Logowanie

DZ. URZ. 2012.4244

Tytuł:

uchwała nr XXVIII/158/2012 Rada Gminy w Jabłonce z dnia 2 sierpnia 2012r. Rada Gminy w Jabłonce w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Jabłonka
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4244
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r. Poz. 4244

UCHWAŁA NR XXVIII/158/2012 RADY GMINY W JABŁONCE z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały bud etowej na rok 2012 Na podstawie art. 211, art. 212 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm) oraz na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm) Rada Gminy Jabłonka uchwala, co następuje: § 1. 1. Zwiększa się dochody bud etu Gminy Jabłonka na rok 2012 o kwotę 98.943 zł w tym: dochody bie ace - 98.943 zł, a zmniejsza się dochody bud etu o kwotę 58.543 zł w tym: dochody bie ące - 58.543 zł szczegółowość zmian przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Po dokonanych zmianach dochody bud etu Gminy Jabłonka stanowią kwotę 53.912.399,77 zł w tym: dochody bie ące - 47.805.136,77 zł , dochody majątkowe - 6.107.263 zł. § 2. 1. Zwiększa się wydatki bud etu Gminy Jabłonka na rok 2012 o kwotę 145.474,40 zł w tym: wydatki bie ące - 124.400 zł, wydatki majątkowe - 21.074,40 zł, a zmniejsza się wydatki bud etu o kwotę 105.074,40 zł w tym: wydatki bie ące - 60.074,40 zł, wydatki majątkowe - 45.000 zł - szczegółowość zmian przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zmiany wydatków majątkowych bud etu Gminy Jabłonka na rok 2012 - szczegółowość zmian przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 5 do uchwały bud etowej na rok 2012 - szczegółowość zmian przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmiany załącznika Nr 10 do uchwały bud towej na rok 2012, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały. 5. Po dokonanych zmianach wydatki bud etu Gminy Jabłonka stanowią ogółem kwotę 61.036.136,57 zł w tym: - wydatki bie ące - 41.315.791,56 zł z czego na: 1) wydatki jednsotek bud etowych - 30.656.563,34 zł w tym: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.622.245,09 zł , b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 10.034.318,25 zł, 2) dotacje na zadania bie ące - 1.711.594 zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.282.871 zł, 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 762.763,22 zł,

14:06:15

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4244

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 100.000 zł, 6) obsługa długu - 802.000 zł, - wydatki majątkowe - 19.720.345,01 zł w tym - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 19.720.345,01 zł z czego na; programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 8.287.499 zł . § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonka. § 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka mgr in . Eugeniusz Moniak Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/158/2012 Rada Gminy w Jabłonce z dnia 2 sierpnia 2012 r. zmiany w planie dochodów bud etu Gminy Jabłonka na rok 2012 (zmiany do załącznika Nr 1 do uchwały bud etowej na rok 2012 Nr XX/108/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 grudnia 2012r.)

dział rozdział 801 § treść zwiększenie zmniejszenie 58 543,00 zł 58 543,00 zł 58 543,00 zł 58 543,00 zł 58 543,00 zł 58 543,00 zł 58 543,00 zł 58 543,00 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE 80195 pozostała działalność w tym: dochody bie ące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 2007 bud etu środków europejskich

58 543,00 zł

dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach 2009 bud etu środków europejskich 58 543,00 zł 852 POMOC SPOŁECZNA 85203 ośrodki wsparcia w tym: dochody bie ące dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85295 pozostała działalność w tym: dochody bie ące dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami razem dochody w tym: dochody bie ące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 40 400,00 zł 15 200,00 zł 15 200,00 zł 15 200,00 zł 25 200,00 zł 25 200,00 zł 25 200,00 zł 98 943,00 zł 98 943,00 zł 58 543,00 zł 58 543,00 zł 58 543,00 zł 58 543,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka mgr in . Eugeniusz Moniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4244

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/158/2012 Rada Gminy w Jabłonce z dnia 2 sierpnia 2012 r.

