Logowanie

DZ. URZ. 2012.4252

Tytuł:

uchwała nr XIX/140/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Borzęcin
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4252
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r. Poz. 4252

UCHWAŁA NR XIX/140/2012 RADY GMINY BORZĘCIN z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale bud etowej na 2012 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art.213, art.214, art.215, art. 235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) ? Rada Gminy Borzęcin uchwala, co następuje: § 1. W uchwale bud etowej Gminy Borzęcin na rok 2012 nr XIV/106/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. dokonuje się następujących zmian: Zwiększa się plan dochodów o kwotę 131 585,00 zł . a zmniejsza się o kwotę 34 125,00 zł do kwoty 43 622 545,51 zł z czego: 1) plan dochodów bie ących zwiększa się o kwotę 131 585,00 zł a zmniejsza się o kwotę 34 125,00 zł do kwoty 23 261 009,90 zł . - jak poni ej:

14:04:29

Dochody bie ące Dotacje i środki na finan. wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Dochody majątkowe Dotacje i środki na finan. wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Klasyfikacja bud etowa

Wyszczególnienie

Plan ogółem

600 60017

Transport i łączność Drogi wewnętrzne przed zmianą

7 492 499,90 249 684,90 85 000,00 0,00 0,00 85 000,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 85 000,00 85 000,00

242 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Grzywny i inne kary pienię ne od 0580 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

750 75075

Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

1 870 454,38 148 655,41 46 585,00 34 125,00 -34 125,00 0,00 0,00 46 585,00 34 125,00 -34 125,00 0,00 0,00

98 620,41 0,00 46 585,00 34 125,00 -34 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa 2007 w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt . 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4252

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa 2008 w art. 5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt . 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach bud etu środków europejskich

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

0,00 0,00 46 585,00 46 585,00

0,00 0,00 46 585,00 46 585,00

0,00 0,00 46 585,00 46 585,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

§ 2. W uchwale bud etowej Gminy Borzęcin na rok 2012 nr XIV/106/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. dokonuje się następujących zmian: Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 214 300,00 zł a zwiększa się plan wydatków o kwotę 513 679,39 zł . do kwoty 45 724 563,06 zł z czego: 1) plan wydatków bie ących zwiększa się o kwotę 503 679,39 zł a zmniejsza się o kwotę 78 425,00 zł do kwoty 21 840 772,65 zł. 2) plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 135 875,00 zł a zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł do kwoty 23 883 790,41 zł - jak poni ej:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4252

Z tego z tego: z tego: w tym:

Klasyfikacja bud etowa

Plan

z tego: Wydatki bie ące wydatki jednostek bud etowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 208 347,00 0,00 85 000,00 293 347,00 0,00 0,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 85 000,00 85 000,00 3 274 903,00 0,00 0,00 3 274 903,00 200 000,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 287,00 0,00 0,00 90 287,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 548 137,00 0,00 0,00 2 548 137,00 95 000,00 0,00 0,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 118 060,00 0,00 85 000,00 203 060,00 0,00 0,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 85 000,00 85 000,00 726 766,00 0,00 0,00 726 766,00 105 000,00 0,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje na zadania bie ące

wydatki na programy świadczenia wypłaty finansowane na rzecz z tytułu obsługa z udziałem środków, osób poręczeń długu o których mowa fizycznych; i gwarancji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 935,00 0,00 0,00 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135 325,62 -34 125,00 50 323,00 151 523,62 48 750,00 -34 125,00 50 323,00 64 948,00 34 125,00 -34 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Wydatki majątkowe

inwestycje na programy i zakupy finansowane inwestycyjne z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 242 815,00 0,00 0,00 242 815,00 47 815,00 0,00 0,00 47 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 761 837,69 0,00 0,00 1 761 837,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

przed zmianą

8 808 767,90 0,00 85 000,00 8 893 767,90 165 000,00 0,00 85 000,00 250 000,00 0,00 0,00 85 000,00 85 000,00 5 287 066,31 -34 125,00 50 323,00 5 303 264,31 248 750,00 -34 125,00 50 323,00 264 948,00 34 125,00 -34 125,00 0,00 0,00

