Logowanie

DZ. URZ. 2012.4251

Tytuł:

uchwała nr XXIII/126/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy w Iwkowej
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4251
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r. Poz. 4251

UCHWAŁA NR XXIII/126/12 RADY GMINY W IWKOWEJ z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm .) Rada Gminy w Iwkowej uchwala, co następuje: § 1. 1) Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 804.507 zł, w tym: a) Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 804.507 zł, w tym: b) dochody majątkowe 800.000 zł, - zgodnie z tabelą Nr 1. § 2. 1) Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 124.507 zł, zgodnie z tabelą Nr 2. 2) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę 4.507 zł, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 495 zł, 2) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w łącznej kwocie 4.012 zł, z czego; a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 3.933 zł - zgodnie z tabelą Nr 2.1 3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 120.000 zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 120.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 2.2. § 3. Wprowadza się zmiany w tabeli Nr 2.2 do uchwały budżetowej ? Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Iwkowa na 2012 rok, zgodnie z tabelą Nr 3. § 4. 1) Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3.438.639 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - zaciągniętych kredytów w kwocie 2.421.607 zł, - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.017.032 zł.

14:04:42

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4251

2) Zmniejsza się przychody budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 680.000 zł. Po wprowadzonych zmianach przychody budżetu gminy wynoszą 4.398.639 zł i rozchody budżetu gminy wynoszą 960.000 zł, zgodnie z tabelą Nr 4. § 5. Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków budżet Gminy Iwkowa wynosi: - plan dochodów 21.304.951 zł - plan wydatków 24.743.590 zł - przychody 4.398.639 zł - rozchody 960.000 zł § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwkowa. § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na stronie internetowej Urzędu www.iwkowa.pl. Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Tomasz Laskowa

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4251

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/126/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lipca 2012 r. Dochody budżetu Gminy Iwkowa na 2012 rok - zwiększenia

Dz. Dz. 1 758 75814

§

Treść 3 RÓŻNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe a) dochody bieżące

Kwota 4 495 495 495 495 4.012 4.012 4.012 3.933 79 800.000 800.000 800.000 300.000

0920 - pozostałe odsetki 853 85395 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalność a) dochody bieżące 2317 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2319 - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 926 92601 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe a) dochody majątkowe 6300 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) RAZEM - dochody bieżące w tym ze środków z Unii Europejskiej - dochody majątkowe w tym ze środków z Unii Europejskiej

500.000 804.507 4.507 3.933 800.000 --

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Tomasz Koprowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/126/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lipca 2012 r. Wydatki budżetu Gminy Iwkowa na 2012 rok - zwiększenia

Dz. 1 852

§ 2 85295

Treść 3 POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność a) wydatki bieżące POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Kwota 4 495 495 495 4.012 4.012 4.012

853 85395

Pozostała działalność a) wydatki bieżące

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4251

926 92601

KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe a) wydatki majątkowe RAZEM - wydatki bieżące w tym ze środków z Unii Europejskiej - wydatki majątkowe w tym ze środków z Unii Europejskiej

120.000 120.000 120.000 124.507 4.507 3.933 120.000 -Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Tomasz Koprowski

Tabela Nr 2.1 do Uchwały Nr XXIII/126/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lipca 2012 r. Plan wydatków bieżących budżetu Gminy Iwkowa na 2012 rok - zwiększenia

Dz. § 1 852 2 Treść 3 POMOC SPOŁECZNA 85295 Pozostała działalność a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 Pozostała działalność a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego RAZEM - wydatki bieżące 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych, 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego Kwota 4 495 495 495 4.012 4.012 4.012 4.507 495 4.012

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Tomasz Koprowski

Tabela Nr 2.2 do Uchwały Nr XXIII/126/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lipca 2012 r. Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Iwkowa na 2012 rok - zwiększenia

Dz 1 926 92601 § 2 Treść 3 KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe w tym: inwestycja - zakup gruntu i budowa boiska sportowego ORLIK w Iwkowej ? środki własne RAZEM - wydatki majątkowe w tym ze środków z Unii Europejskiej 120.000 120.000 120.000 -Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Tomasz Koprowski 120.000 Kwota 4 120.000 120.000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4251

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XXIII/126/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lipca 2012 r. Plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Iwkowa na 2012 rok

Dz. § 1 010 2

Treść 3 Rolnictwo i łowiectwo

Kwota 4 189.000 120.000

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: inwestycja

- budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Iwkowa (opracowanie dokumentacji projektowej oraz 120.

