Logowanie

DZ. URZ. 2012.557

Tytuł:

uchwała nr XVIII/96/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Centrum Kultury, Promocji i Informacji w Wolbromiu na Dom Kultury w Wolbromiu oraz nadania jej nowego statutu.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-02-08
Organ wydający:Rada Miejska w Wolbromiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 557
Hasła:Kultura

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 557

UCHWAŁA NR XVIII/96/2011 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Centrum Kultury, Promocji i Informacji w Wolbromiu na Dom Kultury w Wolbromiu oraz nadania jej nowego statutu. Na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Wolbromiu uchwala, co następuje: § 1. Zmienić nazwę instytucji kultury Centrum Kultury, Promocji i Informacji w Wolbromiu na Dom Kultury w Wolbrommiu. § 2. Uchwalić Statut Domu Kultury w Wolbromiu będący załącznikiem do niniejszej uchwały. § 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Wolbromiu Nr XI/94/2003 z dnia 22 września 2003 r. § 4. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom oraz Dyrektorowi Domu Kultury w Wolbromiu. § 5. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz urek Załącznik do Uchwały Nr XVIII/96/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011 r. STATUT DOMU KULTURY W WOLBROMIU I. Postanowienia ogólne § 1. Dom Kultury w Wolbromiu zwany dalej DK, działa na podstawie obowiązującego prawa i niniejszego statutu. § 2. Celem DK jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury. § 3. 1. DK jest samorządową instytucją kultury podlegającą wpisowi do rejestru instytucji kultury organizatora.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 557 ?

2. Organizatorem DK jest gmina Wolbrom. § 4. 1. Siedzibą DK jest Wolbrom. 2. Głównym terenem działania DK jest teren Gminy Wolbrom. DK mo e prowadzić działalność na terenie całej Polski, a tak e poza jej granicami. 3. Organizator zapewnia DK środki niezbędne do prowadzenia działalności oraz do utrzymania obiektów, w których ta działalność jest prowadzona. II. Cele i zadania § 5. DK prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury wśród mieszkańców miasta i gminy oraz osób przebywających na terenie gminy Wolbrom. Prowadząc działalność poza głównym terenem działania DK upowszechnia kulturę regionalną i narodową. § 6. 1. Do podstawowych zadań DK nale y: 1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych, 2) wychowanie przez sztukę ? edukacja kulturalna 3) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury, 4) tworzenie warunków dla funkcjonowania amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką, 5) tworzenie warunków dla rozwoju kultury i sztuki regionalnej, 6) wspieranie profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej, 7) organizowanie działalności środowiskowej w zespołach, kołach i klubach zainteresowań, 8) umo liwienie obcowania z kulturą poprzez prowadzenie kina, organizowanie koncertów, wystaw i innej działalności kulturalnej. 9) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi gminy, instytucjami upowszechniania kultury, instytucjami naukowymi, oświatowo ? wychowawczymi, stowarzyszeniami i organizacjami w zakresie zaspakajania potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych wspierających rozwój lokalny. 2. Cele wymienione w ust.1 Dom Kultury realizuje poprzez organizowanie i tworzenie warunków do zespołowego uczestnictwa w kulturze, ró norodnych form edukacji kulturalnej, indywidualnej aktywności kulturalnej, imprez kulturalnych. Między innymi organizuje: a) spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, spotkania i inne imprezy o charakterze artystycznym, edukacyjnym i rekreacyjnym; b) sekcje, zespoły zainteresowań i pracownie specjalistyczne; c) kursy, warsztaty, seminaria. 3. DK mo e prowadzić działalność gospodarczą w celu finansowania działalności statutowej. 4. DK prowadzić odpłatnie lub nieodpłatnie: impresariat artystyczny, działalność wydawniczą, poligraficzną, fotograficzną, fonograficzną, filmową, plastyczną, sprzeda dzieł sztuki i artykułów u ytku kulturalnego, wypo yczalnię kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego itp., najem okazjonalny, realizować imprezy zlecone (okolicznościowe, rodzinne, rozrywkowe), prowadzić działalność w zakresie krajowej i międzynarodowej wymiany kulturalnej. III. Zarządzanie i organizacja § 7. 1. DK prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami określonymi w odrębnych przepisach, dotyczących gospodarki finansowej i rachunkowości instytucji kultury. 2. Podstawą gospodarki finansowej DK jest plan finansowy, zatwierdzony przez Dyrektora lub Zarządcę z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, który w trakcie roku kalendarzowego mo e ulec zmianie.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 557 ?

