Logowanie

DZ. URZ. 2012.544

Tytuł:

uchwała nr XIII/104/ 2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Brzeźnica ustalającej stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2012.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-02-08
Organ wydający:Rada Gminy Brzeźnica
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 544
Hasła:Podatki i opłaty lokalne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 544

UCHWAŁA NR XIII/104/ 2012 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie zmian w Uchwale Rady Gminy Brzeźnica ustalającej stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brzeźnica na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 , art. 40 ust. 1, 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U.Nr 142 ,poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 roku; Dz.U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) Rada Gminy Brzeźnica uchwala, co następuje: § 1. W Uchwale Nr XI/80/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brzeźnica na 2012 rok (Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego z 2011 roku Nr 557 poz. 5918) wprowadza się następujące zmiany: 1) W Załączniku Nr 1 do Uchwały pn. " Stawki podatku od środków transportowych na terenie Gminy Brzeźnica w 2012 roku od pojazdów wymienionych w art. 8 pkt 1, pkt 3, pkt 5 i pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych" : - poz. 4.1 otrzymuje brzmienie: " Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia mniejszą ni 30 - 450,00 zł " - poz. 4.2 otrzymuje brzmienie: " Autobusy z liczbą miejsc do siedzenia równą i wy szą ni 30 - 550,00 zł " § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brzeźnica. § 3. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku. Przewodnicząca Rady Gminy Brzeźnica: mgr Katarzyna Solarska
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.712.6075

  uchwała nr II / 8/ 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Brzeźnica

 • DZ. URZ. 2010.154.947

  uchwała nr XXXI 277 2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 lutego 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXVI/233/239 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 30 czerwca 2009 roku ustalającej sieć prowadzonych przez Gminę Brzeźnica publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

 • DZ. URZ. 2012.2799

  uchwała nr XVI/125/2012 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXI/276/2010 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 22 lutego 2010 roku ustalającej sieć publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Brzeźnica i określającej granice ich obwodów

 • DZ. URZ. 2011.557.5918

  uchwała nr XI/80/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Brzeźnica na rok 2012 .

 • DZ. URZ. 2012.165

  uchwała nr XII/97/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Nr XI/78/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 16 listopada 2011 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.543

  uchwała nr XV/154/12 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Wyzwolenia i Starowiejskiej w sołectwie Przecieszyn, Gmina Brzeszcze

 • DZ. URZ. 2012.542

  uchwała nr XVIII/137/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/50/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, ustanowienia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • DZ. URZ. 2012.541

  uchwała nr XVII/135/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie regulaminu korzystania z kaplicy cmentarnej w Tuchowie

 • DZ. URZ. 2012.540

  uchwała nr XVII/136/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia zasad poboru i wysokości dziennych stawek opłaty targowej i wyznaczenia inkasentów

 • DZ. URZ. 2012.539

  uchwała nr XII/102/2011 Rady Gminy Budzów z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr X/78/2011 z dnia 21 listopada 2011 r. Rady Gminy w Budzowie w sprawie miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe i garaże w budynkach stanowiących własność gminy Budzów oraz ustalenie stawek wynajmu pomieszczeń na organizowane imprezy w tych budynkach


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.