Logowanie

DZ. URZ. 2012.491

Tytuł:

uchwała nr XV/106/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/88/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-03
Organ wydający:Rada Miejska w Gniewie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 491
Hasła:podatki i opłaty lokalne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 3 lutego 2012 r. Poz. 491

UCHWAŁA NR XV/106/11 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/88/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 8 i art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (Monitor Polski z 2011r. Nr 95, poz. 961) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r. (Monitor Polski z 2011 r. Nr 95, poz. 962) uchwala się, co następuje: § 1. §1 ust. 1 pkt. 6 lit. c otrzymuje brzmienie: ?równej lub wyższej niż 36 ton - o liczbie osi ? dwie ? 2023,00 zł, równej lub wyższej niż 36 ton a mniejszej niż 40 ton - o liczbie osi ? trzy 1800,00 zł, od 40 ton bez względu na liczbę osi ? 2660,00 zł? § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gniew. § 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i ma zastosowanie do podatków od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Gniewie

Walentyna Czapska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.4.108

  uchwała nr LII/421/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 października 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 95% przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku nr 11, położonym w Gniewie na Osiedlu Witosa.

 • DZ. URZ. 2010.165.3366

  uchwała nr LII/423/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/109/07 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 października 2007 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2010.165.3371

  uchwała nr LII/428/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 października 2010r. w sprawie zwolnienia z podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2010.165.3370

  uchwała nr LII/427/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2011.4.109

  uchwała nr LII/422/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 października 2010r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr XLIX/400/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 sierpnia 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew na wschód od drogi krajowej Nr 1 do granicy miasta

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.490

  uchwała nr XV/105/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/45/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie zlecenia gminnej jednostce organizacyjnej - Zakładowi Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gniewie wykonywania niektórych zadań Gminny oraz upoważnienia w tym zakresie Prezesa Zarządu tej Spółki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 • DZ. URZ. 2012.489

  uchwała nr XV/102/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gniew dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

 • DZ. URZ. 2012.488

  uchwała nr XV/101/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/76/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 września 2011 r. W sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gniew, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. 2012.487

  uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty działek nr 1/1, 5, 15, 16/1, 16/2, 18/2 i 23/4 w obrębie Klecewo w gminie Gardeja.

 • DZ. URZ. 2012.486

  uchwała nr X/87/11 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie statutu Sołectwa Małe Chełmy

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.