209 282,00 0,00 85 000,00 294 282,00 0,00 0,00 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 85 000,00 85 000,00 3 515 228,62 -34 125,00 50 323,00 3 531 426,62 248 750,00 -34 125,00 50 323,00 264 948,00 34 125,00 -34 125,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 599 485,90 8 599 485,90 0,00 0,00 0,00 0,00

600

Transport i łączność

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

8 599 485,90 8 599 485,90 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

60017

Drogi wewnętrzne

zwiększenie po zmianach przed zmianą

4270

Zakup usług remontowych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

1 771 837,69 1 771 837,69 0,00 0,00 0,00 0,00

750

Administracja publiczna

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

1 771 837,69 1 771 837,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

4307

Zakup usług pozostałych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4252

przed zmianą

0,00 0,00 46 585,00 46 585,00 14 625,00 0,00 3 738,00 18 363,00 2 994 400,00 -135 875,00 0,00 2 858 525,00 2 971 500,00 -135 875,00 0,00 2 835 625,00 200 000,00 -135 875,00 0,00 64 125,00 9 610 192,98 -23 300,00 260 747,00 9 847 639,98 5 165 169,74 0,00 177 697,00 5 342 866,74 0,00 0,00 177 697,00 177 697,00

0,00 0,00 46 585,00 46 585,00 14 625,00 0,00 3 738,00 18 363,00 242 000,00 0,00 0,00 242 000,00 236 500,00 0,00 0,00 236 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 210 192,98 -23 300,00 260 747,00 9 447 639,98 4 905 169,74 0,00 177 697,00 5 082 866,74 0,00 0,00 177 697,00 177 697,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194 000,00 0,00 0,00 194 000,00 188 500,00 0,00 0,00 188 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 621 239,08 -20 000,00 19 600,00 8 620 839,08 4 548 182,84 0,00 0,00 4 548 182,84 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 500,00 0,00 0,00 28 500,00 28 500,00 0,00 0,00 28 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 139 485,76 -20 000,00 0,00 7 119 485,76 3 934 755,84 0,00 0,00 3 934 755,84 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165 500,00 0,00 0,00 165 500,00 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 481 753,32 0,00 19 600,00 1 501 353,32 613 427,00 0,00 0,00 613 427,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 776,00 0,00 241 147,00 258 923,00 0,00 0,00 177 697,00 177 697,00 0,00 0,00 177 697,00 177 697,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 13 000,00 0,00 0,00 13 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 455 821,00 -3 300,00 0,00 452 521,00 241 630,00 0,00 0,00 241 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 46 585,00 46 585,00 14 625,00 0,00 3 738,00 18 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115 356,90 0,00 0,00 115 356,90 115 356,90 0,00 0,00 115 356,90 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 535 000,00 0,00 0,00 2 535 000,00 2 535 000,00 0,00 0,00 2 535 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4308

Zakup usług pozostałych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

4309

Zakup usług pozostałych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

2 752 400,00 2 752 400,00 -135 875,00 0,00 -135 875,00 0,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa

2 616 525,00 2 616 525,00 2 735 000,00 2 735 000,00 -135 875,00 0,00 -135 875,00 0,00

75412

Ochotnicze stra e po arne

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

2 599 125,00 2 599 125,00 200 000,00 -135 875,00 0,00 64 125,00 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 260 000,00 0,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 -135 875,00 0,00 64 125,00 400 000,00 0,00 0,00 400 000,00 260 000,00 0,00 0,00 260 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

801

Oświata i wychowanie

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

80101

Szkoły podstawowe

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

2590

Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie

po zmianach

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4252

ni jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną

przed zmianą zmniejszenie

1 128 117,11 0,00 63 450,00 1 191 567,11 17 776,00 0,00 63 450,00

988 117,11 0,00 63 450,00 1 051 567,11 17 776,00 0,00 63 450,00

917 323,11 0,00 0,00 917 323,11 0,00 0,00 0,00

788 966,11 0,00 0,00 788 966,11 0,00 0,00 0,00

128 357,00 0,00 0,00 128 357,00 0,00 0,00 0,00

17 776,00 0,00 63 450,00 81 226,00 17 776,00 0,00 63 450,00

53 018,00 0,00 0,00 53 018,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

140 000,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00

140 000,00 0,00 0,00 140 000,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80104

