Logowanie

DZ. URZ. 2012.4245

Tytuł:

uchwała nr XVII/127/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Kościelisko
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4245
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r. Poz. 4245

UCHWAŁA NR XVII/127/12 RADY GMINY KOŚCIELISKO z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w uchwale bud etowej Gminy Kościelisko na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 215 i art. 237 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Kościelisko uchwala, co następuje § 1. 1. Zwiększa się dochody bud etu Gminy Kościelisko na rok 2012 o kwotę 2.000 zł, w tym: a) Zmniejsza się dochody bie ące o kwotę 33.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały b) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 35.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały 2. Zwiększa się wydatki bud etu Gminy Kościelisko na rok 2012 o kwotę 2.000 zł, w tym: a) Zwiększa się wydatki bie ące o kwotę 144.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały b) Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 142.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszej Uchwały. § 2. W wyniku powy szych zmian bud et Gminy Kościelisko na rok 2012 przedstawia się następująco: 1. Dochody bud etowe: 30.346.576,89 zł W tym: 1) dochody bie ące: 22.125.960,89 zł 2) dochody majątkowe: 8.220.616,00 zł 2. Wydatki bud etowe: 30.664.463,89 zł W tym: 1) wydatki bie ące: 19.812.480,89 zł W tym: a) wydatki bie ące jednostek bud etowych w kwocie łącznej ? 14.309.931,89zł, z czego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ? 8.694.253 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych ? 5.615.678,89 zł, b) wydatki na dotacje na zadania bie ące ? 1.020.679 zł c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych ? 3.556.321 zł d) wydatki bie ące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 323.194 zł; e) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Kościelisko przypadające do spłaty w roku 2011 ? w kwocie łącznej 148.830,00 zł; f) wydatki na obsługę długu publicznego 453.525,00 zł.

14:06:00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4245

2) wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne ? 10.851.983,00 zł, w tym: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 10.826.983,00 zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części wiązanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w łącznej kwocie 6.225.301 zł; b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów- 25.000 zł 3. Deficyt bud etu 317.887 zł 4. Przychody bud etu 3.783.746 zł 5. Rozchody bud etu 3.465.859 zł § 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Kościelisko § 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy: Roman Krupa Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/127/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 31 lipca 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Roman Krupa

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4245

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/127/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 31 lipca 2012 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4245

Przewodniczący Rady Gminy: Roman Krupa

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4245

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XVII/127/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 31 lipca 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy: Roman Krupa
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.547.4125

  uchwala nr XL/256/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2010r. zmiany uchwały Nr XXXIX/252/10 z dnia 25 sierpnia 2010 roku dotyczącej zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2010.

 • DZ. URZ. 2011.588.6828

  uchwała nr IX/75/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 29 września 2011r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury Regionalnej Kościelisko

 • DZ. URZ. 2012.4040

  uchwała nr XVII/125/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały dot. poboru podatków w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i zasad wynagradzania za inkaso

 • DZ. URZ. 2011.610.7239

  uchwała nr XI/96/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej statutów sołectw w Gminie Kościelisko

 • DZ. URZ. 2011.610.7238

  uchwała nr XI/90/11 Rady Gminy Kościelisko z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4244

  uchwała nr XXVIII/158/2012 Rada Gminy w Jabłonce z dnia 2 sierpnia 2012r. Rada Gminy w Jabłonce w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.4243

  uchwała nr XXIII/139/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4242

  uchwała nr XXIV-210/12 Rady Gminy Dobra z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Dobra na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.4241

  uchwała nr XXI/187/2012 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Czarny Dunajec.

 • DZ. URZ. 2012.4240

  sprawozdanie nr 1 Wójta Gminy Brzeźnica z dnia 27 marca 2012r. Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRZEŹNICA ZA 2011 ROK

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.