zmiany w planie wydatków bud etu Gminy Jabłonka na rok 2012 (zmiany do tabeli Nr 2 do uchwały Nr XX/108/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 grudnia 2011 roku)

dział 600 rozdział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016 drogi publiczne gminne w tym: wydatki bie ące w tym: wydatki jednostek bud etowych w tym; wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w tym: wydatki bie ące w tym: wydatki jednostek bud etowych w tym; wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: wydatki bie ące w tym: wydatki jednostek bud etowych w tym; wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 75412 ochotnicze stra e po arne w tym: wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 75421 zarządzanie kryzysowe w tym: wydatki bie ące w tym: wydatki jednostek bud etowych w tym; wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80113 dowo enie uczniów do szkół w tym: wydatki bie ące w tym: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 852 POMOC SPOŁECZNA 85203 ośrodki wsparcia w tym: wydatki bie ące w tym: dotacje na zadania bie ące 85295 pozostała działalność 15 200,00 zł 15 200,00 zł 25 200,00 zł 40 400,00 zł 15 200,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł 21 074,40 zł 21 074,40 zł 10 000,00 zł 3 000,00 zł 21 074,40 zł 21 074,40 zł 10 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 18 000,00 zł 18 000,00 zł 18 000,00 zł 29 074,40 zł 3 000,00 zł 29 074,40 zł 29 074,40 zł 21 000,00 zł 18 000,00 zł 45 000,00 zł 45 000,00 zł 45 000,00 zł 45 000,00 zł 45 000,00 zł 32 074,40 zł 29 074,40 zł treść zwiększenie 45 000,00 zł 45 000,00 zł zmniejszenie 45 000,00 zł 45 000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4244

w tym: wydatki bie ące w tym: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: wydatki bie ące w tym: wydatki jednostek bud etowych w tym; wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 926 KULTURA FIZYCZNA 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej w tym: wydatki bie ące w tym: wydatki jednostek bud etowych w tym; wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych razem wydatki w tym; wydatki bie ące w tym: wydatki jednostek bud etowych w tym; wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych dotacje na zadania bie ące wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 124 400,00 zł 84 000,00 zł 18 000,00 zł 66 000,00 zł 15 200,00 zł 25 200,00 zł 21 074,40 zł 21 074,40 zł 45 000,00 zł 45 000,00 zł 60 074,40 zł 60 074,40 zł 6 000,00 zł 54 074,40 zł 0,00 zł 3 000,00 zł 145 474,40 zł 105 074,40 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 25 200,00 zł 25 200,00 zł 15 000,00 zł 15 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka mgr in . Eugeniusz Moniak Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/158/2012 Rada Gminy w Jabłonce z dnia 2 sierpnia 2012 r.

wydatki majątkowe (zmiany do uchwały bud etowej Nr XX/108/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 grudnia 2011 roku)

dział rozdział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016 drogi publiczne gminne w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1) poło enie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 75412 ochotnicze stra e po arne w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 1) dotacja celowa dla OSP na zakup specjalistycznego sprzętu ? OSP Zubrzyca Górna ? 8.310,40 zł, OSP Zubrzyca Dolna ? 6.340 zł, OSP Jabłonka ? 6.424 zł razem wydatki majątkowe w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne 21 074,40 zł 21 074,40 zł 21 074,40 zł 21 074,40 zł 21 074,40 zł 21 074,40 zł 45 000,00 zł 45 000,00 zł treść zwiększenie zmniejszenie 45 000,00 zł 45 000,00 zł 45 000,00 zł 45 000,00 zł

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka mgr in . Eugeniusz Moniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4244

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/158/2012 Rada Gminy w Jabłonce z dnia 2 sierpnia 2012 r. I. DOCHODY BUD ETU GMINY Z DOTACJI CELOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (zmiany do załącznika Nr 5 do uchwały bud etowej na rok 2012 Nr XX/108/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 grudnia 2011 roku) I. DOCHODY BUD ETU GMINY Z DOTACJI CELOWYCH ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ (zmiany do załącznika Nr 5 do uchwały bud etowej na rok 2012 Nr XX/108/2011 Rady Gminy Jabłonka z dnia 30 grudnia 2011 roku)

DZIAŁ 852 85203 ROZDZIAŁ § POMOC SPOŁECZNA ośrodki wsparcia dochody bie ące w tym: dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami 85295 pozostała działalność dochody bie ące w tym: dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację zadań bie ących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2010 gminie (związkom gmin) ustawami razem TREŚĆ ZWIĘKSZENIA 40 400,00 zł 15 200,00 zł 15 200,00 zł ZMNIEJSZENIA

