Logowanie

DZ. URZ. 2012.503

Tytuł:

uchwała nr XII/87/11 Rady Gminy Choczewo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 197/24 położonej w obrębie Sasino w gminie Choczewo.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-06
Organ wydający:Rada Gminy Choczewo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 503
Hasła:planowanie przestrzenne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 6 lutego 2012 r. Poz. 503

UCHWAŁA NR XII/87/11 RADY GMINY CHOCZEWO z dnia 21 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 197/24 położonej w obrębie Sasino w gminie Choczewo. Na podstawie art.20 ust. 1 w związku z art.14 ust. 8, art. 15, art.16 ust. 1, art.17, art. 29 i art.34 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, Nr 901), art.18 ust.2 pkt 5, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) uchwala się, co następuje : § 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Choczewo ? uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 197/24 położonej w obrębie Sasino w gminie Choczewo, obejmujący obszar działki nr 197/24 w obrębie Sasino o powierzchni ok. 1,23 ha. § 2. Wyjaśnienie pojęć użytych w niniejszym planie: 1) teren ? obszar wydzielony liniami rozgraniczającymi o jednakowych zasadach zagospodarowania, przeznaczony także pod sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym drogi), układy odwadniające oraz zieleń urządzoną bądź krajobrazowo ? ekologiczną; 2) wysokość zabudowy-wysokość mierzona od średniej arytmetycznej naturalnych warstwic terenu w najniższym i najwyższym punkcie obrysu budynku do kalenicy lub najwyższego punktu na pokryciu kubatury, bez masztów odgromnikowych, anten i kominów; 3) dach stromy ? dach, który spełnia równocześnie następujące warunki: a) połaci dachowe są nachylone do poziomu pod kątem większym niż 300 , a w przypadku górnej połaci dachu mansardowego ? pod kątem większym niż 100 , b) powierzchnia lukarn przykrytych połaciami o mniejszym nachyleniu nie przekracza połowy całej powierzchni przykrytej dachem. Za dach stromy uważa się również dach w kształcie kopuły, kolebki itp. dachy widoczne z poziomu terenu. 4) mieszkanie integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą- mieszkanie:

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 503 ?

a) właściciela podmiotu gospodarczego, b) stróża lub c) technologa, o ile działalność wymaga całodobowego nadzoru technologicznego, na działce wspólnej z obiektem gospodarczym. Dopuszcza się najwyżej jedno mieszkanie (w odrębnym budynku mieszkalnym lub w budynku wspólnym z prowadzoną działalnością gospodarczą), przy czym powierzchnia użytkowa mieszkania nie może przekraczać łącznej powierzchni użytkowej wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej; 5) makroniwelacja ? zmiana naturalnej rzeźby i nachylenia stoku (wykop, nasyp, wyrównanie powierzchni) o wysokość względną większą niż 1 m; 6) układ odwadniający ? układ obejmujący szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej, cieki wodne, kanały, rowy i drenaże; 7) ilekroć w uchwale jest mowa o szczegółowych zasadach i warunkach scalania i podziału nieruchomości dotyczy to procedur w rozumieniu art. 101 i 102 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. Nr 261 poz. 2603 z 2004 r. z późniejszymi zmianami). § 3. 1. Ustala się wskaźniki parkingowe do obliczania zapotrzebowania inwestycji na miejsca postojowe dla samochodów osobowych następująco: a) zabudowa letniskowa: minimum 2 miejsca postojowe na domek letniskowy, b) d) hotele, pensjonaty: minimum 1 miejsce postojowe na pokój noclegowy, gastronomia (restauracje, kawiarnie, bary, itp.): minimum 1 miejsce postojowe na 5 miejsc konsumpcyjnych oraz minimum 1 miejsce postojowe na 10 zatrudnionych, c) usługi handlu: minimum 2 miejsca postojowe oraz minimum 1 miejsce postojowe na 10 zatrudnionych,

