Logowanie

DZ. URZ. 2012.490

Tytuł:

uchwała nr XV/105/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/45/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie zlecenia gminnej jednostce organizacyjnej - Zakładowi Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gniewie wykonywania niektórych zadań Gminny oraz upoważnienia w tym zakresie Prezesa Zarządu tej Spółki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-03
Organ wydający:Rada Miejska w Gniewie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 490
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 3 lutego 2012 r. Poz. 490

UCHWAŁA NR XV/105/11 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/45/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie zlecenia gminnej jednostce organizacyjnej - Zakładowi Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gniewie wykonywania niektórych zadań Gminny oraz upoważnienia w tym zakresie Prezesa Zarządu tej Spółki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 9 ust. 1 i art. 39 ust. 4 w związku z art. 7 i art. 40 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: § 1. W uchwale Nr III/45/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie zlecenia gminnej jednostce organizacyjnej - Zakładowi Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gniewie wykonywania niektórych zadań Gminny oraz upoważnienia w tym zakresie Prezesa Zarządu tej Spółki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, skreśla się literę c) w punkcie 7 ust. 1 § 1. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Maiasta i Gminy Gniew. § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, licząc od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewie

Walentyna Czapska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.4.108

  uchwała nr LII/421/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku nr 11, położonym w Gniewie na Osiedlu Witosa.

 • DZ. URZ. 2010.165.3366

  uchwała nr LII/423/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/109/07 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2010.165.3371

  uchwała nr LII/428/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 października 2010r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2010.165.3370

  uchwała nr LII/427/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2011.4.109

  uchwała nr LII/422/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 października 2010r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XLIX/400/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew na wschód od drogi krajowej Nr 1 do granicy miasta

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

  Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

 • Egzekucja opłaty parkingowej

  Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/393/05 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 24 stycznia 2005 r. stanowi w § 6 w razie nieściągalności opłaty za parkowanie przez RKiSPP (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.489

  uchwała nr XV/102/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gniew dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

 • DZ. URZ. 2012.488

  uchwała nr XV/101/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/76/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 września 2011 r. W sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gniew, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. 2012.487

  uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty działek nr 1/1, 5, 15, 16/1, 16/2, 18/2 i 23/4 w obrębie Klecewo w gminie Gardeja.

 • DZ. URZ. 2012.486

  uchwała nr X/87/11 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie statutu Sołectwa Małe Chełmy

 • DZ. URZ. 2012.485

  uchwała nr X/86/11 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie statutu Sołectwa Lubnia

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.