Logowanie

DZ. URZ. 2012.558

Tytuł:

uchwała nr XVIII/97/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wolbrom.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2012-02-08
Organ wydający:Rada Miejska w Wolbromiu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 558
Hasła:Statut i regulamin województwa,powiatu i gminy

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

?

Kraków, dnia 8 lutego 2012 r. Poz. 558

UCHWAŁA NR XVIII/97/2011 RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Wolbrom.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm) i art. 4 ust. 1 , art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) ? Rada Miejska w Wolbromiu uchwala: § 1. W Statucie Gminy Wolbrom przyjętym uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/271/09 z dnia 31 marca 2009 r, wprowadza się następujące zmiany: 1. § 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Przewodniczący zawiadamia pisemnie członków Rady co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem sesji o jej miejscu i godzinie rozpoczęcia, podając jednocześnie porządek obrad wraz z projektami uchwal.Wymóg zachowania tereminu zawiadomienia nie dotyczy sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 3". 2. § 21 ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: " Uchwalanie bud etu Gminy, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud etu oraz podejmowanie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza, do dnia 30 czerwca roku następującego po roku bud etowym". 3. § 23 ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie: " Do zadań Komisji Rewizyjnej nale y: 1) rozpatrywanie sprawozdania finansowego , sprawozdania z wykonania bud etu gminy wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją o stanie mienia gminy. 2) przedstawia Radzie Miejskiej w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku bud etowym ,wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza". 4. § 47 ust. 1, 2, 3 ,4, 5 oraz ust. 9 otrzymują brzmienie: "1. Projekt uchwały bud etowej przygotowuje Burmistrz, uwzględniając zasady ustawy o finansach publicznych. 2. Projekt uchwały bud etowej z uzasadnieniem i innymi materiałami jest przedkładany przez Burmistrza Radzie Miejskiej najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok bud etowy i przesyłany do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania. 3. Bez zgody Burmistrza Rada nie mo e wprowadzić w projekcie uchwały bud etowej Gminy zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków i jednocześnie zwiększenie deficytu bud etu gminy.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?2? Poz. 558 ?

4. Bud et uchwalany jest do końca roku poprzedzającego rok bud etowy. Do czasu uchwalenia bud etu przez Radę Miejską jednak nie później ni do 31 stycznia roku bud etowego, podstawą gospodarki prowadzonej przez Gminę jest projekt uchwały bud etowej przedło ony Radzie Miejskiej. 5. W przypadku nie uchwalenia bud etu w terminie o którym mowa w ust. 4 ,Regionalna Izba Obrachunkowa ustala bud et Gminy w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań zleconych, w terminie do końca lutego roku bud etowego.? 9. Burmistrz niezwłocznie ogłasza uchwałę bud etową i sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud etu, w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Burmistrz równocześnie informuje mieszkańców Gminy o zało eniach projektu uchwały bud etowej, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków bud etowych?. 5. Załącznik Nr 4 Statutu Gminy ? Regulamin Rady Miejskiej w Wolbromiu otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 6. § 3 ust. 3 Regulaminu Komisji Rewizyjnej - stanowiącego załącznik Nr 5 do Statutu otrzymuje brzmienie: ? Komisja ponadto : 1) rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania bud etu gminy wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia gminy, 2) przedstawia Radzie Miejskiej w terminie do dnia 15 czerwca roku następującego po roku bud etowym wniosek w sprawie absolutorium dla Burmistrza, 3) opiniuje wniosek w sprawie odwołania Burmistrza z przyczyn innych ni nieudzielenie absolutorium, 4) wydaje opinie w sprawach zleconych przez Radę?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wolbrom. § 3. Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz urek Załącznik do Uchwały Nr XVIII/97/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011 r. Załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Wolbrom REGULAMIN RADY MIEJSKIEJ W WOLBROMIU Rozdział 1. Postanowienia ogólne § 1. 1. Regulamin określa wewnętrzną organizację i tryb pracy Rady Miejskiej w Wolbromiu zwanej dalej Radą, a w szczególności sposób obradowania na sesjach i podejmowania przez nią uchwał. 2. Rada obraduje na sesjach i wyra a swoja wolę w formie uchwał, stanowisk i ustaleń. 3. Na sesje Rady zapraszani są z prawem zabierania głosu Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz oraz Skarbnik . W obradach uczestniczą równie wyznaczeni przez Burmistrza pracownicy Urzędu oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, którzy za zgodą Przewodniczącego obrad, mogą referować sprawy i udzielać wyjaśnień.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?3? Poz. 558 ?