e) usługi kultury, zdrowia, biura, gabinety, kancelarie, pracownie: minimum 2 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100 m2 powierzchni użytkowej oraz minimum 1 miejsce postojowe na 10 zatrudnionych, f) obiekty sportu: minimum 3 miejsca postojowe na każde rozpoczęte 100 m? powierzchni użytkowej oraz minimum 1 miejsce postojowe na 10 zatrudnionych. 2. Miejsca parkingowe należy lokalizować jako terenowe o powierzchniach utwardzonych. 3. Dla funkcji nie wymienionych w ust. 1 powyższe wskaźniki stosuje się odpowiednio. § 4. 1. Ustalenia ogólne planu, dotyczące całego obszaru objętego granicami planu, są następujące: 1) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie dotyczy; 2) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: a) parametry sieci elektroenergetycznej powinny zapewnić co najmniej zaspokojenie potrzeb obszaru objętego granicami planu, b) uzbrojenie obszaru planu należy, w miarę możliwości, budować w pasach komunikacyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi, c) obsługa komunikacyjna terenów z istniejącej drogi gminnej (poza zachodnią granicą planu) w uzgodnieniu z zarządcą drogi i z dróg wewnętrznych, w tym także poza granicami planu, d) niezbędną ilość miejsc parkingowych na działce należy ustalać w oparciu o § 3 niniejszej uchwały, e) zaopatrzenie w wodę ? z sieci wodociągowej na podstawie warunków określonych przez gestora, f) odprowadzenie ścieków komunalnych: docelowo poprzez sieć kanalizacji sanitarnej z dopuszczeniem ? do czasu jej budowy - zastosowania szczelnych zbiorników bezodpływowych jako rozwiązania tymczasowego, g) odprowadzenie wód opadowych: powierzchniowo do gruntu, do układu odwadniającego lub zagospodarowanie na terenie; z nawierzchni utwardzonych po uprzednim oczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi, h) zaopatrzenie w energię elektryczną ? z sieci zgodnie z warunkami określonymi przez gestora,

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?3? Poz. 503 ?

i) zaopatrzenie w gaz ? zaopatrzenie z butli gazowych, j) zaopatrzenie w ciepło ? indywidualne niskoemisyjne rozwiązania na bazie paliw ekologicznych, k) gospodarka odpadami ? zgodnie z przepisami odrębnymi, l) telekomunikacja ? przewodowa lub bezprzewodowa. 3) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów: jak w punkcie 2 lit. f. 2. Ustala się podział obszaru objętego planem na 1 teren oznaczony symbolem liczbowym 1. 3. Ustalenia szczegółowe planu są następujące: Teren 1ML/U 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy letniskowej i usługowej; w ramach zabudowy usługowej: usługi turystyki (w tym m.in.: spa, pensjonaty), usługi sportu, usługi handlu detalicznego o maksymalnej powierzchni sprzedaży 50 m? na działce, usługi gastronomii, usługi zdrowia, usługi kultury i rozrywki, biura, pracownie, kancelarie i gabinety oraz mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, o których mowa w § 2 uchwały; 2) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie dotyczy; 3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: a) zakaz stosowania ogrodzeń pełnych i z prefabrykowanych elementów betonowych, b) zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych o powierzchni reklamy powyżej 1 m2 , c) kalenice nowych budynków należy orientować równolegle lub prostopadle do osi drogi gminnej (poza granicami planu), d) w kolorystyce elewacji budynków należy unikać kolorów jaskrawych, należy stosować ściany w ?kolorach ziemi?: brąz, khaki, siena, ugier itp.

