Logowanie

DZ. URZ. 2012.489

Tytuł:

uchwała nr XV/102/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gniew dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-03
Organ wydający:Rada Miejska w Gniewie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 489
Hasła:dotacje

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 3 lutego 2012 r. Poz. 489

UCHWAŁA NR XV/102/11 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gniew dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co nastęuje: § 1. 1. Do otrzymania dotacji z budżetu Gminy Gniew, zwanej dalej Gminą ? uprawnione są, działające na obszarze Gminy, niepubliczne: 1) przedszkola, 2) inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 14a ust.7 ustawy o systemie oświaty, zwane dalej "placówkami". 2. Dotacje są przekazywane na dofinansowanie realizacji zadań placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących placówki. § 2. 1. Dotacji udziela się na wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzącej placówkę, zwanej dalej "osobą prowadzącą", złożony nie później niż w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 2. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 3. 1. Niepubliczne przedszkola otrzymują dotację z budżetu na każdego wychowanka w wysokości 75% ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, prowadzonych przez Gminę, w przeliczeniu na jednego wychowanka, z tym że na wychowanka niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego wychowanka przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę. 2. Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w innych formach, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2 otrzymuje na każdego wychowanka objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotację z budżetu Gminy w wysokości równej 40% wydatków bieżących ponoszonych na jednego wychowanka w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę. 3. Niepubliczne przedszkola, które prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, otrzymują z budżetu Gminy dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy. § 4. 1. Osoba prowadząca placówkę jest zobowiązana sporządzić i dostarczyć do 15 dnia każdego miesiąca informację o liczbie wychowanków w danym miesiącu, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 489 ?

2. Osoba prowadząca placówkę jest zobowiązana sporządzić i dostarczyć do 15 dnia każdego miesiąca rozliczenie dotacji za m-c poprzedni, według wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 3. W przypadku, gdy do placówki uczęszcza wychowanek niebędący mieszkancem Gminy, osoba prowadząca placówkę zobowiązana jest o tym powiadomić Gminę w comiesięcznej informacji, o której mowa w ust.1. Dane stanowić będą podstawę do wystąpienia o refundację dotacji do gminy, której mieszkańcem jest wychowanek. § 5. 1. Gmina przekazuje dotacje w 12 częściach, w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany przez osobę prowadzącą placówkę. 2. Kwota nadpłaconej lub niedopłaconej dotacji miesięcznej będzie odpowiednio korygowana w wysokości dotacji przekazywanej w następnym miesiącu. 3. Brak informacji, lub rozliczenia, o których mowa w §4 niniejszej uchwały, stanowi podstawę do wstrzymania wypłaty kolejnych części dotacji. Złożenie zaległej informacji lub rozliczenia jest podstawą do przekazania zaległych części dotacji, nie później niż do ostatniego dnia następnego miesiąca. 4. Rozliczenia dotacji za dany rok nastąpi nie później niż do 15 stycznia roku następnego. 5. W przypadku stwierdzenia pobrania dotacji nienależnie, w nadmiernej wysokości lub wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, podlega ona zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych. § 6. 1. Prawidłowość wykorzystania dotacji podlega kontroli w zakresie: 1) zgodności ze stanem faktycznym danych podawanych przez osobę prowadzącą placówkę, w szczególności liczba wychowanków, 2) wykorzystania dotacji. 2. Kontroli dokonują osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew. Osoby upoważnione mają prawo wstępu do placówki, wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej i przebiegu nauczania. § 7. Traci moc uchwała Nr XIII/82/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 26 października 2011r., w sprawie ustalenia trybu udzielania z budżetu Gminy Gniew dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych na terenie Gminy Gniew, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości jej wykorzystania. § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew. § 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewie

Walentyna Czapska

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 489 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/102/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 489 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/102/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2011 r. Informacja o liczbie wychowanków Wnioskodawca: 1) nazwa placówki 2) adres 3) osoba prowadząca Informuje, że w roku ................ w miesiącu ............................. liczba wychowanków wynosi ............................., w tym: 1) wychowanków niepełnosprawnych ..................., 2) wychowanków zamieszkujących poza terenem Gminy Gniew........................................

Lp. Adres zamieszkania Imię i nazwisko dziecka Data urodzenia Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) dziecka

................................................. (miejscowość, data) ................................................. (pieczątka imienna i podpis osoby prowadzącej)

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?5? Poz. 489 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/102/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?6? Poz. 489 ?
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.91.2931

  uchwała nr IV/32/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.180.5557

  uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Osieck z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych i innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4031

  uchwała nr XX/247/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 kwietnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.104.3316

  uchwała nr VIII/95/2011 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5802

  uchwała nr XXIII/279/2012 Rady Miasta Legionowo z dnia 25 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Legionowo na prowadzenie szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, oddziałów wychowania przedszkolnego przy niepublicznych szkołach podstawowych, przedszkoli niepublicznych i niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

porady prawne online

Porady prawne

 • Dotacje dla niepublicznych przedszkoli

  W jakiej wysokości przysługują dotacje dla niepublicznych przedszkoli?

 • Dotacja gminy na utrzymanie dziecka w przedszkolu

  Gmina miejska (nie sąsiednia) chce zawrzeć porozumienie na mocy którego nasza gmina miałaby dopłacić do kosztów utrzymania dziecka w ich przedszkolu niepublicznym kwotę (...)

 • Kontrola zwolnienia lekarskiego

  Jestem na zwolnieniu lekarskim, na druku zaznaczone jest, że chory może chodzić - zwolnienie od lekarza pierwszego kontaktu - zwolnienie od psychiatry. Kto może skontrolować (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.488

  uchwała nr XV/101/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/76/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 września 2011 r. W sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gniew, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. 2012.487

  uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty działek nr 1/1, 5, 15, 16/1, 16/2, 18/2 i 23/4 w obrębie Klecewo w gminie Gardeja.

 • DZ. URZ. 2012.486

  uchwała nr X/87/11 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie statutu Sołectwa Małe Chełmy

 • DZ. URZ. 2012.485

  uchwała nr X/86/11 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie statutu Sołectwa Lubnia

 • DZ. URZ. 2012.484

  uchwała nr X/85/11 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie statutu Sołectwa Leśno

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.