Przedszkola

zwiększenie po zmianach

2310

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie

po zmianach

81 226,00

81 226,00

0,00

0,00

0,00

81 226,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą zmniejszenie

2 420 427,79 -23 300,00 0,00 2 397 127,79 148 255,00 -3 300,00 0,00 144 955,00 1 473 325,36 -20 000,00 0,00 1 453 325,36 146 120,00 0,00 19 600,00 165 720,00 146 120,00 0,00 19 600,00 165 720,00

2 420 427,79 -23 300,00 0,00 2 397 127,79 148 255,00 -3 300,00 0,00 144 955,00 1 473 325,36 -20 000,00 0,00 1 453 325,36 146 120,00 0,00 19 600,00 165 720,00 146 120,00 0,00 19 600,00 165 720,00

2 272 172,79 -20 000,00 0,00 2 252 172,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1 473 325,36 -20 000,00 0,00 1 453 325,36 146 120,00 0,00 19 600,00 165 720,00 146 120,00 0,00 19 600,00 165 720,00

1 921 972,79 -20 000,00 0,00 1 901 972,79 0,00 0,00 0,00 0,00 1 473 325,36 -20 000,00 0,00 1 453 325,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

350 200,00 0,00 0,00 350 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 146 120,00 0,00 19 600,00 165 720,00 146 120,00 0,00 19 600,00 165 720,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

148 255,00 -3 300,00 0,00 144 955,00 148 255,00 -3 300,00 0,00 144 955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

80110

Gimnazja

zwiększenie po zmianach przed zmianą

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

80113

Dowo enie uczniów do szkół

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

4300

Zakup usług pozostałych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4252

przed zmianą zmniejszenie

89 389,50 0,00 3 500,00 92 889,50 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00

89 389,50 0,00 3 500,00 92 889,50 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00

29 889,50 0,00 0,00 29 889,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 000,00 0,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 889,50 0,00 0,00 21 889,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

49 500,00 0,00 3 500,00 53 000,00 0,00 0,00 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00

10 000,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

851

Ochrona zdrowia

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

85111

Szpitale ogólne

zwiększenie po zmianach

2560

Dotacja podmiotowa z bud etu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie

po zmianach

3 500,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

3 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą

456 869,26 0,00 23 300,00 480 169,26 365 491,15 0,00 23 300,00 388 791,15 23 942,00 0,00 3 300,00 27 242,00 241 212,19 0,00 20 000,00 261 212,19 972 635,00 0,00

456 869,26 0,00 23 300,00 480 169,26 365 491,15 0,00 23 300,00 388 791,15 23 942,00 0,00 3 300,00 27 242,00 241 212,19 0,00 20 000,00 261 212,19 872 635,00 0,00

343 883,26 0,00 20 000,00 363 883,26 341 549,15 0,00 20 000,00 361 549,15 0,00 0,00 0,00 0,00 241 212,19 0,00 20 000,00 261 212,19 0,00 0,00

317 038,26 0,00 20 000,00 337 038,26 316 704,15 0,00 20 000,00 336 704,15 0,00 0,00 0,00 0,00 241 212,19 0,00 20 000,00 261 212,19 0,00 0,00

26 845,00 0,00 0,00 26 845,00 24 845,00 0,00 0,00 24 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 872 635,00 0,00

112 986,00 0,00 3 300,00 116 286,00 23 942,00 0,00 3 300,00 27 242,00 23 942,00 0,00 3 300,00 27 242,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

85401

Świetlice szkolne

zwiększenie po zmianach przed zmianą

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

przed zmianą zmniejszenie

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?7?