stonowane; dachy z pokryciem w kolorze naturalnej dachówki lub grafitowym. 4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: a) stosuje się przepisy ogólne, b) należy zachować kierunek i przebieg odpływu wód opadowych (istniejących cieków wodnych jak na rysunku planu), c) nakaz prawidłowego utrzymania istniejących cieków wodnych jak na rysunku planu, d) zakaz przekrywania cieków wodnych, o których mowa w lit. c z zastrzeżeniem lit. e, e) przejazdy przez cieki wodne, o których mowa w lit. c, powinny być wykonane przy pomocy odpowiedniej średnicy przepustów lub mostków o maksymalnej szerokości przejazdu 6 m, f) w zagospodarowaniu działki należy zachować lub wprowadzić zadrzewienia na powierzchni minimum 30 % powierzchni działki w ramach powierzchni, o której mowa w punkcie 6 lit. c, g) zakaz makroniwelacji, h) istniejący obszar źródliskowy jak na rysunku planu - do ochrony; ochronie podlega ukształtowanie i pokrycie terenu, i) istniejące zadrzewienia do zachowania jak na rysunku planu - do zachowania z dopuszczeniem cięć sanitarnych oraz z zastrzeżeniem lit. j i punktu 8 lit. h, i, j) przez zadrzewienia do zachowania jak na rysunku planu, o których mowa w lit. i, dopuszcza się lokalizację przejazdu o maksymalnej szerokości 6 m. 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy;

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?4? Poz. 503 ?

6)

parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy: a) nieprzekraczalne linie zabudowy:

? od istniejącej drogi wewnętrznej (poza granicami planu) - 6 m jak na rysunku planu, ? od lasu: dla nowej zabudowy - 12 m jak na rysunku planu, dla istniejącej zabudowy ? zgodnie z przepisami budowlanymi, oraz zgodnie z przepisami budowlanymi i drogowymi z zastrzeżeniem punktu 8 litery: f, g, h, i, b) powierzchnia zabudowy działki ? maksymalnie 15 %, c) powierzchnia biologicznie czynna ? minimalnie 70 %, d) intensywność zabudowy: minimalna ? 0,0, maksymalna ? 0,3, e) wysokość zabudowy ? maksymalnie 9 m (dwie kondygnacje nadziemne), f) kształt dachu ? dwuspadowy, stromy, z dopuszczeniem naczółków, o symetrycznych kątach nachylenia połaci 40-45 stopni. 7) 8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: dowolne i umożliwiające realizację pozostałych ustaleń planu; szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: a) formy zabudowy ? zabudowa wolnostojąca, b) proporcje boków rzutu budynku maksymalnie 1:1,5, c) poziom posadzki parteru nie wyżej niż 0,6 m nad poziomem terenu przy głównym wejściu do budynku, d) minimalna powierzchnia działki budowlanej: 550 m2 z zastrzeżeniem lit. e, e) przy wydzielaniu działek do scalenia z działkami sąsiednimi (w tym istniejącymi poza granicami planu) w celu ich powiększenia, dopuszcza się wydzielanie działek o powierzchniach mniejszych niż 550 m2 , f) wzdłuż cieków wodnych, o których mowa w punkcie 4 lit. c i d, należy zachować pas wolny od zabudowy o szerokości min. 2 m po obu ich stronach, g) zakaz zabudowy na obszarze źródliskowym, o którym mowa w punkcie 4 lit. h, oraz w odległości do 2 m od jego granic jak na rysunku planu, h) zakaz zabudowy na obszarze zadrzewień do zachowania jak na rysunku planu z zastrzeżeniem lit. i, i) dopuszcza się lokalizację zabudowy o maksymalnej powierzchni zabudowy 40 m2 na jednym z dwóch alternatywnych obszarów do zabudowy jak na rysunku planu; wybór obszaru lokalizacji zabudowy należy uzależnić od wyników badań geologiczno-inżynierskich gruntu uwzględniających poziom wód gruntowych, j) dopuszcza się lokalizację masztów i wież telefonii komórkowej w formie zamaskowanej (wieża widokowa, latarnia itp.), k) zakaz podpiwniczeń. 4. Zalecenia nie będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych: 1) zaleca się stosowanie nawierzchni półprzepuszczalnych do utwardzania parkingów i miejsc postojowych dla samochodów osobowych; 2) zaleca się gromadzenie wód opadowych z dachów budynków w zbiornikach i wykorzystanie ich dla celów porządkowych, pielęgnacyjnych itp... § 5. Ustala się zmianę przeznaczenia 1,23 ha powierzchni gruntów rolnych w postaci: łąk ŁVI ? 0,20 ha, gruntów zadrzewionych Lz-ŁVI ? 0,18 ha, gruntów zadrzewionych Lz-PsIV ? 0,05 ha, pastwisk PsV ? 0,71 ha, nieużytków N ? 0,03 ha i rowów W ? 0,06 ha na cele nierolnicze zgodnie z ustaleniami niniejszego planu.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?5? Poz. 503 ?

