Logowanie

DZ. URZ. 2012.4243

Tytuł:

uchwała nr XXIII/139/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2012 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Laskowa
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4243
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r. Poz. 4243

UCHWAŁA NR XXIII/139/12 RADY GMINY LASKOWA z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w bud ecie Gminy Laskowa na 2012 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.1591 z póź. zmianami), art.211, art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z póź. zmianami) - Rada Gminy Laskowa uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody bud etu gminy Laskowa na 2012 r. o kwotę 1.359.140,90 zł., w tym: 1) dochody bie ące zwiększa się o kwotę 224.389,90 zł. 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.134.751,00 zł. - jak poni ej:

Dział Rozdział 1 750 75011 2 § 3 Treść 4 bie ące ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań 2010 bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 85219 POMOC SPOŁECZNA Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań 2010 bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 85395 Pozostała działalność w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich 1.514,00 1.514,00 1.514,00 Zmniejszenie Zwiększenie 5 6

14:06:27

-

4.962,00 4.962,00 4.962,00

-

220.941,90 220.941,90

-

220.941,90 220.941,90

-

187.800,61

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4243

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2009 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich RAZEM ? dochody bie ące w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowany ch z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 majątkowe 600 60078 6630 754 75412 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Usuwanie skutków klęsk ywiołowych Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Ochotnicze Stra e Po arne Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 852 85203 POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na inwestycje i zakupy 6310 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 900 90001 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowany ch z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 6207 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich RAZEM ? dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowany ch z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 OGÓŁEM: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3

-

33.141,29

1.514,00 -

225.903,90 220.941,90

- 1.000.000,00 - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

-

32.000,00 32.000,00 32.000,00

-

72.751,00 72.751,00 72.751,00

-

72.751,00

- 1.134.751,00 72.751,00 1.514,00 1.360.654,90 293.692,90

2. Po wprowadzonej zmianie plan dochodów wynosi 28.325.632,58 zł., w tym: 1) dochody bie ące: 23.540.535,58 zł. 2) dochody majątkowe: 4.785.097,00 zł. § 2. 1. Zwiększa się wydatki bud etu gminy Laskowa na 2012 r. o kwotę 1.359.140,90 zł., oraz dokonuje się zmian w planie wydatków: z czego: 1) wydatki bie ące zwiększa się o kwotę 209.830,90 zł., 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.149.310,00 zł. - jak poni ej:

Dział Rozdział 1 600 60017 2 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi wewnętrzne w tym: a) wydatki bie ące w tym: Nazwa - Treść 3 Zmniejszenie Zwiększenie wydatków wydatków 4 5.000,00 5.000,00 5 5.000,00 1.051.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4243

(1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: (1.2.) wydatki zawiązane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych Usuwanie skutków klęsk ywiołowych w tym: b) wydatki majątkowe w tym: Inwestycje 1) Odbudowa dróg 630 TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: b) wydatki majątkowe w tym: Inwestycje 1) Wykonanie dokumentacji projektowo ? kosztorysowych na utworzenie parku rekreacji wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Laskowa 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tego: a) wydatki bie ące w tym: (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: (1.

2.) wydatki zawiązane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bie ące w tym: (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Ochotnicze stra e po arne w tym: a) wydatki bie ące w tym: (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych (2) wydatki na dotacje na zadania bie ące b) wydatki majątkowe w tym: Inwestycje 1) Dotacja dla jednostek OSP na zakupy inwestycyjne 2) Rozbudowa budynku wielofunkcyjnego o boksy gara owe w OSP Laskowa ? etap II 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki majątkowe w tym: Inwestycje 1) Przebudowa schodów i placów przy Szkole Podstawowej w Jaworznej 852 POMOC SPÓŁECZNA Ośrodki wsparcia w tym: a) wydatki majątkowe w tym: Inwestycje

5.000,00 5.000,00

-

- 1.051.000,00 - 1.051.000,00 - 1.051.000,00 - 1.051.000,00 1.514,00 1.514,00 1.514,00 1.514,00 1.514,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 7.016,00 7.016,00 7.016,00 7.016,00 7.016,00 9.575,00 9.575,00 9.575,00 9.575,00 9.575,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 65.751,00 65.751,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 63.751,00 63.751,00 12.000,00 51.751,00 36.962,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

60078

63003

70005

750

75011

754

75412

80101

85203

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4243

1) Zakup pieca c.o. Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bie ące w tym: (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność w tym: a) wydatki bie ące w tym: (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) wydatki bie ące w tym: (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych Oczyszczanie miast i wsi w tym: a) wydatki bie ące w tym: (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: (1.1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych RAZEM: w tym: A. wydatki bie ące (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym na: (1.1.) wynagrodzenia i składki od nich naliczane (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych (2) wydatki na dotacje na zadania bie ące (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych (4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 B. wydatki majątkowe z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: - na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3

28.559,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 19.000,00 3.000,00 6.559,00 6.559,00 6.559,00 2.559,00 4.000,00

32.000,00 4.962,00 4.962,00 71,00 71,00 4.891,00 220.941,90 220.941,90 220.941,90 220.941,90 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 -

85219

853

85395

900

90001

90003

56.089,00 1.415.229,90 49.073,00 35.073,00 23.073,00 12.000,00 14.000,00 258.903,90 33.071,00 33.071,00 4.891,00 220.941,90

