Logowanie

DZ. URZ. 2012.4253

Tytuł:

uchwała nr XIX/141/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-09-03
Organ wydający:Rada Gminy Borzęcin
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 4253
Hasła:Zmiany w budżecie

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 września 2012 r. Poz. 4253

UCHWAŁA NR XIX/141/2012 RADY GMINY BORZĘCIN z dnia 13 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art.213, art.214, art.215, art. 235-236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) ? Rada Gminy Borzęcin uchwala, co następuje: § 1. W uchwale budżetowej Gminy Borzęcin na rok 2012 nr XIV/106/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. dokonuje się następujących zmian: Zwiększa się plan dochodów o kwotę 215 000,00 zł, do kwoty 43 837 545,51 zł z czego: 1) plan dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 215 000,00 zł do kwoty 20 576 535,61 zł. - jak poniżej:

Dochody bieżące Dochody majątkowe

14:04:08

Klasyfikacja budżetowa

Wyszczególnienie

Plan ogółem

Dotacje i środki na finan. wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Dotacje i środki na finan. wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

600 60078

Transport i łączność Usuwanie skutków klęsk żywiołowych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

7 707 499,90 249 684,90 7 379 684,90 164 684,90 7 000 000,00 0,00 215 000,00 7 215 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 7 457 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 215 000,00 7 000,000,00 0,00 215 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)

0,00 7 215 000,00

§ 2. W uchwale budżetowej Gminy Borzęcin na rok 2012 nr XIV/106/2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. dokonuje się następujących zmian: Zwiększa się plan wydatków o kwotę 215 000,00 zł . do kwoty 45 939 563,06 zł z czego: plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 215 000,00 zł do kwoty 24 098 790,41 zł - jak poniżej:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?2?

Poz. 4253

Z tego z tego: z tego: Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 203 060,00 0,00 0,00 203 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dotacje na zadania bieżące wydatki na programy finansowane świadczenia wypłaty z udziałem na rzecz z tytułu środków, osób poręczeń o których fizycznych; i gwarancji mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 935,00 0,00 0,00 935,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z tego: w tym: Wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 242 815,00 0,00 0,00 242 815,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Klasyfikacja budżetowa

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

obsługa długu

inwestycje i zakupy inwestycyjne

przed zmianą 600 Transport i łączność zmniejszenie zwiększenie po zmianach Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach

8 893 767,90 0,00 215 000,00 9 108 767,90 8 035 360,90 0,00 215 000,00 8 250 360,90 8 020 360,90 0,00 215 000,00 8 235 360,90

294 282,00 0,00 0,00 294 282,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

293 347,00 0,00 0,00 293 347,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90 287,00 0,00 0,00 90 287,00 15 000,00 0,00 0,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 599 485,90 0,00 215 000,00 8 814 485,90 8 020 360,90 0,00 215 000,00 8 235 360,90 8 020 360,90 0,00 215 000,00 8 235 360,90

8 599 485,90 0,00 215 000,00 8 814 485,90 8 020 360,90 0,00 215 000,00 8 235 360,90 8 020 360,90 0,00 215 000,00 8 235 360,90

60078

6050

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?3?

Poz. 4253

2. Wykaz wydatków majątkowych w roku 2012 z podziałem na poszczególne zadania zaprezentowano poniżej:

Klasyfikacja budżetowa 010 01010 6050

Wyszczególnienie ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Projekt uzupełniający przyłączy wodociągowych wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Przyborów Połączenie sieci wodociągowej w miejscowości Borzęcin z siecią wodociągową w miejscowości Bielcza

Kwota 1 771 468,26 1 771 468,26 532 630,00 661 700,00 250 000,00 411 700,00

6050 6058 6050 Projekt zmiany trasy sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Przyborów Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Przyborów 6050 6058 6059 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60013 6300 60014 Drogi publiczne wojewódzkie Budowa połączenia autostrady A-4 Kraków ? Tarnów z drogą wojewódzką nr 768 Koszyce ? Brzesko w węźle Brzesko- odcinek drogi wojewódzkiej nr 768 Drogi publiczne powiatowe Wykonanie projektu chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Borzęcin (Młyn - Ciernie), w miejscowości Bielcza (od nr 1 do istniejącego chodnika), w miejscowości Przyborów (od istniejącego chodnika do leśniczówki), w miejscowości Borzęcin Dolny od Ciernia do drogi wojewódzkiej nr 964 Pomoc finansowa dla powiatu brzeskiego - przebudowa rowu wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Bielcza koło plebani Drogi publiczne gminne Wykonanie projektu chodnika przy drodze gminnej od Kościoła do Przedszkola w miejscowości Bielcza, odbudowa drogi w przysiółku Przymiarki - Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr K 1429 Borek ? Rudy Rysie z drogą wojewódzką nr 768 Jędrzejów ? Brzesko - Budowa przepustów w miejscowości Bielcza Drogi wewnętrzne - Działki IV, Ciupinia Górka, Kanał Borowa ? Stucze, na Leśniczówkę, - Budowa drogi wewnętrznej ?Buczyna ? Kamieniec? w Przyborowie

11 070,00 566 068,26 244 290,10 232 333,62 89 444,54 8 814 485,90 28 125,00 28 125,00 191 000,00

600

6050

176 000,00

6300 60016 6058 6058 6058 60017

15 000,00 195 000,00 50 000,00 110 000,00 35 000,00 165 000,00 165 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?4?