§ 6. Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłaty z tytułu wzrostu wartości terenu przeznaczonego na zabudowę na 30%. Załącznikami do niniejszej uchwały, stanowiącymi jej integralne części są: 1) część graficzna - rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 197/24 położonej w obrębie Sasino w gminie Choczewo skali 1:1000 (załącznik nr 1); 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu (załącznik nr 2); 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania (załącznik nr 3).

§ 7. Zobowiązuje się Wójta Gminy Choczewo do: 1) przedstawienia Wojewodzie Pomorskiemu niniejszej uchwały wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny zgodności z prawem; 2) publikacji niniejszej uchwały na stronie internetowej Gminy Choczewo. § 8. Uchwała wchodzi w życie z upływem 30 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z wyjątkiem §7, który wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Łasiński

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?6? Poz. 503 ?

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/87/11 Rady Gminy Choczewo z dnia 21 grudnia 2011 r.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?7? Poz. 503 ?

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/87/11 Rady Gminy Choczewo z dnia 21 grudnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 197/24 położonej w obrębie Sasino w gminie Choczewo, w czasie procedury wyłożenia do publicznego wglądu oraz w terminie 14 dni po jej zakończeniu, nie wpłynęły żadne uwagi.

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?8? Poz. 503 ?

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XII/87/11 Rady Gminy Choczewo z dnia 21 grudnia 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej (rozstrzygnięcie dotyczy inwestycji publicznych lub/i gminnych) W granicach planu nie przewiduje się realizacji inwestycji publicznych z zakresu infrastruktury technicznej.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.235

  uchwała nr XII/95/11 Rady Gminy Choczewo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miejscowości Sasino.

 • DZ. URZ. 2012.234

  uchwała nr XII/94/11 Rady Gminy Choczewo z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Sasino.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4895

  uchwała nr XVII/91/2012 Rady Gminy Ojrzeń z dnia 29 marca 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr ewid. 125, położonej w obrębie wsi Kałki gm. Ojrzeń

 • DZ. URZ. 2012.2726

  uchwała nr X/185/12 RADA GMINY KOSCIERZYNA z dnia 3 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ozn. nr ewid: 68/5 o pow. 0,38ha położonej w obrębie ewidencyjnym Skorzewo, gmina Kościerzyna

 • DZ. URZ. 2012.2446

  uchwała nr XIX/141/12 Rady Gminy Choczewo z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Sasino

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.502

  uchwała nr XII/206/2011 Rady Miejskiej w Kartuzach z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kartuzy, obejmująca część działki nr 63/2, położonej przy ul.3-go Maja w Kartuzach obręb 9.

 • DZ. URZ. 2012.501

  decyzja nr OGD-4210-2(6)/2012/534/IX/DJ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 stycznia 2012r.

 • DZ. URZ. 2012.500

  uchwała nr XVII/ 113 / 2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2012.499

  uchwała nr XVII/112/2011 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Powiatu sztumskiego na lata 2012-2021

 • DZ. URZ. 2012.498

  uchwała nr XI/59/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego obszar północnej części wsi Klasztorek, w gminie Gardeja.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.