Poz. 4252

zwiększenie po zmianach przed zmianą

75 000,00 1 047 635,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00

75 000,00 947 635,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

75 000,00 947 635,00 0,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,00 0,00 75 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92120

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

2720

Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie

po zmianach

75 000,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

75 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

przed zmianą zmniejszenie

3 986 354,21 -21 000,00 15 809,39 3 981 163,60 3 805 354,21 0,00 15 809,39 3 821 163,60 4 700,00 0,00 1 809,39 6 509,39 2 720,00 0,00 4 000,00 6 720,00 851 557,57 0,00 10 000,00

307 750,00 -21 000,00 5 809,39 292 559,39 126 750,00 0,00 5 809,39 132 559,39 4 700,00 0,00 1 809,39 6 509,39 2 720,00 0,00 4 000,00 6 720,00 0,00 0,00 0,00

147 750,00 -21 000,00 5 809,39 132 559,39 126 750,00 0,00 5 809,39 132 559,39 4 700,00 0,00 1 809,39 6 509,39 2 720,00 0,00 4 000,00 6 720,00 0,00 0,00 0,00

91 418,00 0,00 0,00 91 418,00 91 418,00 0,00 0,00 91 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 332,00 -21 000,00 5 809,39 41 141,39 35 332,00 0,00 5 809,39 41 141,39 4 700,00 0,00 1 809,39 6 509,39 2 720,00 0,00 4 000,00 6 720,00 0,00 0,00 0,00

160 000,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 678 604,21 3 678 604,21 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00

2 827 046,64 0,00 0,00 2 827 046,64 2 827 046,64 0,00 0,00 2 827 046,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

926

Kultura fizyczna

zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie

3 688 604,21 3 688 604,21 3 678 604,21 3 678 604,21 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00

92601

Obiekty sportowe

zwiększenie po zmianach przed zmianą

3 688 604,21 3 688 604,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 557,57 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 851 557,57 0,00 10 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposa enia

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

4270

Zakup usług remontowych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych

przed zmianą zmniejszenie zwiększenie

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?8?

Poz. 4252

po zmianach przed zmianą

861 557,57 181 000,00 -21 000,00 0,00 160 000,00 21 000,00 -21 000,00 0,00 0,00

0,00 181 000,00 -21 000,00 0,00 160 000,00 21 000,00 -21 000,00 0,00 0,00

0,00 21 000,00 -21 000,00 0,00 0,00 21 000,00 -21 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 21 000,00 -21 000,00 0,00 0,00 21 000,00 -21 000,00 0,00 0,00

0,00 160 000,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

861 557,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

861 557,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą

4300

Zakup usług pozostałych

zmniejszenie zwiększenie po zmianach

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?9?

Poz. 4252

2. Wykaz wydatków majątkowych w roku 2012 z podziałem na poszczególne zadania zaprezentowano poni ej: Klasyfikacja bud etowa 010 01010 6050

Wyszczególnienie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Projekt uzupełniający przyłączy wodociągowych wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Przyborów Połączenie sieci wodociągowej w miejscowości Borzęcin z siecią wodociągową w miejscowości Bielcza

Kwota 1 771 468,26 1 771 468,26 532 630,00 661 700,00 250 000,00 411 700,00

6050 6058 6050 Projekt zmiany trasy sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Przyborów Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyborów

11 070,00 566 068,26 244 290,10 232 333,62 89 444,54 8 599 485,90 28 125,00 28 125,00 191 000,00

6050 6058 6059 600 60013 6300 60014 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie Budowa połączenia autostrady A-4 Kraków ? Tarnów z drogą wojewódzką nr 768 Koszyce ? Brzesko w węźle Brzesko- odcinek drogi wojewódzkiej nr 768 Drogi publiczne powiatowe Wykonanie projektu chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Borzęcin (Młyn - Ciernie), w miejscowości Bielcza (od nr 1 do istniejącego chodnika), w miejscowości Przyborów (od istniejącego chodnika do leśniczówki), w miejscowości Borzęcin Dolny od Ciernia do drogi wojewódzkiej nr 964 Pomoc finansowa dla powiatu brzeskiego - przebudowa rowu wzdłu drogi powiatowej w miejscowości Bielcza koło plebani Drogi publiczne gminne Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej od Kościoła do Przedszkola w miejscowości Bielcza, odbudowa drogi w przysiółku Przymiarki - Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr K 1429 Borek ? Rudy Rysie z drogą wojewódzką nr 768 Jędrzejów ? Brzesko - Budowa przepustów w miejscowości Bielcza Drogi wewnętrzne - Działki IV, Ciupinia Górka, Kanał Borowa ? Stucze, na Leśniczówkę, - Budowa drogi wewnętrznej ?Buczyna ? Kamieniec? w Przyborowie

