Logowanie

DZ. URZ. 2012.4249

Tytuł:

uchwała nr XX/200/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Tarnów
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4249
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r. Poz. 4249

UCHWAŁA NR XX/200/2012 RADY GMINY TARNÓW z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały bud etowej Gminy Tarnów na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 i art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. / Rada Gminy Tarnów uchwala co następuje : § 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bud etu Gminy Tarnów stanowiących tabelę Nr 1 do Uchwały Bud etowej na 2012 r. o kwotę 368 447,00 zł oraz zmniejszenia o kwotę 292 486,26 zł i wprowadza się następujące zmiany w planie dochodów bud etowych jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bud etu Gminy Tarnów stanowiących tabelę Nr 2 do Uchwały Bud etowej na 2012 rok o kwotę 75 960,74 zł i wprowadza się następujące zmiany w planie wydatków bud etowych jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. § 2. W treści Uchwały Bud etowej Gminy Tarnów na 2012 r. Nr XV/145/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: I. W § 1 po dokonanych zmianach ustala się: 1. Ustala się dochody bud etu na 2012 rok w łącznej kwocie ? 65 813 754,64 zł, 1) dochody bie ące w kwocie : 59 104 554,84 zł, 2) dochody majątkowe w kwocie: 6 709 199,80 zł. II. W § 2 po dokonanych zmianach ustala się: 1. Ustala się wydatki bud etu na 2012 rok w łącznej kwocie 76 661 150,43 zł 1) wydatki bie ące w kwocie: 55 781 942,69 zł, w tym: a) wydatki bie ące jednostek bud etowych w łącznej kwocie 39 157 174,90 zł , w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 28 647 140,89 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych w łącznej kwocie 10 510 034,01 zł b) wydatki na dotacje na zadania bie ące w kwocie 4 611 543,46 zł c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9 361 768,54 zł d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 1 397 153,00 zł e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1 254 302,79 zł,

14:05:08

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4249

2) wydatki majątkowe w kwocie: 20 879 207,74 zł, w tym: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie : 20 879 207,74 zł, w tym: - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie ? 3 770 456,93 zł § 3. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 3 do Uchwały bud etowej Nr XV/145/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. stanowiącej ?Plan przychodów i rozchodów bud etu Gminy Tarnów na 2012 r.? w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. § 4. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 5 do Uchwały bud etowej Nr XV/145/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. stanowiącej ?Dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok ? w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. § 5. Dokonuje się zmian w tabeli Nr 8 do Uchwały bud etowej Nr XV/145/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. stanowiącej ?Wydatki majątkowe bud etu Gminy Tarnów na 2012 r .? w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały. § 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały bud etowej Nr XV/145/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r. stanowiącym ?Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud etu Gminy Tarnów w 2012 r.? w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 8. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia. § 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Mitera Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/200/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2012 r. Zmiana planu dochodów.

dział rozdział § 010 01010 TREŚĆ ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1/ Dochody bie ące W tym: 0970 Wpływy z ró nych dochodów 01095 Pozostała działalność 1/ Dochody bie ące W tym: 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2/ Dochody majątkowe W tym: 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOSC 97 000,00 97 000,00 97 000,00 161 679,00 97 000,00 97 000,00 97 000,00 zwiększenia zmniejszenia w złotych 258 679,00 161 679,00 161 679,00 97 000,00

5 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4249

60016

Drogi publiczne gminne 1/ Dochody bie ące W tym: 0690 Wpływy z ró nych opłat

5 000,00 5 000,00 5 000,00 354,00 354,00 354,00 354,00

700 70005

GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1/ Dochody majątkowe W tym: 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

750 75011

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie 1/ Dochody bie ące W tym: 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1/ Dochody bie ące W tym: 0970 Wpływy z ró nych dochodów

80,00 30,00 30,00 30,00 50,00 50,00 50,00 40 315,00 40 315,00 5 315,00 5 315,00 35 000,00 35 000,00

754 75412

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Ochotnicze stra e po arne 1/ Dochody bie ące W tym: 0970 Wpływy z ró nych dochodów 2/ Dochody majątkowe W tym: 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1/ Dochody bie ące W tym: 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1/ Dochody bie ące W tym: 0360 Podatek od spadków i darowizn 75653 Zwroty podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe 1/ Dochody bie ące W tym:

15 000,00

195 086,26

15 000,00

15 000,00 15 000,00 33 407,26

33 407,26 33 407,26 161 679,00 161 679,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4249

0970 Wpływy z ró nych dochodów 758 75814 RÓ NE ROZLICZENIA Ró ne rozliczenia finansowe 1/ Dochody bie ące W tym: 0920 Pozostałe odsetki 801 80101 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 1/ Dochody bie ące W tym: 0830 Wpływy z usług 0750 Dochody z najmu i dzier awy składników majatkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienię nej 0970 Wpływy z ró nych dochodów 80195 Pozostała działalność 1/ Dochody bie ące W tym: 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.

