Logowanie

DZ. URZ. 2012.4248

Tytuł:

uchwała nr XXI/204/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnów w miejscowości Zgłobice.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Tarnów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4248
Hasła:Planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r. Poz. 4248

UCHWAŁA? NR XXI/204/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnów w miejscowości Zgłobice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz. 647) po stwierdzeniu, e przedstawiony projekt nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów uchwalonego uchwałą Nr XIX/161/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2008 r. Rada Gminy Tarnów uchwala co następuje: § 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnów w miejscowości Zgłobice uchwalonego uchwałą Nr XL/383/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 r. ogłoszonego w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 827 poz. 6669 z 21 grudnia 2009 r. zwaną dalej zmianą planu. 2. Załącznikami do uchwały są: 1) Załącznik Nr 1 ? stanowiący integralną część niniejszej uchwały, rysunek zmiany planu w skali 1:2000, 2) Załącznik Nr 2 ? rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, 3) Załącznik Nr 3 ? rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale ą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 3. Zmiana planu obejmuje zmiany w części tekstowej Uchwały XL/383/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 r. odnoszące się do: 1) dodania zapisu w § 4 ust. 3 pkt 2 tiret 4 dopuszczającego lokalizację zabudowy kubaturowej w terenie 1.US w miejscu wskazanym na rysunku zmiany planu, 2) dodania zapisów w § 6 dotyczących: a) przeznaczenia podstawowego, b) dopuszczenia obiektów zaplecza techniczno-socjalnego wraz z określeniem ich wysokości, 3) dodania zapisów w § 8 dotyczących: a) przeznaczenia podstawowego,

14:05:21

?

Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę Małopolskiego.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4248

b) przeznaczenia dopuszczalnego wraz z zasadami zagospodarowania. § 2. W treści uchwały Nr XL/383/2009 Rady Gminy Tarnów z dnia 2 grudnia 2009 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w § 4 ust. 3 pkt 2 tiret 4 otrzymuje brzmienie: ?? zakaz wprowadzania nowych obiektów kubaturowych, za wyjątkiem terenu 1.US w miejscu wskazanym na rysunku zmiany planu,?; 2) w § 4 ust. 6 pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: ?zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych, z zastrze eniem dopuszczenia lokalizacji kiosków z prasą poza linią zabudowy zgodnie z przepisami szczególnymi o drogach publicznych oraz tych, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 7 niniejszej uchwały.?; 3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?Wyznacza się teren usług sportu i rekreacji, oznaczony na rysunku planu symbolem 1.US z podstawowym przeznaczeniem pod publiczne usługi oświaty w zakresie sportu i rekreacji.?; 4) w § 6 ust. 2 : a) po pkt 5 wprowadza się pkt 6 w brzmieniu: ?6) obiekty socjalno-szatniowe sytuowane wyłącznie w obszarze wskazanym na rysunku zmiany planu i oznaczonym jako ?miejsce lokalizacji szatni;?, b) po pkt 6 wprowadza się pkt 7 w brzmieniu: ?7) lokalizację obiektów tymczasowych dla organizacji imprez masowych na wolnym powietrzu;?; 5) w § 6 ust. 3 po pkt 4 wprowadza się pkt 5 w brzmieniu: ?5) wysokość obiektów zaplecza techniczno-sanitarnego - do 6,0 m.?; 6) w § 6 uchyla się ust. 4; 7) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: ?1. Wyznacza się tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami 1.U, 2.U, 3.U i 4.U z podstawowym przeznaczeniem: 1) w terenie 1.U ? pod publiczne usługi w zakresie oświaty (szkoły podstawowej i Gimnazjum); 2) w terenie 2.U ? pod publiczne i komercyjne usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej realizowane w parterze obiektu oraz funkcję mieszkaniową realizowaną na pozostałych kondygnacjach obiektu; 3) w terenie 3.U ? pod usługi publiczne w zakresie (słu by zdrowia, oświaty, administracji, itp.) oraz usługi komercyjne; 4) w terenie 4.U ? pod obiekty ochotniczej stra y po arnej.?; 8) w § 8 ust. 2 po pkt 5 wprowadza się pkt 6 i 7 w brzmieniu: ?6) w terenie 2.U usługi komercyjne z zakresu handlu oraz z zakresu ochrony zdrowia, w tym gabinety rehabilitacyjne i specjalistyczne gabinety lekarskie; 7) w terenie 4.U organizację imprez okolicznościowych.?; 9) w § 8 ust. 3 po pkt 6 wprowadza się pkt 7 w brzmieniu: ?7) powierzchnia u ytkowa dopuszczonych w terenie 2.U obiektów, o których mowa w ust. 2 pkt 6 nie mo e przekroczyć 30 % powierzchni u ytkowej wszystkich obiektów w tym terenie.?. § 3. Ustala się stawkę procentową słu ącą naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w związku z uchwaleniem niniejszej zmiany planu - w wysokości 30 % dla terenów w obszarze opracowania zmiany planu. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4248

