa obwodów łowieckich /§0750/.

630

TURYSTYKA Wpływy ze sprzeda y map /§0970/. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRNA PRZECIW PO AROWA

1 865,33

1 865,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

754

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4242

Zwrot środków za zu ytą energię elektryczną /§0970/. 852 POMOC SPOŁECZNA Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z bud etu państwa /§2030/. Dotacja celowa z bud etu państwa przeznaczana na realizację zadań z zakrsu przeciwdziałania przemocy w rodzinie /§2030/. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteka-zwrot za energię elektryczną /§0970/. OGÓŁEM:

1 865,33 -7 303,00

1 865,33 -7 303,00

0,00 -7 303,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

4 177,00

4 177,00

4 177,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-11 480,00

-11 480,00

-11 480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

504,00

504,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

921

504,00 -3 246,67

504,00 -3 246,67

0,00 -7 303,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palki

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4242

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV-210/12 Rady Gminy Dobra z dnia 24 lipca 2012 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA ROK 2012:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4242

Przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palki

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4242

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXIV-210/12 Rady Gminy Dobra z dnia 24 lipca 2012 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2012

zmiana: Plan finansowy - zmiana 3 - 630 159,57

Treść 1 Przychody bud etu: w tym: §Kredyty bankowe, z tego: -przychody z zaciągniętych po yczek i kredytów na rynku krajowym po zmianach: 1. Dochody ogółem: 2. Wydatki ogółem: 3. Wynik /niedobór/: 4. Przychody bud etu: w tym: §Kredyty bankowe, z tego: -przychody z zaciągniętych po yczek i kredytów na rynku krajowym -na wyprzedzające finansowanie zadania finansowanego ze środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej §Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 5. Rozchody bud etu: - spłaty otrzymanych krajowych po yczek i kredytów - spłaty po yczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej.

§ 2

952 - 630 159,57 ?-? zmniejszenie planu finansowego. 31 355 853,14 35 885 803,12 4 529 949,98 7 584 475,14 6 052 412,20 952 903 950 992 963 4 478 583,20 1 573 829,00 1 532 062,94 3 054 525,16 1 537 831,30 1 516 693,86

Przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palki Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV-210/12 Rady Gminy Dobra z dnia 24 lipca 2012 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU GMINY DOBRA W ROKU 2012

Zmiana: Dla jednostek sektora finansów publicznych 5 Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 6 - 3 000,00 -3 000,00 Dotacje celowe (bie ące) na zadania jst zlecane innym podmiotom po zmianach:

Dział 1 926

Rozdział 2 92605

Treść 3 KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej

Rodzaj dotacji z bud etu 4

- 3 000,00

?+? zwiększenie planu; ?-? zmniejszenie planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 4242

600 60014

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych

442 809,00 442 809,00

442 809,00 2 000,00 2 000,00

852 85220

POMOC SPOŁECZNA Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzowej Dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań bie ących

2 000,00 24 951,38 5 000,00

853 85311

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacje celowe (bie ące) na zadania jst zlecane innym podmiotom 85395 Pozostała działalność Dotacje celowe (bie ące) na zadania jst zlecane innym podmiotom

5 000,00 19 951,38

19 951,38 32 136,68 24 394,00

900 90002

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka odpadami Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

24 394,00 7 742,68

7 742,68 427 595,00

921 92109 92116 926 92605

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe (bie ące) na zadania jst zlecane innym podmiotom Dotacja podmiotowa Dotacja podmiotowa

297 000,00 130 595,00 96 702,00 96 702,00

96 702,00 904 540,68 121 653,38

Razem dotacje: OGÓŁEM DOTACJE: 1 026 194,06 zł w tym: -dotacje podmiotowe 427 595,00 zł; -dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych 442 809,00 zł; -dotacje celowe na realizację zadań bie ących 155 790,06 zł.

Przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palki

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 4242

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIV-210/12 Rady Gminy Dobra z dnia 24 lipca 2012 r. PLAN FINANSOWY WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH (MAJĄTKOWYCH) NA ROK 2012

zmiana: Plan finansowy przed zmianą 5 129 000,00 Zmiana planu 6 + 11 440,00 Plan finansowy po zmianach 7 140 440,00

Lp. 1 1.

Nazwa zadania 2 Modernizacja dróg dojazdowych do pół rolniczych. Dokumentacja projektowa na realizację zadania w ramach drugiego naboru do programu NPPDL: BezpieczeństwoDostępność-Rozwój na lata: 2012-2015. Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Dobra. Odbudowa drogi gminnej ?Działy do PKP Śnie nicy K340103 w miejscowości Skrzydlna w km 0+000-0+900 Zakup działki w miejscowości Wilczyce. Modernizacja budynku nr 233 (Urząd Gminy). Razem:

Dział 3 10

Rozdział 4 1095

2. 3. 4. 5. 6.

600 600 600 700 750

60016 60016 60078 70005 75023

15 000,00 5 950,11 221 800,00 6 500,00 585 656,72 963 906,83

- 15 000,00 - 5 950,11 -11 440,00 -1 500,00 -535 718,00 -558 168,11

0 0 210 360,00 5 000,00 49 938,72 405 738,72

Po zmianach: 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 2 Budowa systemu wodociągowego w Gminie Dobra-etap I. Budowa systemu wodociągowego w Gminie Dobra ? etap I (dokumentacja techniczna). Zakup działek pod budowę wodociągu Półrzeczki II i Wilczyce. Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w Gminie Dobra. Doprowadzenie energii elektrycznej i monta lamp UVWodociąg Nr 2. Modernizacja dróg dojazdowych do pół rolniczych. Budowa targowiska wiejskiego w miejscowości Skrzydlna. Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa w ciągu drogi powiatowej nr 1622K Dąbie- SzczyrzycSkrzydlna-Dobra na terenie Powiatu Limanowskiego. Przebudowa pobocza przy drodze powiatowej nr 1922K Wierzbanowa ? Przenosza ? Skrzydlna w miejscowości Przenosza w km 2+770-3+726 Odbudowa po powodzi drogi gminnej ?DRZYZGI? nr K340016 w miejscowości Chyszówki km 0+290-0+680.