1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etów środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etów środków europejskich Razem 30 965,50 36 430,00 36 430,00 1 689,00 500,00 10 000,00 39 019,00 2 589,00 2 589,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

161 679,00

400,00 400,00 400,00

400,00 400,00

5 464,50

368 447,00

292 486,26

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Mitera Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/200/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2012 r. Zmiana planu wydatków.

dział Rozdział TREŚĆ 754 75412 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA Ochotnicze stra e po arne 1/ Wydatki majątkowe W tym: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne W tym: Modernizacja remizy stra ackiej w Porębie Radlnej 801 80101 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe 1/ Wydatki bie ące 35 000,00 40 960,74 2 189,00 2 189,00 35 000,00 Zwiększenia Zmniejszenia w złotych 35 000,00 35 000,00 35 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4249

W tym: a) wydatki jednostek bud etowych W tym: - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 80105 Przedszkola specjalne 1/ Wydatki bie ące W tym: b) wydatki na dotacje na zadania bie ące 80195 Pozostała działalność 1/ Wydatki bie ące W tym: e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego RAZEM 36 430,00 2 341,74 36 430,00 36 430,00 2 189,00 2 341,74 2 341,74 2 189,00

75 960,74

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Mitera Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XX/200/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2012 r. PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD ETU GMINY TARNÓW NA 2012 r.

Pozycja A DOCHODY A1 A2 B WYDATKI /B1+B2 / B1 B2 C D P DEFICYT /A ? B/ FINANSOWANIE /P-R/ PRZYCHODY BUD ETU OGÓŁEM Z tego : 1. 2. KREDYTY BANKOWE PO YCZKI UZYSKANE 2.1 2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka ? Wałki i miejscowości Wola Rzędzińska Po yczka z bud etu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 ? ?Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka ? Wałki i Wola Rzędzińska? Budowa kanalizacji sanitarnej w Zawadzie Budowa ście ki rowerowej w Radlnej ? etap III Budowa ście ki rowerowej w Zawadzie ? etap II Budowa ście ki rowerowej w Zgłobicach 16 322 810,68 2 925 269,41 455 940,25 1 045 629,16 Wydatki bie ące Wydatki majątkowe Dochody bie ące Dochody majątkowe TRESĆ Kwota w zł 65 813 754,64 59 104 554,84 6 709 199,80 76 661 150,43 55 781 942,69 20 879 207,74 - 10 847 395,79 10 847 395,79 19 861 630,79

2.3 2.4 2.5 2.6 3. 4. 5.

765 000,00 246 600,00 164 800,00 247 300,00 --613 550,70

SPŁATY PO YCZEK UDZIELONYCH NADWY KI BUD ETOWE Z LAT UBIEGŁYCH INNE ŹRÓDŁA

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4249

-z wolnych środków jako nadwy ki środków pienię nych na rachunku bie ącym bud etu gminy ,wynikającej z rozliczeń kredytów i po yczek z lat ubiegłych R ROZCHODY BUD ETU OGÓŁEM Z tego: 1. SPŁATY KREDYTÓW 1.1 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2007 1.2 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2008 1.3 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2009 1.4 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2010 1.5 Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2011 2. SPŁATY PO YCZEK 2.1 Budowa ście ki rowerowej w Łękawce i Zgłobicach ? etap I 2.2 Budowa ście ki rowerowej w miejscowościach Jodłówka- Wałki oraz Nowodworze ? Radlna w ciągu drogi powiatowej 2.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka ? Wałki i miejscowości Wola Rzędzińska 2.4 Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej 2.5 Po yczka z bud etu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 ? ?Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka ? Wałki i Wola Rzędzińska? 2.6 Budowa ście ek rowerowych w Nowodworzu, Koszycach Małych i Zawadzie 2.7 Zakup samochodu stra ackiego dla OSP Wola Rzędzińska 2.8 Wykonanie ście ki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1350 K w Koszycach Małych przy ul. Wolskiej 2.9 Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej 3. PO YCZKI UDZIELONE 3.1 Po yczka

613 550,70

9 014 235,00 6 205 466,00 1 579 998,00 1 360 000,00 1 459 998,00 1 135 000,00 670 470,00 2 808 769,00 5 568,00 63 000,00 163 288,00 45 078,00 2 381 805,00

94 500,00 25 000,00 20 000,00 10 530,00 ---

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Mitera Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XX/200/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2012 r. DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2012 ROK 1) Plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z bud etu innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania powierzone oraz plan wydatków na zadania powierzone.