§ 5. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Tarnów Wiesława Mitera

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/204/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. Rysunek planu

Rysunek planu został sporządzony w oparciu o skalę źródłową 1:2000. Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odległości marginesów. Przewodniczący Rady Gminy Tarnów Wiesława Mitera

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4248

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/204/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do dwukrotnie wykładanego do publicznego wglądu projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów Gminy Tarnów poło onych w miejscowości Zgłobice. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r. poz. 647) Rada Gminy Tarnów rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów Gminy Tarnów poło onych w miejscowości Zgłobice w następujący sposób: Uwaga nr 1 w wykazie uwag zło onych podczas pierwszego wyło enia zmiany projektu planu w dniach od 17.02.2012 r. do 16.03.2012 r., obejmująca działki nr 259/1, 259/2, dotycząca mo liwości budowy, rozbudowy, przebudowy obiektów i urządzeń budowlanych Powiatowego Zarządu Dróg w Tarnowie - nie uwzględnia się. Uzasadnienie: Nieruchomości objęte uwagą poło one są poza granicą opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga nr 2 w wykazie uwag zło onych podczas pierwszego wyło enia projektu zmiany planu w dniach od 17.02.2012 r. do 16.03.2012 r., obejmująca działki nr 229/4, 261 (teren oznaczony symbolami 1.US, 1.U, 2.U) dotycząca mo liwości zabudowy kubaturowej w terenie 1.US pod usługi komercyjne od strony A4, likwidacji uściślenia funkcji i dopuszczeń w terenach 1.US i U - nie uwzględnia się. Uzasadnienie: W terenie 1US nie ma mo liwości wyznaczenia terenu usług komercyjnych od strony drogi krajowej z uwagi na poło enie tego terenu w granicach objętych wpisem do rejestru zabytków. Konieczność ochrony przedpola widokowego na dwór oraz zachowanie wglądu w teren od strony drogi krajowej nie pozwalają na wprowadzenie tego rodzaju przeznaczenia w wnioskowany sposób. Naruszałoby to ład przestrzenny i obowiązujące zasady ochrony substancji zabytkowej. Dopuszczenie w projekcie uchwały lokalizacji obiektów socjalno ? szatniowych w terenie 1US w miejscu wskazanym na rysunku planu nie stanowi nakazu realizacji wspomnianych obiektów, a jedynie potencjał do sytuowania zaplecza dla terenu sportowego z zachowaniem ładu przestrzennego i walorów zabytkowych terenu. Podobnie ma się kwestia dopuszczenia w przedmiotowym terenie lokalizacji tymczasowych obiektów dla organizacji imprez plenerowych. Uściślenie podstawowego przeznaczenia wyznaczonych terenów zabudowy usługowej U i terenów sportu i rekreacji 1.US ma na celu zapewnienie realizacji zadań własnych gminy w zakresie ładu przestrzennego oraz dostępu mieszkańców gminy do usług oświaty i ochrony zdrowia. Przyjęte rozwiązania są zgodne z obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów i mieszczą się w granicach władztwa planistycznego. Uwaga nr 1 w wykazie uwag zło onych podczas drugiego wyło enia projektu zmiany planu w dniach od 29.05.2012 r. do 28.06.2012 r. dotycząca zgodności przewidzianych w projekcie zmiany planu rozwiązań z ustaleniami obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz braku uwzględnienia ekonomicznych skutków uchwalenia zmiany planu- nie uwzględnia się.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4248

