Logowanie

DZ. URZ. 2012.4250

Tytuł:

uchwała nr XXIV/101/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Szaflary
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4250
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r. Poz. 4250

UCHWAŁA NR XXIV/101/2012 RADY GMINY SZAFLARY z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie zmian w uchwale bud etowej na 2012 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2011 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. W bud ecie Gminy Szaflary na 2012 rok: 1. Zwiększa się dochody bud etu na 2012 rok w łącznej kwocie 414.069 zł w tym: a) dochody bie ące 214.069 zł b) dochody majątkowe 200.000 zł - jak poni ej:

Lp. Dział 1 1. 2 600 Źródło dochodów 3 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ w tym: dochody majątkowe: - dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330) POMOC SPOŁECZNA w tym: dochody bie ące: - pozostałe odsetki ( § 0920) POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ w tym dochody bie ące: - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich ( § 2007) - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich ( § 2009) GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA w tym: dochody bie ące: - dotacje celowe otrzymane z bud etu państwa na zadania bie ące realizowane przez gmine na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( § 2020) RAZEM Wysokość w zł 4 200.000 200.000 200.000 4.000 4.000 4.000 195.769 195.769 166.404

14:04:55

2.

852

3.

853

29.365

4.

900

14.300 14.300 14.300 414.069

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4250

w tym: - dochody bie ące zł w tym: ze środków funduszy pomocowych zł - dochody majątkowe zł w tym: ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zł

214.069 214.069 200.000 0

3. Dochody bud etu po zmianach wynoszą 27.743.277 zł. § 2. 1. Zwiększa się wydatki bud etu na 2012 w łącznej kwocie 1.446.959 zł w tym: a) wydatki bie ące: 586.459 zł w tym: 1) wydatki bie ące jednostek bud etowych - 390.690 zł, z czego: - 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych - 390.690 zł - jak poni ej: 2) wydatki bie ące na programy finansowane z pomocy zagranicznej - 195.769 zł, z czego: - 2.1) ze środków pochodzących z bud etu Unii Europejskie - 195.769 zł

Lp. Dział Rozdział 1. 754 75412 Nazwa - rodzaj wydatku BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Ochotnicze stra e po arne w tym: a) wydatki bie ące w tym: 1) wydatki bie ące jednostek bud etowych z tego: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bie ące w tym: 1) wydatki bie ące jednostek bud etowych z tego 1.2) ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: a) wydatki bie ące tym: 1) wydatki bie ące jednostek bud etowych z tego: 1.2) ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych Przedszkola w tym: a) wydatki bie ace w tym: 1) wydatki bie ące jednostek bud etowych z tego: 1.2) ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych Gimnazja Wysokość w zł 73.000 73.000 73.000 73.000

2.

801 80101

73.000 189.390 64.520 64.520 64.520 64.520 32.150 32.150 32.150 32.150 26.500 26.500 26.500 26.500 53.370

80103

80104

80110

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4250

80114

80195

3.

852 85212

4.

853 85395

5.

900 90003

6.

921 92116

w tym: a) wydatki bie ące w tym: 1) wydatki bie ące jednostek bud etowych z tego: 1.2) ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół w tym: a) wydatki bie ące w tym: 1) wydatki bie ące jednostek bud etowych z tego: 1.2) ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych Pozostała działalność w tym: a) wydatki bie ące w tym: 1) wydatki bie ące jednostek bud etowych z tego: 1.2) ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne ,świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) wydatki bie ące w tym: 1) wydatki bie ące jednostek bud etowych z tego: 1.2) ) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność w tym: a) wydatki bie ące 2) wydatki bie ące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w tym: 2.1) ze środków pochodzących z bud etu Unii Europejskiej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi w tym: a) wydatki bie ące: w tym: 1) wydatki bie ące jednostek bud etowych z tego: 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek bud etowych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Biblioteki w tym: a) wydatki bie ące 2) wydatki na dotacje na zadania bie ące RAZEM wydatki bie ące:

53.370 53.370 53.370 1.150 1.150 1.150 1.150 11.700 11.700 11.700 11.700 4.000 4.000

4.000 4.000

4.000 195.769 195.769 195.769 195.769 195.769 94.300 94.300 94.300 94.300 94.300 30.000 30.000 30.000 30.000 586.459

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4250

b) wydatki majątkowe - 860.500 w tym: - wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych - 860.500 zł - jak poni ej:

Lp. Dział Rozdział 1. 010 01095 Nazwa - Rodzaj wydatku ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalnoiść w tym: b) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych w tym: remont drogi Gąsiorowa w Maruszynie TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Usuwanie skutków klęsk ywiołowych w tym: b) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych w tym: odbudowa drogi gminnej ul, Skałka w Zaskalu OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe w tym: b) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych w tym: modernizacja infrastruktury zewnętrznej przy SP w Skrzypnem i wykonanie koncepcji rozbudowy SP w Borze Przedszkola w tym: b) wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje jednostek budzetowych w tym: dokumentacja przebudowy i rozbudowy budynku u yteczności publicznej Gminnego Przedszkola w Szaflarach KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe w tym: b) wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje jednostek bud etowych w tym: Projekt koncepcyjno budowlany i kosztorys dla inwestycji budowa szatni z pom. gospodarczym przy boisku w Zaskalu RAZEM wydatki majątkowe: Wysokość w zł 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 537.500 476.000 476.000 476.000 476.000 61.500 61.500 61.500 61.500 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 860.500

2.