Dz. 010 01095 Rozdz. § WYSZCZEGÓLNIENIE ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność 1/ Dochody majątkowe W tym: 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1/ Wydatki majątkowe W tym: 97 000,00 DOCHODY WYDATKI 97 000,00 97 000,00 97 000,00 97 000,00 97 000,00

97 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 4249

a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 600 60014 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚC Drogi publiczne powiatowe 1/ Dochody majątkowe W tym: 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1/ Wydatki majątkowe W tym: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 801 80104 OSWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola 1/ Dochody bie ące W tym: 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1/ Wydatki bie ące W tym: b) wydatki na dotacje na zadania bie ące RAZEM 378 239,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00 190 000,00 91 239,00 91 239,00 91 239,00 91 239,00

97 000,00 91 239,00 91 239,00

91 239,00 91 239,00 190 000,00 190 000,00

190 000,00 190 000,00 378 239,00

2) Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych na zadania zlecone innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Dz. 600 60004 Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy 1/ Wydatki bie ące W tym b) wydatki na dotacje na zadania bie ące 801 80104 OŚWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola 1/ Wydatki bie ące W tym b) wydatki na dotacje na zadania bie ące 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1/ Wydatki bie ące W tym b) wydatki na dotacje na zadania bie ące 900 90003 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi 1/ Wydatki majątkowe W tym: a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne RAZEM 75 000,00 2 236 994,00 5 000,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 650 000,00 5 000,00 5 000,00 1 506 994,00 655 000,00 650 000,00 650 000,00 WYDATKI W ZŁOTYCH 1 506 994,00 1 506 994,00 1 506 994,00

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Mitera

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 4249

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XX/200/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2012 r. WYDATKI MAJĄTKOWE BUD ETU GMINY TARNÓW w 2012 roku

Dz. Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE 010 01010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1/ Wydatki majątkowe W tym: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka ? Wałki i Wola Rzędzińska W tym: środki z po yczki z WFOŚiGW ? 455 940,25 środki z dotacji PROW ? 1 045 629,16 środki własne ? 1 006 186,52 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka ? Wałki i Wola Rzędzińska Czynny społeczne ? budowa kanalizacji sanitarnej Czyny społeczne ? budowa sieci wodociągowej Wykonanie projektu budowlano ? wykonawczego kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łękawka Budowa kanalizacji sanitarnej w Porębie Radlnej Budowa kanalizacji sanitarnej w Łękawce Budowa kanalizacji sanitarnej w Zawadzie W tym: środki z po yczki z WFOŚiGW ? 765 000,00 środki własne ? 1 382 056,06 Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni 01095 Pozostała działalność 1/ Wydatki majątkowe W tym: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Porębie Radlnej o nr 343 oraz 595 i 612/1-3 W tym: środki z dotacji- 98 000,00 środki własne ? 100 000,00 600 60013 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie 1/ Wydatki majątkowe W tym: Budowa zatoki autobusowej wraz z fragmentem chodnika dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów ? Konieczna etap II 60014 Drogi publiczne powiatowe 1/ Wydatki majątkowe W tym: Budowa ście ki rowerowej w Radlnej - etap III W tym: - środki z po yczki WFOŚiGW ? 246 600,00 - środki własne ? 241 533,00 Budowa ście ki rowerowej w Zgłobicach W tym: - środki z po yczki WFOŚiGW ? 247 300,00 - dotacja ze Starostwa Powiatowego ? 91 239,00 488 133,00 65 000,00 75 000,00 993 272,00 993 272,00 198 000,00 2 507 755,93 Plan na 2012 w złotych 5 101 561,99 4 903 561,99 4 903 561,99

2 000,00 80 000,00 88 000,00 14 030,00 24 720,00 30 000,00 2 147 056,06

10 000,00 198 000,00 198 000,00

7 109 333,54 140 000,00 140 000,00

465 139,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 4249

- środki własne ? 126 600,00 Opracowanie projektu technicznego ście ki rowerowej wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1371 w Jodłówce ? Wałkach 60016 Drogi publiczne gminne 1/ Wydatki majątkowe W tym: Jodłówka ? Wałki modernizacja drogi ?Na Szpic? W tym: Fundusz Sołecki ? 10 000,00 Jodłówka ? Wałki modernizacja drogi na Śrębę wraz z odwodnieniem W tym: Fundusz Sołecki ? 14 115,30 Koszyce Małe - wykonanie projektu ul.