Uzasadnienie: Wyło ony do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Tarnów w miejscowości Zgłobice nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów. Teren objęty zmianą planu, zgodnie z notacją studium , znalazł się w zasięgu obszaru ?O?. Przyjęte w projekcie zmiany rozwiązania mieszczą się w ustaleniach studium. W studium przyjęto generalną zasadę kontynuacji i ciągłości dotychczasowych procesów planistycznych, w stosunku do poprzednich dokumentów planistycznych z jednoczesnym wprowadzeniem zmian wynikających z aktualnego planu rozwoju lokalnego i polityki przestrzennej gminy, a tak e uwarunkowań studium. Organ sporządzający projekt zmiany planu analizuje skutki ekonomiczne sporządzenia projektu poprzez opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiący element procedury planistycznej. Uwaga nr 2 w wykazie uwag zło onych podczas drugiego wyło enia projektu zmiany planu w dniach od 29.05.2012 r. do 28.06.2012 r., obejmująca działkę nr 229/4 (teren oznaczony symbolami 1.US) dotycząca likwidacji uściślenia funkcji i dopuszczeń w terenach 1.US, wysokości stawki tzw. renty planistycznej oraz zmian prognozy oddziaływania na środowisko w zakresie usytuowania w najbli szym sąsiedztwie zmiany planu zakładów o du ym lub zwiększonym ryzyku awarii - nie uwzględnia się. Uzasadnienie: Zmiany w zakresie ustalenia zakazu lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z wyjątkiem kiosków z prasą (poza linią zabudowy) oraz obiektów tymczasowych dla organizacji imprez masowych na wolnym powietrzu mają na celu ochronę ładu przestrzennego i walorów kulturowych obszaru objętego zmianą planu. Nale y wskazać, i powy szy teren jest objęty wpisem do rejestru zabytków (nr dec. A-421 z dnia 01.03.1974r.). Dokonane uściślenia mają jedynie charakter redakcyjny, uwzględniają obecne uwarunkowania i zagospodarowanie terenu, które mieści się w dyspozycjach obowiązującego studium. Uściślenie podstawowego przeznaczenia wyznaczonych terenów sportu i rekreacji 1.US ma na celu zapewnienie realizacji zadań własnych gminy w zakresie ładu przestrzennego oraz dostępu mieszkańców gminy do usług oświaty. Dopuszczenie w projekcie uchwały lokalizacji obiektów socjalno ? szatniowych w terenie 1US w miejscu wskazanym na rysunku planu nie stanowi nakazu realizacji wspomnianych obiektów, a jedynie potencjał do sytuowania zaplecza dla terenu sportowego z zachowaniem ładu przestrzennego i walorów zabytkowych terenu. Podobnie ma się kwestia dopuszczenia w przedmiotowym terenie lokalizacji tymczasowych obiektów dla organizacji imprez plenerowych.