6050

176 000,00

6300 60016 6058 6058 6058 60017

15 000,00 195 000,00 50 000,00 110 000,00 35 000,00 165 000,00 165 000,00 117 185,00 47 815,00 8 020 360,90 1 020 360,90 7 000 000,00

6050 6058 60078 6050 6050

Usuwanie skutków klęsk ywiołowych Wkład własny (projekty) Odbudowa drogi Wał prawy w Borzęcinie

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 10 ?

Poz. 4252

Odbudowa drogi Wał lewy w Borzęcinie Odbudowa drogi koło boiska sportowego w Przyborowie Remont mostu na rzece Uszwica w Borzęcinie (koło młyna) 700 70005 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zagospodarowanie przestrzeni komunalnej Centrum Wsi Borzęcin Dolny poprzez budowę terenu rekreacyjnego z funkcjonalnym placem zabaw 832 000,00 838 000,00 410 000,00 284 689,00 135 311,00 12 000,00 70 000,00 190 000,00 70 000,00 70 000,00 1 771 837,69 10 000,00 10 000,00 1 761 837,69 1 761 837,69 1 411 845,08 349 992,61 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZRECIWPO AROWA Komendy wojewódzkie policji Dofinansowanie zakupu samochodu Ochotnicze stra e po arne Przebudowa i modernizacja istniejącej remizy OSP w Przyborowie na potrzeby Centrum Kulturalnego Wsi 2 616 525,00 17 400,00 17 400,00 2 599 125,00 2 535 000,00 1 774 800,00 760 200,00 30 000,00 34 125,00 400 000,00 260 000,00 260 000,00 140 000,00 140 000,00

6058 6059 6050 6050 6050 6050 6050 750 75023 6060 75077

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Łękach Termomodernizacja budynku magazynu OC w Borzęcinie Wykonanie projektu i przebudowa przystanku autobusowego w Centrum Borzęcina Stworzenie strefy aktywności mieszkańców Gminy Borzęcin poprzez budowę i remont obiektów komunalnych słu ących celom sportoworekreacyjno-kulturalnych Zakup działek ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup komputerów Władze Wdra ające Programy Europejskie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gminy Borzęcin

6057 6059 754 75404 6170 75412

6057 6059 6050 6050 801 80101 6050 80104 6050

Projekt modernizacji i przebudowy remizy OSP w Borzęcinie Dolnym Zakup lekkiego wozu bojowego dla OSP w Borzęcinie Dolnym OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Przebudowa dachu i termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach Przedszkola Termomodernizacja budynku przedszkola w miejscowości Bielcza

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 11 ?

Poz. 4252

852 85202

POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Rozbudowa i zmiana u ytkowania Domu Parafialnego na potrzeby utworzenia Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie

4 030 411,35 4 030 411,35 4 030 411,35 1 730 035,75 955 220,68 1 345 154,92

6050 6057 6059 900 90015 6050 6050 6050 6050 921 92109 6220 6220 6220 926 92601 6050 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborów ( na Pasternik) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borzęcin (Okrajki ) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borzęcin (Wisowatki ) Dobudowa punktów świetlnych w miejscowościach Bielcza, Borzęcin Górny i Borzęcin Dolny KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Modernizacja i doposa enia na terenie Gminy Borzęcin obiektów Gminnego Ośrodka Kultury Zakup nagłośnienia i instalacja kotar w budynku wielofunkcyjnym w Bielczy Remont pomieszczeń GOK KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Wykonanie projektu przebudowy obiektu sportowego "Victoria" w miejscowości Bielcza Modernizacja obiektu sportowego GKS Przyborów II etap