Pracy W tym: Fundusz Sołecki ? 12 000,00 Koszyce Małe - modernizacja ul. Źródlanej W tym: Fundusz Sołecki ? 12 115,30 Łękawka - Wykonanie drogi tzw. ?Na górki? W tym: Fundusz Sołecki ? 21 824,35 Radlna - Wykonanie projektu ście ki rowerowej przy drodze z Radlnej w kierunku Poręby Radlnej W tym: Fundusz Sołecki ? 21 197,35 Nowodworze - Wykonanie projektu ście ki rowerowej przy drodze do DPS W tym: Fundusz Sołecki ? 17 251,34 Tarnowiec - Wykonanie projektu drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Publicznych wraz z odwodnieniem, chodnikiem i oświetleniem od strony ul. Na Wał W tym: Fundusz Sołecki ? 24 115,30 Wola Rzędzińska Nr 1 ? przebudowa przepustu pod drogą gminną tzw. Kutówka W tym: Fundusz Sołecki ? 15 000,00 Zawada ? budowa ście ki rowerowej przy drodze głównej W tym: Fundusz Sołecki ? 24 115,30 Zgłobice ? wykonanie dalszej części chodnika na ul. Długiej W tym: Fundusz Sołecki ? 24 115,30 Budowa ście ki rowerowej w Zawadzie ? etap II W tym: - środki z po yczki WFOŚiGW ? 164 800,00 - środki własne ? 113 492,00 Wola Rzędzińska Nr II- wykonanie odwodnienia drogi gminnej Projekt techniczny oraz wykonanie ście ki rowerowej wraz z odwodnieniem drogi gminnej tzw. Kamionki w Błoniu Zbylitowska Góra ? wykonanie projektu budowy ul. Wyszyńskiego Koszyce Małe ? projekt drogi gminnej ul. Promienna Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych Zbylitowska Góra ? odwodnienie ul. Kościelna 60078 Usuwanie skutków klęsk ywiołowych 1/ Wydatki majątkowe W tym: Odbudowa drogi nr 659,664,682/1-2 ul. Rzemieślnicza w Tarnowcu W tym: środki z dotacji- 391 702,75 środki własne - 188 056,30 Odbudowa drogi nr 692/6, 693/5 ul. Nowa w Tarnowcu 579 759,05 10 000,00 40 000,00 1 529 061,54 1 529 061,54

14 115,30

12 000,00

12 115,30

21 824,35

21 197,35

17 251,34

24 115,30

15 000,00

124 115,30

24 115,30

278 292,00

150 000,00 100 000,00 6 000,00 41 820,00 600 000,00 57 100,00 4 447 000,00 4 447 000,00

220 265,95

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 10 ?

Poz. 4249

W tym: środki z dotacji- 181 808,37 środki własne - 38 457,58 Odbudowa drogi nr 773/2-8 tzw. Fiołkówka w Jodłówce ? Wałkach W tym: środki z dotacji- 945 348,02 środki własne - 728 031,28 Odbudowa drogi nr 328 ul. Plebańska w Zbylitowskiej Górze W tym: środki z dotacji- 136 957,94 środki własne - 369,00 Odbudowa drogi nr 549 tzw. k/Galusa w Jodłówce ? Wałkach W tym: środki z dotacji- 148 919,42 środki własne - 1 660,50 Odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi W tym: środki z dotacji- 1 195 263,50 środki własne - 490 425,34 700 70005 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1/ Wydatki majątkowe W tym: Zakup gruntów do zasobów mienia komunalnego 710 71035 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze 1/ Wydatki majątkowe W tym: Wola Rzędzińska Nr 2 ? budowa domu przedpogrzebowego (prace wykończeniowe ) 750 75023 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1/ Wydatki majątkowe W tym: Modernizacji budynku Urzędu Gminy ? elewacja Zakupy inwestycyjne Geoserver ? zakupy inwestycyjne Dz. Rozdział WYSZCZEGÓLNIENIE Realizacja projektu ?Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tarnów ? 754 75412 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Ochotnicze stra e po arne 1/ Wydatki majątkowe W tym: Dotacja na zakupy inwestycyjne Modernizacja remizy stra ackiej w Porębie Radlnej 75416 Stra gminna (miejska) 1/ Wydatki majątkowe W tym: Zakup fotoradaru 758 RÓ NE ROZLICZENIA 125 000,00 1 750 000,00 20 000,00 185 000,00 125 000,00 125 000,00 430 000,00 20 000,00 60 000,00 Plan na 2012 w złotych 117 000,00 330 000,00 205 000,00 205 000,00 30 000,00 627 000,00 627 000,00 627 000,00 65 444,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 1 673 379,30