7.016,00 1.156.326,00 7.016,00 1.156.326,00 -

2. Po wprowadzonej zmianie plan wydatków wynosi 29.755.846,39 zł., z czego: 1. Wydatki bie ące ? 22.555.899,28 zł.; w tym: 1.1. wydatki bie ące jednostek bud etowych ? 15.578.630,00 zł. 1.1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ? 11.765.708,00 zł. 1.1.2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych ? 3.812.922,00 zł. 1.2. wydatki na dotacje na zadania bie ące - 656.279,00 zł. 1.3. wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ? 4.997.047,06 zł.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4243

1.4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 - 462.894,22 zł. 1.5. wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego - 861.049,00 zł. 2. Wydatki majątkowe ? 7.199.947,11 zł. § 3. Z dochodów i wydatków o których mowa w w § 1 ust.1 i § 2 ust.1 wyodrębnia się: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami: - jak w poni szej tabeli:

Dział Rozdział 1 750 75011 2 § 3 Nazwa 4 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bie ące w tym: (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: (1.

1.) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane POMOC SPOŁECZNA 85203 Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na inwestycje i zakupy 6310 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Ośrodki wsparcia w tym: b) wydatki majątkowe w tym: Inwestycje zakup pieca c.o. Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących 2010 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bie ące w tym: (1) wydatki bie ące jednostek bud etowych w tym: (1.2.) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych (3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.514,00 36.962,00 4.962,00 4.962,00 36.962,00 32.000,00 32.000,00 5 1.514,00 1.514,00 1.514,00 Dochody 6 7 1.514,00 Wydatki 8 -

Zmniejszenie Zwiększenie Zmniejszenie Zwiększenie

1.514,00 1.514,00 1.514,00 1.514,00

-

75011

852

36.962,00

-

32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00

85203

85219

-

4.962,00 4.962,00 71,00 71,00 4.891,00

85219

RAZEM:

1.514,00

36.962,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4243

§ 4. Dokonuje się zmian w wydatkach bud etu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, polegających na: 1) zmniejszeniu wydatków w zakresie: - prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzie y, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a tak e działań na rzecz do ywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo ? wychowawczych i socjoterapeutycznych: o kwotę 495,00 zł., 2) zwiększeniu wydatków w zakresie: - udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie: o kwotę 495,00 zł. § 5. Wprowadza się zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielanych w roku 2012 - jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Laskowa. § 7. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Pajor Załącznik do Uchwały Nr XXIII/139/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 lipca 2012 r. ZMIANA PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU GMINY LASKOWA w 2012 r.

Dział Rozdział Treść Rodzaj dotacji z bud etu gminy Kwota dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych Zmniejszenie 1 754 2 3 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Ochotnicze stra e po arne 75412 dotacja celowa ? na zadania bie ące (dla jednostek OSP) dotacja celowa ? na zadania inwestycyjne (zakupy inwestycyjne dla jednostek OSP) 4 5 14.000,00 Zwiększenie 6 12.000,00

14.000,00 -

12.000,00

Ogółem w tym: - dotacje w zakresie wydatków bie ących: - dotacje celowe inwestycyjne:

14.000,00 14.000,00 -

12.000,00 12.000,00

Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Pajor
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.106.844

  porozumienie Rady Gminy Laskowa z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie: przez Gminę Łososina Dolna Gminie Laskowa zadań w zakresie świadczenia usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zawarte w dniu

 • DZ. URZ. 2010.661.5483

  uchwała nr LVIII/301/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Laskowa w miejscowości Laskowa, Kamionka Mała, Jaworzna, Ujanowice, Sechna, Kobyłczyna, Strzeszyce, Krosna, Żmiąca.

 • DZ. URZ. 2010.397.2809

  uchwała nr L/270/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 16 czerwca 2010r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Laskowa na 2010 r.

 • DZ. URZ. 2010.661.5485

  uchwała nr LVIII/303/10 Rady Gminy Laskowa z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie: zmiany zasad udzielania stypendium dla uczniów.

 • DZ. URZ. 2011.581.6530

  uchwała nr XVI/86/11 Rady Gminy Laskowa z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych Gminy Laskowa w miejscowości Laskowa, Kamionka Mała, Jaworzna, Ujanowice, Sechna, Kobyłczyna, Strzeszyce, Krosna, Żmiąca.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4242

  uchwała nr XXIV-210/12 Rady Gminy Dobra z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.4241

  uchwała nr XXI/187/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec.

 • DZ. URZ. 2012.4240

  sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 27 marca 2012r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA ZA 2011 ROK

 • DZ. URZ. 2012.4239

  uchwała nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna - wsie: Bilsko, Łyczanka, Skrzętla-Rojówka, Świdnik, Witowice Dolne, Witowice Górne, Zawadka i Żbikowice.

 • DZ. URZ. 2012.4238

  uchwała nr LII/677/12 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 lipca 2012r. w sprawie założenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Krakowie z siedzibą przy ul. Lubomirskiego 21 i włączenia go do Zespołu Szkól Specjalnych nr 10 w Krakowie z siedzibą przy ul. Lubomirskiego 21 oraz w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkól Specjalnych nr 10 w Krakowie na Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Krakowie.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.