Rozdział 2. 1. Sesje § 2. 1. Rada jako organ Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej ni raz na kwartał. 2. Na wniosek Burmistrza lub co najmniej ? ustawowego składu Rady Przewodniczący jest obowiązany zwołać sesję nadzwyczajną na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia zło enia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej powinien zawierać projekt porządku obrad wraz z projektami uchwał. 3. Na wniosek Burmistrza, Przewodniczący Rady jest obowiązany wprowadzić do porządku obrad najbli szej sesji Rady projekt uchwały je eli wpłynął on do Rady co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem sesji Rady. 4. Termin ten nie dotyczy projektów uchwał objętych porządkiem sesji nadzwyczajnej oraz projektów uchwał zgłoszonych przez Burmistrza , których konieczność podjęcia wynikła po dacie wysłania radnym materiałów na sesję. 5. Rada mo e wprowadzić zmiany w porządku sesji bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. 6. Je eli sesja Rady została zwołana na wniosek Burmistrza lub co najmniej ? ustawowego składu Rady do zmiany porządku obrad dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy. 7. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju. 8. Po upływie terminu określonego w ust. 6, sesję zwołuje komisarz wyborczy w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do Rady Miejskiej. 9. Je eli wybory były wynikiem referendum lokalnego w sprawie odwołania Rady Miejskiej, pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu terytorialnego. 10. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady , do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. 2. Przygotowanie sesji § 3. 1. Przewodniczący Rady przygotowuje i zwołuje sesje Rady.

2. O sesji zawiadamia się wszystkich radnych co najmniej na 5 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia sesji. Zawiadomienie powinno zawierać: 1) miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji 2) projekt porządku sesji. 3. Materiały na sesje , doręcza się radnym na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem sesji .Termin ten nie dotyczy sesji zwoływanych w trybie nadzwyczajnym. 4. Materiały na sesje których przedmiotem jest uchwalenie bud etu Gminy oraz rozpatrzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania bud etu, doręcza się radnym co najmniej na dni 10 dni przed rozpoczęciem sesji. 5. Przewodniczący Rady na 3 dni przed sesją podaje do wiadomości mieszkańców informację o terminie, miejscu i przedmiocie obrad poprzez umieszczenie jej na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?4? Poz. 558 ?

3. Obradowanie na sesjach § 4. 1. Sesje Rady są jawne. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. 2. Wyłączenie jawności oznacza, e Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych, wyłączonych głośnikach, przy obecności na sali jedynie radnych oraz osób zaproszonych ? niezbędnych do rozpatrywania spraw omawianych z wyłączeniem jawności . § 5. 1. Radny podpisuje listę obecności przed rozpoczęciem obrad. 2. Radny zgłasza Przewodniczącemu Rady fakt nieobecności na sesji. Przypadki usprawiedliwionej nieobecności radnego na sesji określa odrębna uchwała Rady. 3. Radny w uzasadnionych przypadkach mo e zostać zwolniony przez Przewodniczącego z obowiązku dalszego udziału w obradach sesji. 4. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad (quorum) a w przypadku braku quorum zamyka obrady i wyznacza nowy termin obrad. W protokole odnotowuje się przyczyny, dla których sesja się nie odbyła . O nowym terminie sesji radni obecni powiadamiani są na sesji, a nieobecni są powiadamiani odrębnie w czasie określonym w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu . 5. Przewodniczący obrad w przypadku stwierdzenia w trakcie obrad braku quorum- podejmuje decyzję o przerwaniu sesji, wyznaczając nowy jej termin oraz podaje do protokołu sesji nazwiska radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścili obrady, co spowodowało przerwanie sesji ze względu na brak quorum. O nowym terminie sesji obecni radni są powiadamiani na sesji, a nieobecni są powiadamiani odrębnie , w czasie określonym w § 3 ust. 2 niniejszego Regulaminu. 6. W przypadku niemo ności rozpatrzenia na jednym posiedzeniu całości spraw ujętych w porządku obrad ? Rada mo e postanowić o przerwaniu sesji i jej kontynuowaniu w innym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. § 6. 1. Sesje otwiera i obrady prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach ? jeden z wiceprzewodniczących Rady. 2. Otwarcie sesji Rady następuje wraz z wypowiedzeniem przez Przewodniczącego Rady formuły ?Otwieram obrady sesji Rady Miejskiej w Wolbromiu?. 3. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady: 1) stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, 2) przyjmuje ewentualne wnioski radnych, komisji Rady, Klubu Radnych lub Burmistrza w przedmiocie zmiany proponowanego porządku obrad. 3) poddaje pod głosowanie porządek obrad. 4. Porządek obrad ka dej sesji zawiera w szczególności: 1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, 2) informację Burmistrza z prac w okresie między sesjami 3) interpelacje Radnych 4) rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał, 5) odpowiedzi Burmistrza na interpelacje Radnych 6) wolne wnioski i zapytania radnych § 7. 1. Na początku obrad ka dej sesji przewiduje się zgłaszanie przez Radnych interpelacji w formie pisemnej. Radny mo e równie składać interpelacje pisemne w okresie między sesjami. 2. Interpelacje winny dotyczyć istotnych spraw związanych z działalnością Rady, z wykonywaniem uchwał Rady oraz działalnością Burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych. 3. Interpelacje powinny zawierać wskazanie adresata, krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z tego tytułu pytania.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?5? Poz. 558 ?