137 326,94

150 579,92

1 685 688,84

65 444,00 65 444,00 65 444,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 11 ?

Poz. 4249

75818

Rezerwy ogólne i celowe 1/ Wydatki majątkowe

1 750 000,00 1 750 000,00 1 094 209,00 590 000,00 590 000,00 470 000,00 120 000,00 504 209,00 504 209,00 250 000,00 250 000,00 4 209,00

801 80101

OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły Podstawowe 1/ Wydatki majątkowe W tym: Tarnowiec ? rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych Zakup baterii fotowoltaicznej 80104 Przedszkola 1/ Wydatki majątkowe W tym: Wola Rzędzińska Nr 1 ?budowa przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu ?stan 0? Zgłobice ? budowa przedszkola Wola Rzędzińska Nr 1 opracowanie projektu budowlano ? wykonawczego Przedszkola Publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu

900 90003

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi 1/ Wydatki majątkowe w tym: Dotacja 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1/ Wydatki majątkowe W tym Błonie ? wykonanie oświetlenia wzdłu drogi tzw. Kopaliny i drogi do Pana Lisa W tym: Fundusz Sołecki ? 23 271,26 Koszyce Wielkie - wykonanie projektu oraz oświetlenia na ul.

Borki i ul. Ruczaj W tym: Fundusz Sołecki ? 24 115,30 Poręba Radlna ? wykonanie projektu oraz realizacja monta u lamp W tym: Fundusz Sołecki ? 23 560,65 Wola Rzędzińska Nr 1 ? wykonanie oświetlenia na drodze gminnej tzw. Na Nosala W tym: Fundusz Sołecki ? 6 000,00 Zbylitowska Góra wykonanie projektu oświetlenia ul. Szkotnik, ul. Zielonej, ul. Wygody oraz ul. Ariańskiej W tym: Fundusz Sołecki ? 24 115,30 Radlna ? wykonanie projektu oświetlenia drogi na odcinku od P. Sutkowskiego do P. Golonki W tym: Środki Sołectwa ? 4 000,00 Tarnowiec ? wykonanie oświetlenia ul. Legionów W tym: Środki Sołectwa ? 17 000,00 Wola Rzędzińska Nr 1 ? wykonania oświetlenia drogi k/gara y W tym: Środki Sołectwa ? 9 800,00 Wola Rzędzińska Nr 2 ? wykonanie projektu oświetlenia drogi k/Wolanki W tym: Środki Sołectwa ? 12 000,00 Zbylitowska Góra ? wykonanie oświetlenia ul. ołędziowa W tym: Środki Sołectwa ? 15 000,00

2 944 459,21 75 000,00 75 000,00 75 000,00 178 862,51 178 862,51 23 271,26

24 115,30

23 560,65

6 000,00

24 115,30

4 000,00

17 000,00

9 800,00

12 000,00

15 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 12 ?

Poz. 4249

Zgłobice ? opracowanie projektu oświetlenia ul. Liściastej i Kasztanowej W tym: Środki Sołectwa ? 20 000,00 90095 Pozostała działalność 1/ Wydatki majątkowe W tym Biała ? projekt budowy centrum wsi W tym: Fundusz Sołecki ? 17 025,40 Wola Rzędzińska Nr 2 ? wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, parkingu przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej W tym: Fundusz Sołecki ? 24 115,30 Koszyce Małe budowa centrum wsi Łękawka ? kontynuacja budowy centrum wsi Radlna budowa centrum wsi Zakup wiat przystankowych W tym: Nowodworze ? zakup wiaty przystankowej W tym: Fundusz Sołecki ? 5 200,00 Zbylitowska Góra budowa centrum wsi Zbylitowska Góra ? budowa budynku wielofunkcyjnego z przedszkolem Tarnowiec ? urządzenie placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu Biała ? wymiana okien w budynku komunalnym Zakup kosiarki samojezdnej Wola Rzędzińska Nr 2 ? zakup 2 wiat przystankowych 921 92120 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1/ Wydatki majątkowe W tym: Dotacja Dotacja na prace konserwatorskie wolnostojącej dzwonnicy w Kościele Parafialnym w Zbylitowskiej Górze 926 92605 KULTURA FIZYCZNA Zadania w zakresie kultury fizycznej 1/ Wydatki majątkowe W tym: Jodłówka ? Wałki ? budowa boiska wielofunkcyjnego przy OSP Tarnowiec ? budowa kompleksu sportowego ?Moje boisko?- Orlik 2012 Zawada ? budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci Tarnowiec - opracowanie projektu budowlano ? wykonawczego kompleksu sportowo ? rekreacyjnego RAZEM