§ 8. 1. Domem Kultury kieruje Dyrektor lub Zarządca, który reprezentuje DK na zewnątrz, zarządza nim jednoosobowo i ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt jej działalności. 2. Dyrektora DK powołuje i odwołuje Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom, on te ustala wynagrodzenie Dyrektora i inne składniki wynagrodzenia. Pozostałe czynności z zakresu prawa pracy wobec Dyrektora wykonuje Główny Księgowy DK. 3. Burmistrz Miasta lub Gminy Wolbrom zawiera i rozwiązuje umowę o zarządzanie. 4. Powołanie, odwołanie lub zawarcie umowy o zarządzanie następuje w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. § 9. 1. Dyrektor Domu Kultury upowa niony jest do zaciągania zobowiązań oraz dokonywania wydatków do wysokości środków określonych w planie rzeczowo ? finansowym. 2. DK zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracji oraz obsługi. § 10. 1. Dyrektor i pracownicy DK powinni posiadać odpowiednie do zajmowanych stanowisk kwalifikacje, ustalone w regulaminie wynagradzania DK. 2. Wynagrodzenie Dyrektora lub Zarządcy ustala Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom. 3. Wynagrodzenie pracowników określa regulamin wynagradzania zatwierdzany przez Dyrektora lub Zarządcę. § 11. 1. Organizację wewnętrzną Domu Kultury określa regulamin organizacyjny, nadany przez Dyrektora lub Zarządcę, po zasięgnięciu opinii Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom. 2. Zmiany w regulaminie organizacyjnym dokonuje Dyrektor lub Zarządca w drodze zarządzenia. IV. Majątek i finanse § 12. Działalność DK jest finansowana z: 1) wpływów z prowadzonej działalności; 2) dotacji z bud etu organizatora; 3) środków otrzymanych od osób fizycznych i prawnych; 4) innych źródeł § 13. 1. DK prowadzi gospodarkę finansową na podstawie obowiązujących przepisów. 2. Nadzór nad gospodarką finansową sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Wolbrom. § 14. O ile inne przepisy nie stanowią inaczej sposób i tryb gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego DK odbywa się przy odpowiednim stosowaniu zapisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposa one są jednostki bud etowe (Dz.U. Nr 114, poz. 761). § 15. Dyrektor lub Zarządca corocznie w terminie do 3 miesięcy po dniu bilansowym, przedkłada organizatorowi sprawozdanie finansowe za poprzedni rok kalendarzowy, które podlega zatwierdzeniu. V. Postanowienia końcowe § 16. 1. Statut nadaje organizator. 2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz urek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2323

  uchwała nr XXI/125/2012 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 22 marca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/26/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu targowiska w Wolbromiu.

 • DZ. URZ. 2010.643.5294

  uchwała nr XLI/262/10 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmiany Statutu Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/164/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz nadania nowego statutu.

 • DZ. URZ. 2011.541.5718

  uchwała nr X/58/2011 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 26 października 2011r. w sprawie: zmiany Statutu Centrum Kultury i Promocji w Kocmyrzowie-Luborzycy stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVI/164/09 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury w Kocmyrzowie-Luborzycy oraz nadania nowego statutu, zmienionego uchwałą Nr XLI/262/10 z dnia 9 listopada 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.445.4246

  uchwała nr X/43/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 10 maja 2011r. w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z podjęciem przez Radę Miejską w Wolbromiu Uchwały Nr IX/42/2011 z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie likwidacji Gimnazjum Nr 1 im. Św. Królowej Jadwigi w Wolbromiu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.5756

  uchwała nr XII/266/2011 Rady Miasta Siedlce z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury - Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcachi nadania jej Statutu.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.556

  uchwała nr XVIII/95/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolbromiu

 • DZ. URZ. 2012.555

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN. II. 4130-1.73.11 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały Nr XIII/135/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zarządu Edukacji w Brzeszczach.

 • DZ. URZ. 2012.554

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131.2.1.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie wskazania na nieistotne naruszenie prawa w uchwale Nr XXXIV/432/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 • DZ. URZ. 2012.553

  uchwała nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany załącznika dotyczącego wykazu inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

 • DZ. URZ. 2012.552

  uchwała nr XIII/128/2011 Rady Miejskiej w Szczucinie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy do podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.