4. Adresat interpelacji lub upowa niona przez niego osoba udziela odpowiedzi na interpelację w miarę mo liwości na tej samej sesji lub na piśmie nie później ni w terminie 21 dni od daty wniesienia interpelacji. 5. Odpowiedzi pisemne na interpelacje, ich adresat przedkłada Przewodniczącemu Rady , które ten przesyła autorom poszczególnych interpelacji. Pozostali radni mają prawo zapoznać się z treścią przedmiotowych odpowiedzi w Biurze Rady. 6. Odpowiedzi o których mowa w ust. 5 po ich przedło eniu Przewodniczącemu Rady zostają zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej. § 8. 1. Przewodniczący Rady prowadzi sesję zgodnie z porządkiem obrad kierując się następującymi zasadami: a) rozpoczynając rozpatrywanie danego projektu uchwały: - udziela głosu wnioskodawcy, - udziela głosu Przewodniczącym Komisji Rady opiniujących projekt uchwały, - otwiera dyskusję udzielając głosu według kolejności zgłoszeń określonej w § § 9 ,10 niniejszego Regulaminu, - zamyka dyskusję i oznajmia , e Rada przystępuje do głosowania, - przeprowadza głosowanie.

2. Radny nie mo e zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady 3. Przewodniczący Rady mo e zabierać głos w ka dej chwili obrad w sprawach porządkowych. § 9. W trakcie dyskusji nad projektami uchwał Przewodniczący Rady udziela głosu w kolejności: 1) wnioskodawcy bądź osobie przez niego upowa nionej w celu uzasadnienia projektu uchwały, 2) przedstawicielom Komisji Rady opiniujących projekty uchwał, a tak e Burmistrzowi, gdy nie jest on wnioskodawcą, 3) przedstawicielom Klubów Radnych, 4) radnym zgłaszającym się do dyskusji, § 10. 1. Przewodniczący Rady prowadząc dyskusję udziela głosu według kolejności zgłoszeń dokonanych w momencie otwarcia dyskusji. 2. Przewodniczący mo e udzielić głosu poza kolejnością zgłoszonych mówców je eli konieczność zabrania głosu wią e się bezpośrednio z głosem przedmówcy (ad vocem). 3. Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością Burmistrzowi, Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi i Skarbnikowi Miasta i Gminy lub osobom przez Burmistrza upowa nionym do zło enia wyjaśnień w sprawach będących przedmiotem obrad. § 11. 1. Czas na uzasadnienie projektu uchwały przez wnioskodawcę ograniczony jest do 15 minut. 2. Czas wystąpień Komisji Rady oraz Klubów Radnych ograniczony jest do 10 minut. 3. Radny mo e zabrać głos w sprawie będącej przedmiotem obrad dwa razy z ograniczeniem czasowym wystąpienia do 3 minut ka de. 4. Czas wypowiedzi ?ad vocem? ograniczony jest do 1 minuty. 5. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady mo e przedłu yć czas wypowiedzi. 6. Przewodniczący Rady mo e udzielić głosu osobom spoza Rady w sprawach tematycznie związanych z przedmiotem sesji objętych porządkiem obrad. 7. Przewodniczący Rady mo e udzielić głosu, innym osobom obecnym na sesji w punkcie wolne wnioski i zapytania. Czas wystąpienia jest ograniczony do 5 minut. § 12. 1. W trakcie trwania obrad sesji, Radni mogą zgłaszać wnioski, w tym wnioski o charakterze formalnym w szczególności dotyczące:

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?6? Poz. 558 ?

1) stwierdzenia quorum, 2) zmiany lub uzupełnienia porządku obrad, 3) ograniczenia czasu wypowiedzi, 4) zakończenia wystąpienia, 5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały, 6) zarządzenia przerwy, 7) odesłania projektu uchwały do komisji lub projektodawcy, 8) reasumpcji głosowania ( natychmiastowego poddaniu podjętej uchwały ponownemu głosowaniu tj. przed rozpoczęciem debaty nad kolejnym projektem uchwały lub punktem porządku obrad albo przerwą w obradach) oraz w przypadku stwierdzenia arytmetycznej nieprawidłowości przy ustalaniu wyniku głosowania 9) sprecyzowania wniosku poddawanego pod głosowanie, 10) przestrzegania zasad prowadzenia obrad. 2. Rada rozstrzyga o wniosku formalnym zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem wniosku w przedmiocie zmiany porządku obrad, którą to zmianę Rada mo e wprowadzić bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady. 3. Wszystkie wnioski poza formalnymi głosuje się po przeprowadzeniu nad nimi dyskusji chyba, e Rada zadecyduje inaczej. § 13. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza w odniesieniu do wystąpień Radnych i innych osób uczestniczących w sesji. 2. Je eli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego zakłóca porządek obrad lub powagę sesji, Przewodniczący Rady po zwróceniu uwagi, mo e odebrać mu głos . Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji. 3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w sesji Rady. 4. Osoby utrwalające przebieg obrad sesji za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz nie mogą swoim zachowaniem zakłócać przebiegu obrad i powagi sesji. 5. Przewodniczący Rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, mo e nakazać opuszczenie sali obrad osobom będącym publicznością, które swoim zachowaniem zakłócają porządek obrad lub naruszają powagę sesji. § 14. 1. Przewodniczący Rady zamyka dyskusję po wyczerpaniu wystąpień radnych i ewentualnych zaproszonych gości. W razie potrzeby Przewodniczący Rady mo e zarządzić przerwę w celu umo liwienia właściwej Komisji, Klubom Radnych lub Burmistrzowi zajęcie stanowiska wobec zgłoszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwały lub innym dokumencie. 2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. 4. Uchwały Rady Miejskiej § 15. 1. Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić: 1) co najmniej 5 radnych, 2) Przewodniczący Rady, 3) Kluby Radnych, 4) Komisja Rady, 5) Burmistrz 2. Projekty uchwał zgłoszone przez podmioty wymienione w § 15 ust. 1 pkt 1- 4 winny być przekazane Przewodniczącemu Rady co najmniej na 14 dni przed sesją.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?7? Poz. 558 ?

3. Przy przygotowaniu projektów uchwał przez podmioty wymienione w ust. 2 , pomoc merytoryczną, organizacyjną i prawną zapewnia Burmistrz lub wskazane przez niego jednostki organizacyjne Gminy.