73 458,00 73 458,00 57 000,00 2 958,00 3 500,00 10 000,00 100 000,00 100 000,00 60 000,00 30 000,00 10 000,00 3 688 604,21 3 688 604,21 50 000,00 737 070,00 500 000,00 237 070,00 2 473 604,21 383 627,57 1 456 062,52 633 914,12

6058 6059 Przebudowa obiektów rekreacyjno- sportowych w miejscowościach Borzęcin, Przyborów i Bielcza 6050 6057 6059 6050 Wykonanie projektów uzupełniających zagospodarowania terenu przy obiektach rekreacyjno ? sportowych w miejscowościach: Borzęcin, Przyborów, Bielcza Uzupełnienie zagospodarowania terenu przy obiektach rekreacyjnosportowych w miejscowościach: Przyborów 62 930,00 Borzęcin ? Borek 165 000,00 Bielcza ? Szkoła 185 000,00 RAZEM

15 000,00

6050

412 930,00

23 883 790,41

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 12 ?

Poz. 4252

§ 3. W uchwale bud etowej Gminy Borzęcin na rok 2012 nr XIV/106/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. dokonuje się następujących zmian: zwiększa się planowany deficyt bud etu o kwotę 201 919,39 zł. do kwoty 2 102 017,55 zł. , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: - po yczek na wyprzedzające finansowanie w BGK w kwocie 1 196 389,00 zł. na zadania pn: zagospodarowanie przestrzeni komunalnej centrum wsi Borzęcin Dolny poprzez budowę terenu rekreacyjnego z funkcją placu zabaw ? 284 689,00 zł, połączenie sieci wodociągowej w miejscowości Borzęcin z siecią wodociągową w miejscowości Bielcza - 411 700,00 zł, budowa centrum rekreacyjno ? sportowego na boisku LZS w Przyborowie ? 500 000,00 zł, - wolnych środków, jako nadwy ki środków pienię nych na rachunku bie ącym z rozliczeń kredytów i po yczek z lat ubiegłych w kwocie ? 857.846,89 zł, - zaciągniętych kredytów w kwocie ? 47.781,66 zł. § 4. W uchwale bud etowej Gminy Borzęcin na rok 2012 nr XIV/106/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. dokonuje się następujących zmian: 1. zwiększa się przychody bud etu z tytułu wolnych środków jako nadwy ki środków pienię nych na rachunku bie ącym jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i po yczek z lat ubiegłych o kwotę 222 619,39 zł do kwoty 5.602.101,21 zł, zwiększa się rozchody bud etu o kwotę 20 700,00 zł. do kwoty 3 500 083,66 zł. w specyfikacji jak poni ej: A DOCHODY a) bie ące b) majątkowe B WYDATKI a) bie ące b) majątkowe C NADWY KA/ DEFICYT D FINANSOWANIE PRZYCHODY Zaciągnięte kredyty a) deficyt b) rozchody wolne środki jako nadwy ka środków pienię nych na rachunku bie ącym bud etu jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i po yczek z lat ubiegłych, po yczka na wyprzedzające finansowanie ROZCHODY Spłata długu Udzielane po yczki 2. Ustala się limit zobowiązań: 1) z tytułu zaciągniętych w roku 2012 kredytów w wysokości 3 527 165,32 zł . z czego: a) na sfinansowanie planowanego deficytu bud etu 47 781,66 zł, b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów 3 479 383,66 zł. 2) z tytułu zaciągniętych w 2012 r, po yczek na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 196 389,00 zł . na zadania: zagospodarowanie przestrzeni komunalnej centrum wsi Borzęcin Dolny poprzez budowę terenu 43 622 545,51 23 261 009,90 20 361 535,61 45 724 563,06 21 840 772,65 23 883 790,41 - 2 102 017,55 bud etu wynikającej

+ 2 102 017,55 5 602 101,21 3 527 165,32 47 781,66 3 479 383,66 878 546,89

1 196 389,00 3 500 083,66 3 479 383,66 20 700,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 13 ?

