Logowanie

DZ. URZ. 2012.558

Tytuł:

uchwała nr XV/87/2012 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2012-02-08
Organ wydający:Rada Gminy Ostaszewo
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 558
Hasła:inne

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

?

Gdańsk, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 558

UCHWAŁA NR XV/87/2012 RADY GMINY OSTASZEWO z dnia 2 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1) ) w związku z art. 28 ust. 1-2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2010 r. Nr 57, poz. 1380, z późn. zm.2) ) uchwala się, co następuje: § 1. Członek ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Ostaszewo, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Ostaszewo, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. § 2. Wysokość ekwiwalentu, o którym mowa w § 1, za każdą godzinę udziału w: 1) działaniu ratowniczym wynosi - 12,00 zł, 2) szkoleniu wynosi - 7 zł. § 3. Uchyla się uchwałę nr XIV/68/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostaszewo. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Wojciech Wycichowski

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego ?2? Poz. 558 ?

2) Zmiany

106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281. tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XIV/117/2012 Rady Miejskiej w Bytomiu Odrzańskim z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków  ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub  szkoleniu pożarniczym.

 • DZ. URZ. 2010.618.4950

  uchwała nr XLII/308/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 25 sierpnia 2010r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Osiek, za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym.

 • DZ. URZ. 2012.2434

  uchwała nr XVIII/142/12 Rady Miejskiej w Kwidzynie z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwidzynie

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVII.78.2012 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Wojcieszów.

 • DZ. URZ. 2011.130.2584

  uchwała nr XI/61/2011 Rady Gminy Stara Kiszewa z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Termin wymagalności ekwiwalentu za urlop

  W jakim terminie po rozwiązaniu umowy o pracę zakład pracy ma obowiązek wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

 • Odprawa a ZUS

  Czy do kwoty odprawy z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych wchodzą składki ZUS?

 • Ekwiwalent pieniężny za używanie odzieży i obuwia

  Zatrudniam pracownika, któremu powinienem przydzielić odzież i obuwie ochronne, a jeżeli pracownik używa własnej odzieży i obuwia to powinienem wypłacić jemu ekwiwalent (...)

 • Ekwiwalent za posiłki regeneracyjne

  W firmie rozliczane były dla pracowników za okres zimowy ekwiwalenty za posiłki regeneracyjne. W rozliczeniach tych uwzględnione zostały wszystkie przepracowane dni i (...)

 • Ekwiwalent za urlop

  Proszę o odpowiedz jak zgodnie z rozporządzeniem z par. 17 powinnam przy wyliczaniu ekwiwalentu za urlop wyliczyć wartość premii kwartalnej do uwzględnienia jej w podstawie (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.557

  uchwała nr XXII/443/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Górny.

 • DZ. URZ. 2012.556

  uchwała nr XXII/442/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny.

 • DZ. URZ. 2012.555

  uchwała nr XXII/441/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Chełm.

 • DZ. URZ. 2012.554

  uchwała nr XXII/440/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę Rady Miasta Gdańska w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Piecki - Migowo

 • DZ. URZ. 2012.553

  obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr XXXIV/1045/05 Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.