Taki projekt uchwały musi być konsultowany z radcą prawnym w zakresie zgodności z obowiązującym prawem jak równie winien być zaopiniowany przez Burmistrza i przez właściwą Komisję Rady. 4. Je eli opinie o których mowa w ust. 3 zawierają propozycje poprawek do projektu uchwały, poprawki te powinny być dostarczone Przewodniczącemu Rady na piśmie przed rozpoczęciem obrad. 5. Opinia właściwej Komisji i Burmistrza mo e mieć formę odrębnego projektu uchwały. W takim przypadku w odpowiednim punkcie porządku obrad rozpatrywane są równolegle obydwa projekty uchwały. § 16. 1. Projekt uchwały powinien zawierać: 1) tytuł i datę 2) podstawę prawną zaparafowaną przez radcę prawnego, 3) określenie zadań i w razie potrzeby źródła finansowania ich realizacji, 4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały. 5) określenie terminu wejścia w ycie uchwały i ewentualny czas obowiązywania. 6) postanowienia dotyczące uchylenia lub zakresu obowiązywania poprzednich uchwał w tym przedmiocie. 2. Do projektu uchwały dołącza się uzasadnienie, które powinno wyjaśniać potrzebę i cel podjęcia uchwały. 3. Wnioskodawca mo e wycofać wniesiony przez siebie projekt uchwały lub wnieść do niego autopoprawkę do momentu uchwalenia uchwały. 4. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji, kolejny numer uchwały i rok podjęcia. 5. Uchwały przewodniczył. podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady, który obradom

6. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje wraz z protokołem z sesji w Biurze Rady. 7. Uchwały przekazuje się do realizacji Burmistrzowi lub innym właściwym jednostkom . 8. Uchwały Rady zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej. 5. Tryb głosowania § 17. 1. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady chyba, e ustawa o samorządzie gminnym stanowi inaczej 2. W głosowaniu jawnym Radni głosują przez podniesienie karty do głosowania. 3. Od chwili oznajmienia Przewodniczącego, e Rada przystępuje do głosowania mo na zabierać głos tylko w celu zgłoszenia wniosku formalnego dotyczącego stwierdzenia quorum, zarządzenia przerwy lub sposobu głosowania. 4. Głosowanie jawne przeprowadza i ogłasza jego wyniki prowadzący obrady. 5. Wyniki głosowania jawnego odnotowuje się w protokole z sesji. § 18. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują na kartach opatrzonych pieczęcią Rady. 2. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana przez Radę spośród Radnych. Komisja Skrutacyjna wybiera ze swojego składu Przewodniczącego Komisji. 3. Kart głosowania nie mo e być więcej ni Radnych obecnych na sesji. 4. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ogłasza wyniki głosowania tajnego niezwłocznie po ich ustaleniu. 5. Z głosowania tajnego Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który stanowi załącznik do protokołu z sesji.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?8? Poz. 558 ?

§ 19. 1. Zwykła większość głosów ma miejsce wówczas gdy liczba głosów oddanych ?za? przewy sza co najmniej o jeden głos liczbę głosów oddanych ?przeciw?. Przy ustalaniu wyników głosowania nie uwzględnia się głosów ?wstrzymujących się? 2. Bezwzględna większość głosów ma miejsce wówczas gdy liczba głosów ?za? jest większa ni liczba sumy głosów ?przeciw? i ?wstrzymuję się?. 3. Bezwzględna większość ustawowego składu Rady oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem przewy szającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbli szą. 4. W przypadkach równej liczby głosów ?za? i ?przeciw?, gdy wymagana jest zwykła większość głosów oraz równej liczby głosów ?za? i sumy głosów ?przeciw? oraz ?wstrzymuję się?, gdy wymagana jest bezwzględna większość, uchwała nie zostaje podjęta. 5. Rada mo e ponownie procedować projekt uchwały o której mowa w ust. 4, na następnej sesji. 6. Przypadki nie głosowania radnego lub radnych mimo ich obecności w czasie głosowania, odnotowuje się imiennie w protokole sesji. § 20. 1. Wnioski zgłaszane w toku dyskusji nad projektem uchwały rejestruje i poddaje pod głosowanie przewodniczący obrad. 2. Kolejność głosowania nad projektem uchwały jest następująca: 1) głosowanie wniosku o odrzucenie projektu uchwały, 2) głosowanie wniosku o odesłanie projektu uchwały wraz z wytycznymi do projektodawcy, 3) głosowanie poprawek, przy czym głosuje się: a) w pierwszej kolejności te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o zasadności głosowania innych poprawek, a następnie, b) pozostałe poprawki w kolejności od najdalej idących. 3. Po przegłosowaniu poprawek przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie całość projektu uchwały z przyjętymi poprawkami. § 21. 1. Przebieg ka dej sesji Rady jest utrwalany na odpowiednim nośniku archiwizowanym do chwili przyjęcia protokołu przez Radę.