000 zakup gruntu dla budowy wodociągu na terenie Gminy Iwkowa obejmującej ETAP I i ETAP II) ? środki własne 01095 Pozostała działalność w tym: inwestycja - modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych ? środki własne 600 Transport i łączność 60014 Drogi publiczne powiatowe w tym: inwestycje - budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Iwkowa ? środki własne - budowa chodnika przy drodze powiatowej Iwkowa Czchów ? Zdonia ? środki własne - przebudowa trzech skrzyżowań dróg powiatowych w niezbędnym zakresie na terenie Gminy Iwkowa ? środki własne 60016 Drogi publiczne gminne w tym: inwestycje - budowa drogi gminnej Dobrociesz ? Kmieciówka wraz z przepustem w miejscowości Dobrociesz ? środki własne - modernizacja drogi gminnej Drużków Pusty ? Kamieniec ? środki własne - modernizacja drogi gminnej Wojakowa Nowa Wieś ? środki własne - modernizacja drogi gminnej Kąty Góry ? środki własne - modernizacja drogi gminnej Połom Mały ? środki własne - modernizacja dróg gminnych ? środki własne - budowa kładki w Iwkowej (dokumentacja) ? środki własne 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w tym inwestycja 80.000 80.000 14.318 14.318 27.964 27.964 26.034 26.034 14.653 14.653 20.000 20.000 30.000 30.000 1.360.000 82.012 82.012 100.000 100.000 53.162 53.162 212.969 69.000 69.000 1.808.143 235.174 120.000 69.000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4251

- modernizacja obiektów komunalnej infrastruktury technicznej zniszczonej podczas powodzi ? środki własne 630 Turystyka 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w tym: inwestycja - oznakowanie istniejących i wytyczenie nowych szlaków turystycznych wraz z montażem tablic informacyjnych oraz oznakowanie obiektów zabytkowych na terenie Gminy Iwkowa ? środki własne ? środki UE 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: inwestycje - modernizacja placu postojowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrocieszu ? środki własne - opracowanie dokumentacji projektowej parkingu k/ zabytkowego Kościółka w Iwkowej ? środki własne - budowa wiaty przystankowej Iwkowa ? Ośrodek Zdrowia ? środki własne - opracowanie dokumentacji projektowej parkingu w Wojakowej ? środki własne - nabycie służebności gruntowej w Wojakowej ? środki własne - zakup gruntu pod drogi gminne ? środki własne - budowa parkingu w Iwkowej przy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji (dokumentacja) ? środki własne 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin - zakupy inwestycyjne ? środki własne 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne w tym: inwestycje - poprawa estetyki ? rozbudowa, nadbudowa, remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojakowej ? ETAP I ? środki własne ? środki UE - budowa zbiornika przeciwpożarowego w Wojakowej ? środki własne - budowa ogrodzenia wraz z modernizacją zewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy budynku OSP w Wojakowej ? środki własne 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe w tym: inwestycje - budowa Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Wojakowej ETAP II ? środki własne ? środki UE

1.360.000 1.360.000 41.051 41.051

41.051 18.051 23.000 92.783 92.783

22.819 22.819 20.000 20.000 7.964 7.964 20.000 20.000 5.000 5.000 10.000 10.000 7.000 7.000 10.000 10.000 10.000 10.000 669.767 669.767

529.767 354.272 175.495 30.000 30.000 110.000 110.000 1.125.914 1.061.110

966.110 395.010 571.100

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 4251

- modernizacja elewacji na budynku Zespołu Szkół w Wojakowej ? środki własne - modernizacja przewiązki i placu przy Zespole Szkół w Wojakowej ? środki własne 80104 Przedszkola w tym: inwestycja - modernizacja budynku Przedszkola w Iwkowej ? środki własne 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zakupy inwestycyjne ? środki własne 80195 Pozostała działalność - budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci na terenie miejscowości Iwkowa ? środki własne ? środki UE - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Iwkowej Nagórzu (dokumentacja) ? środki własne Ochrona zdrowia Pozostała działalność w tym: inwestycja - rozbudowa, przebudowa i remont budynku Ośrodka Zdrowia w Iwkowej z instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi oraz zewnętrzną infrastrukturą komunikacyjną i techniczną, dla potrzeb przychodni rehabilitacyjnej ? środki własne 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: inwestycja - oczyszczalnia i kanalizacja sanitarna na terenie gminy (dokumentacja projektowa i budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej) ? środki własne 90095 Pozostała działalność w tym: inwestycja - nadbudowa, rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy w Iwkowej częściowo przeznaczonego pod działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Iwkowej wraz z budową muru bulwarowego w obrębie działek ewidencyjnych nr 2700/2 i 112 położonych w miejscowości Iwkowa ? środki własne ? środki UE 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 Pozostała działalność w tym: inwestycja - centrum widowiskowo ? biblioteczno- muzealne w Iwkowej ? środki własne 926 KULTURA FIZYCZNA 92601 Obiekty sportowe w tym: inwestycja - zakup gruntu i budowa boiska sportowego ORLIK w Iwkowej