Poz. 4253

6050 6058 60078 6050 6050 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wkład własny (projekty) Odbudowa drogi Wał prawy w Borzęcinie Odbudowa drogi Wał lewy w Borzęcinie Odbudowa drogi koło boiska sportowego w Przyborowie Remont mostu na rzece Uszwica w Borzęcinie (koło młyna) Odbudowa drogi Biedacz-Grądy w Bielczy Odbudowa drogi Nawsie w Przyborowie GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zagospodarowanie przestrzeni komunalnej Centrum Wsi Borzęcin Dolny poprzez budowę terenu rekreacyjnego z funkcjonalnym placem zabaw 6058 6059 6050 6050 6050 6050 6050 Plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Łękach Termomodernizacja budynku magazynu OC w Borzęcinie Wykonanie projektu i przebudowa przystanku autobusowego w Centrum Borzęcina Stworzenie strefy aktywności mieszkańców Gminy Borzęcin poprzez budowę i remont obiektów komunalnych służących celom sportoworekreacyjno-kulturalnych Zakup działek ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023 6060 75077 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup komputerów Władze Wdrażające Programy Europejskie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców gminy Borzęcin

117 185,00 47 815,00 8 235 360,90 1 020 360,90 7 000 000,00

6050

215 000,00

700

832 000,00 838 000,00 410 000,00 284 689,00 155 311,00 12 000,00 70 000,00 190 000,00 70 000,00 70 000,00

750

1 771 837,69 10 000,00 10 000,00 1 761 837,69 1 761 837,69 1 411 845,08 349 992,61

6057 6059 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75404 6170 75412 Komendy wojewódzkie policji Dofinansowanie zakupu samochodu Ochotnicze straże pożarne

754

2 616 525,00 17 400,00 17 400,00 2 599 125,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?5?

Poz. 4253

Przebudowa i modernizacja istniejącej remizy OSP w Przyborowie na potrzeby Centrum Kulturalnego Wsi 6057 6059 6050 6050 801 80101 6050 80104 6050 Projekt modernizacji i przebudowy remizy OSP w Borzęcinie Dolnym Zakup lekkiego wozu bojowego dla OSP w Borzęcinie Dolnym OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Przebudowa dachu i termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękach Przedszkola Termomodernizacja budynku przedszkola w miejscowości Bielcza POMOC SPOŁECZNA 85202 Domy pomocy społecznej Rozbudowa i zmiana użytkowania Domu Parafialnego na potrzeby utworzenia Regionalnego Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej w Borzęcinie 6050 6057 6059 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90015 6050 6050 6050 6050 Oświetlenie ulic, placów i dróg Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Przyborów ( na Pasternik) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borzęcin (Okrajki ) Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Borzęcin (Wisowatki ) Dobudowa punktów świetlnych w miejscowościach Bielcza, Borzęcin Górny i Borzęcin Dolny

2 535 000,00 1 774 800,00 760 200,00 30 000,00 34 125,00 400 000,00 260 000,00 260 000,00 140 000,00 140 000,00

852

4 030 411,35 4 030 411,35 4 030 411,35 1 730 035,75 955 220,68 1 345 154,92

900

73 458,00 73 458,00 57 000,00 2 958,00 3 500,00 10 000,00

921 92109 6220 6220 6220

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Modernizacja i doposażenia na terenie Gminy Borzęcin obiektów Gminnego Ośrodka Kultury Zakup nagłośnienia i instalacja kotar w budynku wielofunkcyjnym w Bielczy Remont pomieszczeń GOK

100 000,00 100 000,00 60 000,00 30 000,00 10 000,00

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

?6?

Poz. 4253

926 92601 6050

KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Wykonanie projektu przebudowy obiektu sportowego "Victoria" w miejscowości Bielcza Modernizacja obiektu sportowego GKS Przyborów II etap 6058 6059 Przebudowa obiektów rekreacyjno- sportowych w miejscowościach Borzęcin, Przyborów i Bielcza 6050 6057 6059 6050 Wykonanie projektów uzupełniających zagospodarowania terenu przy obiektach rekreacyjno ? sportowych w miejscowościach: Borzęcin, Przyborów, Bielcza Uzupełnienie zagospodarowania terenu przy obiektach rekreacyjnosportowych w miejscowościach: Przyborów 62 930,00 Borzęcin ? Borek 165 000,00 Bielcza ? Szkoła 185 000,00 RAZEM

3 688 604,21 3 678 604,21 50 000,00 737 070,00 500 000,00 237 070,00 2 473 604,21 383 627,57 1 456 062,52 633 914,12 15 000,00

6050

412 930,00

24 098 790,41

§ 3. W pozostałym zakresie zapisy uchwały budżetowej pozostają bez zmian § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzęcin. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Czesław Małek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.1814

  uchwała nr XVIII/142/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian Uchwały Nr XVII/136/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2012 r. Nr XV/116/2012 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 19 stycznia 2012 roku oraz zmian w budżecie miasta

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5946

  uchwała nr XVII/166/2012 Rady Gminy Michałowice z dnia 4 lipca 2012r. w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2012 Gminy Michałowice Nr XII/119/2011.

 • DZ. URZ. 2012.1279

  uchwała nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 29 marca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

 • DZ. URZ. 2011.223.1811

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Słaboszów z dnia 15 marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy i zmian w budżecie na rok 2011 oraz wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok 2011Nr IV/15/2011

 • DZ. URZ. 2012.2357

  uchwała nr XVIII/150/2012 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej oraz w budżecie na 2012 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.4252

  uchwała nr XIX/140/2012 Rady Gminy Borzęcin z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4251

  uchwała nr XXIII/126/12 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 25 lipca 2012r. w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4250

  uchwała nr XXIV/101/2012 Rady Gminy Szaflary z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4249

  uchwała nr XX/200/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.4248

  uchwała nr XXI/204/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Tarnów w miejscowości Zgłobice.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.