15 200,00 zł 25 200,00 zł 25 200,00 zł

25 200,00 zł 40 400,00 zł

II. WYDATKI BUDZETOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH Z MOCY USTAW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 852 85203 ROZDZIAŁ POMOC SPOŁECZNA ośrodki wsparcia w tym: wydatki bie ące w tym: dotacje na zadania bie ące 85295 pozostała działalność w tym: wydatki bie ące w tym: wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych razem wydatki 25 200,00 zł 25 200,00 zł 40 400,00 zł 15 200,00 zł 15 200,00 zł 25 200,00 zł TREŚĆ ZWIĘKSZENIA 40 400,00 zł 15 200,00 zł ZMNIEJSZENIA

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka mgr in . Eugeniusz Moniak

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4244

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/158/2012 Rada Gminy w Jabłonce z dnia 2 sierpnia 2012 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z bud etu Gminy Jabłonka w roku 2012

dział rozdział nazwa 600 TRANSPORT O ŁĄCZNOŚĆ 60014 drogi publiczne powiatowe dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego dotacje celowe (bie ące) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacje celowe (bie ące) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ? działania na rzecz mniejszości narodowej 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 75412 ochotnicze stra e po arne dotacja celowa dla OSP na zakup specjalistycznego sprzętu : - OSP Zubrzyca Górna ? 8.

310,40 zł, OSP Zubrzyca Dolna ? 6.340 zł, OSP Jabłonka ? 6.424 zł 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80113 dowo enie uczniów do szkół dotacje celowe (bie ące) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 852 POMOC SPOŁECZNA 85203 ośrodki wsparcia dotacja celowa dla stowarzyszenia prowadzącego ośrodki wsparcia 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 gospodarka odpadami dotacje celowa dla Gminy Szczucin na realizację Szwajcarsko ? Polskiego programu współpracy ?Demonta i bezpieczne składowanie wyrobów zawierających azbest? 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury dotacje celowe (bie ące) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja podmiotowa z bud etu dla samorządowej instytucji kultury 92116 biblioteki dotacja podmiotowa z bud etu dla samorządowej instytucji kultury 92118 muzea dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 926 KULTURA FIZYCZNA 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej 845 000,00 zł 845 000,00 zł 478 000,00 zł 478 000,00 zł 23 000,00 zł 6 642,00 zł 6 642,00 zł rodzaj dotacji z bud etu dla jednostek sektora finansów publicznych 150 000,00 zł 150 000,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

150 000,00 zł 2 500,00 zł 2 500,00 zł

1 500,00 zł

1 000,00 zł 21 074,40 zł 21 074,40 zł

21 074,40 zł 40 000,00 zł 40 000,00 zł

40 000,00 zł 201 452,00 zł 201 452,00 zł 201 452,00 zł

6 642,00 zł 1 346 000,00 zł 45 000,00 zł 45 000,00 zł

45 000,00 zł

23 000,00 zł 70 000,00 zł 70 000,00 zł

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 4244

dotacje celowe (bie ące) na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom razem w tym: dotacje podmiotowe dotacje celowe w tym: dotacje celowe w zakresie wydatków bie ących dotacja celowa w zakresie wydatków majątkowych 1 323 000,00 zł 29 642,00 zł 29 642,00 zł 150 000,00 zł 1 502 642,00 zł

70 000,00 zł 380 026,40 zł

0,00 zł 380 026,40 zł 358 952,00 zł 21 074,40 zł

Przewodniczący Rady Gminy Jabłonka mgr in . Eugeniusz Moniak
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1233

  uchwała nr XIII/125/2012 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.2729

  uchwała nr XXI/134/2012 Rady Powiatu Gdańskiego z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2012.1085

  uchwała nr XIII/83/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 27 lutego 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Rzezawa na rok 2012 Nr XII/72/2011 Rady Gminy Rzezawa z dnia 30 grudnia 2011 roku.

 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. 2012.4169

  uchwała nr XVI/172/12 Rady Powiatu Miechowskiego z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Miechowskiego na 2012 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4243

  uchwała nr XXIII/139/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4242

  uchwała nr XXIV-210/12 Rady Gminy Dobra z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.4241

  uchwała nr XXI/187/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec.

 • DZ. URZ. 2012.4240

  sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 27 marca 2012r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA ZA 2011 ROK

 • DZ. URZ. 2012.4239

  uchwała nr 151/XVIII/2012 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łososina Dolna - wsie: Bilsko, Łyczanka, Skrzętla-Rojówka, Świdnik, Witowice Dolne, Witowice Górne, Zawadka i Żbikowice.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.