20 000,00

2 690 596,70 2 690 596,70 17 025,40

24 115,30

421 986,00 50 000,00 420 500,00 35 200,00 5 200,00

420 215,00 1 200 000,00 50 000,00 30 000,00 11 155,00 10 400,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 30 000,00 40 000,00

1 757 200,00 1 757 200,00 1 757 200,00 225 000,00 1 155 000,00 375 000,00 2 200,00 20 879 207,74

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Mitera

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 13 ?

Poz. 4249

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XX/200/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2012 r. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUD ETU GMINY TARNÓW W 2012 ROKU 1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział Rozdział TREŚĆ Dotacja na wydatki bie ące Dotacja celowa 600 60004 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Lokalny transport zbiorowy OŚWIATA I WYCHOWANIE 80104 80105 80146 Przedszkola Przedszkola specjalne Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 900 Pozostała działalność GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90003 921 Oczyszczanie miast i wsi KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 92116 RAZEM Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki --2 417 436,48 1 506 994,00 1 506 994,00 Dotacja na wydatki inwestycyjne

Dotacja Dotacja Dotacja Dotacja Dotacja podmiotowa przedmiotowa celowa podmiotowa przedmiotowa -----------

801

671 391,17 650 000,00 2 341,74 5 000,00

----

----

----

----

----

80195 853

14 049,43 239 051,31

239 051,31 ---75 000 ---

--

-1 132 000

--

75 000 --

--

--

782 000 350 000 1 132 000

----

--75 000

----

----

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział Rozdział TREŚĆ Dotacja na wydatki bie ące Dotacja na wydatki inwestycyjne

Dotacja Dotacja Dotacja Dotacja Dotacja Dotacja celowa podmiotowa przedmiotowa celowa podmiotowa przedmiotowa 010 01010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 10 000 10 000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 14 ?

Poz. 4249

754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 75412 Ochotnicze stra e po arne OSWIATA I WYCHOWANIE 80104 Przedszkola OCHRONA ZDROWIA 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi POMOC SPOŁECZNA 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92105 92120 Pozostałe zadania w zakresie kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami KULTURA FIZYCZNA 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

43 000

20 000

43 000 --35 500 35 500

-755 658,29 755 658,29 ---

--

20 000

--

--

801

----

----

----

----

851

852

27 500 27 500

---

---

---

---

--

921

28 500

70 000

28 500 --

---

---

-70 000

---

---

926

411 000 411 000 ------

RAZEM

545 500

755 658,29

--

100 000

--

--

Przewodnicząca Rady Gminy Wiesława Mitera
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.712.6086

  uchwała nr XLVIII/478/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie :zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.

  sprawozdanie Nr 1/2011 Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 30 marca 2011 r. z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.

  sprawozdanie Wójta Gminy Tarnów Opolski z dnia 31 marca 2009r. z wykonania budżetu Gminy Tarnów Opolski za 2008 rok

 • DZ. URZ. 2012.3958

  uchwała nr XXI/212/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Koszyce Wielkie w Gminie Tarnów.

 • DZ. URZ. 2012.1585

  uchwała nr XVII/169/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4248

  uchwała nr XXI/204/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnów w miejscowości Zgłobice.

 • DZ. URZ. 2012.4247

  uchwała nr XIX/139/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVI/109/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4246

  uchwała nr XIX/140/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVI/110/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4245

  uchwała nr XVII/127/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2012.

 • DZ. URZ. 2012.4244

  uchwała nr XXVIII/158/2012 Rada Gminy w Jabłonce z dnia 2 sierpnia 2012r. Rada Gminy w Jabłonce w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2012

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.