2. Z przebiegu sesji Rady sporządza się protokół zawierający syntetyczny zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygnięć. 3. Protokół z sesji Rady powinien w szczególności zawierać: 1) określenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczęcia i zakończenia, imię i nazwisko prowadzącego obrady , osoby sporządzającej protokół oraz imiona i nazwiska zaproszonych gości, 2) stwierdzenie prawomocności obrad wraz z informacją o nieobecności radnych, 3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, 4) porządek obrad, 5) głosowanie poszczególnych uchwał i jego wyniki, główne tezy wystąpień oraz zgłoszone i przyjęte wnioski 6) podpis prowadzącego obrady i osoby sporządzającej protokół. 4. Do protokołu dołącza się: listę obecności Radnych, teksty uchwał przyjętych przez Radę, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez radnych, oświadczenia i inne dokumenty zło one na ręce prowadzącego obrady. 5. Protokół z sesji Rady wykłada się do publicznego wglądu na 5 dni przed terminem kolejnej sesji. 6. Protokół z poprzedniej sesji Rady jest przyjmowany na następnej sesji. Poprawki i uzupełnienia do protokołu o istotnym znaczeniu, mogą być wnoszone przez radnych w formie pisemnej do Biura Rady, nie później ni w dniu poprzedzającym sesję na której następuje przyjęcie protokołu.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ?9? Poz. 558 ?

6. Komisje § 22. 1. Rada mo e w drodze uchwały powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, określając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. 2. Komisje podlegają Radzie w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności. 3. Pracą komisji kieruje przewodniczący wybierany i odwoływany przez członków komisji. Komisja wybiera równie wiceprzewodniczącego komisji. 4. Propozycje składu osobowego Komisji oraz zmian w tym składzie przedstawia Przewodniczący Rady na wniosek zainteresowanych Radnych, Klubów lub Komisji Rady. § 23. 1. Do zadań Komisji nale y: 1) opiniowanie przedło onych projektów uchwał Rady, 2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą, 3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę, Przewodniczącego Rady lub Burmistrza, 4) występowanie z wnioskami. 2. Komisja stała działa zgodnie z planem pracy zatwierdzanym przez Radę . Rada mo e dokonywać zmian w zatwierdzonym planie. 3. Komisja jest obowiązana przedstawić Radzie sprawozdanie ze swojej działalności co najmniej raz w roku oraz w ka dym czasie - na ądanie Rady. § 24. 1. Komisja obraduje w obecności co najmniej połowy swojego składu. 2. W posiedzeniach komisji, oprócz jej członków, mogą tak e uczestniczyć bez prawa głosowania Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady, radni nie będący członkami komisji, Burmistrz, upowa nieni przez niego pracownicy Urzędu oraz kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski. 3. Przewodniczący komisji mo e zaprosić na posiedzenie inne osoby, których obecność jest uzasadniona ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy. § 25. 1. Przewodniczący komisji kieruje jej pracami, w szczególności: 1) ustala terminy i porządek posiedzeń, 2) zwołuje posiedzenia komisji, 3) zapewnia przygotowanie członkom komisji niezbędnych materiałów, 4) kieruje obradami komisji, 5) ustala listę gości zaproszonych na posiedzenie komisji i osób do referowania spraw omawianych na komisji. 2. W przypadku nieobecności przewodniczącego komisji, jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący. 3. W razie niemo ności pełnienia swoich funkcji przez przewodniczącego komisji i wiceprzewodniczącego , posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady 4. W przypadku nieobecności przewodniczącego i wiceprzewodniczącego na posiedzeniu komisji , obradom przewodniczy wybrany w głosowaniu członek komisji. § 26. 1. Do komisji doraźnej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące komisji stałej. 2. Pierwsze posiedzenie komisji doraźnej zwołuje Przewodniczący Rady w ciągu 7 dni od powołania komisji. 3. Na pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera Przewodniczącego oraz opracowuje harmonogram swojej pracy.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego ? 10 ? Poz. 558 ?

