Logowanie

DZ. URZ. 2012.556

Tytuł:

uchwała nr XVIII/95/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolbromiu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-02-08
Organ wydający:Rada Miejska w Wolbromiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 556
Hasła:Biblioteka

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 556

UCHWAŁA NR XVIII/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolbromiu

Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz.U. Nr 85 poz. 539 z późn. zm.) Rada Miejska w Wolbromiu uchwala, co następuje: § 1. Uchwalić Statut Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolbromiu będący załącznikiem do niniejszej uchwały. § 2. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XI/96/2003 z dnia 22 września 2003 r. § 3. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom oraz Dyrektorowi Miejskiej Bilioteki Publicznej w Wolbromiu. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz Żurek

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 556 ?

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/95/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011 r. STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WOLBROMIU I. Postanowienia ogólne § 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Wolbromiu, zwana dalej MBP, działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego Statutu. § 2. Organizatorem MBP jest Gmina Wolbrom. § 3. MBP jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury organizatora. § 4. 1. Siedzibą MBP jest Wolbrom. 2. Terenem jej działania jest Gmina Wolbrom. 3. W skład biblioteki wchodzą: centrala oraz filie. II. Cele i zadania § 5. Biblioteka służy rozwojowi i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwoju kultury. § 6. Do podstawowych zadań Biblioteki należy: 1. Gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu. 2. Wytwarzanie materiałów informacyjnych. 3. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców gminy, także chorych i niepełnosprawnych. 4. Prowadzenie działalności i zewnętrznych. informatycznej, bibliograficznej, udostępnianie informacji własnych

5. Popularyzacji książki, informacji, wiedzy i czytelnictwa. 6. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury, oraz innymi placówkami w celu zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczeństwa. 7. Doskonalenie form i metod bibliotecznych. III. Zarządzanie i organizacja § 7. 1. MBP prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach, dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości instytucji kultury.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 556 ?

2. Podstawą gospodarki finansowej MBP jest plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora lub Zarządcę z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego może ulec zmianie. § 8. 1. Organem zarządzającym jest Dyrektor lub Zarządca, który kieruje jego działalnością i reprezentuje instytucję na zewnątrz. 2. W strukturze instytucji kultury przewiduje się wyznaczenie osoby upoważnionej do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora z wyłączeniem możliwości nawiązania i rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalania wysokości wynagrodzenia i nagród. 3. Za gospodarkę finansową MBP odpowiada Dyrektor lub Zarządca. 4. Dyrektora MBP powołuje i odwołuje Burmistrz lub zawiera i rozwiązuje umowę o zarządzanie. § 9. 1. MBP zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi. 2. Pracowników zatrudnia i zwalnia Dyrektor lub Zarządca. § 10. 1. Dyrektor i pracownicy MBP powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje. 2. Wynagrodzenie Dyrektora lub Zarządcy ustala Burmistrz. 3. Wynagrodzenie pracowników określa regulamin wynagradzania zatwierdzany przez Dyrektora lub Zarządcę. § 11. 1. Organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny nadany przez Dyrektora lub Zarządcę, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Gminy, działającego w imieniu organizatora. 2. Zmiany w regulaminie organizacyjnym dokonuje Dyrektor lub Zarządca w drodze zarządzenia. IV. Majątek i finanse § 12. MBP jest instytucją kultury prowadzącą podstawową działalność w zakresie upowszechniania i ochrony kultury. § 13. 1. Organizator zapewnia MBP środki niezbędne do prowadzenia działalności oraz do utrzymania obiektów w których ta działalność jest prowadzona. 2. Działalność MBP finansowana jest ze środków publicznych w ramach otrzymywanej dotacji podmiotowej, dotacji celowej z budżetu państwa, dotacji celowej budżetu gminy, funduszy celowych, darowizn oraz innych źródeł. 3. Wysokość rocznej dotacji dla MBP ustala Rada Miejska na podstawie projektu planu finansowego sporządzanego przez Dyrektora lub Zarządcę MBP. 4. MBP prowadzi gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów. 5. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Burmistrz. § 14. Dyrektor lub Zarządca corocznie, w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu przez Burmistrza.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?4? Poz. 556 ?

V. Postanowienia końcowe § 15. Zmiany w Statucie mogą być dokonane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz Żurek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2323

  uchwała nr XXI/125/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska w Wolbromiu.

 • DZ. URZ. 2012.3533

  uchwała nr XXIII/145/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 maja 2012r. w sprawie zmiany w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu

 • DZ. URZ. 2010.33.245

  uchwała nr XL/333/09 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany treści Załącznika Nr 6 do Statutu Gminy Wolbrom przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XXXI/271/09 z dnia 31 marca 2009r.

 • DZ. URZ. 2011.445.4246

  uchwała nr X/43/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 10 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Wolbromiu Uchwały Nr IX/42/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Wolbromiu.

 • DZ. URZ. 2012.561

  uchwała nr XVIII/100/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr V/44/99 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie założenia Gimnazjum Nr 3 przy ul. Skalskiej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.555

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN. II. 4130-1.73.11 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały Nr XIII/135/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zarządu Edukacji w Brzeszczach.

 • DZ. URZ. 2012.554

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131.2.1.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie wskazania na nieistotne naruszenie prawa w uchwale Nr XXXIV/432/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 • DZ. URZ. 2012.553

  uchwała nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany załącznika dotyczącego wykazu inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

 • DZ. URZ. 2012.552

  uchwała nr XIII/128/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

 • DZ. URZ. 2012.551

  uchwała nr XIV/159/2012 Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim z dnia 25 stycznia 2012r. w sprawie: inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz opłat lokalnych określenia imiennego wykazu inkasentów oraz określenia wysokości prowizji za inkaso.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.