Poz. 4252

rekreacyjnego z funkcją placu zabaw ? 284 689,00 zł, połączenie sieci wodociągowej w miejscowości Borzęcin z siecią wodociągową w miejscowości Bielcza - 411 700,00 zł, budowa centrum rekreacyjno ? sportowego na boisku LZS w Przyborowie ? 500 000,00 zł, 3.

Upowa nia się Wójta Gminy Borzęcin do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i po yczek w kwotach określonych limitami z ust. 2, z których obcią enia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Borzęcin w części określającej Wieloletnią Prognozę Długu, § 5. W uchwale bud etowej Gminy Borzęcin na rok 2012 nr XIV/106/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. dokonuje się następujących zmian: Upowa nia się Wójta Gminy Borzęcin do: 1. zaciągania kredytów i po yczek na sfinansowanie przejściowego deficytu bud etu, których wysokość w trakcie roku 2012 nie mo e przekroczyć limitu 4.500.000,00 zł, § 6. Określa się maksymalną wysokość po yczek udzielanych przez Wójta w roku bud etowym do kwoty 20 700,00 zł. § 7. Wydatki bud etu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielanych w 2012 r. jak w załączniku Nr 1. § 8. W pozostałym zakresie zapisy uchwały bud etowej pozostają bez zmian § 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzęcin. § 10. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Czesław Małek

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 14 ?

Poz. 4252

Załącznik do Uchwały Nr XIX/140/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 sierpnia 2012 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z bud etu Gminy Borzęcin w roku 2012

Dział

600

Rozdział

Nazwa TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne wojewódzkie

Rodzaj dotacji z bud etu

60013

60014

Drogi publiczne powiatowe

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych

dla jednostek sektora finansów publicznych 43.125,00 28.125,00

dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

15. 000,00

754

75412

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA Ochotnicze stra e po arne Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom OŚWIATA I WYCHOWANIE Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łękach Przedszkola

35.000,00

35.000,00

801 80101

258.923,00 Dotacja podmiotowa z bud etu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną ni jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bie ące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3.500,00 3.500,00

80104

177.697,00 81.226,00

851 85111

OCHRONA ZDROWIA Szpitale

49.500,00

Dotacja podmiotowa z bud etu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej utworzony przez jednostkę samorządu terytorialnego

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 15 ?

Poz. 4252

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 32.000,00 30.000,00

49.500,00

852 85212

85214

POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

85216

Zasiłki stałe

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysokości

1.000,00

1.000,00

921 92109 92109 92109

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Biblioteki Ochrona zabytków zabytkami

972.635,00 Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa 21.635,00 577.600,00

75.000,00

92116 92116 92120

i opieka

Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa nad Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

100.000,00 9.300,00 264.100,00

75.000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

? 16 ?

Poz. 4252

926 92605

KULTURA FIZYCZNA Zadania z zakresu kultury fizycznej

Dotacje celowe (bie ące) na wspieranie rozwoju sportu

160.000,00 160.000,00

OGÓŁEM DOTACJE 1.529.683,00 w tym: (* - dotacje przedmiotowe?.) - dotacje podmiotowe: - 1.022.897,00 - dotacje celowe ? 506.786,00

Przewodniczący Rady Gminy Czesław Małek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5946

  uchwała nr XVII/166/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

 • DZ. URZ. 2012.1279

  uchwała nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.223.1811

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy i zmian w budżecie na rok 2011 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011Nr IV/15/2011

 • DZ. URZ. 2012.2357

  uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4251

  uchwała nr XXIII/126/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4250

  uchwała nr XXIV/101/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4249

  uchwała nr XX/200/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4248

  uchwała nr XXI/204/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnów w miejscowości Zgłobice.

 • DZ. URZ. 2012.4247

  uchwała nr XIX/139/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XVI/109/12 Rady Gminy Lanckorona z dnia 30 marca 2012 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.