§ 27. Komisje mogą odbywać posiedzenia wspólne na których poprzez odrębne głosowanie podejmują rozstrzygnięcia w zakresie podejmowanych przez komisje opinii. Głosowania te przeprowadzają przewodniczący poszczególnych komisji uczestniczących we wspólnym posiedzeniu. § 28. 1. Posiedzenia komisji są jawne za wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawach. 2. Zawiadomienie o miejscu, terminie i tematyce posiedzenia podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez umieszczenie go na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, nie później ni na 2 dni przed posiedzeniem komisji. 3. Termin powy szy nie obowiązuje w przypadkach nagłej potrzeby zwołania posiedzenia komisji 7. Kluby Radnych § 29. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych liczące co najmniej 5 radnych. 2. Zało enie klubu musi zostać zgłoszone pisemnie Przewodniczącemu Rady w terminie 7 dni od dnia zebrania zało ycielskiego z podaniem nazwy klubu , listy członków i przewodniczącego klubu. 3. Radny mo e nale eć tylko do jednego klubu. 4. O ka dej zmianie składu osobowego klubu lub jego rozwiązaniu przewodniczący zobowiązany jest poinformować niezwłocznie Przewodniczącego Rady. 5. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy, które nie mogą być sprzeczne z treścią Statutu Gminy. 6. Kluby radnych poza działaniami podejmowanymi z własnej inicjatywy mogą opiniować wszystkie najwa niejsze sprawy wchodzące w zakres działania Rady 7. Działalność Klubów Radnych nie mo e być finansowana z bud etu Gminy. Przewodniczacy Rady Miejskiej w Wolbromiu Włodzimierz urek
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.50.368

  informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Chrząstowice, Załęże, Zarzecze Gminy Wolbrom.

 • DZ. URZ. 2010.661.5504

  informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 25 października 2010r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Domaniewice, Kąpiele Wielkie i Strzegowa Kolonia Gmina Wolbrom

 • DZ. URZ. 2012.2514

  informacja Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom z dnia 23 kwietnia 2012r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych

 • DZ. URZ. 2010.638.5214

  uchwała nr XLVIII/396/10 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2010

 • DZ. URZ. 2011.342.2844

  uchwała nr VIII/38/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana organów fundacji

  Chcemy zmienić Prezesa zarządu fundacji . W statucie mamy zapisane, że rada fundacji, jako organ nadzorujący, może odwołać Prezesa zarządu. Kiedy zacznie skutecznie (...)

 • Dostęp do informacji dla komisji rewizyjnej

  Czy wójt w ramach funkcji kontrolnych komisji rewizyjnej rady gminy może odmówić jej informacji na temat dłużników w gminie (brak wpłat za podatki lokalne), informacji (...)

 • Zmiana przedmiotu działalności spółki z o.o.

  Spółka w umowie, swoim statucie, ma wyszczególniony rodzaj prowadzonej działalności. Według Urzędu Statystycznego, prace prowadzone przez spółkę mieszczą się również (...)

 • Jawność prac komisji rewizyjnej

  W gminie x komisja rewizyjna zebrała się dla potrzeb rozpatrzenia zasadności skargi jednego z obywateli. Na posiedzenie przybyła osoba postronna z kamerą i dyktafonem. (...)

 • Czas obowiązywania zmienionego statutu fundacji

  Czy zmieniony statut fundacji obowiązuje od momentu dokonania zmiany czy od chwili wpisania tej zmiany do KRS?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2012.557

  uchwała nr XVIII/96/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmiany nazwy instytucji kultury Centrum Kultury, Promocji i Informacji w Wolbromiu na Dom Kultury w Wolbromiu oraz nadania jej nowego statutu.

 • DZ. URZ. 2012.556

  uchwała nr XVIII/95/2011 Rady Miejskiej w Wolbromiu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wolbromiu

 • DZ. URZ. 2012.555

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN. II. 4130-1.73.11 Wojewody Małopolskiego z dnia 5 stycznia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w całości uchwały Nr XIII/135/11 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji Gminnego Zarządu Edukacji w Brzeszczach.

 • DZ. URZ. 2012.554

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131.2.1.2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 20 stycznia 2012r. w sprawie wskazania na nieistotne naruszenie prawa w uchwale Nr XXXIV/432/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 • DZ. URZ. 2012.553

  uchwała nr XII/102/2012 Rady Gminy Radziemice z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: zmiany załącznika dotyczącego wykazu inkasentów podatku rolnego od osób fizycznych oraz podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.