Ustalenie stawki procentowej na podstawie której pobierana jest opłata, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest elementem obowiązkowym planu/ zmiany planu miejscowego (art. 15 ust. 2 pkt 12 w zw. z art. 27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Organ sporządzający projekt nie mo e przesądzić na etapie procedury planistycznej, i na podstawie wprowadzonych ustaleń planu nie dojdzie do wzrostu wartości nieruchomości. Zapisy prognozy oddziaływania na środowisko odnoszą się do obszaru objętego zmianą oraz jego najbli szego sąsiedztwa. Wskazane przez wnoszącego uwagę zakłady trudno zaliczyć do znajdujących się w najbli szym sąsiedztwie. Uwaga nr 3 w wykazie uwag zło onych podczas drugiego wyło enia projektu zmiany planu w dniach od 29.05.2012 r. do 28.06.2012 r., obejmująca działkę nr 229/4 (teren oznaczony symbolami 1.US) dotycząca mo liwości zabudowy kubaturowej w terenie 1.US pod usługi komercyjne od strony krajowej, a usług sportu i rekreacji od strony ul. Zgłobickiej, likwidacji uściślenia funkcji i dopuszczeń w terenach 1.US - nie uwzględnia się. Uzasadnienie: W terenie 1US nie ma mo liwości wyznaczenia terenu usług komercyjnych od strony drogi krajowej z uwagi na poło enie tego terenu w granicach objętych wpisem do rejestru zabytków. Konieczność ochrony przedpola widokowego na dwór oraz zachowanie wglądu w teren od strony drogi krajowej nie pozwalają na wprowadzenie tego rodzaju przeznaczenia w wnioskowany sposób. Naruszałoby to ład przestrzenny i obowiązujące zasady ochrony substancji zabytkowej. Zmiany w zakresie ustalenia zakazu lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych z wyjątkiem kiosków z prasą (poza linią zabudowy) oraz obiektów tymczasowych dla organizacji imprez masowych na wolnym powietrzu mają na celu ochronę ładu przestrzennego i walorów kulturowych obszaru objętego zmianą planu. Nale y wskazać, i powy szy teren jest objęty wpisem do rejestru zabytków (nr dec. A-421 z dnia 01.03.1974r.). Wyło ony do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4248

Gminy Tarnów w miejscowości Zgłobice nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów. Teren objęty zmianą planu, zgodnie z notacją studium , znalazł się w zasięgu obszaru ?O?. Przyjęte w projekcie zmiany rozwiązania mieszczą się w ustaleniach studium. W studium przyjęto generalną zasadę kontynuacji i ciągłości dotychczasowych procesów planistycznych, w stosunku do poprzednich dokumentów planistycznych z jednoczesnym wprowadzeniem zmian wynikających z aktualnego planu rozwoju lokalnego i polityki przestrzennej gminy, a tak e uwarunkowań studium. Przewodniczący Rady Gminy Tarnów Wiesława Mitera Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/204/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012 r. dotyczące sposobu realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale ą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów Gminy Tarnów poło onych w miejscowości Zgłobice. W obszarze objętym niniejszą uchwałą Gmina Tarnów nie przewiduje realizacji inwestycji technicznych z zakresu zadań własnych gminy. Przewodniczący Rady Gminy Tarnów Wiesława Mitera
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.445.4244

  uchwała nr X/89/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zbylitowska Góra na obszarze Gminy Tarnów

 • DZ. URZ. 2011.375.3291

  uchwała nr VII/59/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Zgłobice w Gminie Tarnów

 • DZ. URZ. 2011.557.5933

  uchwała nr XII/116/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Zgłobice w Gminie Tarnów.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  uchwała nr XXX/215/09 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 22 czerwca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywory

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.60.1959

  uchwała nr IV/25/2011 Rady Gminy Chynów z dnia 29 marca 2011r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w uchwale nr XXXI/222/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości: Drwalew, Pieczyska, Sułkowcie, Chynów, Wola Chynowska i Edwardów oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie fragmentu obszaru miejscowości Nowe Grobice w gminie Chynów

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4247

  uchwała nr XIX/139/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVI/109/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4246

  uchwała nr XIX/140/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVI/110/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4245

  uchwała nr XVII/127/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.4244

  uchwała nr XXVIII/158/2012 Rada Gminy w Jabłonce z dnia 2 sierpnia 2012r. Rada Gminy w Jabłonce w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. 2012.4243

  uchwała nr XXIII/139/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Laskowa na 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.