600 60078

3.

801 80101

80104

4.

926 92601

2. Zmiany planu wydatków majątkowych przedstawione poni ej:

Lp. Dział Rozdział 1. 010 01095 Nazwa - Rodzaj wydatku ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalnoiść w tym: b) wydatki majatkowe - wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych w tym: remont drogi Gąsiorowa w Maruszynie Wysokość w zł + 60.000 + 60.000 + 60.000 + 60.000 + 60.000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4250

2.

600 60078

3.

801 80101

80104

4.

926 92601

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Usuwanie skutków klęsk ywiołowych w tym: b) wydatki majątkowe - wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych w tym: odbudowa drogi gminnej ul, Skałka w Zaskalu OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe w tym: b) wydatki majatkowe - wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych w tym: modernizacja infrastruktury zewnętrznej przy SP w Skrzypnem i wykonanie koncepcji rozbudowy SP w Borze Przedszkola w tym: b) wydatki majatkowe - wydatki na inwestycje jednostek budzetowych w tym: dokumentacja przebudowy i rozbudowy u yteczności publicznej przedszkola gminnego w Szaflarach KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe w tym: b) wydatki majątkowe - wydatki na inwestycje jednostek budzetowych tym: Projekt koncepcyjno budowlany i kosztorys dla inwestycji budowa szatni z pom. gospodarczym w Zaskalu RAZEM wydatki majątkowe:

+ 250.000 + 250.000 + 250.000 + 250.000 + 250.000 + 537.500 + 476.000 + 476.000 + 476.000 +476.000 + 61.500 + 61.500 + 61.500 +61.500 + 13.000 + 13.000 + 13.000 + 13.000 +13.000 + 860.500

3. Wydatki bud etu po zmianach wynoszą 29.217.735 § 3. 1. Ró nica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt bud etu w kwocie 1.032.890 zł który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, jako nadwy ki środków pienię nych na rachunku bie ącym bud etu. § 4. Przychody i rozchody bud etu gminy po zmianach wynoszą jak poni ej:

1. DOCHODY OGÓLEM 2. WYDATKI OGÓLEM 3. Wynik (1-2) - deficyt 4. PRZYCHODY BUD ETU z czego: - kredyty i po yczki krajowe ( § 952) - wolne środki jako nadwy ka środków pienię nych na rachunku bie ącym bud etu wynikająca z rozliczeń kredytów i po yczek z lat ubiegłych ( § 950) 5. ROZCHODY BUD ETU z czego: - spłaty rat z zaciągniętych kredytów i po yczek krajowych ( § 992) 27.743.277 29.217.735 1.474.458 2.732.890 1.700.000 1.032.890

1.258.432 1.258.432

§ 5. Planowane kwoty dotacji udzielonych w 2012 r. wynoszą po zmianach jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. § 6. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Szaflary .

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4250

§ 7. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Szlęk Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/101/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 lipca 2012 r.

Dział Rozdział 600 60014 Nazwa Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe dotacja celowa na pomoc finansową dla jednostki samorządu terytorialnego w zakresie realizacji jej zadań inwestycyjnych 801 80104 803 Oświata i wychowanie Przedszkola dotacje podmiotowe Szkolnictwo wy sze 80395 Pozostała działalność dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 851 85154 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi dotacje celowe (bie ące) na zadania JST zlecane innym podmiotom 852 Pomoc społeczna 85228 Usługi opiekuńcze i specjaliztyczne usługi opiekuńcze dotacje celowe (bie ące) na zadania JST zlecane innym podmiotom 921 92116 92195 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Biblioteki dotacje podmiotowe Pozostała działalność dotacje celowe (bie ące) na zadania 165.000 165.000 165.000 8.000 8.000 10.000 10.000 10.000 Rodzaj dotacji z bud etu dla jednostek spoza dla jednostek sektora finansów sektora finansów publicznych publicznych 135.000 135.000 135.000

265.000 265.000 265.000

18.000 18.000 18.000

10.000 10.000 10.000

8.000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 4250

JST zlecane innym podmiotom 926 92605 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacje celowe (bie ące) na zadania JST zlecane innym podmiotom Razem: OGÓŁEM DOTACJE: w tym: - dotacje podmiotowe - dotacje celowe 681.000 zł 430.000 zł 251.000 zł 70.000 70.000 70.000

310.000

371.000

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Szlęk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5946

  uchwała nr XVII/166/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

 • DZ. URZ. 2012.1279

  uchwała nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.223.1811

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy i zmian w budżecie na rok 2011 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011Nr IV/15/2011

 • DZ. URZ. 2012.2357

  uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4249

  uchwała nr XX/200/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4248

  uchwała nr XXI/204/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnów w miejscowości Zgłobice.

 • DZ. URZ. 2012.4247

  uchwała nr XIX/139/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVI/109/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4246

  uchwała nr XIX/140/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVI/110/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4245

  uchwała nr XVII/127/12 Rady Gminy Kościelisko z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej Gminy Kościelisko na rok 2012.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.