50.000 50.000 45.000 45.000 20.000

20.000 20.000 5.300 5.300 5.300 39.504 36.504 11.504 25.000 3.000 3.000

1.280.000 80.000

80.000 80.000 1.200.000

1.200.000

1.000.000 200.000 80.000 80.000

80.000 80.000 1.520.000 1.520.000

1.520.000

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 4251

? środki własne RAZEM - wydatki majątkowe w tym ze środków z Unii Europejskiej

1.520.000 6.960.658 6.960.658 994.595 Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Tomasz Koprowski

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr XXIII/126/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lipca 2012 r. Przychody i rozchody budżetu Gminy Iwkowa na 2012 rok

Treść 1. Dochody ogółem 2. Wydatki ogółem 3. Wynik (1 ? 2) 4. Przychody z budżetu z tego: - kredyty - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 5. Rozchody budżetu z tego: - spłata rat zaciągniętych kredytów

Kwota 21.304.951 24.743.590 3.438.639 4.398.639 3.381.607 1.017.032 960.000 960.000 Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Tomasz Koprowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIII/126/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lipca 2012 r. Uzasadnienie 1) Zwiększa się budżet gminy po stronie dochodów o kwotę 804.507 zł Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe a) dochody bieżące § 0920 Pozostałe odsetki 495 ? odsetki od środków zgromadzonych na lokacie Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdz. 85395 Pozostała działalność a) dochody bieżące 4.012 ? środki na realizację projektu systemowego ?Jesteśmy najlepsi?

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 4251

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdz. 92601 Obiekty sportowe a) dochody majątkowe 300.000 ? pomoc finansowa z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację programu ?Moje boisko ? Orlik 2012? 500.000 ? dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację programu ?Moje boisko ? Orlik 2012? 2) Zwiększa się budżet gminy po stronie wydatków o kwotę 124.507 zł Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdz. 85295 Pozostała działalność a) wydatki bieżące 495 ? wydatki związane z realizacją projektu systemowego ?Jesteśmy najlepsi? Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdz. 85295 Pozostała działalność a) wydatki bieżące 4.012 ? wydatki związane z realizacją projektu systemowego ?Jesteśmy najlepsi? Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA Rozdz. 92601 Obiekty sportowe a) wydatki majątkowe 120.000 ? zakup gruntu i budowa boiska sportowego ORLIK w Iwkowej PRZYCHODY BUDŻETU 4.398.639 zł, w tym: 3.381.607 zł ? kredyt planowany do zaciągnięcia w 2012r 1.017.032 zł ? wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych ROZCHODY BUDŻETU 960.000 zł, w tym: 960.000 zł ? spłata rat zaciągniętych kredytów

Przewodniczący Rady Gminy mgr inż. Tomasz Koprowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.260.1720

  uchwała nr XXXVII/237/10 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie nadania imienia i sztandaru dla Publicznego Gimnazjum w Iwkowej.

 • DZ. URZ. 2011.571.6285

  uchwała nr XV/78/11 /2011 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie : określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2011.292.2406

  uchwała nr VIII/33/11 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/25/11Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwkowa?.

 • DZ. URZ. 2012.899

  uchwała nr XVII/90/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. 2012.3021

  uchwała nr XXI/109/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 maja 2012r. w sprawie : zmian w Statucie Gminy Iwkowa oraz utraty mocy obowiązującej Uchwały Nr XXXXIII/200/06 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Urzędu Gminy w Iwkowej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej

  Dnia 8 czerwca 2012r. X spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekształciła się w X spółkę akcyjną (wpis do KRS). 6 lipca odbyło się pierwsze posiedzenie (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4250

  uchwała nr XXIV/101/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4249

  uchwała nr XX/200/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4248

  uchwała nr XXI/204/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnów w miejscowości Zgłobice.

 • DZ. URZ. 2012.4247

  uchwała nr XIX/139/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVI/109/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012 r.

 • DZ. URZ. 2012.4246

  uchwała nr XIX/140/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVI/110/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.