Odbudowa po powodzi drogi gminnej ?GALASE? nr K340040 w miejscowości Gruszowiec w km 0+000-0+500. Odbudowa po powodzi drogi gminnej ?PALE WISIELNICE? nr K340072 w miejscowości Porąbka w km 0+400-1+250. Odbudowa po powodzi drogi gminnej ?PODLESIE PAWLAKI? nr K340071 w miejscowości Porąbka, w km 0+400-1+250 Odbudowa po powodzi drogi gminnej ?KRAWCE? nr K340056 w miejscowości Jurków. Odbudowa po powodzi dróg gminnych ? inspektor. Odbudowa drogi gminnej ?Działy do PKP Śnie nicy K340103 w miejscowości Skrzydlna w km 0+000-0+900. Kompleksowe zagospodarowanie centrum Dobrej. 3 10 10 10 10 10 10 500 4 1010 1010 1010 1010 1010 1095 50095 5 2 977 838,13 598 100,00 50 000,00 5 000,00 60 000,00 140 440,00 18 450,00

8.

600

60014

222 501,00

9. 12. 13.

600 600 600

60014 60078 60078

220 308,00 82 441,99 103 253,59

14.

600

60078

49 394,35

15. 16. 17. 18. 19.

600 600 600 600 600

60078 60078 60078 60078 60095

217 024,90 70 567,57 6 367,49 210 360,00 435 516,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 4242

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Budowa zatoki przystankowej w miejscowości Dobra. Modernizacja budynku Dom Nauczyciela w Skrzydlnej. Wkład własny do programu Leader. Zakup działki w miejscowości Wilczyce. Rozbudowa fontanny w miejscowości Dobra. Wymiana okien w budynku po zlikwidowanej szkole w miejscowości Wola Skrzydlańska Modernizacja budynku nr 233 (Urząd Gminy). Zakup serwera. Fundusz Wsparcia Policji. Wykonanie elewacji Szkoły Podstawowej w Półrzeczkach. Projekt budowy platformy śrubowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły podstawowej w Dobrej. Budowa szybu windowego z udźwigiem hydraulicznym dla osób niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum w Dobrej. Zakupy inwestycyjne. Rozbudowa i przebudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w Gminie Dobra-etap II. Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w Gminie Dobra. Odnawialne źródła energii w Gminie Mszana Dolna i gminach Partnerskich ? wpłaty mieszkańców. Odnawialne źródła energii w Gminie Mszana Dolna i Gminach Partnerskich. Odnawialne źródła energii. Dokumentacja na budowę oświetlenia w kierunku Porąbki. Oświetlenie drogi powiatowej nr 1616K w Jurkowie i Dobrej oraz oświetlenie drogi krajowej nr 28 w Dobrej. Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości: Chyszówki, Półrzeczki, Wilczyce, Przenosza. Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości: Porąbka, Gruszowiec, Stró a. Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Skrzydlna. Razem:

600 700 700 700 700 700 750 750 754 801

60095 70005 70005 70005 70005 70005 75023 75023 75405 80101

23 001,00 99 215,91 18 000,00 5 000,00 5 000,00 12 300,00 49 938,72 18 000,00 8 000,00 110 658,40

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

801 801 801 900 900 900 900 900 900 900 926 926 926

80101 80110 80110 90001 90001 90005 90005 90005 90015 90015 92601 92601 92601

14 760,00 14 760,00 21 600,00 736 716,00 5 000,00 1 300,00 927 772,16 19 490,97 6 150,00 121 080,50 1 244 301,59 886 775,35 923 526,54 10 739 910,16

Przewodniczący Rady Gminy Dobra Jan Palki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.341

  uchwała nr XXIV/329/08 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Dobra na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.9.342

  uchwała nr XXIV/334/08 Rady Gminy Dobra z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia osób uprawnionych do korzystania z bezpłatnych i ulgowych przejazdów w ramach lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Gminę Dobra

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.962

  uchwała nr XXXVI/542/10 Rady Gminy Dobra z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra w obrębie Mierzyn 3 działka nr 257/12.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.961

  uchwała nr XXXVI/536/10 Rady Gminy Dobra z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie określenia zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Dobra dla uczniów szczególnie zdolnych.

 • DZ. URZ. 2011.527.5402

  uchwała nr XIII-111-11 Rady Gminy Dobra z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XII/107/11 Rady Gminy Dobra z dnia 8 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Dobra

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4241

  uchwała nr XXI/187/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec.

 • DZ. URZ. 2012.4240

  sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 27 marca 2012r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA ZA 2011 ROK

 • DZ. URZ. 2012.4239

  uchwała nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna - wsie: Bilsko, Łyczanka, Skrzętla-Rojówka, Świdnik, Witowice Dolne, Witowice Górne, Zawadka i Żbikowice.

 • DZ. URZ. 2012.4238

  uchwała nr LII/677/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krakowie z siedzibą przy ul. Lubomirskiego 21 i włączenia go do Zespołu Szkól Specjalnych nr 10 w Krakowie z siedzibą przy ul. Lubomirskiego 21 oraz w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkól Specjalnych nr 10 w Krakowie na Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie.

 • DZ. URZ. 2012.4237

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.19.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w sentencji rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego z dnia 13 sierpnia 2012 r., znak: WN-II.4131.1.19.2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.