Logowanie

DZ. URZ. 2012.494

Tytuł:

uchwała nr XIII/104/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 grudnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-03
Organ wydający:Rada Miejska w Kwidzynie
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 494
Hasła:statuty

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 3 lutego 2012 r. Poz. 494

UCHWAŁA NR XIII/104/2011 RADY MIEJSKIEJ W KWIDZYNIE z dnia 22 grudnia 2011 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 11 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, Nr 257 poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 201 poz. 1183) oraz art. 10 ust.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887) Rada Miejska uchwala co następuje: § 1. W załączniku do Uchwały Nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie zmienionej Uchwałą Nr XXXIX/314/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 stycznia 2006 r. oraz Uchwałą Nr XL/239/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 kwietnia 2010 r. § 4 otrzymuje brzmienie: ?Ośrodek wykonuje zadania w zakresie: 1) pomocy społecznej, 2) organizacji bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do placówek oświatowych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 3) pomocy rodzinie w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kwidzyna. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kwidzynie

Kazimierz Gorlewicz
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.88.1664

  uchwała nr XL/239/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 29 kwietnia 2010r. o zmianie uchwały Nr XXXIX/314/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniającej uchwałę Nr XXI/175/04 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie nadania statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kwidzynie.

 • DZ. URZ. 2010.126.2414

  uchwała nr XLIII/257/10 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 26 sierpnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVIII/229/10 rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 25 lutego o zmianie uchwały nr XIV/122/03 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie zatwierdzenia statutu Akademii Umiejętności Pedagogicznych w Kwidzynie.

 • DZ. URZ. 2012.2434

  uchwała nr XVIII/142/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwidzynie

 • DZ. URZ. 2012.1045

  uchwała nr XV/112/2012 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 23 lutego 2012r. o zmianie uchwały Nr XLVII/361/06 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Biblioteka Miejsko - Powiatowa w Kwidzynie.

 • DZ. URZ. 2011.59.1324

  uchwała nr VI/36/11 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 31 marca 2011r. o zmianie Statutu Miasta Kwidzyna

porady prawne online

Porady prawne

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Odwołanie dyrektora ZOZ a opinia rady społecznej

  Dyrektor publicznego ZOZ-u został powołany na to stanowisko przez starostę na czas określony (6 lat). Dyrektor jest jednocześnie przewodniczącym rady miejskiej. Czy (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązki straży miejskiej

  Witam, jestem ciekawy co wchodzi w zakres obowiązków straży miejskiej?

 • Wykluczenie członka ze spółdzielni

  Czy spółdzielnia może wykluczyć członka spółdzielni z członkostwa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.493

  uchwała nr XIII/102/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej

 • DZ. URZ. 2012.492

  uchwała nr XIII/101/2011 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 22 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem nieruchomości

 • DZ. URZ. 2012.491

  uchwała nr XV/106/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/88/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. 2012.490

  uchwała nr XV/105/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/45/06 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie zlecenia gminnej jednostce organizacyjnej - Zakładowi Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Gniewie wykonywania niektórych zadań Gminny oraz upoważnienia w tym zakresie Prezesa Zarządu tej Spółki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.

 • DZ. URZ. 2012.489

  uchwała nr XV/102/11 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gniew dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.