Logowanie

DZ. URZ. 2012.492

Tytuł:

uchwała nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-03
Organ wydający:Rada Miejska w Kwidzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 492
Hasła:nieruchomości

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 3 lutego 2012 r. Poz. 492

UCHWAŁA NR XIII/101/2011 RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE z dnia 22 grudnia 2011 r.

w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości Na podstawie art. art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm. w 2002r.: Dz.U.Nr 23 poz. 220, Dz.U.Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 214 poz. 1806, Dz.U.Nr 153 poz. 1271; zm. w 2003r.: Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; zm. w 2004r.: Dz.U.Nr 102 poz. 1055, Dz.U.Nr 116 poz. 1203; zm. w 2005r.: Dz.U.Nr 172 poz. 1441, Dz.U.Nr 175 poz. 1457; zm. w 2006r.: Dz.U.Nr 17 poz. 128, Dz.U.Nr 181 poz. 1337; zm. 2007r.: Dz.U.Nr 48 poz. 327, Dz.U.Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; zm. w 2008 r.: Dz.U.Nr 180, poz.1111, Dz.U.Nr 223, poz. 1458; zm. w 2009 r.: Dz.U.Nr 52, poz. 420, Dz.U.Nr 157, poz. 1241; zm.w 2010 r.: Dz.U. Nr 28, poz. 142, Dz.U.Nr 28, poz.146, Dz.U.Nr 106, poz.675, Dz.U.Nr 40, poz. 230; zm. w 2011 r.: Dz.U.Nr 117, poz. 679, Dz.U.Nr 134, poz. 777, Dz.U.21, poz.113) oraz art. 98a ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2010 roku, Nr 102, poz.651, Dz.U.; zm. w 2010 r.: Dz.U.Nr 106, poz. 675, Dz.U.Nr 143, poz. 963, Dz.U.Nr 155, poz. 1043, Dz.U.Nr 197, poz. 1307, Dz.U.Nr 200, poz. 1323; zm. w 2011 r.: Dz.U.Nr 106, poz. 622, Dz.U.Nr 115, poz. 673, Dz.U.Nr 129, poz. 732, Dz.U.Nr 130, poz. 762, Dz.U.Nr 135, poz. 789, Dz.U.Nr 187, poz. 1110) uchwala się co następuje : § 1. Ustala się stawkę opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanejpodziałemnieruchomości, w wysokości 30% różnicy wartości przed podziałem nieruchomości oraz po dokonaniu jej podziału § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kwidzyna § 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie

Kazimierz Gorlewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1909

  uchwała Nr LIX/492/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej spowodowanej podziałem nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1910

  uchwała Nr LIX/498/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXX/172/08 Rady Miasta w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie określenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomosci objętych podziałem

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXV/254/10 Rady Gminy Żagań z dnia 22 marca 2010r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem geodezyjnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.42.1064

  uchwała nr XXI/127/09 Rady Gminy Osieck z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.491

  uchwała nr XV/106/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/88/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. 2012.490

  uchwała nr XV/105/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/45/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie zlecenia gminnej jednostce organizacyjnej - Zakładowi Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gniewie wykonywania niektórych zadań Gminny oraz upoważnienia w tym zakresie Prezesa Zarządu tej Spółki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 • DZ. URZ. 2012.489

  uchwała nr XV/102/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gniew dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.

 • DZ. URZ. 2012.488

  uchwała nr XV/101/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XII/76/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 września 2011 r. W sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gniew, jak również jednostkom podległym oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. 2012.487

  uchwała nr XI/58/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragmenty działek nr 1/1, 5, 15, 16/1, 16/2, 18/2 i 23/4 w obrębie Klecewo w gminie Gardeja.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.